'

Засідання робочої групи з питань внесення змін до законодавства щодо працевлаштування молоді 28-29 вересня 2011р.  

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Засідання робочої групи з питань внесення змін до законодавства щодо працевлаштування молоді 28-29 вересня 2011р.   Мета:   Розробити проект закону, завданнями якого є: зменшити кількість безробітних серед молоді, забезпечити реалізацію гарантованого державою права на працю та перше робоче місце для випускників навчальних закладів.


Слайд 1

Проект Закону “Про взаємодію роботодавців та навчальних закладів щодо працевлаштування молоді”


Слайд 2

  Принципи: Державна політика у сфері формування кваліфікованих кадрів та розвитку освітніх і наукових процесів має базуватися на принципах: інноваційності процесів розвитку суспільства, науки і виробництва; державного регулювання взаємовідносин навчальних закладів та роботодавців; поєднання інтересів навчальних закладів та роботодавців; стимулювання надання якісних освітніх послуг; реалізації узгоджених підходів; розвитку соціального партнерства роботодавців та навчальних закладів; надання пільг та преференцій інвесторам у галузі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, розвитку наукових процесів; реалізації системи безперервної освіти та навчання протягом життя; спільної відповідальності роботодавців та навчальних закладів за результати підготовки кваліфікованих кадрів та впровадження наукових досліджень у практику.


Слайд 3

Контролюючий орган МОНМС та МСП контролює взаємодію роботодавців і ВНЗ; МОНМС зобов'язаний проводити за участю роботодавців моніторинг вимог роботодавців, якості освіти та працевлаштування випускників; За участю об'єднань роботодавців МОНМС формує кількість місць державного замовлення у ВНЗ. МОНМС спільно з ДСЗ повинно створити єдиний рейтинг вакансій.


Слайд 4

Роботодавці та їх об'єднання мають право: 1.формувати адресні джерела фінансування та інвестиції для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в навчальних закладах; 2.брати безпосередню участь у формуванні стандартів освіти та змісту освіти, вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Державного класифікатора професій та Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; укладати угоди (договори) з навчальними закладами на використання матеріальної бази підприємства для проведення професійно-практичної підготовки кадрів, стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів; 3.залучати педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів до корпоративного навчання кадрів на основі короткотермінових бізнес-програм;


Слайд 5

4.брати участь в маркетингових дослідженнях навчальних закладів на ринку освітніх послуг та ринку праці, надавати допомогу та вносити пропозиції щодо узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці; брати участь у проведенні моніторингу якості освіти та працевлаштування випускників навчальних закладів, вносити пропозиції щодо формування обсягів і структури підготовки за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями, професіями, напрямами, спеціальностями з урахуванням специфіки регіону та необхідності інноваційного розвитку підприємства; розробляти критерії ефективності системи підготовки та перепідготовки кадрів; 5.брати участь у визначенні пріоритетних напрямків наукових досліджень навчальних закладів, наукових проектах і програмах; впроваджувати адресну підготовку кадрів, створювати нові робочі місця для працевлаштування випускників навчальних закладів. 6.сприяти регулярному стажуванню педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів на виробництві; залучати провідних фахівців підприємств, установ і організацій для проведення теоретичних і практичних занять в навчальних закладах та організації професійно-практичної підготовки учнів і студентів навчальних закладів на виробництві;


Слайд 6

Роботодавці зобов’язані: 1. підтримувати необхідний рівень якості підвищення кваліфікації кадрів підприємства з урахуванням вимог існуючого виробництва, перспектив його розвитку; 2. створювати умови для професійного росту, самореалізації працівників в умовах ринкової економіки на основі підвищення мотивації до праці, використання новітніх програм, засобів і технологій навчання; 3. здійснювати у навчальних закладах підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації персоналу підприємства на підставі угод (договорів) з навчальним закладом і фізичною особою, яка перебуває в трудових відносинах або не перебуває у таких з роботодавцем;


Слайд 7

  Навчальний заклад має право: Запрошувати інформацію у роботодавців щодо працевлаштованих випускників конкретного ВНЗ;


Слайд 8

Навчальний заклад зобов'язаний: надавати якісні освітні послуги на рівні, визначеному спільно з роботодавцем; зобовязаний гарантувати проходження практики усім студентам денної форми навчання; зобовязані створити рейтинги успішності студентів за кожний семестр та загальний, за час навчання, який є загальнодоступним на офіційному сайті закладу; забезпечувати високий рівень безперервної практичної підготовки, створювати умови для професійного розвитку й професійної самореалізації студентів та випускників;


Слайд 9

передбачати при укладанні угод (договорів) з роботодавцями про організацію та проведення усіх видів практик для учнів та студентів виконання студентами дипломних проектів, спрямованих на розв'язання реальних фінансових, організаційних, економічних, технічних та технологічних проблем підприємства; ініціювати укладання угод (договорів) з роботодавцем на підготовку перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, проведення науково-дослідних дослідно-конструкторських і технологічних робіт та консалтингових послуг; включати представників роботодавців та органів студентського самоврядування та студ.профспілок до складу Наглядової ради вищого навчального закладу для реалізації соціального партнерства у галузі вищої освіти і науки;


Слайд 10

організовувати регулярне стажування педагогічних та науково-педагогічних кадрів на виробництві, сприяти підвищенню їх професійного рівня; залучати провідних фахівців підприємств, організацій, установ для проведення теоретичних та практичних занять в навчальному закладі; надавати додаткові освітні послуги з професійної орієнтації, технологій ефективного працевлаштування й психологічної підтримки з метою ефективного рішення питання зайнятості;


Слайд 11

організовувати працевлаштування випускників навчальних закладів, створюючи спільно з роботодавцями бази даних про наявність вакантних місць на ринку праці, інформаційно-довідкові служби тощо; надавати консалтингові та наукові послуги роботодавцям; залучати роботодавців до розробки програм наукових досліджень, використовувати науковий та виробничий потенціал роботодавців для спільного виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт.


×

HTML:

Ссылка: