'

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ КСЗІ у 2006 – 2009 н.рр.

If you like this presentation – show it...

Slide 0

1 ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ КСЗІ у 2006 – 2009 н.рр.


Slide 1

2 1. Лідерство


Slide 2

3 1.1 Кількість ставок НПП


Slide 3

4 1.2 Кількість студентів денної форми навчання


Slide 4

5 1.5 Кількість міжнародних, державних освітніх та наукових програм


Slide 5

6 1.5 Кількість міжнародних, державних освітніх та наукових програм 2006-2007: Міжнародна програма «Cisco Academy Connection» сумісно з корпорацією “Cisco Systems” – Сертифікат про офіційну регістрацію Networking Academy від 09.03.2006 р. 2007-2008: 1. Міжнародна програма «Cisco Academy Connection» сумісно з корпорацією “Cisco Systems” – Сертифікат про офіційну регістрацію Networking Academy від 09.03.2006 р. 2008-2009: Міжнародна програма «Образовательный партнер» сумісно з ТОВ „ЕсАйБІС” – Договір № SB.09.19 від 05.03.2009 р. Міжнародна програма «Cisco Academy Connection» сумісно з корпорацією “Cisco Systems” – Сертифікат про офіційну регістрацію Networking Academy від 09.03.2006 р.


Slide 6

7 1.6, 1.7 Кількість студентів - призерів міжнародних, державних та галузевих олімпіад та студентів - стипендіатів


Slide 7

8 1.6,1.7 Кількість студентів - призерів міжнародних, державних та галузевих олімпіад та стипендіатів 1.6 Кількість студентів, що брали участь у конкурсах: 2006-2007: Василенко Олександр, 407 ФТЗІ: І Українська студентська олімпіада „CISCO з мережевих технологій (організатор – Корпорація CISCO за підтримки МОН України) – 50 студентів 3 курсу ФТЗІ, пройшли до фіналу – студенти), Ліщук М.А. (508 ФТЗІ)- керівник - доц. Єлізаров А.Б. 2007-2008: 2008-2009: Чунарьова Анна Вадимівна, 507 група: ІІ призове місце за доповідь Чунарьова А.В. Аналіз методів канального декодування інформаційних потоків // Матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених „Наукоємні технології” (17-21 листопада 2008р.) – Київ, 2009. - С.9. ІІ призове місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських та наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (наукова робота на тему: «Оптимізація методів декодування та ідентифікації інформаційних сигналів»). Науковий керівник – Юдін О.К. - Одеса, 2009 р. 1.7. Кількість студентів - стипендіатів 2006-2007: Отримує стипендію Фонду України студент 508 групи Ліщук М.А. 2007-2008: Отримує стипендію Президента України студентка 407 групи Чунарьова А.В. 2008-2009: Отримує стипендію Президента України студентка 507 групи Чунарьова Анна Вадимівна; студентка 408 групи Курінь Ксенія Олександрівна.


Slide 8

9 2. Кадровий потенціал


Slide 9

10 2. Кадровий потенціал


Slide 10

11 3. Підготовка НПП вищої кваліфікації


Slide 11

12 3. Підготовка НПП вищої кваліфікації


Slide 12

13 Підготовка НПП вищої кваліфікації 3.1 2006 -2007 Кількість докторантів -1: Доцент Юдін О.К. 3.2 2007 – 2008 Кількість захищених докторських дисертацій -1: 25.06.07р. К.т.н., доцент Юдін О.К. « Методи структурного кодування даних в автоматизованих системах управління »., наук. консультант Бабак В.П. 3.3.Кількість аспірантів (здобувачів) 2006 – 2007: здобувачі Галата Л.П, Петренко А.Б., Яковенко О.Л. 2007- 2008: здобувач Галата Л.П., аспіранти Петренко А.Б., Яковенко О.Л. 2008- 2009: здобувач Галата Л.П., аспіранти Норець І.Ю., Яковенко О.Л. 3.4. 2008 – 2009 Кількість захищених кандидатських дисертацій 1: 17.06.09 р Карпенко Сергій Володимирович ( науковий керівник д.т.н., проф. Бараннік В.В.) „Метод компактного представлення зображень в телекомунікаційних системах на основі тривимірного поліадичного кодування” (05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі). Харків.


Slide 13

14 4. Організація та методичне забезпечення навчального процесу


Slide 14

15 4. Організація та методичне забезпечення навчального процесу


Slide 15

16 4.3, .4.4 Видано підручників та посібників з грифом МОНУ та англійською мовою та інших навчально – методичних матеріалів з грифом НАУ


Slide 16

17 4.3 Видано підручників та посібників з грифом МОНУ та англійською мовою 4.3. Видано підручників з грифом МОНУ 2007-2008: 1. С.О.Шматок, Ю.О.Подчашинський, О.С.Шматок „Математичні та програмні засоби моделювання пристроїв і систем управління. Використання нечітких множин”, - Навчальний посібник, - Житомир: ЖДТУ, - 2007, -280 с. 2008-2009: 1. Юдін О.К. Захист інформації в мережах передачі даних : підручник МОН України [для студ.вищ.навч.закл.]/ Юдін О.К, Корченко О.Г., Конахович Г.Ф. - К.:Дельфін.- 2008.-560с.


Slide 17

18 4.4 Видано інших навчально – методичних матеріалів з грифом НАУ 2006 -2007: з грифом НАУ – 4 Пархоменко І.І., Черниш Л.Г. Проектування та розробка корпоративних Інтернет-додатків. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: НАУ, 2007. – 126 с. Пархоменко І.І., Черниш Л.Г. Комп’ютерні мережі. Створення web-додатків з використанням HTML та JavaScript. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт/ – К.: НАУ, 2006. – 114 с. Пархоменко І.І., Черниш Л.Г., Яковенко О.Л. Комп’ютерні мережі. Проектування комп’ютерних мереж за допомогою програмного пакету NetCracker Professional: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: НАУ, 2006. – 58 с. Корнієнко Б.Я., Щербак Л.М. Методична розробка ”Захист інформації в комп`ютерних системах та мережах” для студентів та спеціальності 7.160105 ”Захист інформації в комп`ютерних системах та мережах” Київ: НАУ. - 2006. – 64с. 2007-2008: з грифом НАУ – 1 Б.Я. Корнієнко, О.К. Юдін, Л.М. Щербак, Л.П. Галата, В.В. Нечипорук. Захист інформації в комп`ютерних системах та мережах (Модульна технологія навчання) Навчально-методичне видання. Київ: НАУ, 2007. -80 с. електронний ресурс 1 Мелешко О.О. „Інформаційні технології”. Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів спеціальності 7.160105 «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах» [Електронний ресурс]: навчально-методичне видання / О.О.Мелешко, О.В. Дубчак, Н.П.Кадет. -80Min/700Mв.- К.: Ельвік;2007. 12 см. – Систем. вимоги: Pentium: 32 Mb RAM; Windows 2000, XP, MS Word XP. – Назва з контейнера 2008-2009: з грифом НАУ – 1 Єлізаров А.Б. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з дисципліни „Архітектура та програмування мікропроцесорів”: навчально-методичне видання / А.Б.Єлізаров, О.С.Шматок, А.Б. Петренко.- К: НАУ.- 2008. -90 с. електронний ресурс -1: Мелешко О.О. Інформаційні технології. Контрольні завдання та методичні рекомендації до їх виконання для студентів ІІ курсу ІЗДН спеціальності 7.160105 «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах» [Електронний ресурс]: навчально-методичне видання / О.О.Мелешко, О.В. Дубчак, Н.П.Кадет. -80Min/700Mв.- К.: Ельвік;2009 12 см. – Систем. вимоги: Pentium: 32 Mb RAM; Windows 2000, XP, MS Word XP. – Назва з контейнера.


Slide 18

19 5. Наукова діяльність


Slide 19

20 5.1 Госпрозрахункове фінансування (тис. грн)


Slide 20

21 5.4 Отримано патентів України та країн СНД 5.6 Видано монографій


Slide 21

22 5.4 Отримано патентів Патенти України : 2007-2008: -1, кількість співробітників – 1 Ярова Я.С. (у групі співавторів). Патент на корисну модель №25008 ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ. Видано відповідно до Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25 липня 2007 року 2008-2009: – 4, кількість співробітників - 15 : Пат. № 28834 Державне підприємство „Український інститут промислової власності” (ДП „Украпатент”), 13.03.2009. Комп’ютерна програма КП «Освіта» / Юдін О.К., Єлізаров А.Б., Матвійчук-Юдіна О.В., Яковенко О.Л.; заявник та патентовласник Національний авіаційний університет (НАУ). Пат. № 28837 Державне підприємство „Український інститут промислової власності” (ДП „Украпатент”), 13.03.2009. Комп’ютерна програма КП « Аспірант» / Юдін О.К., Єлізаров А.Б., Пархоменко І.І., Бойко Ю.В., Юштін К.Е.; заявник та патентовласник Національний авіаційний університет (НАУ). Пат. № 28836 Державне підприємство „Український інститут промислової власності” (ДП „Украпатент”), 13.03.2009. Комп’ютерна програма КП «Тестування» / Юдін О.К., Єлізаров А.Б., Корнієнко Б.Я., Матвійчук-Юдіна О.В., Яковенко О.Л.; заявник та патентовласник Національний авіаційний університет (НАУ). Пат. № 28835 Державне підприємство „Український інститут промислової власності” (ДП „Украпатент”), 13.03.2009. Комп’ютерна програма КП « Деканат » / Юдін О.К., Єлізаров А.Б., Пархоменко І.І., Супрунов А.С., Кривша С.С.; заявник та патентовласник Національний авіаційний університет (НАУ).


Slide 22

23 5.6 Видано монографій Монографії: 2006-2007: Юдін О.К. „Кодування в інформаційно – комунікаційних мережах” - К.: Книжкове видавництво НАУ, 2007 – 302 с.


Slide 23

24 5.7 Опубліковано доповідей на міжнародних конференціях, конгресах та 5.8 у межах України


Slide 24

25 5.11 Участь у виставках 5.12 Проведено конференцій


Slide 25

26 5.11 Участь у виставках 5.11. 2007 – 2008: А.Н. Давиденко, Е.А. Высоцкая. Использование биометрических систем защиты для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций. – Київ: Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Університету цивільного захисту України. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Держгірпромнагляду України. Тези доповідей на науково-методичному семінарі “Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки як засіб регулювання безпеки регіону (держави)” у рамках IV Міжнародного виставкового форуму “Технології захисту – 2007”. 3 жовтня 2007 р. Виставка матеріально – технічного, нормативного та інформаційного забезпечення в галузі знань „Інформаційна безпека” до Всеукраїнського міжвузівського семінару Науково – Методичної Ради МОН України в галузі знань „Інформаційна безпека”. – 28 січня 2008 р., Київ. НАУ. – 2008.


Slide 26

27 5.12 Проведено конференцій 2006-2007: Науково-практична конференція "Захист в інформаційно-коммунікаційних системах". Київ.НАУ.- Травень, 2007 р. 2007 – 2008: Науково – практична конференція «Захист інформації в інформаційно – комунікаційних мережах», - Київ., НАУ., 26-28 травня., 2008. Міжвідомча науково – практична конференція „Сучасні проблеми захисту інформації з обмеженим доступом”, Київ., НАУ., 20-21 листопада, 2008. 2008 – 2009: Науково – практична конференція «Захист інформації в інформаційно – комунікаційних мережах», - Київ., НАУ., 25-27 травня., 2009.


Slide 27

28 5.10 Опубліковано статей у виданнях ВАК України та СНД 5.13 Опубліковано статей за участю студентів


×

HTML:

Ссылка: