'

Модел на кариерно развитие на учителите Основни акценти

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Модел на кариерно развитие на учителите Основни акценти Министерство на образованието и науката, юни 2007 г.


Слайд 1

Основание Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) – “Повишаване на авторитета и социалния статус на учителя” - Въвеждане на система за кариерно развитие на учителите - Въвеждане на система за диференцирано заплащане, обвързана с резултатите на учениците - Въвеждане на система за награждаване на учителите


Слайд 2

Актуално състояние 5 професионално-квалификационни степени (ПКС) Обучението и присъждането на ПКС се извършва от специализираните институти за повишаване на квалификацията на учителите към висшите училища Разходите за обучението и процедурата за присъждане на ПКС се заплащат от самия учител Притежаването на ПКС е свързано с: - промяна в началната основна месечна работна заплата (от 1 юли 2006 г. – от 272 лв. на учител без ПКС до 315 лв. на учител с I ПКС) - получаване на допълнително възнаграждение (от 1 юли 2006 г. – между 5,50 и 47 лева)


Слайд 3

Основни цели на модела Засилване на мотивацията на учителите за пълноценно участие в процеса на обучение и възпитание в училище и създаване на условия за конкуренция между тях Осигуряване на предвидимост в развитието на кариерата съобразно личните планове, възможности и амбиции на всеки учител Обвързване на професионалната кариера: с нарастващ престиж; с повече отговорности; със съответстващо на тях възнаграждение чрез интегриране на модела в системата за диференцирано заплащане


Слайд 4

Възможности за избор на кариера Развитие в хоризонтален план – заемане на последователни длъжностни позиции в рамките на учителската професия Развитие във вертикален план – заемане на административни длъжности в системата на народната просвета Развитие в рамките на една и съща длъжност – поддържане и усъвършенстване на присъщите за съответната длъжност знания, умения и компетентности


Слайд 5

Развитие в хоризонтален план 5 длъжностни позиции: Младши учител Учител Старши учител Главен учител Учител методик Критерии за преминаване в по-висока длъжност: Стаж Допълнителна квалификация – придобиването й не се заплаща от учителя Състезателност за заемане на по-високите длъжности Последици: По-висока заплата по щат Намаляване на преподавателската заетост (за учителя методик)


Слайд 6

Младши учител Първоначална квалификация: - висше образование и учителска правоспособност Не се изисква стаж Процедура за заемане: - свободно място - конкурс в два етапа – подбор по документи и събеседване Особености: - срочен трудов договор - адаптационен период – 2 г. с възможност за удължаване с още една - атестация от комисия, назначена от директора


Слайд 7

Учител Стаж – 2 (+1) г. като младши учител Допълнителна квалификация: - Обучителна програма за учител, съставена от задължителни и избираеми пакети с акцент върху усъвършенстване на практическите умения - Провежда се и се сертифицира от висше училище Сключване на постоянен ТД


Слайд 8

Старши учител Стаж – мин. 2 г. на длъжност учител Допълнителна квалификация: - Обучителна програма за старши учител, съставена от задължителни и избираеми пакети с акцент върху новите функции на длъжността: учител консултант; координация на извънкласни и методически дейности в рамките на един образователен етап; превенция на противообществените прояви - Провежда се и се сертифицира от висше училище Процедура за заемане: - Обявяване на свободно място - Конкурс на училищно ниво


Слайд 9

Главен учител Стаж – мин. 2 г. на длъжност старши учител Допълнителна квалификация: - Обучителна програма за главен учител, съставена от задължителни и избираеми пакети с акцент върху новите функции на длъжността: координация на извънкласни и методически дейности в рамките на един випуск; ръководител на методическо обединение на учители по един предмет или културно0бразователна област - Провежда се и се сертифицира от висше училище Процедура за заемане: - Обявяване на свободно място - Конкурс на училищно ниво


Слайд 10

Учител методик Стаж – мин. 2 г. на длъжност главен учител Допълнителна квалификация: - Обучителна програма за учител методик, съставена от гъвкави модулни курсове с акцент върху новите функции на длъжността – организиране и провеждане на методическата дейност на общинско ниво - Провежда се и се сертифицира от висше училище Процедура за заемане: - Обявяване на свободно място - Конкурс в два етапа, проведен от съответния РИО – тест, изготвен от МОН, и събеседване Бележка: Броят на учителите методици се определя на основата на общия брой на учителите в общината


Слайд 11

Развитие във вертикален план Длъжностни позиции: Помощник-директор по учебната или учебно-производствената дейност Помощник-директор по административно-стопанската дейност Директор Критерии за преминаване на по-висока длъжност Стаж на учителска длъжност Допълнителна квалификация Спечелване на конкурс Последици: По-висока заплата по щат Намаляване на преподавателската заетост


Слайд 12

Помощник-директор по учебната или учебно-производствената дейност Стаж – мин. 3 г. на учителска длъжност Допълнителна квалификация: - Обучителна програма за помощник-директор, съставена от задължителни и избираеми пакети с акцент върху новите функции на длъжността: планиране и организация на образователно-възпитателния процес в училище; наблюдение на педагогическата дейност и анализ на резултатите; проектна дейност - Провежда се в Националния институт за обучение на директори (НИОД) Процедура за заемане: - Обявяване на свободно място - Конкурс на училищно ниво


Слайд 13

Помощник-директор по административно-стопанската дейност I вариант: Лице с учителска правоспособност и мин. 3 г. стаж на учителска длъжност Допълнителна квалификация: - Обучителна програма за помощник-директор, съставена от задължителни и избираеми пакети с акцент върху организирането и контрола върху административната дейност - Провежда се в НИОД II вариант: Лице с висше икономическо или юридическо образование Процедура за заемане: - Обявяване на свободно място - Конкурс на училищно ниво


Слайд 14

Директор Стаж – мин. 5 г. на учителска длъжност Директорска правоспособност - Обучителна програма за придобиване на директорска правоспособност, съставена от задължителни и избираеми пакети с акцент върху административния мениджмънт на училището - Национален изпит за придобиване на директорска правоспособност, проведен в НИОД Заемане на длъжността: - Обявяване на свободно място - Конкурс, проведен от училищния съвет


Слайд 15

Развитие в рамките на длъжността Участие в поддържаща и допълнителна квалификация за актуализиране и придобиване на нови знания, умения и компетентности Не води до увеличение на основната заплата за длъжността, но може да се отрази върху възможността за получаване на динамична парична добавка в рамките на втория и третия стълб на системата за диференцирано заплащане


Слайд 16

Нормативно осигуряване Закрепване на основните положения на модела в новия закон в областта на училищното образование Доразвиване и детайлизиране на законовите разпоредби на подзаконово ниво


Слайд 17

Въпроси за дискусия Възможна ли е вътрешна диференциация в рамките на една длъжност Какъв да бъде необходимият стаж като условие за допустимост за заемане по-висока длъжност Как да се съотнесат съществуващите професионално-квалификационни степени към модела за кариерно развитие Каква да бъде степента на диференциация на възнагражденията между различните длъжности


Слайд 18

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: