ДИПЛОМНА РАБОТА


Презентация изнутри:

Слайд 0

ДИПЛОМНА РАБОТА Тема: “ Подобряване вземането на решения при диспечиране на електроразпределителни мрежи чрез използване на експертна програмна среда.” Технически университет – гр. Варна Факултет: “ Морски науки и екология ” Катедра: “ Индустриален мениджмънт ” Разработил: Милен Петков Марков Ръководител: доц.д-р и.н. инж.К.Георгиев


Слайд 1

Цели на дипломната работа Изследване възможността за използване на експертни програмни среди, за подпомагане на управленческия процес; Запознаване с аспектите и проблемите възникващи при управление на енергийните мрежи; Повишаване на ефективността на вземане на решения чрез използване на програмната среда “СХЕМИ”; Доказване на ефекта от повишаване на качеството на вземаните решения, както от икономически така и от неикономически характер; Дефиниране на нуждата от използване на съвременните информационни технологии за подпомагане на процеса на управление.


Слайд 2

Представяне на програмата “СХЕМИ” е развойна среда, визуално ориентирана и предназначена за потребителско създаване и по-нататъшно използване на симулатор на процеси в централите, мрежите и съоръженията електроенергетиката. С нея се подпомага и контролира процеса на вземане на решение при управление на електроенергийните участъци от диспечерския, дежурния и обслужващ персонал. “СХЕМИ” е способна да разчете изчертания с мишка електроенергиен участък, след което да го осмисли и анализира, за да даде по нататък ценни съвети по манипулациите, извършвани със съоръженията, недопускайки субективна грешка. Програмната среда “СХЕМИ” има четири основни функции: Да позволи на експерта непрограмист да състави компютърна програма без познаването на какъвто и да е език за програмиране ; Да организира и контролира по-нататъшната практическа работа с така съставената програма; Да даде по всяко време възможност на експерта непрограмист да направи корекции в програмата ; Да визуализира състоянието на електроенергийните обекти в цветни схеми, да дава потребителски справки по работите, извършвани с електроенергийните обекти и да отпечатва синхронно на принтер извършваните манипулации. Програмната среда “СХЕМИ” притежава елементи на изкуствен интелект, проявявайки качества на самоанализ и избирателност в съответствие с настъпващите динамични промени в състоянието на симулативния обект. В нея са вградени мотивации, наложени от дейстащите правилници за техническа експлоатация и по техническа безопасност, както и инструкциите за работа на диспечерските служби.


Слайд 3


Слайд 4

Примери за работата на“СХЕМИ” 1. Извършване на профилактика на извод “БЕЛИ ЛОМ” 110 KV поле маломаслен прекъсвач в открита разпределителна уредба п/с РАЗГРАД


Слайд 5

Примери за работата на“СХЕМИ”    2. Своевременно и точно актуализиране на промените в елктроразпределителната мрежа.


Слайд 6

Примери за работата на“СХЕМИ”


Слайд 7

Примери за работата на“СХЕМИ” 3.Допускане на много групи за ремонт и профилактика на една стълбовна линия


Слайд 8

4.Извършване на авариен ремонт на извод “Побит Камък” 20 KV Примери за работата на“СХЕМИ”


Слайд 9

Примери за работата на“СХЕМИ”       5.Работа по прехвърляне и управление на товари в електроразпределителната мрежа.


Слайд 10

Примери за работата на“СХЕМИ”       6. Възможности за използване на динамични справки при вземане на решения по управление на енергийните схеми.


Слайд 11

7.    Водене и разпечатване на оперативна документация в реално време и по желание на диспечера. Примери за работата на“СХЕМИ”


Слайд 12

Примери за работата на“СХЕМИ”    8. Визуализация на схемите с които се работи.


Слайд 13

Ефект от подобряване на решенията От намаляване на допълнителните загуби вследствие на непласирана енергия за нарушенията с времетраене по-вече от 5мин. - 16 039 лв. Отнесени към нарушенията с продължителност по-малка от 5 мин. – около 32 000 лв. В тази калкулация не са включени непосредствените загуби, като подмяна на съоръжения, разходи за извънъреден труд, изплащане на неустойки по неспазени договори и др., които се явяват структуросъставящи и влиаят пряко на печалбата, тъй като един такъв задълбочен анализ на този вид загуби е много голям по обем, изисква много сериозна подготовка и информация и са обект на други изследвания. За тях можем само да твърдим, че неколкократно надхвърлят допълнителните загуби. Очакван ефект от използването в национален мащаб – 1 600 000 лв. Изчисляване на икономическия ефект от повишаване на надежността на електроснабдяването вследствие намаляване на допълнителните загуби чрез използването на програмната среда “СХЕМИ”.


Слайд 14

Ефект от подобряване на решенията Източник на данни от иженерен тип; Намаляване влиянието на ефекта на неудоволетвореност; Сериозни резултати и ефективност носи така нречения “ефект на обратна връзка; Намаляване до минимум, грешките при вземане на решения се заплащат с цената на живота и здравето човека ; Програмната среда “СХЕМИ” се явява идеален тренажор за обучение, както на диспечерския, така и на оперативния персонал в предприятието; “СХЕМИ” минимизира риска свързан със стреса и неопределеността предизвикани от естеството на работата в диспечерските служби ; Намаляване на действието на субективния фактор при вземането на решения; Програмната среда “СХЕМИ” има възможност за мрежово изпълнение, опция която дава възможност чрез система от условия за достъп да се въведе една чисто “дигитална нервна система” ; За пръв път се реализира възможността за използване на изкуствен интелект на основата на чертежи и схеми, на базата на които се извършва анализ, въз основа пък на който се вземат управленчески решения от самата информационна система, явяващи се коректив на субективно-оценъчната система за вземане на решения на човека.            Неикономическа оценка на ефекта от повишаване на качеството на вземане на диспечерски решения.


×

HTML:

Ссылка: