'

Лекц 4, 5 ?С-ийн загвар

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1 Лекц 4, 5 ?С-ийн загвар Агуулга ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 1-р энгийн хэлбэр 2-р энгийн хэлбэр 3-р энгийн хэлбэр Жишээ системийн шинжилгээ


Слайд 1

2 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх Объектийн холбоосын шинжилгээ хийх ?ед ОХ шинжилгээ нь ?СС-ийг дээрээс доош нь (Top-Down) задлаж шинжлэх арга эхлээд системийн объект??дийг тодорхойлдог дараа нь объект??дээ атрибутын т?вшинд задладаг Объект-> дэд объект-> атрибут


Слайд 2

3 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх нь ?г?гдлийг доороос нь дээш нь шинжлэх арга эхлээд систем дэх атрибутуудыг цуглуулж тодорхойлдог дараа нь атрибутуудыг объект??дэд б?лэглэж нэгтгэдэг Атрибут -> объект


Слайд 3

4 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 3 ?ндсэн алхам / энгийн 3 хэлбэр байдаг ?ндсэн 3 хэлбэрээс гадна 4,5 энгийн хэлбэр??д бий Системийн судалгааны ?р д?нд цуглуулсан атрибутууд нь энгийн бус хэлбэрийн ?г?гдл??д байдаг Энгийн хэлбэрийн шилжилгээний ?р д?нд энгийн хэлбэрийн 2 хэмжээст харьцаанууд ??сдэг


Слайд 4

5 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 1-р энгийн хэлбэр Давтагдсан б?лэг элемент салгах Тэг утгат элементийг салгах Давтагдсан утгатай элемент салгах Байж болох т?лх??рийг тодорхойлох 2-р энгийн хэлбэр Элемент хоорондын функциональ хамаарлыг тодорхойлох Функциональ б?рэн хамаарлыг тодорхойлох Функциональ б?рэн бус хамааралтай элементийг салгах 3-р энгийн хэлбэр Дамжсан холбоосыг салгах


Слайд 5

6 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх


Слайд 6

7 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх


Слайд 7

8 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 1-р энгийн хэлбэр Давтагдсан б?лэг элемент - объектийн нэг т?л??ллийн хувьд нэг нь олон гэсэн хамаарал ??сгэж байгаа элемент??д давтагдсан б?лэг (ДБЭ) ??сгэнэ ОХ шинжилгээгээр ?зсэн олон утгат атрибуттай ижил ойлголт Нэг атрибутын хувьд биш б?лэг атрибутын хувьд тодорхойлогддогоороо ялгаатай


Слайд 8

9 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 1-р энгийн хэлбэр Давтагдсан б?лэг элемент Жишээ нь: Нэг оюутны хувьд хичээл ба т??нтэй холбоотой б?х ?г?гд?л олон гэсэн хамааралтай Нэг хичээлийн хувьд заах хэлбэр ба т?с хэлбэрийн орох цаг олон гэсэн хамааралтай


Слайд 9

10 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 1-р энгийн хэлбэр Давтагдсан б?лэг элемент


Слайд 10

11 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 1-р энгийн хэлбэр Давтагдсан б?лэг элемент


Слайд 11

12 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 1-р энгийн хэлбэр Давтагдсан утгатай элемент - х?снэгтийн нэг думейны (баганы) хувьд тогтмол хэдэн утга авах элемент??дийг ДУЭ гэнэ ДБЭ-ээр салсан х?снэгт??дээс давтагдсан утгатай элементийг тодорхойлж салгана ДУЭ-ийг салгах д?рмээр урт хэмжээний текст т?рлийн элементийг салгах нь тохиромжтой ДУЭ-ийн шинжилгээний ?р д?нд давтагдсан утга тус б?рийг кодлож, код ба жинхэнэ утгыг агуулсан 2 атрибут б?хий кодын лавлахыг ??сгэдэг ?г?гдлийн анхдагч х?снэгтэнд кодыг гадаад т?лх??р болгон лавлахтай холбох зорилгоор авч хадгалдаг


Слайд 12

13 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 1-р энгийн хэлбэр Давтагдсан утгатай элемент   Жишээ нь: ДБЭ-ээр салсан оюутан&хичээл х?снэгтэнд албан тушаал, эрдмийн зэрэг баганууд давтагдсан хэдхэн утгуудыг агуулж байна


Слайд 13

14 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 1-р энгийн хэлбэр Давтагдсан утгатай элемент


Слайд 14

15 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 1-р энгийн хэлбэр Давтагдсан утгатай элемент Давтагдсан утгатай элементийг салгах з?вл?мж Урт хэмжээтэй текстийг кодлож ??р х?снэгтэнд хадгалснаар хадгалах зай багасдаг Богино тэмдэгт м?рийг салгахад хадгалах зай нэг их хэмнэгдэхг?й, харин кодыг тайлж боловсруулах ?ед кодын лавлахыг холбох нэмэлт ажиллагаа шаардагддаг Жишээ нь: Х?йс гэсэн атрибут нь эр, эм гэсэн тогтмол утга авах боловч тус элементийг 1, 2 гэж кодлож хадгалсны ашиг гарахг?й


Слайд 15

16 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 1-р энгийн хэлбэр Тэг утгатай элемент(ТУЭ) - х?снэгтийн нэг думейны (баганы) ихэнх хувь нь тэг утга авах элемент ОХ шинжилгээгээр тэг утгат элементийг тухайн атрибутын ихэнх бичлэгийн хувьд утгыг нь тодорхойлж хадгалах боломжг?й атрибут гэж тодорхойлсон (лекц 2, хуудас 16) Дээрх 2 тодорхойлолтын агуулга ижил ТУЭ-ийг салгах тухай лекц 2, хуудас 24-27-оос унш


Слайд 16

17 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 1-р энгийн хэлбэр Байж болох т?лх??р 1-р энгийн хэлбэрийн ?р д?нгийн харьцаанууд нь энгийн хэлбэрийн эцсийн ?р д?н биш Иймээс эдгээр харьцаанд анхдагч т?лх??р биш, байж болох т?лх??рийг заадаг 1-р энгийн хэлбэрийн ?р д?нгийн харьцаанд нэгээс олон байж болох т?лх??рийг зааж болдог Харин энгийн хэлбэрт б?р м?с?н шилжсэн харьцаанд нэгээс ил?? анхдагч т?лх??р байж болохг?й


Слайд 17

18 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх Жишээ системийн шинжилгээ


Слайд 18

19 Унших материал “?С” ном, б?лэг 5, хуудас 49-54


Слайд 19

20 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 2-р энгийн хэлбэр 2-р энгийн хэлбэрт шилжих ?йлдл??д нь 1-р энгийн хэлбэрээс ??ссэн ?р д?нгийн х?снэгт??д дээр хийгдэх ба дараахи алхмаар явагдана. ??нд: Элемент??дийн хоорондох функциональ хамаарлыг тодорхойлох Функциональ б?рэн хамаарлыг олох Функциональ б?рэн бус хамааралтай элемент??дийг салгах 2-р энгийн хэлбэрийн гол зорилго нь функциональ б?рэн бус хамаарлыг салгаж функциональ б?рэн хамааралтай х?снэгт??д ??сгэхэд оршино


Слайд 20

21 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 2-р энгийн хэлбэр Функциональ хамаарал А, В, … нь нэг х?снэгтийн элемент??д байх ?ед В-ийн утга А-ийн утгаар ялгаатай тодорхойлогдох, эсвэл эсрэгээр А-гийн утга нь В – гийн утгыг б?рэн тодорхойлж чадаж байвал В нь А - аас функциональ хамааралтай байна гэнэ Функциональ хамаарлыг дараахи математик томьёоллоор илэрхийлж болно А,В, …? Х бол В?А


Слайд 21

22 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 2-р энгийн хэлбэр Функциональ б?рэн хамааралтай элемент Хэрэв элемент нь з?вх?н байж болох т?лх??р элементээс хамаарч байвал т??нийг функциональ б?рэн хамааралтай элемент гэнэ А – байж болох т?лх??р элемент В?А, С?А гэж ?звэл В, С нь функциональ б?рэн хамааралтай элемент??д юм Функциональ б?рэн бус хамааралтай элемент Хэрэв элемент нь байж болох т?лх??р элементээс ??р ямар нэгэн элементээс хамаарч байвал т??нийг функциональ б?рэн бус хамааралтай элемент гэнэ А – байж болох т?лх??р элемент D?В, E?С гэж ?звэл D, E нь функциональ б?рэн бус хамааралтай элемент??д юм.


Слайд 22

23 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 2-р энгийн хэлбэр ?зэж буй жишээний 1-р энгийн хэлбэрээр гарсан х?снэгт??дийн элемент??дийн функциональ хамаарлыг гаргая 2 элементээс тогтсон хvснэгтvvдийг 2-р энгийн хэлбэрийн хvснэгт гэж шууд хэлж болно Мэргэжил, Тэнхим, Албан тушаал, Эрдмийн зэрэг гэсэн х?снэгт??д нь 2 элементээс б?рдсэн ба тэдгээр дэх код гэсэн элемент нь 2 дахь элементээ тус тус б?рэн тодорхойлж чадаж байгаа тул тэдгээр нь функциональ б?рэн хамааралтай 2- энгийн хэлбэрийн х?снэгт м?н


Слайд 23

24 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 2-р энгийн хэлбэр Оюутан хvснэгт Оюутны код, Оюутны нэр, Мэрг. код Оюутны нэр, мэргэжлийн код элемент??д оюутны кодоос хамааралтай Оюутны нэр, Мэргэжлийн код ? Оюутны код Оюутан х?снэгтийн хамаарлыг гаргавал Оюутны нэр, Мэргэжлийн код гэсэн ?ндсэн бус элемент??д Оюутны код гэсэн байж болох т?лх??рээс хоёулаа хамааралтай байгаа учраас тус х?снэгт нь 2-р энгийн хэлбэрийнх м?н


Слайд 24

25 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 2-р энгийн хэлбэр Хичээлийн хэлбэр Хич.код, Заах хэлбэр, Заах Цаг Ямар нэг хичээлийн заах хэлбэрийн цаг нь хичээлийн код & заах хэлбэр хоёроос зэрэг хамаарна Заах цаг ? Хичээлийн код , Заах хэлбэр Иймээс Заах цаг гэсэн vндсэн бус элемент нь Хичээлийн код , Заах хэлбэр гэсэн байж болох нийлмэл нэг тvлхvvрээс хамаарч байгаа учир тус х?снэгт нь 2-р энгийн хэлбэрийнх м?н


Слайд 25

26 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 2-р энгийн хэлбэр Оюутан & Хичээл хvснэгт Оюутны код, Хичээлийн код, Хичээлийн нэр, Хичээлийн кредит, Багшийн нэр, Албан тушаалын код, Эрдмийн зэргийн код Тус хvснэгтэнд оюутны хичээл сонголт, хичээл, багшийн тухай зэрэг 3 объектийн єгєгдєл агуулагдаж байна Оюутны код, хичээлийн код, багшийн нэр гэсэн 3 байж болох т?лх??р байна Yндсэн бvс элементvvдийг байж болох 3 тvлхvvрийн алинд нь хамаарахыг тодорхойлъё Хичээлийн нэр, хичээлийн кредит ? Хичээлийн код Энэ функциональ бvрэн хамаарлыг салгавал: Хичээл(Хич.код, Хичээлийн нэр, Хичээлийн кредит)


Слайд 26

27 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 2-р энгийн хэлбэр Оюутан & Хичээл хvснэгт Багшийг ялгаатай тодорхойлохын тулд багшийн код гэсэн элемент нэмэе Багшийн нэр, Албан тушаалын код, Эрдмийн зэргийн код ? Багшийн код Энэ функциональ бvрэн хамаарлыг салгавал: Багш(Багшийн код, Багшийн нэр, Албан тушаалын код, Эрдмийн зэргийн код) Оюутны кодоос хамаарах элемент байхгvй, оюутны код нь ямар нэгэн элементэд функциональ хамаарахгvй байна Оюутны код руу хичээлийн кодыг гадаад тvлхvvр болгон авахад Оюутан&Хичээл(Оюутны код, Хичээлийн код) гэсэн оюутны ямар хичээл сонгосон мэдээллийг агуулсан хvснэгт vvснэ


Слайд 27

28 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 2-р энгийн хэлбэр


Слайд 28

29 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 3-р энгийн хэлбэр 3-р энгийн хэлбэрийн ?йлдл??дийг 2-р энгийн хэлбэрээс ??ссэн х?снэгт??д дээр хийнэ Х?снэгт тус б?рт дамжсан холбоостой элемент байгаа эсэхийг шалгаж хэрэв байвал т??нийг салгана Хэрэв А, В, С нь Х х?снэгтийн элемент??д байх vед В нь А – аас, С нь В – ээс тус тус функциональ хамаарч байгаа ?ед С нь В – р дамжиж А –аас хамаарч байна гэж ?знэ А,В,С ? Х бол А-> В ->С ??нийг дамжсан холбоос гэнэ


Слайд 29

30 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 3-р энгийн хэлбэр Дамжсан холбоосыг устгаж дамжсан холбоосыг агуулаагvй х?снэгтийг ??сгэх нь 3-р энгийн хэлбэрийн зорилго ба vр дvнд дараахи бvтэцтэй хvснэгтvvд vvснэ


Слайд 30

31 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 3-р энгийн хэлбэр Оюутан х?снэгт Оюутны код (тэнхмийн код, элссэн огноо, зэрэг, дугаар), Оюутны нэр, Мэрг. код Тус х?снэгтэнд мэргэжлийн код нь оюутны кодоос, оюутны сурч буй тэнхмийн код нь мэргэжлийн кодоос хамаарна Иймээс оюутны хамаарах тэнхим мэргэжлийн кодоор дамжин тодорхойлогдож байна Тэнхмийн код ? Мэргэжлийн код ? Оюутны код Дээрхи дамжсан холбоосыг салгавал -Мэргэжил&тэнхим(Мэргэжлийн код, Тэнхмийн код) -Оюутан(Оюутны код (тэнхмийн код, элссэн огноо, зэрэг, дугаар), Оюутны нэр, Мэргэжлийн код) гэсэн 2 хvснэгт vvснэ Оюутан хvснэгт дэх тэнхмийн код ?г?гдлийн давхцал vvсгэж байна


Слайд 31

32 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 3-р энгийн хэлбэр Бусад системээс жишээ авах нь Худалдан авагчийн картын №, худалдан авагчийн нэр, нийт цуглуулсан бонус, картын т?р?л, цуглуулах бонусын бага утга, цуглуулах бонус их утга, х?нг?л?х хувь Худалдан авагчийн картын № -ын (байж болох т?лх??р) хувьд б?х атрибут функциональ б?рэн хамааралтай учраас 2-р энгийн хэлбэрийн х?снэгт м?н Гэвч 3-р энгийн хэлбэрийн шинжилгээ хийхэд картын т?рл??р дамжсан хамаарал байгаагаас салгах ёстой худалдан авагчийн картын № <- (худалдан авагчийн нэр, нийт цуглуулсан бонус, картын т?р?л) гэсэн нэг утгын хамаарал бна картын т?р?л <-(цуглуулах бонусын бага утга, цуглуулах бонус их утга, х?нг?л?х хувь) гэсэн нэг утгын хамаарал бна


Слайд 32

33 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 3-р энгийн хэлбэр 2 ба 6 дахь хvснэгт ижил анхдагч тvлхvvртэй, 1:1 т?рлийн холболттой байгаагаас нэгтгэж хадгалах нь илvv тохиромжтой 5 ба 9 дэх хvснэгт M:N т?рлийн холболттой байгаагаас салгана


Слайд 33

34 ?С-ийн загвар ?г?гдлийг энгийн хэлбэрт шилж??лэх 3-р энгийн хэлбэр


Слайд 34

35 Унших материал “?С” ном, б?лэг 5, хуудас 54-58


×

HTML:

Ссылка: