'

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами


Slide 1

План Стратегічні завдання розвитку освіти України Завдання щодо вдосконалення вищої освіти України у контексті вимог Болонського процесу Формування інноваційного середовища у ВНЗ у контексті вимог Болонського процесу Освітньо-кваліфікаційні рівні (ступенева освіта) в Україні Сприяння європейській співпраці в галузі гарантій якості освіти Підвищення мобільності через подолання перешкод


Slide 2

Суть європейської інтеграції Вибір шляху розвитку у напрямку європейської цивілізаційної моделі, що дає можливість досягти прогресу в усіх сферах життєдіяльності суспільства і держави; це рух до стандартів демократії, інформаційного суспільства, соціально орієнтованого ринкового господарства, що базується на засадах верховенства права і забезпечення прав та свобод людини і громадянина


Slide 3

Мета вищої освіти Підготовка фахівців, здатних забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства через новаторство у навчанні, вихованні та науково-методичній роботі


Slide 4

Переведення матеріально-технічної бази навчального процесу на сучасний рівень Дошка Традиційні засоби Сучасні засоби


Slide 5

Мовний прорив в освіті і в українському суспільстві Знання державної мови Знання іноземних мов


Slide 6

Основний зміст діяльності ВНЗ – формування інноваційного освітньо-виховного середовища Зміна організації і змісту освіти з метою інтеграції у світовий освітній простір Оптимізація кадрового забезпечення Комплексне удосконалення професійної майстерності педагогів через опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами діяльності


Slide 7

Інформатизація навчального процесу Розвиток матеріально-технічного забезпечення комп`ютерною технікою Комп`ютерна система управління діяльністю ВНЗ Використання СІТ у навчальному процесі Розроблення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКМЗД)


Slide 8

Ключові позиції створення єдиного Європейського освітнього і наукового простору


Slide 9

1 .Введення двоциклового навчання : 1-й цикл – ступінь бакалавра (3 – 4 роки навчання); 2-й цикл – ступінь магістра (через 1-2 роки) / або докторський ступінь (за умови 7-8 років загальної тривалості навчання)


Slide 10

2. Запровадження кредитної системи За основу пропонується прийняти Європейську кредитно-трансферну систему (ECTS), зробивши її накопичувальною, здатною працювати в рамках концепції “навчання упродовж всього життя”


Slide 11

Кредити ECTS Числовий еквівалент оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для завершення вивчення курсу


Slide 12

3. Контроль якості освіти Організація акредитаційних агенств, незалежних від національних урядів і міжнародних організацій Оцінка буде грунтуватися на знаннях, уміннях і навичках студентів Будуть встановлені стандарти транснаціональної освіти


Slide 13

Багатовимірне поняття, яке охоплює усі сторони діяльності вищого навчального закладу: навчальні та академічні програми, навчальну і дослідницьку роботу, професорсько-викладацький склад, і студентів, навчально-матеріальну базу і ресурси Якість вищої освіти


Slide 14

Основні види забезпечення якості навчального процесу Інформаційне забезпечення Технологічне забезпечення


Slide 15

4. Розширення мобільності Істотний розвиток мобільності студентів, викладачів та іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом (за умови проведення змін у національних законодавчих актах щодо працевлаштування іноземців)


Slide 16

5. Забезпечення працевлаштування випускників Знання і вміння випускників повинні бути застосовані і практично використані на користь усієї Європи Усі академічні ступені та інші кваліфікації повинні бути затребувані європейським ринком праці, а професійне визнання кваліфікацій – спрощене (за рахунок використання Додатка до диплома)


Slide 17

6.Забезпечення привабливості європейської системи освіти Залучення в Європу більшої кількості студентів з інших регіонів світу Введення загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, кредитної системи накопичення, легкодоступних кваліфікацій, тощо


Slide 18

7.Важливість соціального аспекту Болонського процесу Зміцнення соціальних зв`язків і зменшення нерівності за статевими ознаками як на національному, так і на загальноєвропейському рівні Відношення до освіти як до суспільного добробуту та суспільної відповідальності Необхідність переваги у міжнаціональному академічному співробітництві і програм обміну академічними цінностями


Slide 19

8. Забезпечення тісніших зв`язків між вищою освітою та дослідними системами Зміцнення фундаменту для Європи Знань


Slide 20

9. Зростання зацікавленості країн світу у розвитку загальноєвропейського простору вищої освіти Європа підтвердила готовність до подальшої розробки освітніх програм для студентів з країн третього світу Управління транснаціональним обміном у сфері вищої освіти повинно грунтуватись на академічній якості та академічних цінностях


Slide 21

Стратегічні завдання розвитку освіти України


Slide 22

Модернізація освіти Перехід від авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності, завдяки якій навчання і виховання здійснювалося б з урахуванням природних здібностей і психологічних особливостей кожної особистості


Slide 23

Суттєво скоригувати спрямованість освітнього простору Зміна ідей, технологій, знань відбувається швидше, ніж зміна поколінь людей Функції Навчити дитину на все життя не можна, тому не треба зводити навчання лише до засвоєння певної суми знань Завдання освіти - навчити людину самостійно навчатися, оволодівати новою інформацією, виробити для цього необхідні компетенції


Slide 24

Результати навчання - компетенції Компетенції – знання та уміння, що характеризують здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою (моделлю) фахівця, після закінчення навчання


Slide 25

Шкала оцінювання ECTS


Slide 26

Європейська система “Полегшеної шкали оцінювання”


×

HTML:

Ссылка: