'

Змістовий модуль ІІ. Теорія виховання Тема 1. Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національній школі

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Змістовий модуль ІІ. Теорія виховання Тема 1. Суть і зміст процесу виховання. Процес виховання в національній школі


Slide 1

План Поняття про суть як філософську категорію, уточнення поняття виховання. 2. Основні характеристики процесу виховання, його структура та рушійні сили. 3. Основні етапи процесу виховання. 4. Національне виховання та його завдання. 5. Проектування виховного процесу.


Slide 2

Сутність Філософська категорія, що виражає визначальне в предметі, таке, що зумовлене глибинними внутрішніми зв'язками й тенденціями розвитку і пізнається на рівні теоретичного мислення


Slide 3

Виховання Цілеспрямоване управління процесом розвитку особистості Цілеспрямовано і свідомо здійснюваний процес організації і стимулювання активної діяльності дитини Система керування формуванням особистості Закономірна, послідовна і неперервна зміна моментів розвитку взаємодіючих суб`єктів


Slide 4

Специфіка виховного процесу Багатофакторність Довготривалість і неперервність Неоднаковість результатів виховання Віддаленість результатів Двосторонність Комплексність Концентризм виховання Ступінчастість Перспективність і малопомітність Організаторська робота


Slide 5

Рушійні сили виховання ?? Протиріччя між природними даними індивіда і вимогами суспільства ?? Протиріччя між бажаннями, потребами і можливостями їх задоволення ?? Протиріччя між потребами і способами їх задоволення


Slide 6

Структура процесу виховання Мета Зміст Форми і методи Результат


Slide 7

Етапи процесу виховання 1. Ознайомлення з нормами і правилами поведінки 2. Формування почуттів ( стійких емоційних відношень людини до явищ дійсності) 3. Формування поглядів (потенціальної готовності до дії) та переконань (керівництво до дії) 4. Формування загальної спрямованості особистості


Slide 8

Управління процесом виховання Діяльність педагогів, що забезпечує планомірний і цілеспрямований виховний вплив на вихованців


Slide 9

Свідома діяльність людини, спрямована на вироблення у себе позитивних і подолання негативних рис Самовиховання


Slide 10

Виховний процес, спрямований на подолання негативних рис особистості, що сформувалися під впливом несприятливих умов виховання Перевиховання


Slide 11

Національне виховання Виховання дітей на культурно-історичному досвіді свого народу, його звичаях, традиціях та багатовіковій мудрості, духовності


Slide 12

Ідеал Уявлення про взірець людської поведінки і стосунків між людьми, що виникають із розуміння мети життя


Slide 13

Складові частини виховання Національне виховання Громадянське виховання Розумове виховання Моральне виховання Трудове виховання Естетичне виховання Фізичне виховання


Slide 14

Проектування виховного процесу Усвідомлене бачення і визначення наперед діяльності вихователя і діяльності вихованців у їх взаємодії


Slide 15

Компоненти проектування виховного процесу 1. Психолого-педагогічна діагностика розвитку вихованців. 2. Постановка педагогічних завдань. 3. Організація (самоорганізація) діяльності вихованців. 4. Моніторинг (відстежування) динаміки рівнів їх соціальної активності. 5. Регулювання (саморегулювання) і корекція (самокорекція) відхилень у розвитку та поведінці вихованців. 6. Аналіз і прогнозування виховних ситуацій.


Slide 16


×

HTML:

Ссылка: