'

Polski Zwiazek Pszczelarski Польский Союз Пчеловодов

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Polski Zwiazek Pszczelarski Польский Союз Пчеловодов


Слайд 1

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Polski Zwiazek Pszczelarski, zwany dalej Zwiazkiem: jest dobrowolna, niezalezna, samorzadna, spoleczno-zawodowa i federacyjna organizacja podmiotow pracujacych dla dobra pszczelarstwa, ktora dziala na podstawie ustawy z dnia 8 pazdziernika 1982 roku o spoleczno-zawodowych organizacjach rolnikow (Dz. U. Nr 32, poz. 217 z pozn. zm.). jest przedstawicielem organizacji czlonkowskich Zwiazku i czlonkow tych organizacji. w swojej dzialalnosci statutowej jest niezalezny od organow administracji panstwowej, samorzadowej, partii politycznych oraz organizacji gospodarczych. posiada osobowosc prawna. moze tworzyc agendy, biura, placowki naukowo-szkoleniowe, a takze inne jednostki organizacyjne oraz posiadac wlasne srodki publicznego informowania. moze rowniez tworzyc i przystepowac do krajowych i miedzynarodowych organizacji zwiazkowych. Zwiazek moze tworzyc struktury terytorialne i srodowiskowe.


Слайд 2

Польский Союз Пчеловодов (PZP) Польский Союз Пчеловодов, далее Союз: является добровольной, независимой, самоуправляющейся общественно-профессиональной и федеративной организацией субъектов работающих в целях развития пчеловодства, которая действует согласно закону; является представителем членских организаций Союза; в своей уставной деятельности не зависит от органов государственной власти, местного самоуправления, политических партий, хозяйственных организаций; обладает правоспособностью; может создавать агентства, офисы, научно-подготовительные отделения, а также другие организационные единицы и обладать собственными средствами общественного информирования; может создавать и вступать в государственные и международные общественные объединения, а также создавать территориальные структуры


Слайд 3

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Logo Zwiazku tworza trzy polaczone komorki pszczele w kolorach bialym, zoltym i czerwonym z wpisanym w poszczegolne komorki skrotem „PZP”. Komorki polaczone sa otokiem w kolorze czarnym.


Слайд 4

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ЭМБЛЕМА ПОЛЬСКОГО СОЮЗА ПЧЕЛОВОДОВ В три соединённые пчелиные ячейки вписано буквенное сокращение названия: Польский Союз Пчеловодов.


Слайд 5

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Cele i zadania Celem Zwiazku jest dazenie do zapewnienia godnych warunkow zycia i pracy srodowisk pszczelarskich. Zadaniami zwiazku sa w szczegolnosci: reprezentowanie interesow organizacji czlonkowskich Zwiazku i czlonkow tych organizacji oraz ochrona ich godnosci i dobrego imienia, integrowanie srodowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, rozwoj pszczelarstwa jako integralnej czesci rolnictwa i ochrony srodowiska naturalnego, prawna ochrona nazwy „miod” i pozostalych produktow pszczelich, popularyzowanie i promowanie polskiego miodu i innych produktow pszczelich z banderola Zwiazku.  


Слайд 6

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА Содействует созданию необходимых экономических и правовых условий для развития пчеловодства. Представляет интересы членских организаций и их членов. Интегрирует пчеловодов и повышает их профессиональную квалификацию. Содействует развитию пчеловодства как интегральной части сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Законная охрана названия «мёд» и остальных продуктов пчеловодства. Осуществляет популяризацию и рекламирует польский мёд и другие пчелопродукты с бандеролью Союза.


Слайд 7

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Cele i zadania Cele i zadania Zwiazku realizowane sa, na zasadach okreslonych w przepisach prawa, miedzy innymi poprzez: udzielanie pomocy organizacjom czlonkowskim Zwiazku i czlonkom tych organizacji w zakresie organizacyjnym wobec organow Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej i fachowym z dziedziny pszczelarstwa, publiczne propagowanie i promowanie celu i zadan Zwiazku, programu, uchwal i stanowisk Zwiazku oraz przyjetego sposobu ich realizacji, a takze pracy i dorobku Zwiazku, jego organizacji czlonkowskich, organow, struktur i czlonkow organizacji czlonkowskich Zwiazku, organizowanie i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, inicjowanie dzialalnosci wydawniczej i publicystycznej w zakresie pszczelarstwa, oraz wspoludzial w tych pracach i ich koordynacja, wspoldzialanie z administracja panstwowa, samorzadowa i innymi podmiotami na rzecz rozwoju pszczelarstwa i srodowiska naturalnego, wspoldzialanie z jednostkami gospodarki rolnej i lesnej w zakresie racjonalnego wykorzystania bazy pozytkowej dla pszczol,


Слайд 8

Польский Союз Пчеловодов (PZP) Для достижения целей Союз ставит перед собой следующие задачи: 1. Оказывает поддержку членским организациям в их взаимоотношениях с государственными органами власти и Евросоюзом. 2. Осуществляет пропаганду и популяризацию своей деятельности, достижений членских организаций и пчеловодов. 3. Организует и осуществляет хозяйственную деятельность. 4. Учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую деятельность в области пчеловодства. 5. Взаимодействует с органами государственной власти, местного самоуправления и другими субъектами для развития пчеловодства и природной среды. 6. Взаимодействует с организациями сельского и лесного хозяйства.


Слайд 9

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Cele i zadania Cele i zadania Zwiazku realizowane sa, na zasadach okreslonych w przepisach prawa, miedzy innymi poprzez: okreslenie kierunkow prowadzenia dzialalnosci hodowlanej, opiniowanie wartosci uzytkowej pszczol i oddzialywanie na poprawe wartosci biologicznej materialu zarodowego, przygotowywanie propozycji rozwiazan prawnych, a takze opiniowanie zalozen i projektow aktow prawnych oraz dokumentow konsultacyjnych Unii Europejskiej w zakresie objetym celem i zadaniami Zwiazku, promowanie waznej roli pszczol, promowanie produktow pszczelich, organizowanie, prowadzenie i wspieranie dzialalnosci badawczo-rozwojowej, szkoleniowej i oswiatowej, prowadzenie i wspieranie inicjatyw promujacych rozwoj spoleczno-gospodarczy, postep naukowo-techniczny, oswiate i nauke w zakresie pszczelarstwa, organizowanie i prowadzenie zaopatrzenia organizacji czlonkowskich Zwiazku i czlonkow tych organizacji w pasze dla pszczol, inspirowanie i wspieranie organizacji Ogolnopolskich Dni Pszczelarza jako promocji danego regionu w zakresie pszczelarstwa.


Слайд 10

Польский Союз Пчеловодов (PZP) Для достижения целей Союз ставит перед собой следующие задачи: 7. Определяет направления пчеловождения, высказывает своё мнение на тему потребительской стоимости пчёл, стремится к повышению биологической ценности племенного материала. 8. Готовит предложения законных решений, высказывает своё мнение на тему проектов законов и консультационных проектов Евросоюза в области пчеловодства. 9. Рекламирует важную роль пчёл. 10. Рекламирует продукты пчеловодства. 11. Организует, осуществляет и содействует опытной и образовательной деятельности. 12. Содействует творческой инициативе, рационализаторской и изобретательской деятельности пчеловодов. 13. Организует и осуществляет снабжение кормом для пчёл членов пчеловодческих организаций. 14. Содействует организации Всепольских Дней Пчеловодов.


Слайд 11

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Wladze i siedziba Wladze Zwiazku stanowia: Zarzad: Prezydent Tadeusz Sabat Wiceprezydent Czeslaw Korpysa Wiceprezydent Miroslaw Worobik Sekretarz Piotr Czajkowski Skarbnik Roman Kowalak Czlonkowie Bazyli Chomiak Piotr Krawczyk Komisja Rewizyjna: Przewodniczaca Janina Kozak Sekretarz Janusz Czuwara Czlonkowie Sergiusz Saradow Jan Gora


Слайд 12

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ВЛАСТИ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СОЮЗА ВЛАСТИ СОЮЗА : ПРАВЛЕНИЕ : Президент - Тадэуш Сабат Вицепрезидент - Чеслав Корпыса Вицепрезидент - Мирослав Воробик Секретарь - Пётр Чайковски Казначей - Роман Коваляк Члены - Базыли Хомяк Пётр Кравчик РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ : Председатель - Янина Козак Секретарь - Януш Чувара Члены - Сергей Сарадов Януш Гура


Слайд 13

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Wladze i siedziba Siedziba Zwiazku jest Warszawa, a terenem dzialania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Polski Zwiazek Pszczelarski ul.Swietokrzyska 20 00-002 Warszawa tel./fax. +48 22 826-04-97 e-mail: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl


Слайд 14

Польский Союз Пчеловодов (PZP) МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СОЮЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СОЮЗА - ВАРШАВА, ТЕРРИТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - РЕСПУБЛИКА ПОЛЬШИ Адрес: ul.Swietokrzyska 20 00-002 Warszawa Телефон/Fax: +48 22 826 – 04 – 97 Адрес в Интернете: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl


Слайд 15

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Czlonkowie PZP Czlonkowie Polskiego Zwiazku Pszczelarskiego 49 organizacji pszczelarskich – zwiazkow, dzialajacych na terenie calego kraju w roznych wojewodztwach, 5 jednostek organizacyjnych zwiazanych z dzialalnoscia pszczelarska.


Слайд 16

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ЧЛЕНЫ ПОЛЬСКОГО СОЮЗА ПЧЕЛОВОДОВ Членами Польского Союза Пчеловодов являются: 49 пчеловодческих организаций – союзов действующих на территории всей страны в разных воеводствах 5 организационных единиц связанных с пчеловодством


Слайд 17

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Czlonkowie PZP СПИСОК 49 ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Wojewodztwo Dolnoslaskie Regionalny Zwiazek Pszczelarzy we Wroclawiu Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Jeleniej Gorze Rejonowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Olawie Zwiazek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie Pomorsko-Kujawski Zwiazek Pszczelarzy w Bydgoszczy Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Toruniu Regionalny Zwiazek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzynskiej we Wloclawku Wojewodztwo Lubelskie Zwiazek Pszczelarzy „Podlasie” w Bialej Podlaskiej Roztoczanski Zwiazek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim Wojewodzki Zwiazek Pszczelarzy w Lublinie Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie Wojewodztwo Lubuskie Lubuski Zwiazek Pszczelarzy w Zielonej Gorze Wojewodzki Zwiazek Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. Wojewodztwo Lodzkie Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Sieradzu Regionalny Zwiazek Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” z siedziba w Kocierzowach Wojewodzki Zwiazek Pszczelarzy w Lodzi Wojewodztwo Malopolskie Pogorski Zwiazek Pszczelarzy w Tarnowie Wojewodzki Zwiazek Pszczelarzy w Krakowie Zrzeszenie Zwiazkow Pszczelarzy Pogorza w Kamiannej z siedziba w Rabce Organizacje pszczelarskie


Слайд 18

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Czlonkowie PZP СПИСОК 49 ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Wojewodztwo Mazowieckie Kurpiowsko-Mazowiecki Zwiazek Pszczelarzy w Ostrolece Mazowiecki Zwiazek Pszczelarzy w Warszawie Regionalny Zwiazek Pszczelarzy Polnocnego Mazowsza w Ciechanowie Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Plocku Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Siedlcach Regionalny Zwiazek Pszczelarzy Ziemi Radomskiej w Radomiu Wojewodzki Zwiazek Pszczelarzy w Warszawie Wojewodztwo Podkarpackie Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Jaroslawiu Wojewodzki Zwiazek Pszczelarzy w Rzeszowie Wojewodztwo Podlaskie Podlaski Zwiazek Pszczelarzy w Bialymstoku Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Lomzy Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Suwalkach z siedziba w Olecku Wojewodztwo Pomorskie Wojewodzki Zwiazek Pszczelarzy w Gdansku Wojewodztwo Slaskie Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Czestochowie Slaski Zwiazek Pszczelarzy w Rybniku Beskidzki Zwiazek Pszczelarzy „Bartnik” w Bielsku-Bialej Wojewodztwo Swietokrzyskie Okregowy Zwiazek Pszczelarski w Sandomierzu Swietokrzyski Zwiazek Pszczelarzy w Kielcach Organizacje pszczelarskie


Слайд 19

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Czlonkowie PZP СПИСОК 49 ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Wojewodztwo Warminsko-Mazurskie Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Elblagu z siedziba w Starym Polu Wojewodzki Zwiazek Pszczelarzy w Olsztynie Warminski Zwiazek Pszczelarzy w Rychlikach Wojewodztwo Wielkopolskie Rejonowy Zwiazek Pszczelarzy w Lesznie Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Koninie Regionalny  Zwiazek  Pszczelarzy  Wielkopolski  Polnocnej w Chodziezy Regionalny Zwiazek Pszczelarzy Wielkopolski Poludniowej w Kaliszu Wojewodzki Zwiazek Pszczelarzy w Poznaniu Wojewodztwo Zachodniopomorskie Nadodrzanskie Zrzeszenie Pszczelarzy w Debnie Lubuskim Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Koszalinie Wojewodzki Zwiazek Pszczelarzy w Szczecinie Organizacje pszczelarskie


Слайд 20

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Czlonkowie PZP 5 ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЕДИНИЦ Zespol Szkol Rolniczych, Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Pszczelej Woli Пчеловодческий техникум Центр практического обучения в Пщелей Воле Spoldzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie Пчеловодческий кооператив АПИС в Люблине Oddzial Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Pulawach Отделение пчеловодства Института садоводства и цветоводства в Пулавах Jednostki organizacyjne


Слайд 21

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Srodki finansowe Polski Zwiazek Pszczelarski utrzymuje sie ze skladek czlonkowskich-organizacyjnych od pszczelarzy, ktore zbierane sa i przekazywane Zwiazkowi poprzez czlonkowskie organizacje pszczelarskie. Podzial skladek: skladka dla kola pszczelarzy skladka dla wojewodzkiego/regio-nalnego zwiazku skladka dla PZP


Слайд 22

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА Деятельность Союза финансируется из членских взносов пчеловодов. РАЗДЕЛ ВЗНОСОВ ВЗНОС В КРУЖОК ПЧЕЛОВОДОВ ВЗНОС В ВОЕВОДСКИЙ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ВЗНОС В ПОЛЬСКИЙ СОЮЗ ПЧЕЛОВОДОВ


Слайд 23

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Srodki finansowe skladka czlonkowska-organizacyjna skladka czlonkowska wplacana na rzecz PZP wynosi obecnie 8,00 PLN skladka ulowa (od jednej rodziny pszczelej) wplacana na rzecz PZP wynosi obecnie 0,40 PLN


Слайд 24

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИОННО - ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС членский взнос в Союз – 8 злоты взнос от пчелиной семьи в Союз – 0,40 злоты


Слайд 25

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Statystyka Polski Zwiazek Pszczelarski poprzez swoje organizacje czlonkowskie (wojewodzkie/regionalne zwiazki pszczelarzy) zrzesza: 29 421 pszczelarzy ktorzy posiadaja lacznie 776 818 rodzin pszczelich


Слайд 26

Польский Союз Пчеловодов (PZP) Польский Союз Пчеловодов насчитывает: 29 421 пчеловодов у которых 776 818 пчелиных семей


Слайд 27

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Statystyka - СТАТИСТИКА Struktura pasiek СТРУКТУРА ПАСЕК


Слайд 28

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Statystyka - СТАТИСТИКА Produkcja miodu uzyskanego z jednej rodziny pszczelej ksztaltowala sie srednio w kolejnych latach w nastepujacych ilosciach: ПРОИЗВОДСТВО МЁДА ОТ ОДНОЙ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ В ОЧЕРЕДНЫЕ ГОДЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ


Слайд 29

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej ДОМ ПЧЕЛОВОДА В КАМЯННЕЙ


Слайд 30

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej Polski Zwiazek Pszczelarski posiada swoj majatek jakim jest Dom Pszczelarza PZP, Zaklad Handlowo-Produkcyjno-Uslugowy. Adres: Kamianna 29 33-336 Labowa tel. 018 474-16-77 474-17-15 e-mail: dompszczelarza@wp.pl Kamianna polozona jest w wojewodztwie malopolskim, w dolnej czesci trojkata, ktory stanowia miejscowosci Nowy Sacz, Grybow i Krynica Gorska.


Слайд 31

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ДОМ ПЧЕЛОВОДА В КАМЯННЕЙ Имущество Польского Союза Пчеловодов это: Дом Пчеловода в Камянней и коммерческо-производственно-обслуживающее предприятие. Адрес: Dom Pszczelarza PZP, Zaklad Handlowo-Produkcyjno-Uslugowy Kamianna 29 33-336 Labowa телефон: +48 18 474-16-77, +48 18 474-17-15 e-mail: dompszczelarza@wp.pl Камянна расположена в молопольском воеводстве в нижней части треугольника образованного местностями Новы Сонч, Грыбув и Крыница.


Слайд 32

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej Z daleka od miejskich blokowisk, w otoczeniu gor i lasow mozna doskonale odpoczywac, spacerowac, bawic sie i szkolic. Dom Pszczelarza to: dorobek wszystkich polskich pszczelarzy, ktorzy wspolnymi silami oraz srodkami finansowymi wspierali jego budowe cudowne miejsce do wypoczynku, doskonala baza szkoleniowa. Do dyspozycji gosci jest: 50 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4, 5-osobowych (kazdy z pelnym wezlem sanitarnym), kuchnia regionalna „Kamianskie jadlo”, sciezki ekologiczne na zyczenie z przewodnikiem, karczma stylizowana na XVI wiek, grill, szalas, piec chlebowy, parking.


Слайд 33

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ДОМ ПЧЕЛОВОДА В КАМЯННЕЙ Далеко от городских жилых домов, среди гор и лесов можно отлично отдыхать, гулять и учиться. Дом Пчеловода это: - имущество всех польских пчеловодов, которые совместным трудом и финансовыми средствами поддерживали его строительство; - очаровательное место для отдыха; - отличная база для обучения К услугам гостей предлагается: - 50 мест в 2, 3, 4, 5-местных комнатах ( в каждой комнате санузел); - региональная кухня; - экологические трассы с экскурсоводом (по желанию); - трактир стилизованный на XVI столетие; - гриль, шалаш - хлебная печь - стоянка


Слайд 34

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej Dom Pszczelarza posiada rowniez male muzeum pszczelarstwa i miniskansen, ktore wkomponowane w sielski krajobraz wsi stanowia doskonala lekcje historii pszczelarstwa. Ceny noclegow w Domu Pszczelarza ksztaltuja sie na poziomie 25-45 zl, a wyzywienie 25-33 zl. Warto rowniez wiedziec, ze tuz obok Domu Pszczelarza znajduja sie dwa wyciagi narciarskie, dlatego tez jest to doskonale miejsce do zimowego wypoczynku i zabawy dla rodzin z dziecmi i nie tylko.


Слайд 35

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ДОМ ПЧЕЛОВОДА В КАМЯННЕЙ В Доме Пчеловода находится также небольшой музей пчеловодства. Цена ночлегов: 25 – 45 зл. Питание: 25 – 33 зл Стоит напомнить, что рядом с Домом Пчеловода находятся 2 подвесные канатные дороги, это даёт возможность отличного зимнего отдыха также для семей с детьми.


Слайд 36

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli Juz od ponad 60-ciu lat mlodziez: poznaje tam tajniki zycia pszczol, rodziny pszczelej, uczy sie jak byc dobrym pszczelarzem, poznaje wiele zagadnien z dziedziny ekonomii i marketingu, dzieki temu latwiej decyduje sie na zakladanie wlasnych gospodarstw pasiecznych, wie jak dobrze sprzedac uzyskane od pszczol produkty. Jednym z czlonkow Polskiego Zwiazku Pszczelarskiego jest Zespol Szkol Rolniczych, Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Znajduje sie tam jedyna w Polsce i Europie srednia szkola pszczelarska – Technikum Pszczelarskie. Adres: Zespol Szkol Rolniczych Centrum Ksztalcenia Praktycznego 23-109 Pszczela Wola Tel. 081 562-80-76 lub 562-87-73 sekretariat@pszczelawola.edu.pl


Слайд 37

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ В ПЩЕЛЕЙ ВОЛЕ Уже 60 лет молодёжь знакомится в ней с тайнами жизни пчёл, пчелиной семьи и способится быть хорошим пчеловодом. Ученики техникума знакомятся с проблемами экономии и маркетинга, благодаря тому решаются создавать собственные пасеки и умеют хорошо продать продукты пчелиного труда. Одним из членов Союза является единственная в Польше и в Европе средняя пчеловодческая школа в Пщелей Воле. Адрес: Zespol Szkol Rolniczych Centrum Ksztalcenia Praktycznego 23-109 Pszczela Wola телефон: (+48) 081 562-80-76; (+48) 081 562-87-73 sekretariat@pszczelawola.edu.pl


Слайд 38

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli Przyszli pszczelarze wyjezdzaja na praktyki zawodowe pszczelarskie i rolniczo-pszczelarskie do Austrii, Niemczech, Luksemburgu, Francji, Szkocji i Wloch. Praktyki: odbywaja sie zazwyczaj w duzych gospodarstwach pasiecznych daja mozliwosc rozwoju w dzialalnosci pszczelarskiej i porownania z hodowla pszczol w Polsce, pozwalaja ksztalcic jezyki. Szkola podejmuje projekty edukacyjne w tym wymiane mlodziezy i upowszechnianie wiedzy i doswiadczen. Organizowane sa rowniez staze dla absolwentow. Szkola wdrozyla i stosuje System Zarzadzania Jakoscia wg Normy ISO 9000 : 2001, absolwenci beda otrzymywac certyfikat swiadczacy o tym.


Слайд 39

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ В ПЩЕЛЕЙ ВОЛЕ Будущие пчеловоды проходят профессиональную практику в Австрии, Германиии, Люксембурге, Франции, Шотландии и Италии. Эта практика проводится как правило в больших пасечных хозяйствах, что способствует профессиональному развитию и совершенствованию иностранных языков. Школа в Пщелей Воле реализует образовательные проекты, в том числе обмен молодёжи. Внедряет и применяет Систему Управления Качеством согласно нормам ISO 9000 : 2001. Выпускники получают свидетельствующий об этом сертификат.


Слайд 40

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli Szkola dysponuje: internatem, dzieki czemu moze sie tutaj uczyc mlodziez nie tylko z roznych krancow naszego kraju, ale takze z zagranicy. doskonala, doswiadczona kadra nauczycielska, pasieka i pracownia pasieczna, laboratorium. Chetni moga wystepowac wraz z pszczelowolskim ludowym zespolem tanecznym APIS lub uczestniczyc w zajeciach choru. Po ukonczeniu Technikum Pszczelarskiego mlodzi ludzie otrzymuja wyksztalcenie rolnicze. Dzieki niemu moga korzystac z funduszy unijnych przeznaczonych zarowno dla osob zakladajacych wlasne firmy, jak i dla mlodych rolnikow.


Слайд 41

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ В ПЩЕЛЕЙ ВОЛЕ Школа располагает: - обшежитием, поэтому здесь может учиться молодёжь изо всей страны, а также из заграницы; - знаменитыми, опытными кадрами учителей; - пасекой и пасечным кабинетом; - лабораторией. Ученики могут заниматься в ансамбле народного танца или в школьном хоре. После окончания техникума молодые люди получают сельскохозяйственное образование., могут пользоваться фондами Евросоюза предназначенными начинающим собственную предпринимательскую деятельность и молодым фермерам.


Слайд 42

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Ogolnopolskie Dni Pszczelarza Jedna z najwiekszych uroczystosci pszczelarskich w Polsce to Ogolnopolskie Dni Pszczelarza, ktore co roku odbywaja sie w innej czesci naszego kraju. Impreza przypada na 2 lub 3 weekend wrzesnia i licznie biora w niej udzial pszczelarze z Polski, a takze goscie z zagranicy, glownie z Niemiec, Austrii, Czech, Slowacji, Rosji, Ukrainy, Bialorusi, Litwy. W roku biezacym obchodzimy XIX Kongres Apislavii w dniach 19-23 wrzesnia 2012 r. w Pszczelej Woli.


Слайд 43

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ВСЕПОЛЬСКИЕ ДНИ ПЧЕЛОВОДОВ Это одно из самых больших мероприятий, организованных каждый год в разных районах страны. Они проводятся во второй или третий уик-энд сентября, пользуются большой популярностью не только среди польских пчеловодов, но и заграничных гостей, особенно из Германии, Австрии, Чехии, Словакии,России,Украины, Белоруси, Литвы. В этом году мы отмечаем XIX Конгресс Апиславии состоялась 19-23 сентября 2012 года в Пшчелей Воли около города Люблин


Слайд 44

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasna Gore Kolejna uroczystoscia organizowana co roku przez Polski Zwiazek Pszczelarski jest Pielgrzymka Pszczelarzy do Sanktuarium Najswietszej Marii Panny na Jasnej Gorze w Czestochowie. Jest to jedno z najbardziej znanych i licznie uczeszczanych sanktuariow w Europie. Najwiekszym skarbem Jasnej Gory jest Cudowny Wizerunek Matki Bozej, ktory przedstawia Najswietsza Maryje Panne z Dzieciatkiem Jezus na reku. Pielgrzymka odbywa sie co roku w dniu 7 grudnia, w dniu swieta patrona pszczelarzy – Swietego Ambrozego. W programie: modlitwy przed Cudownym Obrazem, podziekowania za zbiory w mijajacym roku i prosby o laski na rok kolejny podczas mszy swietej, spotkanie z opatem klasztoru jasnogorskiego i dzielenie sie oplatkiem. W przededniu Pielgrzymki – dnia 6 grudnia – w Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie, Regionalny Zwiazek Pszczelarzy w Czestochowie oraz Polski Zwiazek Pszczelarski organizuja Konferencje Pszczelarska na Jasnej Gorze. Konferencja poswiecona jest tematykom nurtujacym pszczelarzy.


Слайд 45

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ПОЛОМНИЧЕСТВА ПЧЕЛОВОДОВ НА ЯСНУ ГУРУ Следующим предприятием организованным нашим Союзом каждый год является поломничество пчеловодов в святилище Пресвятой Девы на Ясной Гуре в Ченстохове. Каждый год 7 декабря (праздник покровителя пчеловодов – святого Амброзия ) во время богослужения поломники молятся Богу перед чудесной иконой Божьей Матери, благодарят за урожай и просят милости на будущий год. Накануне поломничества, 6 декабря, каждого года, в Ченстохове проводится Конференция Пчеловодов. Организаторы - Силезский Центр Сельскохозяйственной Консультации в Ченстохове, Областная Связь Пчеловодов в Ченстохове и Польский Союз Пчеловодов. Конференция обсуждается актуальные вопросы пчеловодства.


Слайд 46

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Odznaczenia pszczelarskie Odznaczenia pszczelarskie przyznawane sa: w uznaniu szczegolnych zaslug na rzecz zapewnienia godnych warunkow zycia i pracy srodowisk pszczelarskich, w tym rozwoju pszczelarstwa i ochrony srodowiska naturalnego ze szczegolnym uwzglednieniem pszczoly miodnej oraz wartosci odzywczych i leczniczych produktow pszczelich, indywidualnie badz zbiorowo, pszczelarzom, czlonkom wladz samorzadowych i administracyjnych, uznanym osobom, a takze gosciom z zagranicy.


Слайд 47

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЕ ОРДЕНЫ Пчеловодческие ордены присуждаются за заслуги для развития пчеловодства и окружающей среды с особенным учётом мёдной пчелы, а также питательных и лечебных свойств пчелопродуктов. Их могут получить пчеловоды, члены местных самоуправлений и административных органов, а также заслуженные для пчеловодства гости из заграницы.


Слайд 48

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Odznaczenia pszczelarskie Rodzaje odznaczen: Statuetka pomnika ks. dr Jana Dzierzona – najwyzsze odznaczenie zwiazku - to miniaturka pomnika ks. dr Jana Dzierzona w Kluczborku, Medal im. ks. dr Jana Dzierzona – awers medalu zawiera podobizne ks. dr Jana Dzierzona z napisem w otoku: „Ks. dr Jan Dzierzon 1811-1906 Polski Zwiazek Pszczelarski”, a rewers wytloczony zawiera trzy stylizowane pszczoly, polaczone skrzydelkami, tworzace obramowanie komorki pszczelej, w srodku ktorej widnieje napis: „Za zaslugi dla pszczelarstwa”, pod ktorym umieszczone sa dwie zlaczone galazki laurowe. Do medalu dolaczany jest dyplom.


Слайд 49

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЕ ОРДЕНЫ Типы орденов : Статуэтка ксёндза доктора Яна Дзержона – высший орден Союза Медаль им. Кс. Доктора Яна Дзержона – на аверсе медали находится портрет ксёндза с надписью: «Ксёндз доктор Ян Дзержон 1811-1906 Польский Союз Пчеловодов». На оборотной стороне находятся три стилизованные пчелы, а посередине надпись: « За заслуги для пчеловодства ».


Слайд 50

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Odznaczenia pszczelarskie Rodzaje odznaczen: Zlota Odznaka Zwiazku – to odznaka w kolorze zlotym, zawierajaca trzy polaczone komorki pszczele w kolorach bialym, zoltym i czerwonym z wpisanym w poszczegolne komorki skrotem „PZP”; komorki polaczone sa otokiem w kolorze czarnym z obwodka zawierajaca winiec laurowy w kolorze zlotym Srebrna Odznaka Zwiazku – to odznaka w kolorze srebrnym, zawierajaca trzy polaczone komorki pszczele w kolorach bialym, zoltym i czerwonym z wpisanym w poszczegolne komorki skrotem „PZP”; komorki polaczone sa otokiem w kolorze czarnym z obwodka zawierajaca winiec laurowy w kolorze srebrnym, Brazowa Odznaka Zwiazku – odznaka w kolorze brazowym, zawierajaca trzy polaczone komorki pszczele w kolorach bialym, zoltym i czerwonym z wpisanym w poszczegolne komorki skrotem „PZP”; komorki polaczone sa otokiem w kolorze czarnym z obwodka zawierajaca wieniec laurowy w kolorze brazowym. Zwiazek za szczegolne zaslugi w rozwoj polskiego pszczelarstwa przyznaje takze dyplomy z papieru czerpanego z efektownym rysunkiem pszczol, uli i Ks. dr Jana Dzierzona.


Слайд 51

Польский Союз Пчеловодов (PZP) ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЕ ОРДЕНЫ Золотой орден Союза Серебряный орден Союза Бронзовый орден Союза Ордены различаются цветом. Посередине каждой из трёх ячеек находится одна буква сокращения полного названия Союза.


Слайд 52

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) „Pszczelarz Polski” – miesiecznik PZP Polski Zwiazek Pszczelarski wydaje swoje czasopismo „Pszczelarz Polski”, ktore jest wydawane co miesiac.


Слайд 53

Польский Союз Пчеловодов (PZP) журнал „Польский пчеловод” Польский Союз Пчеловодов ежемесячно издаёт журнал „Польский пчеловод”.


Слайд 54

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Certyfikat, banderole PZP i promocja produktow pszczelich Zarzad Polskiego Zwiazku Pszczelarskiego w 2001 roku rozpoczal szeroko zakrojona akcje promocji krajowych produktow pszczelich, a zwlaszcza miodow wysokiej gwarantowanej jakosci. Pszczelarze spelniajacy warunki produkcji miodow pszczelich okreslone urzedowymi normami obowiazujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, maja prawo do oznakowania swoich produktow logo i banderola PZP. CEL: promowanie miodow pochodzenia krajowego (szczegolnie miodow prosto z pasiek) poprzez gwarantowanie konsumentowi ich wysokiej jakosci, oraz osiaganie przez pszczelarzy korzystniejszych cen za produkt Jest to zamierzenie okreslone na lata, ale nie ma innej drogi, aby sprostac wyzwaniom zwiazanym z czlonkostwem w Unii Europejskiej oraz zaprezentowac produkt najwyzszej jakosci.


Слайд 55

Польский Союз Пчеловодов (PZP) СЕРТИФИКАТ, БАНДЕРОЛИ И РЕКЛАМА ПЧЕЛОПРОДУКТОВ С 2001 года Союз ведёт активные маркетинговые действия направленные на продвижение польских пчелопродуктов, а особенно высококачественных мёдов. Польские пчеловоды, мёды которых выдерживают качкственные нормы определённые в Польше и в Евросоюзе имеют право обозначать свои продукты эмблемой и бандеролью Союэа (немецкие пчеловоды делают это уже с 30-ых годов XX века). Таким образом покупатель получает высококачественный мёд непосредственно с пасеки, а товаропроизводитель – лучшую цену за свой продукт. Это намерение рассчитано на много лет, но в настоящее время нет другой дороги, чтобы выполнить требования связанные с членством в Евросоюзе и представить продукт высшего качества.


Слайд 56

Polski Zwiazek Pszczelarski (PZP) Certyfikat, banderole PZP i promocja produktow pszczelich СЕРТИФИКАТ, БАНДЕРОЛИ И РЕКЛАМА ПЧЕЛОПРОДУКТОВ


×

HTML:

Ссылка: