'

ОБИРАЄМО ПРОФЕСІЮ (курс гурткових занять для учнів 8 кл. ) Автор: Клименко В.П. – практичний психолог Б.Луцької ЗОШ І-ІІІ ст.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ОБИРАЄМО ПРОФЕСІЮ (курс гурткових занять для учнів 8 кл. ) Автор: Клименко В.П. – практичний психолог Б.Луцької ЗОШ І-ІІІ ст.


Слайд 1

мета програми: Допомогти старшим підліткам в реалі-зації самопізнання, саморозвитку і, як наслідок, допомогти правильно та свідомо обрати професію, опираючись на власні здібності, інтереси, цінності та можливості. Пізнати свої сильні і слабкі сторони, розвивати самосвідо-мість, почуття власної гідності. Успішно і повно реалізувати себе у поведінці та діяльності.


Слайд 2

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ: Підвищити якість допрофільної підготовки учнів. Актуалізувати знання учнів про професію. Розвивати навички самоаналізу й саморозвитку. Створити умови для прояву творчого й інтелектуального потенціалу учнів. Розвивати комунікативні здібності школярів.


Слайд 3

ФУНКЦІЇ, які виконує програма: Діагностична – використані методики дозво-ляють учневі отримати необхідну інформа-цію про себе, оцінити власні особливості, можливості. Просвітницька – учні ознайомлюються зі світом професій, можливостями самореа-лізації. Розвивальна – учні вчаться самостійно здобувати інформацію, аналізувати, розви-вати мислення і професійні задатки.


Слайд 4

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: Формування в учнів цілісного уявлення про життєвий вибір, його взаємодію з долею людини та суспільства вцілому. Оволодіння учнями технологіями прийняття усвідомлених рішень, умінням передбачати наслідки свого власного вибору і нести за нього відповідальність.


Слайд 5

-Засвоєння учнями прийомів самооцінки та діагностики рівня своєї компетентності, як основи проектування життєвих цілей, включаючи продовження освіти. -Засвоєння учнями знань про індивідуальні особливості людини, пізнання індивілуальних особливостей. -Розвиток мислення, творчих здібностей, професійних задатків. -Формування в учнів активної життєвої позиції. -Допомога учням у виборі майбутнього життєвого шляху.


Слайд 6

П Р О Г Р А М А гуртка “ОБИРАЄМО ПРОФЕСІЮ” (тематика занять): 1. Вступ. Моя унікальність. 2. Цінності в моєму житті. 3. Моє життя – мій вибір. 4. Етапи професійного самовизначення. 5. Створення особистої професійної перспективи. 6. Роль темпераменту в професійній діяльності.


Слайд 7

7. Мислення. Його особливості. 8. Інтереси і схильності людини. Визна-чення професійних інтересів та нахи- лів. Рекомендації щодо вибору майбутньої професії. 9. Здібності людини й вибір професії. 10.Творчі здібності людини та їх розви- ток. 11. Я – в професійному просторі.


Слайд 8

12. Типові помилки при виборі професії. 13. Я хочу – я можу – я буду. 14. Ринок праці запрошує. 15. Влаштовуємося на роботу. 16. Власна справа: переваги і ризики. 17. Мої життєві перспективи. Я планую своє майбутнє. 18. Заключне заняття. Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого успіху.


Слайд 9

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ для засвоєння : Самопізнання, профіль навчання, проф-орієнтація, професійна перспектива, професія, фах, спеціальність, ціннос-ті, темперамент, сила нервової сис-теми, мислення, мисленнєві операції (аналіз, синтез, порівняння, абстра-гування, виділення головного, класи-фікація), інтелект, психодіагностика,


Слайд 10

обдарованість, талант, інтереси, схильності (нахили), здібності ( загальні та спеціальні ), творчі здібності, креативність, творчий потенціал, кар’єра, кар’єризм, мотивація ( внутрішня мотивація, зовнішня мотивація), підприємництво, підприємець і ін.


Слайд 11

Організаційні питання: 1. Гурток для учнів 8 класу (можна і 9 клас). 2. Кількість слухачів не повинна пере- вищувати 15 чол. 3. Основна форма проведення – занят- тя з елементами тренінгу. 4. Періодичність занять – 1 раз в тиж- день.


Слайд 12

ОБИРАЄМО ПРОФЕСІЮ (курс гурткових занять для учнів 8 кл. ) Автор: Клименко В.П. – практичний психолог Б.Луцької ЗОШ І-ІІІ ст.


×

HTML:

Ссылка: