'

3-4 май 2008г. гр. Бургас

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Олимпиада по гражданско образование 2007-2008 учебна година 3-4 май 2008г. гр. Бургас


Слайд 1

Проект: “Полет над България” Възрастова група: І-ІV клас Автор: Александра Руменова Пенева Ученичка от III-б клас ОУ “Любен Каравелов” Гр.Попово, обл. Търговище


Слайд 2

Защо избрах това име: Заедно с моите съученици искам да „полетим” над България, да намерим нови приятели, които да ни запознаят със своя роден край, бит и традиции. От своя страна ние също сме готови да споделим своите знания за историята и географията на родния ни град.


Слайд 3

Същността на проекта ми се изразява в партньорство между нашето училище и НУ”Св.Климент Охридски” гр.Кюстендил Искам да стимулирам децата да търсят знания, да придобиват умения и да създават приятелства.


Слайд 4

Моите цели са: децата от моето училище да се включат в проучването, изучаването, защитата и представянето на местните ценности; да разберем връзката между качеството на околната среда и качеството на живота, както и отговорността, която всички деца трябва да поемем за отстояване и популяризиране на тези ценности; да развием позитивно отношение към околната среда, като част от екологичното ни възпитание; да се стимулира участието и ангажираността на моите съученици в съревнование с връстниците ни от град Кюстендил; да изградим и развием компютърните си умения и възможности;


Слайд 5

Защо е важно да осъществя идеята си: Обхващам въпроси и проблеми за околната среда и връзката й с начина на живот, флора и фауна, природни, географски и исторически характеристики на нашия град, както и проучване и популяризиране на местните ни традиции и обичаи. При реализацията на проекта ще доразвием комуникативно-речевите си и писмени умения и умения за работа с информационно-комуникационни технологии. И не на последно място с изпълнението на задачите по проекта ще придобием умения за работа в екип.


Слайд 6

Разделих проекта на четири етапа: Първия етап включва запознаване на участниците с идеята и беседа на различни теми засягащи проекта.


Слайд 7

Втори етап- формиране на екипи Според броя на децата се разделяме на пет групи, всяка от тях с име на птица и с определена тема за работа.


Слайд 8

ЕКИП “ ГЪЛЪБ” Тема:”Приятелство, основано на сътрудничество” Екипът подготвя писмена покана до учениците от НУ „Св.Климент Охридски” гр. Кюстендил. В нея е включено описание на нашия град и заобикалящата го природа, а също и информация за нашето училище.


Слайд 9

Мой роден град


Слайд 10

ЕКИП “ЩЪРКЕЛ” Тема:”География и история на родния ни град” Работата на този екип включва откриване и систематизиране на информация за възникването, историята и традициите на населеното ни място. Обобщава информация за географията на района в който живеем.


Слайд 11

Възможни материали


Слайд 12

ЕКИП “СЛАВЕЙ” Тема:”Живот и природа” Представяне на местната природна среда, флора и фауна.


Слайд 13

ЕКИП “ЖЕРАВ” Тема:”Опасни дейности и идеи за спасяване на природата” Тази тема изисква събиране на информация за факторите на замърсяване, местните източници на замърсяване и тяхното негативно влияние върху живота и природата в района. Като загрижени граждани ще дадем идеи как да се справим със замърсяването.


Слайд 14

Ние решаваме


Слайд 15

ЕКИП “ЛЯСТОВИЦА” Тема:”Ние, децата- на крилете на мечтите” Тази група подготвя арт-лаборатория „По-добър и по-красив свят”- рисунки, снимки, съчинения и постери разкриващи нашите представи и мечти по темата.


Слайд 16

Трети етап- групови дейности За седем дни членовете на екипите издирват информация по поставените теми. След изтичане на срока всеки представя в групата подготвените от него материали. Всичко се преглежда и систематизира, след което се подготвя мултимедийна презентация по поставената тема. Всеки екип поставя избран от него знак на презентацията символизиращ работното име на групата. Така подготвените презентации се представят пред всички участници в проекта.


Слайд 17

Четвърти етап- обмен на информация Последният етап от моя проект включва изпращане на подготвената информация на нашите приятели в НУ”Св.Климент Охридски” гр. Кюстендил. За това ще е необходимо да използваме компютърния кабинет в нашето училище. Ще отправим покана към връстниците ни да се включат и също да подготвят информация за техния град и училище.


Слайд 18

При сформирането на екипите ще вземем предвид интересите и наклонностите на всеки от нас. Всеки екип избира представител, който да презентира работата на екипа . Ще установим правила за работа в екипа, които всеки ще е длъжен да спазва. Членовете на екипа ще направят вътрешно разпределение на задачите.


Слайд 19

За колко време ще осъществя идеята си: Времето, предвидено за подготовка и осъществяване на проекта е два месеца /март и април/, като самата онлайн връзка с учениците от гр.Кюстендил ще осъществим веднага след окончателната подготовка на презентации по различните теми.


Слайд 20

Кой ще участва: Учениците от моя клас и нашите родители; Ани Иванова-класен ръководител; Нач.Училище”Св.Климент Охридски” град Кюстендил; Преподавател по информационно-комуникационни технологии; Историческия музей в града; Еколог от общината;


Слайд 21


Слайд 22

Необходими средства: цветни картони; флумастери; тиксо; дигитален фотоапарат; За реализацията на проекта ще са необходими следните информационно-комуникационни технологии: компютърна зала , оборудвана с компютри, работещи с операционна система Windows, инсталиран софтуерен пакет Microsoft Office-Word, Power Point, MS Paint, достъп до Интернет;


Слайд 23


Слайд 24

Как ще разбера,че проекта е успешен: На първо място ще се радвам, ако голяма част от децата в моя клас проявят интерес към проекта ми и желаят да се включат. Ако идеята допадне на други ученици от училището, те също могат да се включат. Ако събудим интерес у връстниците ни от училището в гр. Кюстендил и те вложат време и старание да ни партнират в проекта. Проектът ми е отговор на стремежа към знание и комуникация чрез използването на най-новите технологии и обмен на мисли и информация онлайн.


Слайд 25

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО e-mail: oukaravelov@abv.bg


×

HTML:

Ссылка: