'

Основни моменти от първия доклад по Инициативата на ПРООН за разрастващите се пазари, отворени за всички Име Място, дата

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Основни моменти от първия доклад по Инициативата на ПРООН за разрастващите се пазари, отворени за всички Име Място, дата Да създадем благо за всички: Стратегии за развиване на бизнес с бедните


Slide 1

Частният сектор се превръща в партньор за развитие – сега на прага на нов етап: Основен бизнес Бизнес модели, насочени към бедните / пазари, отворени за всички Предимства на развитието Предимства за бизнеса Филантропия КСО / Социална инвестиция Принос към проекти за развитие чрез финансови ресурси и в натура Социална инвестиция, която спомага за постигането на целите на бизнеса и Целите на хилядолетието за развитие Бизнес решения, които ускоряват и подкрепят достъпа на бедните до необходими стоки и услуги и до възможности за генериране на доходи и които способстват за получаване на способност за икономически действия. Риск


Slide 2

Инициатива за разрастващи се пазари, отворени за всички Създадена през 2006 г. след успеха на “Да дадем воля на предприемачеството: Да накараме бизнеса да работи за бедните”. Предлага платформа за сътрудничество и вече обединява над 20 заинтересовани лица, включително бизнес организации, академични институции и агенции за развитие. Цели: Да се повиши информираността за това как бизнесът с бедните може да донесе добро на бедните хора и на бизнеса. Да се изясни начинът, по който бизнеса, правителствата и организациите на гражданското общество могат да създават благо за всички. Да вдъхнови частния сектор за действие. Принципи: Акцент върху основния бизнес. Съсредоточава се върху развиващите се страни. Рамка за човешко развитие, водена от Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). Насочване на вниманието към проблемите по места. Подход на партньорство и множество заинтересовани лица.


Slide 3

Подход на емпирични изследвания Констатациите в доклада се основават строго на емпирични доказателства. Проучени са 50 казуса с бизнес модели, отворени за всички, от 18 автори от съответния регион, от който е даден казус. Предмет на изследването: Как бизнесът работи успешно с бедните? Емпирична база: 50 казуса Регион Сектор Вид фирма


Slide 4

Доклад – основни послания Съществуват възможности за изграждане на мостове между бизнеса и бедните и създаване на благо за всички. Да се използват тези възможности се оказва трудно поради пет широко разпространени пазарни ограничения в селските региони и градските гета, в които живеят бедните. Предприемачите използват пет основни стратегии за преодоляване на ограниченията. Както бизнес лидерите, така и правителствата, донорите, НПО, общностите и другите заинтересовани лица могат да предприемат действия за създаване на благо за всички и за да станат пазарите по-отврени за всички.


Slide 5

Бедността остава широко разпространена Глобална пирамида на доходите: 2,6 милиарда души живеят с по-малко от 2 щ.д. на ден Милиарди души нямат достъп до основни стоки и услуги Без чиста вода: 1 милиард Без минимални санитарни условия: 2,6 милиарда Без електричество: 1,6 милиарда Без интернет: 5,4 милиарда Най-доброто определение за бедността е липса на възможност човек да води живота, който цени. 1


Slide 6

Съществуват възможности за изграждане на мостове между бизнеса и бедните и създаване на благо за всички. Благо за бедните Посрещане на основни нужди Дава им се възможност да са по-продуктивни Повишаване на дохода На общностите се дава възможност за действие Благо за бизнеса Генериране на печалба Развиване на нови пазари Новаторство Разширяване на предлагания труд Укрепване на веригите на доставка Какво представляват бизнес моделите, отворени за всички? Бизнес моделите, отворени за всички, са начини на развиване на бизнес, чрез които се изграждат мостове между бизнеса и бедните с ползи за двете страни. Те включват бедните от страна на търсенето като клиенти и купувачи и от страна на предлагането като служители, производители и собственици на бизнес на различни етапи от веригата на стойността. 1


Slide 7

Обяснение Бизнесът не е добре запознат с бедните, техните предпочитания, ресурси, умения и т.н. Правилата и договорите не се прилагат. Хората и фирмите нямат достъп до правна система. Разпоредбите не подпомагат бизнеса. Липса на транспортна инфраструктура и мрежи за вода, електричество, канализация и телекомуникации. Бедните може да нямат знанията и уменията да се възползват от продукт или услуга или да участват във веригата на доставка. Хората нямат достъп до банкови услуги във връзка с кредити, застраховки, спестявания и сделки. Да се използват възможностите се оказва трудно поради пет широко разпространени пазарни ограничения Пример THTF няма информация за търсенето на компютри в селските райони в Китай. Водоснабдителната компания в Манила губи много вода поради незаконно източване и свързване към тръбите. Smart не успяват да разпространят предплатените си телефонни карти в районите без пътища. Селските стопани не знаят как да произвеждат материали от кокосови влакна за CocoTech. Хората не могат да финансират напоителните системи, предлагани от Amanco. 2 Пазарна информация Регулаторна среда Физическа инфра-структура Знания и умения Достъп до финансови услуги Ограничение


Slide 8

Предприемачите използват пет основни стратегии за преодоляване на ограниченията. 3 Обяснение Избягване на ограниченията чрез технологично адаптиране или редизайн на бизнес процесите. Премахване на пазарните ограничения със собствени инвестиции чрез максимално увеличаване на частната полза или акцентиране върху социалната ценност. Като включи бедните като посредници и надгражда върху техните социални мрежи, фирмата може да увеличи достъпа, доверието и отчетността. Бизнесът си сътрудничи с други организации и събира ресурси. Участието в процеса на установяване на политики може да помогне за премахването на ограниченията в широк план. Пример В мобилното банкиране се използват безжични технологии и се работи без мрежа или банкова сметка. Denmore обучава всички служители по основни и конкретни работни умения. CFW сключва договори за франчайз на магазини и клиники в Кения с хора от бедни общности. VCP работи с ABN AMRO за осигуряване на кредити на стопани на евкалипти. Tiviski работи с цел промяна на правилата на ЕС, за да осигури достъп до продуктите си. Адаптиране на продукти и процеси Инвестиции за премахване на ограничения Използване на силните страни на бедните Обединяване на ресурси и възможности Диалог на ниво “политики” с правителствата Стратегии


Slide 9

Матрица на стратегиите в “Разрастващи се пазари, отворени за всички” Стратегии 3 Ограничения Адаптиране на продукти и процеси Инвестиции за премахване на ограничения Използване на силните страни на бедните Обединяване на ресурси и възможности Диалог на ниво “политики” с правителства Пазарна информация Регулаторна среда Физическа инфра-структура Знания и умения Достъп до финансови услуги


Slide 10

Пример от казус: Smart във Филипините Стратегии 1 Ограничения Адаптиране на продукти и процеси Инвестиции за премахване на ограничения Използване на силните страни на бедните Обединяване на ресурси и възможности Диалог на ниво “политики” с правителства Пазарна информация Регулаторна среда Физическа инфра-структура Знания и умения Достъп до финансови услуги Опростяване на изисквания Възможности за безжични технологии Опростяване на изисквания; цени на дребно Участие на микро-предприема-чи Участие в диалог за политиките по индустрии Надграждане на съществуващи мрежи за дистрибуция Участие в диалог за политиките по индустрии


Slide 11

Адаптиране на продукти и процеси Използване на възможностите на технологиите Използване на ИКТ Прилагане на решения за конкретния сектор Постигане на екологична устойчивост Подстратегии Решения Дизайн на бизнес процесите Примери M-банкиране, телемедицина, системи за разпознаване Енергия извън мрежата, системи за пречистване на вода, канализация на място Възобновяема енергия, съхраняване на въглерод Приспособяване към паричните потоци на бедните Опростяване на изискванията Избягване на неблагоприятни стимули Операциите да станат по-гъвкави Да се предоставят на групи Ценообразуване на дребно, микрозаеми, целенасочени кредитни споразумения Раздробяване на уменията, изисквания за документиране Индексирано застраховане Малки производствени единици Общо ползване


Slide 12

Инвестиции за премахване на ограничения Осигуряване на частно благо Провеждане на пазарни проучвания Изграждане на инфраструктура Подобряване работата на доставчиците Повишаване на информираността и обучение на потребителите Изграждане на финансови продукти и услуги Възползване от нематериални предимства Подстратегии Решения Управлениена социалното благо Примери Напояване, пътища, водни връзки Техническа помощ Общо отчитане, водни връзки в общността, специални инвестиционни сметки за събиране на пари Финансиране от консорциуми “Търпелив” капитал от частни банки, алтернативни инвестиционни средства, държавни фондове. Използване на целеви средства, субсидии и дарения Финансиране с намалени разходи или “търпелив” капитал


Slide 13

Използване на силните страни на бедните Включване на бедните като личности Включване на бедните в пазарни проучвания Обучение на бедните да бъдат обучители Изграждане на мрежи за доставка по места Установяване на доставчици на услуги по места Съвместно създаване на иновации с бедните Надграждане на съществува-щите социални мрежи Оценка на селските райони чрез участие, проучвания в гетата Обучение, водено от общността Микрофранчайз Представители на улицата и селата Метод на водещия потребител, включване, фокус групи Използване на неформални механизми за осигуряване изпълнение на договори Разширяване на предвиденото разделяне на риска Координиране на инвестициите в общи блага Организиране на събирането на сметките и избягване на кражби Изграждане на групова застраховка Справедлива търговия, НПО за социална сигурност Подстратегии Решения Примери


Slide 14

Обединяване на ресурси и възможности Обединяване на допълващи се способности Придобиване на пазарна информация Използване на съществуващи логистични мрежи Предаване на знания Насърчаване на обучения за необходими умения Реализиране на продажби и предоставяне на услуги Улесняване на достъпа до финансови продукти и услуги Събиране на ресурси Съвместно спонсориране на мероприятия в общността Възползване от съществуващи мрежи за разпространение Социална маркетингова кампания с правителството и организации с идеална цел Провеждане на образователни кампании, координиране със заинтересованите лица с цел съвместно финансиране, изграждане на съвместни вериги на доставка Създаване на партньорства за гарантиране на заеми с банки, с цел отпускане на заем на бедните Подстратегии Решения Примери Събиране на пазарна информация Запълване на празнини в пазарната инфраструктура Саморегулиране Изграждане на знания и умения Увеличаване на достъпа до финансови продукти и услуги


Slide 15

Диалог на ниво “политики” с правителства Индивидуално включване Премахване на местните ограничения Промяна на пазарните структури Включване чрез ефекта на демонстрация Участие на правителствата като първи потребители, информиране за процеса на регулиране, начало на сертифициращи органи Информиране за процеса на установяване на политики в прехода след конфликти Инициатива за партньорство в Ангола Подстратегии Решения Примери Развиване на правилата в нови пазарни сектори Да се покаже жизнената сила на (обществена) услуга Колективно включване Световен бизнес съвет за устойчиво развитие – SNV, Фонд за подпомагане на малкия бизнес Сътрудничество по въпросите на регулирането на технологиите с регулаторните органи (напр. мобилно банкиране, микрофинансиране) Да се установи публично-частно участие Изграждане на частни съдружия


Slide 16

Горещи карти на пазарите – инструмент за подобряване на пазарната информация Географски карти за пазарния достъп + Информация за пазарната структура Процент домакинства в Гватемала, които живеят с по-малко от 2 щ.д. на ден с достъп до кредити по източник 3 Банка Заемодател, микрокредитна институция, кредитна организация Магазинер, селянин, роднини или приятели, други Без кредит


Slide 17

Как да подкрепим развитието на бизнес модели, отворени за всички Бизнес Създаване на капацитет и пространство за новатроство Разработване на специализирани инвестиционни инструменти Задълбочаване на участието на общността Изграждане на капацитет за сътрудничество Участие в диалог за политиките Правителство Премахване на ограниченията в пазарната среда Подкрепа и финансиране на бизнес модели, отворени за всички Укрепване на институционалния капацитет за сътрудничество Установяване на платформи за диалог с оглед включване на бизнеса Други Общностите могат да се организират и улеснят включването на бизнеса НПО могат да улеснят работата на частния сектор с общностите, правителствата и други организации Донорите могат да повишат информираността и да предоставят финансиране 4


Slide 18

Включете се в “Разрастващи се пазари, отворени за всички”! Ако имате въпроси, коментари и идеи или искате да сътрудничите на “Разрастващи се пазари, отворени за всички”, не се колебайте да се свържете с мен! Име Електронна поща www.growinginclusivemarkets.org


×

HTML:

Ссылка: