'

Кариерно консултиране

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Кариерно консултиране Роли на кариерния консултант


Слайд 1

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КАРИЕРА КАКВО Е КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ ИСТОРИЯ НА КОНСУЛТИРАНЕТО КЛАСИФИКАЦИЯ РОЛИ НА КОНСУЛТАНТА ЗНАЧЕНИЕ НА КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ


Слайд 2

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КАРИЕРА Успешно напредване в служебна или обществена дейност Еволюция на статуса, ролите, отговорностите и престижа, свързани с професионалния живот на личността Поредица от приспособявания към институции и социални отношения, свързани с трудовата заетост и съставляващи трудова история


Слайд 3

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България КАКВО Е КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ Система от дейности, насочени към подпомагане на самостоятелния и съзнателен избор на професия или професионално направление за начална, допълнителна квалификация и преквалификация в съответствие с индивидуалните качества на човека и потребностите на пазара на труда


Слайд 4

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България РОЛИ НА КОНСУЛТАНТА Адвокат на консултирания при избора на професия Лице, предлагащо обучение за търсене на възможности на трудова реализация Човек, който мотивира Групов фасилитатор


Слайд 5

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Необходимите познания Умения за предоставяне на съдействие Информация за пазара на труда Оценка Работа с различни социални и етнически групи Компетенции по етични и юридически въпроси Модели за кариерно развитие Умения, свързани с пригодността за заетост Обучение на клиенти и колеги Управление/ изпълнение на програми Популяризиране и връзки с обществеността Високи технологии Супервизия


Слайд 6

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ЗНАЧЕНИЕ НА КАРИРЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ Изборът на професия е едно от най – важните решения в живота на всеки човек, което има много значими последици не само за самия него, но и за неговото семейство, а в известна степен и за цялото общество Добрият професионален избор трябва да отговаря едновременно на способностите и предпочитанията на индивида, и на изискванията и възможностите на пазара на труда Последиците от избора на неподходяща професия са много неприятни, както за самия човек, така и за много други хора, свързани с него


Слайд 7

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Процес на консултиране


Слайд 8

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Стъпки в процеса на консултиране Анализ Синтез Диагноза Прогноза Консултиране Последваща грижа


Слайд 9

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Какво правим? Създаване на атмосфера на консултиране, изпълнена с доверие. Стимулиране на самооценката на собствените силни и слаби страни от консултирания. Даване на съвет или планиране на по-нататъшни действия. Изпълнение на този план. Квалифицирано насочване към други специалисти по консултиране.


Слайд 10

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Как консултираме? Минимални окуражавания Парафрази Рефлексии на чувствата Неинтерпретиращо съобщение


×

HTML:

Ссылка: