'

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 0

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ SimRa Consulting Eastern Europe Ltd


Слайд 1

ОПРЧР СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ: Инвестиции в човешкия капитал; Постигане на високи нива на заетост; Повишаване на производителността; Достъп до качествено образование; Учене през целия живот; Засилване на социалното включване.


Слайд 2

ОПРЧР СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ: Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила; Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование; Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.


Слайд 3

ОПРЧР ПРИОРИТЕТНИ ОСИ От приоритетна ОС 1 до приоритетна ОС 7. За целите на производствените предприятия: ПРИОРИТЕТНА ОС 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите.


Слайд 4

ОПРЧР ПРИОРИТЕТНА ОС 2 Повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и нейната конкурентноспособност в контекста на Лисабонската стратегия. Бюджет 218 496 523 евро.


Слайд 5

ОПРЧР ПРИОРИТЕТНА ОС 2 ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ: 2.1 Подобряване на адаптивността на заетите лица. 2.2 Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда. Тези две области са насочени към: заети лица – служители и ръководен персонал, самостоятелно наети и наети лица! 2.3 Подобряване на условията на труд на работното място.


Слайд 6

ОПРЧР ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ: Равенство между половете и превенция на дискриминация; Иновации и прилагане на политики; Партньорство; Добро управление на програми и проекти; Устойчиво развитие и екология.


Слайд 7

ОПРЧР КОМПОНЕНТИ КОМПОНЕНТ 1: Бюджет 1 000 000 Евро; Обучение за: ключови компетенции - процент съучастие: ГП – 65%, МП, СП – 55%; професионална квалификация - процент съучастие: ГП – 40%, МП, СП – 20%;


Слайд 8

ОПРЧР КОМПОНЕНТИ КОМПОНЕНТ 2: Бюджет 200 000 Евро; Обучение за: професионална квалификация и ключови компетенции - процент съучастие: ГП – 30%, СП – 55%, МП – 0%; Собственото участие се осигурява със собствени средства или с тези на организацията-партньор!


Слайд 9

ОПРЧР ОБУЧЕНИЯ Продължителност на обученията – до 18 месеца; Заетост на обучените лица – не по-малко от 1 година; Териториален обхват на обученията – само на територията на РБългария, но на практика навсякъде в страната; Изрично съгласие от страна на обучаемите, че са запознати и са съгласни да бъдат обучавани; Удостоверения за обучение – документ по ЗПОО при професионално обучение, сертификат за ключови компетенции.


Слайд 10

ОПРЧР ОБУЧЕНИЯ Прагове на финансиране от страна на ОПРЧР: 1.1 За професионална квалификация - 925 лева за 1 лице; 1.2 За обучение по ключови компетенции – 300 лева за 1 лице. При надхвърляне на допустимите прагове се увеличава процента на собствено съучастие! Разходите по управление на проекта могат да влязат в % на собствено съучастие!


Слайд 11

ОПРЧР ОБУЧЕНИЯ Желателно е да не се надхвърлят минималните изисквания за % обучаемост по схемата – ако това стане наистина би могло да се отчете като “добра практика”. Записаното в проектното предложение е задължително за изпълнение. Част от обученията могат да са дистанционни, ако може да се докаже супервизия!


Слайд 12

ОПРЧР ОБЩИ НАСОКИ Концепцията на бенефициента трябва да е обоснована финансово, икономически и в социален аспект. При подаването на проекта не трябва да липсват основни документи, подписи и дати. Проектното предложение трябва да има естетически вид, да е подвързано и всяка страница да е заверена от кандидата. Всички задължителни раздели трябва да са попълнени. Всички изискуеми документи трябва да са с валиден срок при подаване на предложението.


Слайд 13

ОПРЧР ОБЩИ НАСОКИ При възникнали въпроси и/или трудности ни потърсете на: info@simracee.com 0898 75 19 69 Радостина Палева БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


×

HTML:

Ссылка: