'

НАРУШЕНИЯ В БАЛАНСА НА ВОДАТА И ЕЛЕКТРОЛИТИТЕ (семинар)

If you like this presentation – show it...

Slide 0

НАРУШЕНИЯ В БАЛАНСА НА ВОДАТА И ЕЛЕКТРОЛИТИТЕ (семинар) Медицински университет - София Клиничен център по Нефрология Клиника по Нефрология УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” В. Василев


Slide 1


Slide 2

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ


Slide 3

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ


Slide 4

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ


Slide 5

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ


Slide 6

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ


Slide 7

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Основни понятия, свързани с обмяната на водата: осмоза осмотично налягане осмолалитет осмоларитет осмотично-активно вещество осмотично-ефективно вещество тоничност


Slide 8

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ За обмяната на водата съдим по промяната в концентрацията на осмотично-активните съставки на кръвта, т. е. по плазмения осмолалитет, а главен негов компонент е концентрацията на натрия, затова за водната обмяна съдим по плазмената концентрация на натрия. За обмяната на натария съдим по показатели, касаещи ефективния обем на циркулиращата кръв (ЕОЦК), обема на екстрацелуларната течност (ЕЦО), хемодинамични показатели.


Slide 9

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Следователно, понятия като хипонатриемия и хипернатриемия касаят не разстройства в натриевата обмяна, а разстройства във водната обмяна и осморегулацията.


Slide 10

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Posm = 2 ? ([Na] + [K]) + [glu] + [urea] или, тъй като [K] в плазмата е ниска, то: Posm = 2 ? [Na] + [glu] + [urea]


Slide 11

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Posm (измерен) = Posm (изчислен) ± 10 mOsm/kg Осмотична разлика (N ? 10 mOsm/kg)


Slide 12

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Рosm = 285 ? 295 mOsm/kg


Slide 13

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Регулаторна система на осмолалитета на телесните течности (Регулаторна система на водната обмяна) Рецептори: осморецептори в хипоталамуса Ефекторни механизми: ? жажда ? екскреция на осмотично свободна вода


Slide 14

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Регулацията на натриевата хомеостаза включва: ? RAAS ? симпатикусова нервна система ? ANP ? надбъбречни жлези и циркулиращи катехоламини


Slide 15

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ ADH Вазоконстрикция – V1 Обратна реабсорбция на вода – V2


Slide 16

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ


Slide 17

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Най-мощният стимулатор на чувството на жажда и на отделянето на ADH от неврохипофизата е повишеният осмолалитет на ЕЦТ. Достатъчно е повишение на Рosm само с 2%, за да се повиши отделянето на ADH, докато намалението на обема на циркулиращата кръв трябва да е поне с 10%, за да се повиши отделянето на ADH.


Slide 18

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Влияние върху секрецията на ADH оказват: подтискащи стимулиращи хипоосмия хиперосмия хиперволемия хиповолемия хипертензия хипотензия ПНФ гадене медикаменти Ангиотензин ІІ (етанол; антинаркотични; медикаменти фенитоин) (никотин; наркотични; винкристин; циклофосфамид; хлорпропамид)


Slide 19

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ В норма, при възрастни началната точка на отделяне на ADH се намира между стойности на плазмения осмолалитет от 280 и 290 mOsm/kg


Slide 20

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Началната точка за отделяне на ADH се измества към по-ниски стойности на осмолалитета, от състояния като: Хиповолемия и хипотензия Бременност Карцином Малнутриция Психоза


Slide 21

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Осмотичен клирънс: Сosm = (Uosm ? V) / Posm Клирънс на осмотично свободната вода: СН2О = V – Сosm


Slide 22

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Клиничен случай: Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3 Рosm 300 mOsm/kg 300 mOsm/kg 300 mOsm/kg Uosm 300 mOsm/kg 150 mOsm/kg 600 mOsm/kg V 2 ml/min 4 ml/min 1 ml/min Cosm 2 ml/min 2 ml/min 2 ml/min CH2O 0 ml/min 2 ml/min - 1 ml/min


Slide 23

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Хипонатриемия не винаги е синоним на хипоосмолалитет!


Slide 24

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Псевдохипонатриемия: състояние на измерена ниска концентрация на натрия в плазмата при нормален или висок плазмен осмолалитет. В този случай осморегулацията не е нарушена. Това състояние се развива при: ? хиперлипидемия ? хиперпротеинемия ? хипергликемия ? наличие на интоксикация с екзогенно осмотично-активно вещество


Slide 25

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Клиничен случай: Пациент на 70 години, страдащ от инсулин-независим захарен диабет с давност от 5 години, постъпва в Спешно отделение с леко нарушение в съзнанието. От прегледа: RR 120/80 mmHg; РСД – 70/min; ДЧ 18/min; нормален кожен тургор, без данни за дехидратация. Състоянието на СС и ДС съответстват на нормите за възрастта. Без данни за огнищна неврологична симптоматика от неврологичния преглед. От лабораторните изследвания: натрий – 125 mmol/l; хлориди – 90 mmol/l; калий – 4,0 mmo/l; SB – 22,0 mmol/l; glu – 39,9 mmol/l; urea – 5,0 mmol/l. Рosm = 2[Na] + [glu] + [urea] = 2.125 + 39,9 + 5,0 = 294,9 mOsm/kg


Slide 26

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Клиничен случай: Алкохолик на 35 години, намиращ се в безсъзнателно състояние е докаран в Спешно отделение. При болния е бил открит отворен флакон с антифриз (разтвор на етиленгликол). От прегледа: RR 110/70 mmHg; РСД 80/min; ДЧ 24/min. От лабораторните изследвания: натрий – 120 mmol/l; калий – 4,0 mmol/l; хлориди – 80 mmol/l; SB – 15 mmol/l; glu – 5,0 mmol/l; urea – 5,0 mmo/l; Posm(измерено) = 290 mOsm/kg. Posm = 2[Na] + [glu] + [urea] = 2.120 + 5,0 + 5,0 = 250 mOsm/kg Осмотичната разлика е > 10 mOsm/kg!


Slide 27

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ След като е отхвърлена псевдохипонатриемията като причина за ниската натриева концентрация, диагнозата е истинска хипонатриемия – хипоосмотично състояние с патологични отклонения в осморегулацията (патологична жажда; усилена секреция на ADH; или патологична реакция на бъбреците на ADH)!


Slide 28

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ При констатирана истинска хипонатриемия, параметрите, необходими за ограничаване на диференциално-диагностичния план, които налагат изясняване, са: ? относителното тегло (осмолалитета) на урината ? нивто на ADH в кръвта


Slide 29

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ При хипонатриемия, когато Uosm и [ADH] са ниски – бъбрекът и регулаторната ос “хипофиза – бъбрек” имат запазена функция, тогава патология би следвало да се търси в осморецепторите и в чувството на жажда (напр., психогенна полидипсия).


Slide 30

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Клиничен случай: Жена на 25 години провежда контролен преглед при семеен лекар. Налице е бременност в 20-та гестационна седмица. Липсват субективни оплаквания. От лабораторните изследвания: натрий – 132 mmol/l; Рosm – 278 mOsm/kg. До началото на бременността серумният натрий бил около 144 mOsm/kg. Физиологично състояние, не налагащо лечение!


Slide 31

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Отделянето на ADH се регулира не само от осмолалитета на плазмата, но и от ефективния обем циркулираща кръв (ЕОЦК) При нормални условия ЕОЦК е правопропорционален на обема на екстрацелуларната течност


Slide 32

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ При излишък на натрий в организма, ЕЦО и ЕОЦК са повишени При недостиг на натрий в организма, ЕЦО и ЕОЦК са понижени.


Slide 33

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ При намаление на натрия в организма се стимулира отделянето на ADH (намаление на средното АН с поне 10% е стимул за повишение на секрецията на ADH)


Slide 34

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Патологични състояния, при които е налице правопропорционална зависимост между ЕЦО и ЕОЦК и при които намалението на ЕОЦК води до стимулиране на отделянето на ADH са: ? кръвозагуба ? дехидратация (диария, обилно изпотяване) ? ятрогенна хипотония


Slide 35

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ При част от патологичните състояния, свързани с разстройства на осморегулацията, ЕЦО не е пропорционален на ЕОЦК, такива могат да са: ? чернодробната цироза ? хроничната застойна сърдечна недостатъчност ? нефротичния синдром При тях е налице хипоосмолалитет, хиперволемия и намален ЕОЦК


Slide 36

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Клиничен случай: Мъж на 50 години потърсил лекарска помощ с оплаквания от увеличение на телесната маса и оточен синдром в областта на долни крайници. Съобщил, че ежедневно от половин година изпивал около 3 чаши уиски. Обичайната му телесна маса била около 70 kg, но в момента на прегледа била 110 kg. От прегледа: RR 110/70 mmHg, без ортостатизъм; кожни разширени капиляри тип “звезда”; палмарен еритем; без шиен венозен застой; без патологични изменения от страна на СС и ДС; клинични данни за асцит; изразени отоци претибиално и перималеоларно; атрофия на тестисите. От лабораторните изследвания: натрий – 125 mmol/l; калий – 4,0 mmol/l; хлориди – 90 mmol/l; ОБ – 53 g/l; албумин – 20 g/l; глюкоза – 4,44 mmol/l; урея – 1,42 mmol/l; SB – 22 mmol/l; Posm(измерено) = 265 mOsm/kg; ПУ – 0,25 g/d.


Slide 37

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Информация за намаление на ЕОЦК при хипоосмотично състояние (истинска хипонатриемия) при хипо- или хиперволемия, носят показателите: ? Uosm > 200 mOsm/kg (поради ^ADH) ? UNa < 10 mmol/l (поради ^алдостерон)


Slide 38

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Клиничен случай: Мъж на 65 години, активен пушач (по 40 цигари дневно) в продължение на над 20 години) е доведен от съпругата си на лекар, по повод на периоди на дезориентация от 2-3 дни. Анамнеза за хронична кашлица, редукция на тегло с 11 kg за последните 3 месеца. Не приема никакви лекарства. От прегледа: RR 140/85 mmHg; РСД 80/min; афебрилен; редуцирана мастна тъкан; влажни лигавици; отслабено дишане в ляво горно белодробно поле; без отоци. От лабораторните изследвания: натрий – 115 mmol/l; хлориди – 80 mmol/l; глюкоза – 5,0 mmol/l; SB – 22 mmol/l; урея – 7,0 mmol/l; Posm – 250 mOsm/kg; Uosm – 280 mOsm/kg. Рентгенографията на белите дробове показва наличие на плътна сянка с диаметър 6 см в горно ляво белодробно поле. От цитологичен анализ на храчка – данни за дребноклетъчен карцином.


Slide 39

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Истинска хипонатриемия при нормоволемия се развива при: ? синдром на неадекватна антидиуреза (SIAD) • карциноми; левкемии; лимфоми (ектопична секреция на ADH) • разстройства на ЦНС: Tu; травми; енцефалит; менингит; SLE (повишена секреция на ADH) • белодробни инфекции (вероятно ектопична секреция на ADH) ? хипотиреоидно състояние и глюкокортикоидна недостатъчност ? прием на следните медикаменти, усилващи отделянето на ADH: • трициклични антидепресанти • никотин • морфин • химиотерапевтици (винкристин; циклофосфамид) ? прием на медикаменти, усилващи ефекта на ADH: • НСПВС • СУП


Slide 40

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Хипонатриемия при хипер, изо- или хиповолемия може да се развие и при: ? хронична бъбречна недостатъчност с невъзможност за адекватна екскреция на осмотично свободна вода ? прием на диуретици (тиазидни, бримкови)


Slide 41

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Диагностиката на хипонатриемията е трудна. Системният подход към нея налага във всеки конкретен случай последователното отговаряне на следните въпроси: Има ли истинска хипонатриемия или се касае за псевдохипонатриемия? Ако е налице истинска хипонатриемия (хипоосмолалитет), реагира ли бъбрека адекватно с екскреция на осмотично свободна вода? Има ли задръжка на натрий от бъбрека?


Slide 42

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Клинична картина на хипонатриемията Неврологични симптоми с предимно количиствени промени в съзнанието, които са израз на мозъчен оток. Рядко настъпват преди [Na] да спадне под 125 mmol/l. Появата на симптомите зависи освен от тежестта на хипоосмолалитета, също и от бързината, с която той се развива, от наличието на подлежащо неврологично заболяване и от наличието на подлежащо не-неврологично разстройство (хипоксия, хиперкапния, ацидоза, хиперкалциемия и т. н.)


Slide 43

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Лечение на хипонатриемията ? При наличие на хиповолемия – изотоничен 0,9% NaCl, i.v. ? При диуретична нокса – към инфузиите се добавя K (30 до 40 mEq/l), дори ако плазмения К не е нисък (много често е налице хипокалия) ? При наличен SIAD не бива инфузиите с 0,9% NaCl да превишават 1 до 2 l/24 h, лекува се причината ? При надбъбречна недостатъчност и хипотиреоидизъм – заместителна терапия ? При хиперволемия – ограничение на приема на течности ? При сърдечна недостатъчност – Furosemide 20 до 40 mg, i.v. ? Скорост на корекцията (зависи от тежестта на хипонатриемията, времето за развитието й, симптомите на пациента) – 0,5 до 1 mEq/l/h при скорост до 12 mЕq/l/h на всеки 24-часов период на корекция. Бързата корекция е свързана с риск от понтинна и екстрапонтинна миелинолиза!


Slide 44

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Хипернатриемията винаги е синоним на хиперосмолалитет!


Slide 45

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Хипернатриемията е състояние, развиващо се при: ? задръжка на соли ? загуба на хипотонични течности без адекватно заместване с вода ? истинска (изолирана) загуба на вода


Slide 46

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ ? Задръжка на сол се развива най-често ятрогенно – при инфузия на натриеви соли при интензивна терапия


Slide 47

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ ? Загуба на хипотонични течности Бъбречни загуби: при осмотична диуреза Извънбъбречни загуби: обилно изпотяване, диария, повръщане (UNa < 10 mmol/l)


Slide 48

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ ? Истинска (изолирана) загуба на вода През белите дробове: при хипервентилация и фебрилитет През бъбреците: при безвкусен диабет


Slide 49

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Клиничен случай: Мъж на 25 години е приет в Неврохирургично отделение в безсъзнание след автомобилна катастрофа. СТ на глава показва фрактура на basis cranii. След около 4 часа се отбелязва драстично увеличение на диурезата (2,5 l за 8h). Съставът на плазмата при постъпването и след 24 часа е следния: Кръвна плазма при постъпването след 24 часа Натрий 140 155 mmol/l Калий 3,8 4,0 mmol/l Хлориди 102 115 mmol/l SB 24 35 mmol/l Урея 14 30 mmol/l Креатинин 106 115 ?mol/l Глюкоза 4,5 4,6 mmol/l


Slide 50

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Централният безвкусен диабет е състояние на намалена продукция и отделяне на ADH, бива частичен и пълен и може да се наблюдава при: ? травми с фрактури на черепната основа ? интракраниални тумори ? инфекции (менингит, енцефалит, ТВС) ? аневризми на мозъчни съдове ? хистиоцитоза


Slide 51

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Клиничен случай: Мъж на 40 години, страдащ от биполярно психично разстройство, потърсил психиатър с оплаквания от полиурия, никтурия и полидипсия. Моментното му лечение включва литиев карбонат – 4 х 250 mg/d. От лабораторните изследвания: натрий – 150 mmol/l; калий – 4,0 mmol/l; хлориди – 115 mmol/l; SB – 28 mmol/l; урея – 3,5 mmol/l; креатинин – 133 ?mol/l; глюкоза – 4,8 mmol/l; литий – 1,5 mmol/l.


Slide 52

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Нефрогенният безвкусен диабет е състояние на намалено действие на ADH на нивото на събирателните бъбречни тубули, бива частичен и пълен и първичен и вторичен, може да се наблюдава при: ? вродени състояния с дефекти във V2 за ADH ? медикаменти: литиев карбонат, демеклоциклин, метоксифлуран, амфотерицин В ? патологични състояния като: хиперкалциемия, хипокалиемия, интерстициални бъбречни заболявания (саркоидоза, амилоидоза, сърповидно-клетъчна нефропатия, аналгетична нефропатия, хроничен пиелонефрит)


Slide 53

МЕТАБОЛИЗЪМ НА ВОДАТА И НАТРИЯ Лечение на хипернатриемията Лечение на подлежащата причина Корекцията на [Na] да не става със скорост, по-висока от 2 mmol/l за 1 час, поради опасност от мозъчен оток!


Slide 54

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ


Slide 55

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ Общото количество калий в организма е около 3500 mmol. 98% се намира в интацелуларното простанство 2% се намира екстрацелуларно Това разпределение се дължи на Na-K-ATP-аза, която се активира от два хормона, регулиращи клетъчното разпределение на калия: инсулин и адреналин


Slide 56

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ 3,5 до 5,5 mmol/l


Slide 57

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ За 24 часа с храната в организма постъпат 5 до 100 mmol калий Такова количество се отделя от организма, като 90% се екскретира с урината, около 10% с изпражненията и незначително количество с потта


Slide 58

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ В нефрона: 70-80% от филтрирания калий се абсорбира в проксималния тубул 20-30% от филтрирания калий се абсорбира в дебелата възходяща част на бримката на Henle В дисталния тубул и събирателното каналче калий се секретира в зависимост от няколко фактора


Slide 59

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ Пет основни фактора стимулират секрецията на калий в дисталния нефрон: ? алдостерон ? повишена доставка на натрий до дисталния нефрон ? увеличения уринен дебит в тубулите ? повишеното съдържание на калий в тубулните клетки на дисталния нефрон ? метаболитна алкалоза


Slide 60

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ Извънбъбречно преразпределение на калия (преразпределение на калия между интрацелуларното и екстрацелуларното пространство) ? инсулин ? адреналин ? бикарбонат ? ?-блокери (неселективни) ? метаболитна ацидоза


Slide 61

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ - хипокалиемия Неадекватен (нисък) калиев прием (тежка малнутриция) Извънбъбречни калиеви загуби Повръщане Диария Хипокалиемия, дължаща се на загуба на калий с урината Диуретици (бримкови, тиазиди, acetazolamide) Осмотична диуреза (напр. при хипергликемия) Хипокалиемия с артериална хипертония Първичен хипералдостеронизъм (синдром на Conn) Глюкокортикоид-опосредствана артериална хипертония Малигнена артериална хипертония Реновазална артериална хипертония Ренин-секретиращ тумор Есенциална артериална хипертония с прием на диуретици Синдром на Liddle 11?-хидроксистероид-дехидрогеназна недостатъчност Генетична Медикаментозно-индуцирана (тютюн за дъвчене, ликорис, някои френски вина) Вродена надбъбречна хиперплазия Хипокалиемия с нормално артериално налягане Дистална бъбречна тубулна ацидоза (тип І) Проксимална бъбречна тубулна ацидоза (тип ІІ) Синдром на Bartter Синдром на Gitelman Хипомагнезиемия (цисплатина, алкохолизъм, диуретици) Хипокалиемия, дължаща се на калиево преразпределение Приложение на инсулин Високи нива на катехоламините (остър стрес) Фамилна периодична хипокалиемична парализа Тиреотоксична хипокалиемична парализа


Slide 62

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ - хипокалиемия Клинична картина: ? мускулна слабост ? илеус ? уринна ретенция ? полиурия ? ЕКГ-промени


Slide 63

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ - хипокалиемия Лечение: ? перорално: Kalinor, Pamaton, Panangin ? интравенозно: KCl с максимална скорост до 10 mmol/h при постоянен ЕКГ-мониторинг и контрол на серумния калий на всеки 3 часа


Slide 64

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ - хиперкалиемия Псевдохиперкалиемия Хемолиза Тромбоцитоза Тежка левкоцитоза Прекомерно стискане на юмрук при вземане на кръвта Намалена бъбречна екскреция на калий Остра или хронична бъбречна недостатъчност Алдостеронов дефицит (напр. тип ІV бъбречна тубулна ацидоза) Често асоцииран с диабетна нефропатия, хроничен интерстициален нефрит или обструктивна уропатия Надбъбречна недостатъчност (болест на Addison) Медикаменти, подтискащи екскрецията на калий Бъбречни заболявания, които увреждат дисталната тубулна функция Сърповидно-клетъчна анемия Системен еритематозен лупус Патологично преразпределение на калий Инсулинов дефицит ? – блокери Метаболитна или респираторна ацидоза Фамилна хиперкалиемична периодична парализа Патологично освобождаване на калий от клетките Рабдомиолиза Тумор-лизис синдром


Slide 65

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ - хиперкалиемия Намалена бъбречна екскреция на калий Блокиране на натриевите каналчета в дисталния нефрон Калий-запазващи диуретици: amiloride, triamterene Антибиотици: trimethoprim, pentamidine Блокиране на алдостероновата продукция АСЕ-инхибитори (напр. captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, trandolapril, fosinopril, ramipril, benazepril) Ангиотензин ІІ рецепторни (І) антагонисти (напр. losartan, valsartan, telmisartan, irbesartan, eprosartan) НСПВС Heparin Tacrolimus Блокиране на алдостероновите рецептори Spironolactone Блокиране активността на Na-K-ATP-аза в дисталния нефрон Cyclosporine Подтискане на извънбъбречното калиево преразпределение Блокиране на ?2-адренергично медиираното извънбъбречно калиево преразпределение – неселективни ?-блокери (напр. рropranolol, nadolol, timolol) Блокиране активността на Na-K-ATP-аза в скелетните мускули; свръхдози digoxin (не терапевтични дози) Подтискане на инсулиновото освобождаване (напр. от Somatostatin) Калиево освобождаване от увредени клетки Медикемантозно предизвикана рабдомиолиза (напр. lovastatin, cocaine) Медикаментозно предизвикан тумор-лизис синдром (химиотерапевтични агенти при остри левкемии, лимфоми във високи стадии) Медикаментозно предизвикана остра бъбречна недостатъчност


Slide 66

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ - хиперкалиемия Клинична картина: ? мускулна слабост ? бъбречна тубулна ацидоза ІV тип ? повишена ендогенна синтеза на алдостерон ? ЕКГ-промени


Slide 67

МЕТАБОЛИЗЪМ НА КАЛИЯ - хиперкалиемия Лечение: ? калциев глюконат ? инсулин с глюкоза; ?2-агонист ? натриев бикарбонат ? бримкови диуретици ? йоннообменни смоли ? хемодиализа


Slide 68

НАРУШЕНИЯ В БАЛАНСА НА ВОДАТА И ЕЛЕКТРОЛИТИТЕ (семинар) www.nefrologia.promed.bg ?


×

HTML:

Ссылка: