'

Олон ?нц?гтийн дотоод ?нцгийг тодорхойлох

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Олон ?нц?гтийн дотоод ?нцгийг тодорхойлох


Слайд 1

Зорилго Гурвалжны дотоод ?нцгийн нийлбэрийг олж сурах, батлах, бодлого бодоход хэрэглэх


Слайд 2

? ? ?


Слайд 3

? ? ? ?


Слайд 4

? ? ? О


Слайд 5

С М ? ? А В К ? ? ?


Слайд 6

Баталгаа Дурын АВС гурвалжин зураарай. Гурвалжны В оройг дайруулан АС талтай параллель ВМ шулуун татъя. АС//ВМ. ‹КВМ болон ‹САВ харгалзах ?нцг??д болно. Иймд дээрх хоёр ?нц?г тэнц??. СА//МВ. ‹АСВ болон ‹СВМ солбисон ?нцг??д болно. Иймд дээрх хоёр ?нц?г тэнц??. Эндээс ‹САВ+‹АСВ+‹АВС=‹МВК+‹МВС+‹АВС=180?


Слайд 7

Бодлого В 3 4 Д 5 О 2 6 А 1 Е С ?гс?н нь: ‹1=‹2 Олох нь: ‹6=? ‹3=‹4 ‹5=116?


Слайд 8

Бодолт 1. ‹2+‹3+‹5=180? ‹5=116? 2. ‹2+‹3=64? 3. ‹A+‹B+‹C=180? 4. ‹A+‹B=2*(‹2+‹3)=128? 5. ‹C=180?-128?=52?


Слайд 9

Д?гнэлт Гурвалжны дотоод ?нцг??дийн нийлбэр 180?. ?+?+?=180?


Слайд 10

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.


×

HTML:

Ссылка: