'

Околна среда и устойчиво развитие: политически и правни аспекти

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Околна среда и устойчиво развитие: политически и правни аспекти Зорница Вакова


Слайд 1

Устойчиво развитие “Устойчивото развитие е развитие, което задоволява нуждите на настоящето, без да застрашава възможността на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди.”


Слайд 2

Как се постига?


Слайд 3

Нашата обща планета...


Слайд 4

Основни принципи Принципът на предпазливостта Когато съществува заплаха от сериозни и необратими щети, липсата на пълна научна сигурност не трябва да да се използва като причина за отлагането на икономически ефективни мерки за предотвратяване на деградацията на околната среда. Замърсителят плаща Причинителят заплаща за почистване, отстраняване и/или компенсира за причинените вреди


Слайд 5

Основни теми Изменение на климата Замърсяване Биологично ранообразие Устойчиво управление на природните ресурси и международната търговия


Слайд 6

Изменение на климата Дебатът “Индустриални vs развиващи се държави” РКОНИК Протокол от Киото Гъвкави механизми за намаляване на емисии Наследникът на Киото


Слайд 7

Замърсяване Основни приципи и основополагащи случаи Основни Международни договори: Базелска конвенция за контрол на трансгарничното движение на опасни отпадъци Ротердамска конвеция за търговия с опасни химикали Стокхолмска конвенция за устойчиви органични замърсители Двустранни и регионални споразумения за съдействие при аварийно замърсяване с хазартни субстанции и разлив на петрол


Слайд 8

Биологично разнообразие Биоразнообразие и „услугите на екосистемите“ Основни заплахи за биоразнообразието Основни международни конвенции и споразумения Конвенция за опазване на биологичното разнобразие и Протокола от Картагена за биологична безопасност Конвенция за международната търговия със застрашени видове Регионални и двустранни споразумения за опазване на общи екосистеми и природни ресурси


Слайд 9

Управление на природни ресурси Намаляване на неустойчивите модели на производство и потребление като основен приоритет Свободните пазари и устойчивото управление на природните ресурси Ролята на Световната търговска организация Стандарти за стоки и услуги Търговия с екологични стоки и услуги


Слайд 10

България: Изменение на Климата В рамките на ЕС: Конкретни цели за намаляване на емисии, повишаване на енергийната ефективност и дела на ВЕИ до 2020 Участие в Европейската схема за търговия с емисии Национално законодателство, предвиждащо: Префернциални цени за електроенергия от ВЕИ Зелени сертификати Повишаване на енергийната ефективност на сгради В рамките на Протокола от Киото, участие в: Проекти по механизма “Съвместно изпълнение” Търговия с емисии


Слайд 11

България: Опазване на околната среда Основни механизми за опазване на околната среда: Екологична оценка на планове и програми Оценка на въздействието върху околната среда на проекти Системи за управление на околната среда Опазване на биологичното разнообразие Оценка за съвместимост с целите на НАТУРА 2000 Защитени територии Управление на отпадъците: Конкретни цели за намаляване на отпадъците Разделно събиране Специални наредби за опасни отпадъци и електрическо оборудване Задължения към ЕС за изграждане на заводи и депа за отпадъци


Слайд 12

Политики и закони, насърчаващи доброволни ангажименти Изменение на климата: Финансиране Префернциални цени за чиста енергия Енергийна ефективност Иновации Механизъм “Съвместно изпълнение” Опазване на околната среда и биоразнообразието: Европейски стандарт за системи за управление на околна среда-ЕMAS Екомаркировка на ЕС за хотели, храни, препарати, мебели Насърчаване на биоземеделие


Слайд 13

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: