'

Ryska III SYNTAX

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1 EUGENE RIVELIS Slaviska institutionen HT10. Kurskod: SLR300, Delkurs 1100, 5.0 hogskolepoang ИРЯ Ryska III SYNTAX


Слайд 1

2 Att kombinera ord СТАРИК НА ЖИТЬ ВЫСОКИЙ ХОЛМ ДОМ В


Слайд 2

3 Att kombinera ord * На жить холм дом высокий в старик. Стари?к жил в до?ме на высо?ком холме?. gubben bodde i ett hus pa en hog kulle Высокий старик жил в доме на холме. Старик жил в высоком доме на холме. Жил в доме на высоком холме старик. В доме на высоком холме жил старик. Жил старик в доме на высоком холме. … ? TEMA REMA T R


Слайд 3

4 ORDFORBINDELSE vs. SATS · бе?лая ло?шадь || Ло?шадь – бе?лая. · полёт стрелы? || Стрела? лети?т. > Sakernas tillstand, den situation som beskrivs genom konstruktionerna i varje par, ar densamma, liksom konstruktionernas ”betydelse”. > Endast de ”feta” uttrycken i varje par ar predikativa och innehaller ett pastaende, d.v.s. formedlar ett meddelande.


Слайд 4

5 Introduktionsverktyg · Оди?н стари?к жил в до?ме на высо?ком холме?. Жил-был стари?к в до?ме на высо?ком холме?. В до?ме на высо?ком холме? жил стари?к. > Artikelliknande ord. > Specialiserade konstruktioner. > Placering i satsens rematiska del.


Слайд 5

6 Vad ar syntax? > Kunskap om hur man bygger en mening. > Syntax handlar om hur ord kombineras till storre enheter : ordforbindelser och satser. > Studerar syntaktiska enheters struktur och funktion.


Слайд 6

7 Att kombinera ord (forts.) ? Жил стари?к в до?ме на высо?ком холме?. ?? Bo [bodde] gjorde gubben i ett hus pa en hog kulle. alt. Det var i ett hus pa en hog kulle som gubben bodde. T R R T


Слайд 7

8 Varfor syssla med syntax? > Syntaxen organiserar yttrandets betydelse pa en overgipande niva. Att kanna igen de mest produktiva ryska syntaktiska konstruktionerna ar halva jobbet, bade vid lasning och aktiv sprakanvandning. > Syntaktiska konstruktioner ar varken tomma eller formella. De ar precis lika meningsfulla som sprakets lexika, en insikt som fordjupar var forstaelse av sprakets natur.


Слайд 8

9 Meningen med syntaxen ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ ЩЕРБА (1880-1944) > Att kunna snabbt analysera och pa sikt intuitivt greppa yttrandets struktur underlattar forstaelsen av rysk text hogst vasentligt. Aven nar man inte kanner till alla i satsen ingaende ord, och inte heller alla betydelser av de ord som man redan stott pa tidigare. ’The gloke kuzdra has budlated the bokr schtekily, and is kurdiaching the baby-bokr’.


Слайд 9

10 Satslosning Гло?кая ку?здра ште?ко будлану?ла бокра? и курдя?чит бокрёнка.


Слайд 10

11 En viktig slutsats : > Grammatiken bar pa en betydelsemassig laddning sa stor att det blir mojligt att rekonstruera yttrandets generella mening. Syntaxen speglar den beskrivna situationens struktur medan morfologin ger oss en ide om participanternas – situationens deltagare – semantiska klasser. > Participanterna i vart exempel ar ку?здра resp. бокр och бок-рёнок. De har var sin funktion i var atergivning av situation-en. Ку?здра ar s.k. AGENT, en besjalad varelse med egen vilja som utfor handlingen. De andra tva ar PATIENTS och ar fore-mal for handlingen. Andra typiska semantiska roller ar THEME, INSTRUMENT, RECIPIENT, EXPERIENCER m.fl.


Слайд 11

12 En sats ar ”ett litet drama” som inbegriper handlingen (en situation betecknad av predikatet), rollfigurer (participanter, aktanter) samt omstandighetern(s.k. circonstanter, d.v.s. adverb-iella element i satsen). Sats – ett litet drama Lucien Tesniere 1893-1954


Слайд 12

13 Мячо?м разби?ло окно?. Мяч разби?л окно?. Окно? разби?лось. Predikat – dramats ”regissor” > Det ar predikatet – en verbfras – som «satter upp» en situation i satsen: en handling (читать, смотреть), en handelse (найти, произойти), ett tillstand (знать, жаль), en egenskap (хромать, слепой) o.s.v. (Sbj = AGENT) (inget Sbj) > Predikatet ar dramats ”regissor” och ansvarar for ”rollbesattningen”. Huvudaktoren – situationens mest framtradande participant som vi annars kallar grammatiskt subjekt – kan i sjalva verket spela helt olika roller, inte bara den av en AGENT som utfor en handling el. ett THEME som satsen sager nagot om:


Слайд 13

14 Петя пишет. 'Petja ar skrivkunnig' (lilla Petja redan kan skriva). 'Petja relebundet meddelar sig (med ngn)' (skriver brev). 'Petja ar malare' (malar oljor, akvareller). 'Petja ar forfattare, skribent' (skriver dikter, prosa, skriver i tidningar o.s.v.). 'Petja ar sysselsatt med att skriva' (for ogonblicket; det ar ovasentligt vad han skriver). Hur enkel ar en enkel sats? 'Petja skriver NPACC'


Слайд 14

15 Satsutvidgning


Слайд 15

16 Satsutvidgning Петя пишет письмо другу Пе?тя пи?шет подробное письмо? дру?гу в деревню о своей поездке к морю. о своей пое?здке свое?й


Слайд 16

17 Satsutvidgning Петя пишет письмо другу о поездке в деревню подробное своей к морю Несмотря? на просту?ду и лёжа в посте?ли, Пе?тя уже? два часа? с увлече?нием пи?шет подро?бное письмо? дру?гу в дере?вню о свое?й пое?здке к мо?рю.


Слайд 17

18 Adverb vs adverbial (1) > Adverb ar vedertaget namn pa en ORDKLASS. – о?чень, весьма?, во?все, чуть-чу?ть – rum: до?ма, здесь, ря?дом, вдали? – riktning: нале?во, вверх, вдаль – tid: у?тром, сейча?с, тогда?, ле?том – orsak: спья?ну, сгоряча? – mal: специа?льно, назло?, наро?чно m.fl. – ве?село, по-ба?бьи, босико?м, на?взничь, ме?дленно hos handlingar, tillstand och egenskaper: Uttrycker grad & matt … , omstandigheter … , attribut


Слайд 18

19 > Deskriptiva adverb, d.v.s. ord som har egen lexikalisk betydelse: – ча?сто, бы?стро, напра?сно, легко?, не?жно, по-хоро?шему, захва?тывающе, понима?юще, дру?жески, по-неме?цки, по-во?лчьи, ирони?чески, до?ма, верхо?м, вслух Adverb vs adverbial (2) > Pronominella adverb som inte uttrycker nagon konkret attribut hos en handling el. egenskap utan bara pekar pa det i kontext, och darfor liknar pronomen: – rum: где, отку?да, где?-то, нигде?, ниотку?да, здесь, там – tid: отсю?да, там, туда?, когда?, когда-нибу?дь, никогда? – satt: как, ника?к, по-мо?ему, по-ва?шему – orsak: почему?, потому? – mal: заче?м, зате?м


Слайд 19

20 > Adverb fungerar mest som bestamningar till · verb: чуть трепе?щут, Пе?тя ча?сто прихо?дит сюда?, men aven · adjektiv: весьма? заме?тный, Э?то – давно? изве?стный фено?мен, · ett annat adverb: едва? заме?тно, Соверше?нно напра?сно так ду?маешь, och t.o.m. · rakneord: приблизи?тельно пять, о?коло двух, och · substantiv (speciellt verbavledda substantiv): яйцо? вкру-ту?ю, тра?гик понево?ле, чте?ние вслух, дру?жба наве?ки. > I ryskan aven som predikativer (s.k. tillstandskategori): · Хо?лодно. Ну?жно верну?ться. Бы?ло по?здно. Adverb vs adverbial (3)


Слайд 20

21 Adverb vs adverbial (4) > Adverbial ar namnet pa en SATSDEL. > Adverbial utvidgar satsen och preciserar situationsbeskrivningen. Пе?тя ре?жет хлеб ножо?м осторо?жно / с осторо?жностью / (,) стара?ясь не поре?заться > Adverb fungerar nastan alltid som adverbial i en sats. Denna syntaktiska funktion kan fyllas inte bara av adverb utan aven av adverbfraser av andra typer och av bisatser.


Слайд 21

22 Adverb vs adverbial (5) > Adverbial uttrycks med: · adverb: Пе?тя прие?хал у?тром. · gerundiumfras: Пе?тя сиде?л, гре?ясь на со?лнце. · substantiv (av. med konjunktioner o. attribut): три часа?, не?-сколько киломе?тров, весно?й, други?м путём. Пе?тя чита?л стихи? с выраже?нием, как настоя?щий чтец. · prepositionsfraser: с утра?, вот уже два часа?, че?рез доро?гу, в дере?вню, по сре?дам. · infinitiv: Пе?тя хо?чет пойти? прогуля?ться. Пе?тя вы?-шел поигра?ть с друзья?ми. · en hel finit sats (clause): Пе?тя оста?нется в дере?вне, пока? не насту?пят холода? (= до наступле?ния холодо?в).


Слайд 22

23 > Adverbialbisatser fyller ofta ett adverbials position och svarar pa fragor som ar typiska for adverbialer: Пе?тя оста?нется в дере?вне до наступле?ния холодо?в до тех пор, пока не наступят холода > Dessa fragor motsvarar olika typer av information som kan precisera en viss handelse eller situation: rum, tid, orsak, satt, matt och grad, villkor, foljd, avsikt, kon-cession, komparation. Adverbial som ”hoprullad” bisats (1)


Слайд 23

24 > Speciellt adverbial som uttrycker logiska relationer mellan handelser och situationer kan latt ersattas med motsvarande bisatser: orsak, avsikt, villkor, koncession m.fl. De kan ses som hoprullade bisatser: orsak: Пе?тя не прие?хал из-за сне?жных зано?сов на доро?гах. ? Пе?тя не прие?хал, потому? что на доро?гах бы?ли сне?жные зано?сы. От уста?лости у Пе?ти кру?жится голова?. ? У Пе?ти кру?жится голова?, потому? что он уста?л. avsikt: Пе?тя вы?шел на у?лицу погуля?ть. ? Пе?тя вы?шел, что?бы погуля?ть на у?лице. Adverbial som ”hoprullad” bisats (2)


Слайд 24

25 Adverbial som ”hoprullad” bisats (3) > forts. koncession: Пе?тя гуля?ет, несмотря? на дождь. ? Пе?тя гуля?ет, несмотря? на то, что идёт дождь. tid: Как то?лько по?езд останови?лся … ? Сра?зу же по?сле того?, как по?езд останови?лся … ве?чером ? когда? насту?пит ве?чер villkor: Без звонка? туда? идти? нельзя?. ? Е?сли не позвоня?т, то и?дти туда? нельзя?. foljd (?): Я приду? по твоему? звонку?. ? Я приду?, когда? [как то?ль-ко] ты позвони?шь.


Слайд 25

26 Andra ”hoprullade” bisatsers (4) > Explikativa (ry. изъяснительные): Сообщи?ли, что враг вошёл в го?род. ? Сообщи?ли о_вхо?де врага? в го?род. Люблю?, когда? со?сны шумя?т. ? Люблю? шум со?сен. > Attributiva (ry. определительные): Пе?тя чита?л кни?гу, кото?рую взял у дру?га. ? Пе?тя чита?л кни?гу, взя?тую у дру?га. // Пе?тя чита?л взя?тую у дру?га кни?гу. Пришёл моме?нт, когда? ну?жно бы?ло уезжа?ть. ? Пришёл моме?нт отъе?зда.


Слайд 26

27 (0) Ве?тром опроки?нуло ло?дку. (1) Не хоти?те ли ча?ю? (2) Сейча?с за ва?ми приду?т. (3) Цыпля?т по о?сени счита?ют. (4) Есть хо?чется. Пора? спать. (5) Вот и о?зеро. Тишина?. (6) В про?сьбе отказа?ть. Быть беде?! Ettledade satser (7) Создади?м предпосы?лки экономи?ческого ро?ста!


Слайд 27

28 Satslosning pa olika satt SUBJEKT ADVERBIAL PREDIKAT OBJEKT Пе?тя с утра? пи?шет письмо? дру?гу direkt indirekt пишет Петя письмо другу утра S NP Петя пишет письмо другу PP V P N утра с VP Satsdelsanalys Dependenstrad Frasstruktur Agent Theme Recipient circonstant с N N N


Слайд 28

29 Att utveckla en syntax … Стари?к жил в до?ме на высо?ком холме?. ’Gubben bodde i ett hus pa en hog kulle’.


Слайд 29

30 Att utveckla en syntax … Стари?к жил в до?ме на высо?ком холме?.


Слайд 30

31 Att utveckla en syntax … Стари?к жил в до?ме на высо?ком холме?. Старик жил в доме на высоком холме, и стару?ха то?же : ’ тоже’ = жила? в до?ме на высо?ком холме? Jfr. and so did the old woman ? зага?дочный стари?к стари?к со стару?хой а?втор «Войны? и ми?ра»; седо?й стари?к, о кото?ром зна?ли то?лько то, что он бога?т ? он


Слайд 31

32 Att utveckla en syntax … Стари?к жил в до?ме на высо?ком холме?. Стари?к жил с да?вних пор в до?ме на о?чень высо?ком холме?.


Слайд 32

33 S NP VP En skog av trad …


Слайд 33

34 S NP VP V PP N En skog av trad …


Слайд 34

35 S NP VP V PP N En skog av trad … P старик жил в NP ?


Слайд 35

36 S NP VP V PP N En skog av trad … P старик жил в NP


Слайд 36

37 N EX: IC-analys Смерть Васи?лия Па?вловича ста?ла для меня? о?чень печа?льным изве?стием. Смерть Василия Павловича стала для меня очень печальным известием. NAPP NPGEN Adv Adj AdjP N NP P Pron PP V VP NP N S


Слайд 37

38 N EX: IC-analys Учёба всегда? де?ло немно?го ску?чное, ча?сто – тру?дное. Учеба всегда O дело немного скучное, часто – O трудное. Adv Adj AdjP VP Cop S AdvP Adv NP VPPRED AdvP Adv N Adj Cop NP VP1 VP2 VPPRED NP N Conj EQ


Слайд 38

39 EX: IC-analys И?менно сто?лько биле?тов бы?ло разы?грано в хо?де лотере?и. Именно столько билетов было разыграно в ходе лотереи. VP Aux S AdvP V PASS VPPRED N NP Prt Adv PP P NP N NGEN NP O


Слайд 39

40 EX: IC-analys Чуть бо?лее неде?ли наза?д из пле?на тали?бов бежа?л журнали?ст New York Times Дэ?вид Родэ?. Чуть более недели назад из плена талибов бежал журналист New York Times Дэвид Родэ VP S AdvP V PP Prt Adv P NP N NAPP AdvP NP GEN NGEN Adv NGEN N NP GEN NGEN


Слайд 40

41 Ordforbindelse > Tva betydelsemassigt och grammatiskt sammanbundna ord. > Grammatiskt samband = UNDERORDNING. > Typer av underordningsforhallanden mellan huvudordet (верши?на словосочета?ния, eng. head) och det underordnade ledet (зави?симое сло?во): KONGRUENS: но?вый дом, пя?того числа?, э?ти алле?и, го?род-геро?й REKTION: а. чита?ть / чита?л / чита?ющий / чита?я кни?гу, b. чте?ние кни?ги, c. дово?льный успе?хом, d. три сту?ла, пять сту?льев ADJUNKTION: а. бежа?ть бы?стро, b. о?чень бы?стрый, c. о?чень бы?стро, d. яйцо? всмя?тку, брю?ки клёш, де?ти поста?рше Tva


Слайд 41

42 Typer av samband Kongruens – Согласование Underordnat ord + Huvudord ?? genus, numerus, kasus гла?вная у?лица ?? f., sg., nom. = f., sg., Nom. какая? Rektion – Управление Underordnat ord + Huvudord ?? kasus чита?ть письмо? ?? Ack. что? Adjunktion – Примыкание Underordnat ord + Huvudord ?? (adverb, infinitiv, gerundium) ти?хо шепта?ть ?? как? innebord предложи?ть войти? ?? что? говори?ть улыба?ясь ?? как? Huvudord + Underordnat ord ?? fraga


Слайд 42

43 говорил торжественно Ex.: analys av ordforbindelser Мо?крый снег па?дал с крыш хло?пьями. мо?крый снег ?? сущ. какой? прил. па?дал с крыш ?? сущ. с предл. откуда? глаг. па?дал хло?пьями ?? сущ. как? глаг. вид: именное; связь: согласование; отношение: определительное вид: глагольное; связь: управление; отношение: обстоятельственное вид: глагольное; связь: управление; отношение: обстоятельственное Учи?тель говори?л стро?го и торже?ственно. говори?л стро?го ?? нареч. как? глаг. стро?го торже?ственно вид: глагольное; связь: примыкание; отношение: обстоятельственное Obs! Слова, связанные сочинительной связью, словосочетания НЕ ОБРАЗУЮТ. И


Слайд 43

44 Ex.: analys av ordforbindelser Скула?стое лицо? Его?рки сия?ло ра?достью: он научи?лся е?здить верхо?м. скула?стое лицо? ?? сущ. какое? прил. лицо? Его?рки ?? сущ. кого? сущ. сия?ло ра?достью ?? сущ. чем? глаг. вид: именное; связь: согласование; отношение: определительное вид: именное; связь: управление; отношение: дополнительное Obs! alt: лицо чье? – определительное вид: глагольное; связь: управление; отношение: дополнительное Obs! alt: как? (ср. радостно) – обстоятельственное научи?лся е?здить ?? глаг. что делать? глаг. вид: глагольное; связь: примыкание; отношение: релятивное Obs! alt: научился чему? – дополнительное ездить ве?рхом ?? нареч. как? глаг. вид: глагольное; связь: примыкание; отношение: обстоятельственное


Слайд 44

45 Subjekt i en rysk sats под-лежащее sub-jectum 1. SUBSTANTIV I NOM. На луга?х серебри?тся со?нный тума?н. Со?лнце се?ло. Идёт дождь. Гу?сто повали?л снег. Широ?кой полосо?й протяну?лся Мле?чный Путь. 2. ORD av div. ordklasser Часово?й заме?тил меня?. Борода?тый огляну?лся. I SUBSTANTIV BETYDELSE Собра?вшиеся обсужда?ли пове?стку дня. Де?вять де?лится на три. Тро?е незаме?тно проскользну?ли во двор. За?втра не бу?дет похо?же на вчера?. Гро?мкое «ура?» прокати?лось над пло?щадью. 3. PRONOMEN I NOM. Мы е?хали по шоссе?. Ка?ждый вы?брал себе? кни?гу. Все замо?лкли. Ничто? его? не ра?дует. «Что э?то тако?е?» – спроси?л он. 4. INFINITIV Идти? станови?лось трудне?е. Охраня?ть приро?ду – зна?чит забо?титься о бу?дущем.


Слайд 45

46 Subjekt i en rysk sats под-лежащее sub-jectum 5. Syntaktiskt ”hela” ORDFORBINDELSER Дед с ма?терью шли? впереди?. У меня? мно?го рабо?ты. Две ка?пли раство?ра попа?ли на ко?жу. Прошло? три го?да. О?коло ты?сячи челове?к вы?шли на демонстра?цию. Ку?ча веще?й скопи?лась в углу?. Любо?й из них мог э?то сде?лать. Са?мый у?мный из ученико?в не смог реши?ть э?ту зада?чу. Хоте?ть стать бога?тым – не сли?шком высо?кая цель. 6. Idiomatiska uttryck Впада?ть в па?нику по пустяка?м бы?ло ему? сво?йственно. У него? золоты?е ру?ки.


Слайд 46

47 Ex.: Satsdelsanalys


Слайд 47

48 Adverbial : REPETITION > Adverbial · ar en sekundar satsdel · modifierar och preciserar situationen – i forsta hand, predikatet – genom att ange omstandigheter: nar, hur, var eller varfor nagot skedde · ar en syntaktisk utvidgning av en verbfras, adjektiv-fras eller annat adverbial · uttrycks prototypiskt med adverb men aven med gerundiumfras, substantiv, prepositionsfras, infinitiv, idiomatiska uttryck och hela bisatser.


Слайд 48

49 Adverbial : REPETITION > Adverbial ar vanligen underordnade predikatet men kan aven relatera till andra satsdelar: Во?время nрочu?mанная кни?га – огро?мная уда?ча. Встава?я на рассве?те, она? спуска?лась в ку?хню. когда? когда? куда? AdvP AdjP


Слайд 49

50 Rumsadverbial > Rumsadverbial kan indelas i foljande grupper: 1. Egentliga rumsadverbial med lokativ betydelse (s.k. befintlighetsadverbial). Anger handlingens plats, plats-en dar tillstandet ager rum o.s.v. Svarar pa fragan где? Внизу?, у подно?жья хребта? растёт сме?шанный лес. оста?ться здесь; занима?ться в кла?ссе


Слайд 50

51 Rumsadverbial 2. Adverbial som anger riktning (riktningsadverbial). Aven indirekt genom att ange utgangs- eller slutpunkt. Svarar pa fragor куда?? отку?да? А?нна Васи?льевна ро?бко шагну?ла к ду?бу. Отсю?да, све?рху, открыва?лся великоле?пный вид во все сто?роны. уйти? вперёд, вы?йти из ко?мнаты, пое?хать в де-ре?вню, све?рху вниз, к столу?, до го?рода, к ме?сту встре?чи


Слайд 51

52 Rumsadverbial 3. Adverbial som anger rorelsens vag (PATH). Svarar pa fragan каки?м путём? идти? по?лем, плыть по реке?, прогу?ливаться вдоль бе?рега * * * Ex.: в лесу? – в лес / и?з лесу – ле?сом / по? лесу где? куда? / откуда? каким путем? location direction path


Слайд 52

53 Rumsadverbial > Pronominella rumsadverbial: здесь, отсю?да, там, туда? o.s.v. Подожди? в приёмной. ? Подожди? здесь. Вы?йди из кла?сса. ? Вы?йди отсю?да. Не ходи? в лес. ? Не ходи? туда?.


Слайд 53

54 Rumsadverbial > Rumsadverbial uttrycks med adverb, substantiv i in-direkta kasus med eller utan preposition, pronominella adverb, idiomatiska uttryck, bisatser: · дoма, здесь, ря?дом, вдали?; нале?во, вверх, вдаль · Мы останови?лись пе?ред воро?тами. В лесу? раздава?лся топо?р дровосе?ка. Три деви?цы под окно?м пря?ли по?здно вечерко?м. Я шёл вдоль на?сыпи. О?щупью мы вы?шли на гла?вную у?лицу. Он вы?ехал из Москвы? в Петербу?рг. С гopы? бежи?т пото?к прово?рный. В гостя?х, на у?лице и до?ма я ви?жу то?нкий про?филь твой. Они? шли ле?сом. И хорошо? мне здесь останови?ться и, гля?дя вдаль, поду?мать, по-мечта?ть. Вверху? я?рко свети?ло со?лнце. Да?ча находи?лась недалеко? от ста?нции в большо?м па?рке. Она? побежа?ла куда? глаза? глядя?т. Где ра?ньше была? река?, тепе?рь сухо?е ру?сло.


Слайд 54

55 Tidsadverbial > Tidsadverbial kan indelas i foljande grupper: 1. S.k. tidsfastningsadverbial som anger en viss tidpunkt. Svarar pa fragor когда?? в како?е вре?мя? вчера?, в 19 ве?ке, встава?ть в семь часо?в утра?, яви?ться ни свет ни заря? Aven om obestamd tid: одна?жды, не?когда, когда?-то, давны?м-давно?


Слайд 55

56 Tidsadverbial 2. Durationsadverbial som anger varaktigheten for en aktivitet. Svarar pa fragan как до?лго? через како?е вре?мя? ро?вно неде?лю, в тече?ние трёх часо?в, никогда? не уныва?ть, бесе?довать доро?гой, рабо?тать с утра? до ве?чера, верну?ться че?рез полтора? часа?


Слайд 56

57 Tidsadverbial 3. Adverbial som anger att det handlar om upprep-ning, frekvens, plats i en sekvens av likartade foreteelser. Svarar pa fragor ско?лько раз? как ча?сто? мно?го раз, неоднокра?тно, вновь и вновь, раз в неде?лю, ка?ждый ме?сяц, в со?тый раз


Слайд 57

58 Tidsadverbial 4. Adverbial som anger tidsgrans (start- eller slut-punkt). Svarar pa fragor с каки?х пор? с како?го вре?мени? до каки?х пор? до како?го вре?мени? Aven med prepositioner от, по, к. С са?мого ра?ннего утра? не?бо я?сно. Подождём до понеде?льника. Верну?сь к пяти?. Фестива?ль про-хо?дит с пе?рвого по пя?тое ма?я.


Слайд 58

59 Tidsadverbial > Pronominella tidsadverbial: когда?, иногда?, навсегда?, никогда?, тогда?, тогда?-то, пока? o.s.v. Иногда? он приободря?лся. Бы?ли моме?нты, когда? созна?ние возвраща?лось к нему?. Подожди?, пока? она? придёт. Никогда? не говори? никогда?.


Слайд 59

60 Tidsadverbial > Tidsadverbial uttrycks med adverb: зимо?й, смо?лоду, послеза?втра substantiv i indirekta kasus med eller utan preposition: по?д вечер (av. под ве?чер), ребёнком pronominella adverb: Он здесь никогда? не был. gerundiumfras: Проходя? ми?мо шко?лы, я встре?тил Пе?тю. idiomatiska uttryck: Пе?тя чита?ет с утра? до ве?чера. bisatser: Заходи?, когда? бу?дет вре?мя.


Слайд 60

61 Tidsadverbial > Ex.: Нау?тро, пе?ред зарёй, назна?чено наступле?ние. Здесь я игра?л ребёнком. Береги? пла?тье сно?ву, а честь смо?лоду. До су?мерек далеко?. Цвет небе?сный, си?ний цвет полюби?л я с ма?лых лет. Он всегда? бу?дет по?м-нить э?тот день. Она? вста?ла ра?но у?тром. По?сле войны? он верну?лся инвали?дом. Она? вы?шла и?з дому ни свет ни заря?. Одна?жды в дверь постуча?л незнако?-мый челове?к. От восхо?да до зака?та на у?лицах кипи?т жизнь. На?ше село? и?здавна сла?вится свои?ми хлеба?ми. Фа?брика гуде?ла всю ночь. То?лько к зака?ту мы вы?шли на бе?рег о?зера. По?сле уро?ка Пе?тя пошел на като?к. Уви?дев Пе?тю, я удиви?лся.


Слайд 61

62 Rums- och tidsprepositioner > Rumsprepositioner близ, вблизи?, во?зле, о?коло, у, вокру?г, че?рез, вдоль, среди?, про?тив, за, под, пе?ред, над, ме?жду, в, на, при, по, к, до, за, из, с, от, и?з-за, и?з-под m.fl. > Tidsprepositioner до, по?сле, накану?не, среди?, с, к, по, в, на, че?рез, за, под, на, пе?ред, ме?жду, при. · De flesta tidsprepositioner ar metaforiska utvidgningar av rumsprepositioner: TID AR RUM VI ROR OSS IGENOM.


Слайд 62

63 Nagra prepositioner i narbild > ЧЕРЕЗ Fran A till B (locations eller states) som inte ar ”naturligt” sammanbundna med varandra. А B ? ’avbrott’ Ex.: rumsbetydelser (’over’, ’genom’, ’via’) перейти? че?рез у?лицу, переле?зть че?рез забо?р, перейти? че?рез мост, прое?хать че?рез тунне?ль, влезть че?рез окно?, смотре?ть че?рез стекло?, лете?ть че?рез Амстерда?м, перейти? че?рез грани?цу, сойти? че?рез две остано?вки, просочи?ться че?рез щель Ex.: tidsbetydelser (’om’ samt omskrivningar som ’varannan’, ’[en tid: flera ar, tva timmar o.s.v.] senare’) че?рез неде?лю, че?рез два часа? по?сле захо?да со?лнца, че?рез мно?го лет, че?рез ка?ждые две неде?ли, дня че?рез два?


Слайд 63

64 Nagra prepositioner i narbild > ПОСЛЕ Har ingen ”ren” rumsbetydelse. Jfr.: Вам лу?чше сойти? по?сле большо?го жёлтого до?ма с коло?ннами. T handelse ПОСЛЕ ’efter’ Ex.: по?сле дождя?, по?сле до?лгой разлу?ки, по?сле сеа?нса, по?сле ба?ла, по?сле 5-го числа?. Obs! * один по?сле друго?го (ratt: один за други?м), ? по?сле зимы? (ratt: по проше?ствии зимы?) > ПЕРЕД och ДО Se texten.


Слайд 64

65 Sattsadverbial > Uttrycker handlingssatt = ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ. > Svarar pa fragor как? каки?м о?бразом? каки?м спо?собом? в како?й мане?ре? Лени?вые кру?пные хло?пья снег?а (как?) бесшу?мно скользи?ли ми?мо окна? (В. Тендряков). Торже?ственно (как?) на зе?млю схо?дит ночь (А. К. Толстой). Она? говори?ла, (в какой манере?) улыба?ясь.


Слайд 65

66 Sattsadverbial > Tre huvudgrupper: 1. Uttrycker handlingens kvalitativa aspekt: Он [Евсе?й] ме?дленно на?чал есть, гля?дя исподло?бья на Аграфе?ну (Гонч.); Я?рко зелене?ли о?зимь и яровы?е, охва?ченные у?тренним со?лнцем (Ч.). 2. Uttrycker satt eller maner pa vilket handligen genom-fors eller egenskapen framtrader: Он стриг во?лосы под гребёнку (Л.); Подпору?чик о?щупью шёл вдоль плетня? (Купр.). 3. Grad- och mattsadverbial ar en sarskild kategori som dock ligger nara sattsadverbial med kvalitativ betydelse.


Слайд 66

67 Sattsadverbial > En alternativ indelning efter mera konkreta betydelser: handlingsmetod eller tillvagagangssatt: идти? пешко?м, рас-ки?нуться ла?герем forstarkningsadverbial: кри?ком кричи?т, ливмя? льёт jamforelseadverbial, liknelse: ходи?ть именинни?ком, петь соловьём, стоя?ть стено?й av. med jfr. prepositioner подо?бно, вро?де m.fl. och konjunkt-ioner бу?дто, сло?вно, как m.fl: Уда?р упа?л подо?бно гро?му (П.); На Кра?сной пло?щади, бу?дто сквозь тума?н веко?в, нея?сно вырисо?вываются очерта?ния стен и ба?шен (А.Н.Т.); Же?нщина смеётся, и го?рло у неё вздра?гивает, как у пе?вчей пти?цы (Пауст.).


Слайд 67

68 Sattsadverbial > (forts.) uppnaende av resultat: вы?тереть на?сухо redskap: е?хать по?ездом gemensamhet: е?хать вме?сте, рабо?тать вдвоём atfoljande handling: лежа?ть с закры?тыми глаза?ми atskillnad, uppdelning: выступа?ть попа?рно, проходи?ть по? двое Он снима?л больши?е кварти?ры и сдава?л их по ко?мнатам холосты?м офице?рам (Купр.); Шёл наш брат, худо?й, голо?дный, потеря?вший связь и часть, шёл поро?тно и повзво?дно, и компа?нией свобо?дной, и оди?н, как перст, подча?с (Твард.). … O.S.V.


Слайд 68

69 Sattsadverbial > Sattsadverbial uttrycks med adverb: Пе?тя ду?мал до?лго. Вдали? гро?мко стуча?л дя?тел. Пе?сня звучи?т всё ти?ше. substantiv i ett indirekt kasus: Шу?мной толпо?й по коридо?ру шёл наш класс. Я?рким пла?менем пыла?ет зака?т. gerundiumfras: У двери?, уста?ло сго?рбившись, сиде?л ста-ри?к. Она? говори?ла, смея?сь. idiomatiska uttryck: Ты рабо?таешь спустя? рукава?. jamforande uttryck med konjunktionerna КАК, СЛОВНО, БУДТО, КАК БУДТО: Сего?дня ве?тер, беспоко?ясь, взрыва?-ется как динами?т (И. Северянин). adverbiell bisats: Он сде?лал э?то так, как бу?дто никогда? и не де?лал ничего? друго?го.


Слайд 69

70 Sattsadverbial > Gradadverbial betecknar i vilken man en handling, ett tillstand eller en egenskap manifesterar sig: Весь просто?р гу?сто за?лит мра?ком но?чи. Ку?шать страсть хо?чется. Волна? скользи?ла ми?мо, чуть-чуть. Во?лны си?льно пле?щут на плоты?. Не о?чень-то я его? бою?сь. Ме?сто ока-за?лось совсе?м неуда?чным. Положе?ние вы?глядит весьма? за-трудни?тельным. Uttrycker snarare kvalitativt matt an kvantitativt (t.ex. intensitet): о?чень интере?сный; надое?л ху?же го?рькой ре?дьки.


Слайд 70

71 Sattsadverbial > Mattsadverbial anger handlingens, tillstandets eller egenskapens (attributets) kvantitativa karakteristika: tidsmatt: до?лго ждать, чита?ть весь ве?чер, зако?нчить в тече?ние ме?сяца, учи?л всё у?тро rumsmatt: пройти? два киломе?тра, не продви?нуться ни на шаг, трава? стоя?ла вы?ше по?яса kvantitetsmatt: повтори?ть два?жды, ве?сит две то?нны, сто?ит три рубля?, купи?л три кни?ги vikt- o. prismatt: до?рого обойти?сь, ве?сить не?сколько тонн


Слайд 71

72 Sattsadverbial > Grad- och mattsadverbial svarar pa fragorna: в како?й сте?пени? в како?й ме?ре? ско?лько? ско?лько раз? как мно?го? как до?лго? наско?лько? до како?й сте?пени? Заря? едва-едва? (в какой степени?) зажига?лась. Це?лую неде?лю (как долго?) городо?к ожида?л по?мощи. > Grad- o- mattsadverbialer bestammer i huvudsak adjektiv, particip och adverb: Он был о?чень внима?телен и всё сде?лал соверше?нно пра?вильно.


Слайд 72

73 Sattsadverbial > Grad- o- mattsadverbial uttrycks med: adverb: два?жды, о?чень, мно?го, весьма?. Я звони?л ему? два?жды. Чита?ть бы?ло о?чень ску?чно. substantiv i ett indirekt kasus: Мы рабо?тали це?лый день. Я набе?-гался до головокруже?ния. (Obs! genitivfras med prepositionen до). kvantitativa uttryck: Они? прошли? киломе?тр. Он жил там пять лет. Тетра?дь сто?ит со?рок копе?ек. В тече?ние двух лет он рабо?тал и учи?лся. За э?то вре?мя он ко?нчил шко?лу. idiomatiska uttryck, syntaktiskt odelbara ordforbindelser: Ты пробе-жа?л ме?тров две?сти. gerundiumfras: Мы шли мо?лча. adverbiell bisats: Он так уста?л, что не мо?жет говори?ть (’Han ar sa trott att han inte orkar prata’).


Слайд 73

74 Orsaksadverbial > Uttrycker orsak, motiv, anledning eller grund till handlingens (eller egenskapens) uppkomst: от ра?дости, из делика?тности, по причи?не боле?зни. > Svarar pa fragorna почему?? отчего?? по ка-ко?й причи?не? и?з-за чего?? Сеноко?с запозда?л (отчего?) и?з-за дожде?й (К. Паустовский).


Слайд 74

75 Orsaksadverbial > Orsaksadverbial uttrycks med: adverb: Он сде?лал оши?бку сгоряча?. av. pronominella adverb: И все почему?-то вздохну?ли. substantiv i ett indirekt kasus: Покрасне?ть от смуще?ния, не яви?ться всле?дствие боле?зни. Из-за тебя? я опозда?л. gerundiumfras: Утоми?вшись в доро?ге, я кре?пко засну?л. За две?рью, не реша?ясь войти?, стоя?ло не?сколько челове?к. > Prepositioner med orsaksbetydelse: от, из, из-за, с, за, по, благодаря?, ввиду?, всле?дствие, в си?лу, по причи?не, по слу?чаю, на основа?нии m.fl.


Слайд 75

76 Objekt > OBJEKT ar participanter i en situation – aktanter (utom den mest framtradande deltagaren som traditionellt kallas SUBJEKT). > Objekt uttrycks alltid med nominalfraser vars huvudord prototypiskt ar ett substantiv men i princip kan tillhora vilken ordklass som helst – sa lange uttrycket ar substantiviskt. Мать посла?ла бра?та с сестро?й за хле?бом. Он прочита?л ма?ссу литерату?ры по э?тому вопро?су. Они? встре?тили на стадио?не двух ученико?в из на?шей шко?лы. I vardagssprak: Мы уста?ли от её «не могу?». Они? говори?ли о «Летя?т журавли?».


Слайд 76

77 Objekt > Objekt ar en sekundar satsdel med substantivisk betydelse. De svarar darfor pa fragor for indirekta kasus. > Objekt uttrycks med samma ordklasser som subjekt: – substantiv eller substantiviskt pronomen i ett indirekt kasus, med eller utan preposition: Я чита?ю письмо? и ду?маю о тебе?. Выполня?ть зада?ние, защи?тник свобо?ды, по?лный наде?жды. Cообщи?ть им, попроси?ть кого-нибу?дь. – vilken ordklass som helst (adjektiv, particip o.s.v.) substantiverad: Он по-смотре?л на воше?дшего. Занима?ться с отстаю?щими, ве?рить в прекра?сное за?втра – infinitiv, infinitivfras: Вы проси?ли ее спе?ть. Пе?тя собирае?тся ухо-ди?ть домой. Проси?ть встре?титься ср. проси?ть о встре?че. Проси?ть верну?ться [ср. проcи?ть, чтобы она? верну?лась]. За?втра не бу?дет похо?же на сего?дня.


Слайд 77

78 Objekt > Uttrycks med (forts.): – rakneord: раздели?ть де?сять на? два, вы?честь четы?ре из восьми?. – ordforbindelse bestaende av ett rakneord och ett substantiv i genitiv: Я купи?л пять книг. – syntaktiskt odelbara ordforbindelser: написа?ть не?сколько пи?сем, вы?делить одного? из лу?чших. На кани?кулы я пое?ду к отцу? с ма?-терью. – idiomatiska uttryck: Я прошу? тебя не ве?шать нос. Найти? его? ахил-ле?сову пяту?. – en explikativ bisats: Я зна?ю, что он си?льный шахмати?ст.


Слайд 78

79 Objekt > Objektens huvudsakliga uppgift ar att vara bestamningar till verbet: чита?ть газе?ту, рисова?ть карандашо?м, любова?ться зака?том. Av. andra verbformer – particip och gerundium – kan styra objekt: гуля?ющий с дру?гом, гуля?я с дру?гом. > Aven andra predikativa ord kan ha bestamningar i form av objekt: – verbavlett substantiv: Он руководи?тель кружка?. Он осуществля?ет руково?дство кружко?м. Проти?вник сдал го?род / сда?ча го?рода проти?вником. – adjektiv i kortform: Я горд за тебя?. – adjektiv eller adverb i komparativ: Ро?за арома?тнее други?х цвето?в. Он пры?гнул вы?ше сопе?рника.


Слайд 79

80 Objekt > Ett objekt som bestammer ett transitivt verb eller ett predikativ (tillstandskategori), betecknar ett foremal for handlingen och uttrycks med en nominalfras i ackusativ utan preposition kallas DIREKT OBJEKT: Я уже? чита?л э?ти кни?ги. Жа?лко больну?ю соба?ку. > Alla andra objekt ar INDIREKTA OBJEKT: всма?триваться в даль (Obs! Ack. + prep.), жела?ть свобо?ды, чу?жд(ый) мечта?- тельности, укрепи?ть флаг на стене? до?ма o.s.v. > Kan aven sta i genitiv i foljande fall: – i en negerande sats: Я не чита?л э?того рома?на. – i partitiv betydelse (delmangd): Пойду? куплю? хле?ба. На?до заня?ть де?нег. – i en opersonlig sats med ett predikativ: Мне жаль потра?чен-ного вре?мени.


Слайд 80

81 Vad ar сказуемое ? > сказу?емое ? presens particip av ска?зывать ’? tala om’ > Predikat = satsens predikatled minus bestamningar, d.v.s. ett verb eller en minimal verbfras som ar likvardig med ett innehallsligt verb. > ЧТО ДЕЛАЕТ ПРЕДМЕТ? ЧТО С НИМ ДЕЛАЕТСЯ? КАКОВ ОН? КТО ОН ТАКОЙ? ЧТО ОН ТАКОЕ? o.s.v. > Predikatet kan inte besta endast av en funktionsord – ett hjalpverb eller en informativt ofullstandigt verbfras: * Заво?д произво?дит. * Мы намерева?лись приня?ть. > TEMPUS + MODUS = предикати?вность


Слайд 81

82 Enkelt verbpredikat > Просто?е глаго?льное сказу?емое ar ett semantiskt full-vardigt (informativt) verb i en modusform: Modus Exempel 1. Indikativ PRESENS Пе?тя реша?ет зада?чу. Магази?н закрыва?ется. PRETERITUM Пе?тя це?лое у?тро реша?л задачу. В углу? шурша?ла мышь. ENKELT o. SAMM. FUTURUM Пе?тя реши?т зада?чу. Я займу?сь э?тим за?втра. Пе?тя бу?дет реша?ть зада?чу. Я бу?ду занима?ться э?тим за?втра. 2. Konjunktiv, optativ Я во?лком бы вы?грыз бюрократи?зм (В. Маяк.). Зашёл бы ты ко мне. 3. Imperativ Пе?тя, не отвлека?йся! Век живи?, век учи?сь – дурако?м помрёшь. Петя взял себя? в ру?ки.


Слайд 82

83 Enkelt verbpredikat > Kan uttryckas med en verbal interjektion samt en infinitiv: А ша?пка бац пря?мо на? пол. Как заигра?ет му?зыка, Пе?тя сра?зу пляса?ть. > Fler exempel pa ett enkelt verbpredikat uttryckt med syntaktiskt och/eller semantiskt odelbara ordforbindelser: Я иду?, иду?, а до ле?са ещё далеко?. Вот уж сказа?л так сказа?л. Сам спа?ть не спит и други?м не даёт. Жду не дожду?сь весны?. А он возьми? да и скажи? / знай себе распева?ет. Пойду? погуля?ю в саду?. Я собра?лся было в кино?, но не пошёл. Он то?лько и де?лает, что спит. приня?ть уча?стие, прийти? в себя?, впасть в я?рость, заби?ть тре-во?гу, име?ть возмо?жность, име?ть наме?рение, име?ть обыкно-ве?ние, име?ть честь, име?ть пра?во; изъяви?ть жела?ние, горе?ть жела?нием, приобрести? привы?чку, почита?ть себя? впра?ве, счесть необходи?мым o.s.v.


Слайд 83

84 > СОСТАВНО?Е СКАЗУ?ЕМОЕ. Ett par exempel: Влади?мир начина?л си?льно беспоко?иться (А. Пушкин). Роса? была? холо?дная (К. Паустовский). Sammansatta predikat > De sammansatta predikaten начина?л беспоко?иться resp. была? холо?дная bestar av tva ord: – ett som uttrycker grammatiska betydelser: начина?л, была? [modus = indikativ, tempus = preteritum i bada fall] – och ett annat som uttrycker den lexikala betydelsen: беспоко?иться, холо?дная


Слайд 84

85 Typer av predikat (1) ENKELT VERBPREDIKAT ”lexikala” verb Взошли? хлеба?. Я бы пошёл в кино?. Пе?тя, пойди? за хле?бом. Я спою?. Ещё я до?лго бу?ду петь. (С. Есенин). verbliknande interjektioner * А Пе?тя сра?зу бух в во?ду. syntaktiskt odelbara Я легко? нахожу? о?бщий язы?к с Петей verbfraser Пе?тя уже? пришёл в себя? по?сле про?игрыша. * Obs! Ingen kongruens mellan subjekt och predikat. Просто?е глаго??льное сказу?емое


Слайд 85

86 Typer av predikat (2) SAMMANSATT VERBPREDIKAT Составно?е глаго?льное сказу?емое HJALPORD INFINITIV + Fasverb нача?ть, стать, принима?ть, продолжа?ть, переста?ть, конча?ть Modala hjalpord modalverb: мочь, хоте?ть, уме?ть, мечта?ть kopulaverb + adjektiv i kortform: рад, гото?в, обя?зан, спосо?бен modala adverb o. substantiv: нельзя?, не прочь, гру?стно ма?стер, охо?тник, люби?тель Lexikala verb i infinitiv Скрипа?ч на?чал игра?ть. Мы не смо?жем вы?ступить на конце?рте. Пе?тя го?рит нетерпе?нием уча?ствовать в конце?рте. Odelbar verbfras i infinitiv Пе?тя гори?т нетерпе?нием приня?ть уча?стие в конце?рте.


Слайд 86

87 Typer av predikat (3) SAMMANSATT NOMINALPREDIKAT Составно?е именно?е сказу?емое KOPULAVERB PREDIKATSFYLLNAD + Kopulaverb быть Пе?тя (O) смел. Кто есть кто врРосси?и? Я был / бу?ду / был бы рад помо?чь. ”Halvlexikala” kopulaverb: явля?ться, де?латься, стать, станови?ться, счита?ться, вы?глядеть, остава?ться 3. Lexikala rorelse-, verksamehts-, tillstandsverb som kopula: идти?, броди?ть, сиде?ть, стоя?ть, рабо?тать, жить Adjektiv: Ночь была лу?нная и холо?дная. Substantiv: Пе?тя был весельча?к // весельчако?м. Весь сад в цвету?. Particip passiv: Гу?бы ее пло?тно сжа?ты. Встре?ча была непредви?денной. Rakneord: Пе?тя был вторы?м в спи?ске. Pronomen: Вишнёвый сад тепе?рь мой. Да ты кто тако?й? Adverb: Мне гру?стно потому?, что ве?село тебе?. Odelbar ordforbindelse: Он был высо?кого ро?ста. Мо?ре было се?рого цве?та.


Слайд 87

88 Komplexa sammansatta predikat > Saval sammansatta verbpredikat som nominalpredikat kan fa en utvidgad struktur genom tillagg av ett modalt eller ett fasverb till predikatets hjalpled. > Ett sadant predikat far fler an tva komponenter ock kallas da ett komplext sammansatt predikat. Ex. Она? хоте?ла каза?ться уста?лой. Он постепе?нно на-чина?л станови?ться специали?стом в э?той о?бласти. Хочу? быть учи?телем. Ты до?лжен согласи?ться при-е?хать. Он уме?л быть забо?тливым. Он захоте?л жить отше?льником. Я был бы рад стать учи?телем. Осложнённое составно?е сказу?емое


Слайд 88

89 Komplexa sammansatta predikat > EX: Komplext sammansatt nominalpredikat Всё вокру?г Strukturen: bestar fortfarande av TVA led: – ett led med LEXIKAL betydelse – ett led med GRAMMATISKA betydelser > Obs! Kopulaverbet i INFINITIV. Осложнённое составно?е сказу?емое перестаёт быть интере?сным (М.Г.).


Слайд 89

90 Komplexa sammansatta predikat > EX: Komplext sammansatt verbpredikat Ты Осложнённое составно?е сказу?емое до?лжен согласи?ться прие?хать . > Ex. ”Komplicering” av ett sammansatt verbpredikat: продолжа?л рабо?тать ? хоте?л продолжа?ть рабо?тать был рад / гото?в / нескло?нен продолжа?ть рабо?тать изъяви?л жела?ние продолжа?ть рабо?тать


Слайд 90

91 Adjektiv som predikatsfyllnad > Bade adjektiv i lang- och kortform kan anvandas predikativt. > Jfr. Ма?льчик бо?лен. VS Ма?льчик – больно?й. Ett overgaende tillstand versus en permanent egenskap? Det semantiska kriteriet ar opalitligt. > Jfr. Треуго?льники АВС и CDE подо?бны. У?гол АВС – прямо?й. (ej прям) Bada pastaendena ar lika ”tidlosa”. Varfor da kortformen i det ena fallet men endast langformen i det andra? Las mer i kursmaterialet, avsnittet Kort och lang form av adjektiv.


Слайд 91

92 Adjektiv som predikatsfyllnad > Э?тот пруд – глубо?кий. VS Э?тот пруд глубо?к. En kategorisering versus en karakterisering. > Jfr. Э?тот дом ?? деревя?нен. Пе?тя стал с года?ми како?й-то деревя?нный. Ett karakteriserande adjektiv, d.v.s. ett adjektiv i rollen som predikatsfyllnad, bor kunna tillskriva subjektet en meningsfull egenskap.


Слайд 92

93 Kongruens mellan subjekt o. predikat > Det enkla verbpredikatet kongruerar, generellt sett, med subjektet: – i person och numerus indikativ presens o. futurum: Вре?мя идёт. Ты идёшь. Го?ды пройду?т. imperativ: Пусть Пе?тя пойдёт в магази?н. Научи? ты меня?, как быть! – i numerus och genus (endast i sg.) indikativ preteritum: Учени?к писа?л. Учени?ца писа?ла. Ученики? писа?ли. konjunktiv: Пе?тя пошёл бы в кино?. Окно? бы не раз-би?лось. Де?ти пое?ли бы моро?женого.


Слайд 93

94 Kongruens mellan subjekt o. predikat > Avvikelser forekommer p.g.a. av konflikt mellan grammatisk och semantisk kongruens, mest i numerus:


Слайд 94

95 Kongruens mellan subjekt o. predikat


Слайд 95

96 Kongruens mellan subjekt o. predikat


Слайд 96

97 Icke-kongruerande predikat > Karakteristiskt for framst talspraket. > Uttrycks med: Imperativ anvant i betydelse av konjunktiv eller indikativ preteritum: Приди? он во?время, ничего? бы не случи?лось (= пришёл бы). Verbformen есть i betydelsen 'det finns': Есть челове?к, кото?рый ду?мает ина?че. Есть лю?ди, кото?рые ду?мают ина?че. Ett verb i infinitiv: А он хохота?ть. Ett verb i form av en interjektion: А ша?пка бац ему пря?мо в лицо?. ?


Слайд 97

98 Ettledade satser ? Сего?дня на у?лице хо?лодно Idag ar det kallt ute – med ett formellt subjekt > Observera hur tema – rema forhallandet paverkas vid oversattning. ? Мячо?м разби?ло окно? Bollen slog sonder fonstret – med det instrumentala objektet ”upphojt” till subjekt Det var med en boll som fonstret slogs sonder – med ett formellt subjekt


Слайд 98

99 Nagot om formellt subjekt ? Помеще?ние – су?мрачное 'lokalen ar av den dunkla sorten', 'lokalen ar typ dunkel’ ? Помеще?ние су?мрачно 'lokalen ar dunkel’ ? В помеще?нии су?мрачно 'det ar dunkelt i lokalen’ ? Су?мрачно 'det ar dunkelt / halvmorkt (ute) '


Слайд 99

100 Nominalsatser Александр Блок 1880-1921 Ночь, у?лица, фона?рь, апте?ка, Бессмы?сленный и ту?склый свет. Живи? ещё хоть че?тверть ве?ка – Все бу?дет так. Исхо?да нет. Умрёшь – начнёшь опя?ть снача?ла И повтори?тся всё, как встарь: Ночь, ледяна?я рябь кана?ла, Апте?ка, у?лица, фона?рь. 10 октября 1912 Night, street, drugstore and lonely light, A cast of senseless glare. A quarter century will die – All be the same. Despair. You’d die and rise anew, begotten. All would repeat as ever might: The night, the icy rippled water, The store, the street, the lonely light. (Translated by Dina Beljaeva)


Слайд 100

101 Ettledade satser ETTLEDADE SATSER Односоставные предложения 1. Подожди? меня здесь. 2. В ко?мнате давно? не убира?ли. 3. От добра? добра? не и?щут. Береги? пла?тье сно?ву, а честь смо?лоду. 4. Света?ет. Ве?тром снесло? кры?шу. Меня? зноби?т. 5. Хо?лодно. На у?лице темно?. 6. Не опозда?ть бы на по?езд! Не всем же быть писа?телями. 7. Ночь. У?лица. Фона?рь. Апте?ка. 8. Дело?в-то! А сне?гу!


Слайд 101

102 Kommunikativ modell Modell som beskriver satsens indelning i kommunikativt signifikanta delar: TEMA och REMA, d.v.s. det givna och det nya. I exemplet Охо?та запрещена? ar subjekt = tema, predikat = rema men i satsen В на?шем райо?не вы?росли но?вые дома? ar hela den grammatiska basen remat medan temat utgors av en adverbialgrupp.


Слайд 102

103 TEMA o. REMA i en sats ? Normal ordfoljd: TEMA - REMA Иван ? Иванович / давно ? ушеп Tonhojning pa temat, tonfall (frasbetoning) pa remat i slutet av satsen. ? Vad hander om det normala tema – rema foljden andras? Иван ? Иванович I не ? любип читать книги ? Normal ordfoljd: TEMA - REMA Ива?н ? Ива?нович / давно? ? ушёп Tonhojning pa temat, tonfall (frasbetoning) pa remat i slutet av satsen. ? Vad hander om den normala tema – rema foljden andras? Ива?н ? Ива?нович I не ? люби?л чита?ть кни?ги Не ? люби?л чита?ть кни?ги / Ива?н Ив?анович Remat fostarks.


Слайд 103

104 TEMA o. REMA i en sats Vad som ar remat resp. temat ofta ar beroende av talsituationen. Э?та кни?га / о войне? ТЕМА РЕМА ? Om det ar ett svar pa fragan О чём э?та кни?га? da utgor «эта книга» temat o. «о войне» remat. ? Men om det ar ett svar pa fragan Кака?я из э?тих книг – о войне?? da ar det tvartom. Frasbetoningen andras for att motsvara den inverterade tema-remafoljden.


Слайд 104

105 Det regnar … Hur sager man Det regnar (eng. It’s raining, ty. Es regnet, fr. Il pleut) pa ryska? Идёт ? дождь ? med en neutral frasbetoning, d.v.s. med ett tonfall pa det sista ordet. Men varfor inte Дождь идёт med rak ordfoljd? ?


Слайд 105

106 В огороде бузина … – Не хоти?те ли прогуля?ться? – Дождь идёт! En pragmatiskt inkorrekt reaktion: – Идёт дождь. *


Слайд 106

107 Gomorron yxskaft В огороде бузина, а в Киеве дядька. ” ” I kokstradgarden finns det flader, och i Kiev en farbror” Ett ryskt ordsprak. Sags om nagot osammanhangande. ? ? ? ?


Слайд 107

108 Vad ar en sammansatt sats? · En sammansattning av predikativa enheter som ar grammatiskt analog-iska iska med enkla satser. Polypredikativ sats. · Sammansattningen har en syntaktisk forbindelse som grund: med en konjunktion (samordning, underordning) eller utan. · Fungerar som en kommunikativ helhet. Satsfogningens komponenter liknar enkla satser till sin form och betydelse men saknar kommunikativ sjavstandighet. · En sammansatt sats ar en strukturell, betydelsemassig och intonationsmassig helhet, inte en enkel summa av ingaende komponenter.


Слайд 108

109 Vad ar en sammansatt sats? 1a Пришёл по?езд. На перро?не ста?ло шу?мно. [Ett tag anlande. Det blev stokigt pa perrongen.] 1b Пришёл по?езд, и на перро?не ста?ло шу?мно. 1c Когда? пришёл по?езд [P], на перро?не ста?ло шу?мно [Q]. 1d С прихо?дом по?езда на перро?не ста?ло шу?мно. 1e На перро?не ста?ло шу?мно: пришёл по?езд. 1f На перро?не ста?ло шу?мно, потому? что пришёл по?езд.


Слайд 109

110 Ellotjka manniskoatarens sprak Хами?те. Хо-хо?! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.) Знамени?то. Мра?чный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.) Мрак. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече сьдоброй знакомой: «жуткая встреча».) Парни?ша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.) Не учи?те меня? жить. Как ребёнка. («Я его бью, как ребенка» – при игре в карты. «Я его ” срезала, как ребенка» — как видно, как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.) Кр-р-расота?! То?лстый и краси?вый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.) Пое?дем на изво?зчике. (Говорится мужу.) Поедем в таксо?. (Знакомым мужеского пола.) У вас вся спина? бе?лая (шутка). Поду?маешь! У?ля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.) Ого?! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.) И. Ильф и Е. Петров. «12 стульев»


Слайд 110

111 Ur ”Josef och hans broder” Thomas Mann Юный Иосиф, к примеру, сын Иакова и миловидной, так рано ушедшей на Запад Рахили, Иосиф, что жил в ту пору, когда на вавилонском престоле сидел весьма любезный сердцу Бел-Мардука 1875-1955 ” Бел-Мардука коссеянин Куригальзу, властелин четырех стран, царь Шумера и Аккада, правитель строгий и блестящий, носивший бороду, завитки которой были так искусно уложены, что походили на умело выстроенный отряд щитоносцев; а в Фивах, в преисподней, которую Иосиф привык называть «Мицраим» или еще «Кеме, Черная», на горизонте своего дворца, к восторгу ослепленных сынов пустыни, сиял его святейшество добрый бог, третий носитель имени «Амун-доволен», телесный сын Солнца; когда благодаря могуществу своих богов возрастал Ассур, а по большой приморской дороге, что вела от Газы к перевалам Кедровых гор, между двором фараона и дворами Двуречья, то и дело ходили царские караваны с дарами вежливости — лазуритом и чеканным золотом; когда в городах амореев, в Бет-Шане, Аялоне, Та’Анеке, Урусалиме служили Аштарти, когда в Сихеме и в Бет-Лахаме звучал семидневный плач о растерзанном Истинном Сыне, а в Гебале, городе Книги, молились Элу, не нуждавшемуся ни в храме, ни в обрядах; итак, Иосиф, что жил в округе Кенана, в земле, которая по-египетски называлась Верхнее Ретену, неподалеку от Хеврона, в отцовском стойбище, осененном теребинтами и вечнозелеными скальными дубами, этот общеизвестно приятный юноша, унаследовавший, к слову сказать, приятность от матери, ибо та была прекрасна, как луна, когда она достигает полноты, и как звезда Иштар, когда она тихо плывет по ясному небу, но, кроме того, получивший от отца недюжинные умственные способности, благодаря которым он даже превзошел в известном смысле отца, — Иосиф, стало быть, в пятый и шестой раз называем мы это имя, и называем его с удовольствием: в имени есть что-то таинственное, и нам кажется, что, владея именем, мы приобретаем заклинательскую власть над самим этим мальчиком, канувшим ныне в глубины времени, но когда-то таким словоохотливым и живым, — так вот, для Иосифа, например, все на свете, то есть все, что касалось лично его, началось в южновавилонском городе Уру, который он на своем языке называл «Ур Кашдим», что значит «Ур Халдейский». Перевод С. Апта.


Слайд 111

112 Vad ar en sammansatt sats? 2a Хотя? идёт си?льный дождь [P], я до?лжен навести?ть дру?га [Q]. [’Fastan det regnar kraftigt, maste jag besoka min kompis’]. 2b Идет сильный дождь, но я должен навестить друга. 2c Идет сильный дождь. __ Я должен навестить друга. 2d Несмотря? на сильный дождь, я должен навестить друга. ??


Слайд 112

113 Vad gor den till en helhet? STRUKTURELLT och BETYDELSEMASSIGT Intonationen. Пе?на ? кипе?ла, и бры?зги воды? лета?ли ? по во?здуху (Г.) Bindeorden. Сын мо?лча взял цеп, и рабо?та пошла? в четы?ре це?па (Л.Т.). Я хочу?, чтоб кьштыку? приравня?ли перо (М.). Я не зна?ю, где грани?ца меж това?рищем и дру?гом (Сурков.). Ett informativt ofullstandigt lexikalt inslag. Одно? было несомне?нно: наза?д он не вернётся (Тур.) Вы сли?шком лю?ди, чтобы не ужасну?ться этих после?дствий (Гер.) Не успе?л я опо?мниться, как чья?-то рука? в бе?лой перча?тке очути?лась в мое?й (Л.Т.). Сто?ило тепе?рь то?лько огляну?ться на дере?вню, как жив?о вспо?мнилось всё вчера?шнее (Ч.). Satsdelarnas syntaktiska uppbyggnad. Сло?во – серебро?, молча?ние – зо?лото. Вдруг слы?шу, что кто?-то стучи?т. Satsdelarnas foljd. Пришёл по?езд, и на перро?не ста?ло шу?мно. Verbformernas relation. Лицо? его прия?тно улыба?лось, и глаза? щу?рились, огля?дывая, всех собра?в-шихся (Л.Т.). Знай я ремесло?, жил бы в го?роде (Г.)


Слайд 113

114 Sammansatta satser: KLASSIFIKATION SAMMANSATTA SATSER Шёл дождь, па?дал снег, треща?л моро?з, вы?ла и посви?стывала мете?ль (М. Г.) Я вы?глянул в окно?: занима?лся рассве?т. Прихожу? домо?й – никого? нет. и, да [ = и ], и … и, ни … ни, как … так и, не то?лько… но? и, то?же, та?кже, да? и · Горе?ли фонари?, и над дома?ми стоя?ла луна?. У него? нет ни бра?та, ни сестры?. Она не то?лько хорошо? пе?ла, но и увлека?лась жи?вописью. Расска?зчик за?мер, мне то?же послы?шался стра?нный звук. а, но, да, одна?ко, же, зато?, всё же · Я уезжа?ю, а това?рищ остаётся. Това?рищ уезжа?ет, я же остаю?сь. Бы?ло по?здно, одна?ко гость не уходи?л. Пе?те не доста?лось биле?та, зато? его? пригласи?ли на вечери?нку. и?ли, и?ли … и?ли, ли?бо, ли?бо … ли?бо не то?  … не то?, то? ли  … то? ли, то  … то · Приступа?й к рабо?те и?ли тебе? доста?нется от нача?льника. Ли?бо ты неме?дленно оде?нешься, ли?бо я уе?ду оди?н. То ли ве?тер во?ет, то ли соба?ка скули?т. То мороси?л дождь, то па?дал мо?крый снег. RELATIVA PRONOMEN: како?й, кото?рый, чей, что. PRONOMINELLA ADVERB: где, куда?, отку?да, когда?. I bisatsen ersatter de huvudsatsens substantiv. Я приказа?л е?хать на незнако?мый предме?т, кото?рый (= предмет) то?тчас и стал подвига?ться нам навстре?чу (А. С. Пушкин). Я люблю? люде?й, с кото?рыми (= с людьми) легко? обща?ться. Парк, где (= в котором / = в парке) мы люби?ли гуля?ть, был бо?льше похо?ж на лес. В той ко?мнате, где я живу?, почти? никогда? не быва?ет со?лнца. то? есть, и?ли, а и?менно, как то, да и, а ме?жду тем, причём Его уво?лили, то есть произошло? са?мое неприя?тное. Уже? по?здно, да и все? давно? уста?ли. Лу?чше помолчи?, а то ведь мо?гут быть неприя?тности. Svarar pa kasusfragor och kan ses som aktanter – subjekt eller objekt – till predikativa ord i huvudsatsen. EXPLIKATIVA KONJUNKTIONER: что, как, бу?дто, как бу?дто, ка?к бы, что?бы, ли, не … ли m.fl. samt BINDEORD som что, кто, как, како?й, почему?, где, куда?, заче?м m.fl. Я хочу?, чтоб к штыку? приравня?ли перо? (Маяковский). Я не зна?ю, хочу? ли я идти? с ни?ми. Скажи? мне, отку?да ты ро?дом. Никто? не знал, чем кон?чится де?ло. Я рад, что ты пришёл. Хорошо?, что ты пришёл. Ersatter adverbialer av olika typer och svarar pa dem for adverbialer typiska fragor: nar? hur? varfor? o.s.v. Когда? ма?стер очну?лся, был ве?чер. Никола?й заспеши?л, потому? что до по?езда остава?лось совсе?м ма?ло вре?мени. Как ни хорошо? в ию?не, а о?сень придёт. Я прие?хал зате?м, что?бы объясни?ться. … ’Pronomenrelaterade’ bisatser har RELATIVA PRONOMEN: кто, что, како?й, како?в, кото?рый som ersatter huvudsatsens pekande el. attributiva pronomen: тот, то, тако?в, тако?й, ка?ждый, весь, вся?кий m.fl. Кто живёт без печа?ли и гне?ва, тот не лю?бит отчи?зны свое?й (Н. А. Некрасов). Он не тако?й, каки?м мы хоте?ли его ви?деть. Всё ка?жется хоро?шим, что было пре?жде (Л.Н. Толстой).


Слайд 114

115 Konjunktion VS konjunktionsliknande bindeord (1) Нам рассказа?ли, как гото?вят шпио?нов. (2) Нам рассказа?ли, кaк гото?вят шпио?нов. (3) Никто? не мог сказа?ть, какoй у Петра? был хара?ктер. Relativa bisatser : explikativa


Слайд 115

116 Attributiva bisatser · Tillhor kategorin ouppdelade sammansatta satser. Relaterar till ett ord i huvudsatsen (kontaktordet): – till ett substantiv: субстантивно-определительные Над доли?ной (какой?), где мы е?хали, сгусти?лись ту?чи. Врач подошёл к больно?му (к какому, которому?), кото?рому вчера? была? сде?лана опера?ция. – till ett pronomen: местоименно-определительные Ка?ждый, кто (’такой, который’) быва?л ле?том на Се?вере, по?мнит бе?лые но?чи. · Kopplas till huvudsatsen med ett konjunktionsliknande bindeord (союзное слово): кото?рый, что, куда?, где m.fl. · Kontaktordet kan ha en bestamning i form av ett deiktiskt ord: В той ко?мнате, где я живу?, почти? никогда? не быва?ет со?лнца. · En ”pronomenrelaterad” bisats kan sta fore huvudsatsen: Кто и?щет, тот всегда? найдёт. · Syntaktisk funktion: attribut.


Слайд 116

117 Attributiv bisats VS participkonstruktion · En attributiv bisats kan i vissa fall ersattas av en participkonstruktion: – Мне нра?вится па?рень, кото?рый живет в сосе?днем до?ме. Мне нравится парень, живу?щий в соседнем доме. – Я прочита?л рома?н, кото?рый тебе? понра?вился. Я прочитал понра?вившийся тебе роман. – Лю?ди гуля?ли по у?лице, кото?рая была? залита? со?лнцем. Люди гуляли по улице, залито?й солнцем // по залитой солнцем улице. – Ка?ждый, кто быва?л ле?том на Се?вере, по?мнит бе?лые но?чи. Каждый, быва?вший летом на Севере, помнит белые ночи. · ”Algoritmen”: 1. Ta bort relativpronomen. 2. Ersatt verbet i bisatsen med ett particip i samma tempus och aspekt. 3. Satt participet i samma genus, numerus och kasus som kontaktordet. · Begransningsregler se Eiche o. Borelius Rysk satsfogning, KAP. 2.


Слайд 117

118 Explikativa bisatser · Ouppdelade. Relaterar indirekt till kontaktordet i huvudsatsen. · Kontaktordet ar ett predikatord: ett verb, ett adjektiv i kortform, ett adveb, ett verbavlett substantiv – med betydelsen av talakt, fornimmelse, mental akt o.d. · Svarar pa kasusfragor. Syntaktisk funktion: subjekt eller objekt. · Kopplas till huvudsatsen med – explikativa konjunktioner med abstrakt grammatisk betydelse: hanvisning till en icke-utsatt (underforstadd) aktant i huvudsatsen: что, как, бу?дто, как бу?дто, ка?к бы, что?бы, ли, не — ли, ли — и?ли, то? ли — то? ли m.fl. ? По радио сообщили, что вводится военное положение. – konjunktionsliknande bindeord (союзные слова) som bade relaterar och fungerar som sekundara satsdelar i bisatsen: что, кто, как, ка?кой, почему?, где, куда?, отку?да, заче?м m.fl. ? По ра?дио сообщи?ли, чтo намерено предприня?ть прави?тельство. · Kontaktordet kan ha ett pronominellt subjekt el. objekt i form av ett deiktiskt ord: ? Я дово?лен тем, что // кaк студе?нты спра?вились с зада?нием. · Kan sta fore huvudsatsen (speciellt i talspraket).


Слайд 118

119 Adverbiella bisatser · Tillhor kategorin uppdelade sammansatta satser. Relaterar till huvudsatsen i dess helhet (s.k. приоснoвная связь). · Vissa undantag med relation till ett ord i huvudsatsen (присло?вная связь): Хорошо? там, где нас нет. Бы?ло так шу?мно, что нельзя? бы?ло разобра?ть ни сло?ва. · Svarar pa fragor typiska for adverbial: когда?? где? как? почему?? o.s.v. · Till sin syntaktisk funktion liknar adverbial i en enkel sats. · Kopplas till huvudsatsen med subjunktioner (underodnande konjunktioner). Dessa uttrycker semantiska relationer som i huvudsak overensstammer med betydelseindelning av adverbial i en enkel sats. Foljande grupper av adverbiella bisatser finns i ryska spraket: ? tids- ? satts- ? villkors- ? rums- ? grad och matt- ? koncessiva ? orsaks- ? jamforande ? korrelativa ? foljd- ? avsikts


Слайд 119

120 Adverbiella bisatser


Слайд 120

121 Adverbiella bisatser (forts.)


Слайд 121

122 Tidsbisatser · Av. temporala bisatser. Ry: прида?точные вре?мени, прида?точные временны?е. · Relaterar till hela huvudsatsen. Av. till pekordet тогда?. · Svarar pa fragor: когда?? как до?лго? с каки?х пор? до каки?х пор? · Forankrar huvudsatsens handling i tiden i relation till en tidsangivelse i bisatsen: · Bindeord: subjunktionerna когда?, как, пока?, едва?, то?лько, пре?жде чем, в то вре?мя как, до тех пор пока?, с тех пор как, как вдруг m.fl. det konjunktionsliknande bindeordet когда? (med kontaktordet тогда? i huvudsatsen): · ”Fri” placering i relation till huvudsatsen: (ex.) (ex.) (ex.)


Слайд 122

123 Tidsbisatser (forts.) · Когда? я откры?л окно?, моя? ко?мната напо?лнилась арома?том цвето?в. (М. Лермонтов.) Как то?лько в лесу? сойдёт снег, набуха?ют на берёзах смоли?стые по?чки. (И. Соколов-Микитов.) В то вре?мя как она выходи?ла из гости?ной, в пере?дней послы?шался звоно?к. (Л. Толстой.) Пре?жде чем я останови?лся в э?том берёзовом лесу?, я со свое?й соба?кой прошёл че?рез высо?кую оси?новую ро?щу (Тургенев) То?лько по?сле того? как минова?ло часа? четы?ре дежу?рства у посте?ли Степа?на, Ива?н Ива?нович отошёл душо?й (Коптяева). · Сего?дня он ещё но?чью, во сне, когда? сни?лся весёлый дрозд, реши?л обяза?тельно вме?сте с Та?ней сходи?ть к Анато?лию Семёновичу. (В. Белов.) То?лько иногда?, осо?бенно когда? заходи?ла речь о фронта?х, незнако?мец замолка?л и до?лго ду?мал о чём-то (А. Гайдар). Ны?нче, когда? я откры?л окно?, моя? ко?мната напо?лнилась за?пахом цвето?в, расту?щих в скро?мном палиса?днике (М. Ю. Лермонтов). · Бы?ло ещё совсе?м светло?, когда? мы добрали?сь до городка?. Когда мы добрались до городка, было еще совсем светло. Men: Уж моя? шля?па была? почти? полна? оре?хами, как вдруг услы?шал я шо?рох (А. С. Пушкин) – bisatsen efter huvudsatsen. Av. i satser med ett kontaktord. Едва? я наки?нул бу?рку, как повали?л снег (М. Ю. Лермонтов) – bisatsen fore huvudsatsen.


Слайд 123

124 Rumsbisatser · Ry: прида?точные ме?ста. · Relaterar till ett rumsadverbial i huvudsatsen i form av ett pronomin-ellt adverb там, туда?, отту?да, нигде?, везде?, всю?ду m.fl. · Svarar pa fragorna: где? куда?? отку?да? · Anger plats for huvudsatsens handling alt. vart eller varifran handlingen (rorelsen) riktas : · Bindeord: De konjunktionsliknande bindeord где, куда?, отку?да vilka aven fungerar som adverbial i bisatsen. · Placering i relation till huvudsatsen: (ex.) (ex.)


Слайд 124

125 Rumsbisatser (forts.) · А там, в созна?нии, где еще вчера? бы?ло сто?лько зву?ков, оста?лась одна? пустота? (К. Г. Паустовский).Там, где мча?лись весе?нние пото?ки, тепе?рь везде? пото?ки цвето?в. (М. Пришвин.) Никогда? не сле?дует возвраща?ться туда?, где был счастли?вым. (Д. Гранин.). · Дере?вья круго?м, куда? ни взгля?нешь, бы?ли все золоты?е или кра?сные (А. Чехов). · Oftast efter huvudsatsen: Там, где доро?га свора?чивала в лес, Андре?й оберну?лся. Андрей обернулся там, где дорога сворачивала в лес. Men aven fore (mest i talsprak, ordsprak): Куда? конь с копы?том, туда? и рак с клешнёй (пословица). Где то?нко, там и рвётся.


Слайд 125

126 Orsaksbisatser · Av. kausala bisatser. Ry: прида?точные причи?ны, прида?точные причи?нные. · Relaterar till hela huvudsatsen. · Svarar pa fragorna: почему?? отчего?? · Bisatsen star i orsaksrelation till huvudsatsen. Bisatsen: orsak, motiv, anledning; huvudsatsen – foljd: · Bindeord: Subjunktionerna потому? что, оттого? что, так как, и?бо, бла?го, благодаря? тому? что, поско?льку, тем бо?лее что, всле?дствие того что, из-за того? что, в связи? с тем что m.fl. Talspraklig subjunktion: раз – то, раз – зна?чит: · Oftast efter huvudsatsen: (ex.) (ex.) (ex.)


Слайд 126

127 Orsaksbisatser (forts.) · Они го?лодны, потому? что их не?кому корми?ть, они пла?чут, потому что они глубоко? несча?стны (А. П. Чехов). Вся?кий труд ва?жен, и?бо облагора?живает челове?ка (Л. Т.). Оттого? что со?лнечные дни всё вре?мя перемежа?лись с дождя?ми, дере?вья в этом году умира?ли ца?рст-венно. (Г. Николаева.) Мы шли мо?лча, любу?ясь сте?пью, тем бо?лее что она станови?лась всё привлека?тельнее. (М. Горький.). · Я реши?л зайти? на моги?лу Бори?сова-Муса?това сейча?с, бла?го она была? недалеко? от при?стани (Пауст.) · Раз дождя? нет, зна?чит мо?жно идти? да?льше (Арс.) · Так как мы все как один и за те?хнику, и за ее разобла?чение, то попро?сим господи?на Во?ланда! (М. А. Булгаков). Так как отря?д вы?сту-пил от посёлка дово?льно по?здно, то пришло?сь идти? почти? до су?мерек (В. Арсеньев).


Слайд 127

128 Foljdbisatser · Av. konsekutiva bisatser. Ry: прида?точные сле?дствия, прида?точные сле?дственные. · Relaterar till hela huvudsatsen. · Svarar pa fragan: что произошло? всле?дствие э?того? · Bisatsen star i foljd- alt. slutsatsrelation till huvudsatsen. Он сра?зу усну?л, та?к что на мой вопро?с я услы?шал то?лько его? ро?вное ды-ха?ние. Пого?да была? холо?дная, ве?треная, так что сугро?бы намело? вы?ше о?кон. (Л. Толстой). Снег всё станови?лся бе?лее, я?рче, так что ломи?ло глаза? (М. Лермонтов). · Bindeord: subjunktionen так что. Obs! Bor skiljas fran kombinationen adverbet так i huvudsatsen och konjunk-tionen что i bisatsen: За ле?то он вы?рос так, что стал вы?ше всех в кла?с-се. Har ar det fragan om grad- och mattbisats. · Efter huvudsatsen. Ibland inbaddad i huvudsatsen: Он пронзи?тельно, та?к что самому? было проти?вно, смея?лся (А. Т.).


Слайд 128

129 Villkorsbisatser · Av. konditionala bisatser. Ry: прида?точные усло?вия, прида?точные усло?вные. · Relaterar till hela huvudsatsen. · Svarar pa fragan: при како?м усло?вии? · Anger villkoret for det som omtalas i huvudsatsen: · Bindeord: subjunktionerna е?сли, когда? (i betydelsen ’если’), ко?ли, е?жели, ка?бы, коль ско?ро, раз, в слу?чае е?сли m.fl. dubbelkonjunktionerna е?сли – то, е?сли – так, е?сли – тогда?: · ”Fri” placering i relation till huvudsatsen. (ex.) (ex.)


Слайд 129

130 Villkorsbisatser (forts.) · Лицо? его? каза?лось бы совсе?м молоды?м, е?сли бы не гру?бые ефре?й-торские скла?дки, пересека?вшие щёки и ше?ю (И. Ильф и Е. Петров). Аькака?я опера?ция, когда челове?ку перевали?ло за шестьдеся?т! (К. Па-устовский). Когда все винова?ты, тогда? никто? не винова?т. Раз никому? нет де?ла до меня?, оста?нусь и бу?ду жить, как жила? (Фадеев). · Villkorsforhallandet kan aven uttryckas i en konjunktionslos satsfogning med ett verb i imperativ i bisatsen och i modus konjunktiv i huvudsatsen: Будь у него вре?мя, он изуча?л бы биофи?зику. (Д. Гранин). Ett annat alternativ ar en infinitivbisats: Послу?шать вас, так мы нахо?-димся вне челове?чества, вне его зако?нов (Тургенев). · Если за?втра бу?дет така?я же пого?да, то я у?тренним по?ездом пое?ду в го?род (А. П. Чехов). Если начну?тся дожди?, то пала?тки придётся пере-носи?ть вы?ше, на холм (В. Арсеньев).


Слайд 130

131 Avsiktsbisatser · Av. finala bisatser. Ry: прида?точные це?ли, прида?точные целевы?е. · Relaterar till hela huvudsatsen. · Svarar pa fragorna: с како?й це?лью? заче?м? для чего?? · Anger avsikten eller andamalet med det som omtalas i huvudsatsen. Obs! Avsiktsbisatser har en modal betydelsenyans av irreal konjunktiv: · Bindeord: Subjunktioner что?бы (чтоб), для того? что?бы, с тем что?бы, зате?м что?бы, да?бы (устар.), ли?шь бы, то?лько бы, лишь бы то?лько . Forsta delen av en sammansatt konjunktion kan sta i huvudsatsen: · ”Fri” placering i relation till huvudsatsen. (ex.) (ex.)


Слайд 131

132 Avsiktsbisatser (forts.) · Подложи?ли це?пи под колеса вме?сто тормозо?в, чтоб они не раска?тывались, взя?ли лошаде?й под уздцы? и на?чали спуска?ться (М. Ю. Лермонтов). Вся?кое де?ло на?до люби?ть, что?бы хорошо? его де?лать. (М. Горький.) Для то?го что?бы выу?читься гово-ри?ть пра?вду лю?дям, на?до научи?ться говори?ть её самому? себе?. (Л. Толстой.) Что?бы не заблуди?ться, я реши?л верну?ться на тропи?нку (В. Арсеньев). · Я прие?хал зате?м, что?бы объясни?ться. Я пригласи?л вас, гос-пода?, с тем, что?бы сообщи?ть пренеприя?тнейшее изве?стие (Н. В. Гоголь).


Слайд 132

133 Koncessiva bisatser · Av. medgivande bisatser. Ry: прида?точные усту?пки, прида?точные уступи?тельные. · Relaterar till hela huvudsatsen. · Svarar pa fragorna: несмотря? на что? вопреки? чему?? · Bisatsen ”medger” att handlingen i huvudsatsen ager rum trots att situationen som omtalas i bisatsen hindrar detta. Med andra ord, huvudsatsens omstandigheter ager hogre prioritet, vikt, betydelse an bisatsens, vilket gor att subjektet underordnar sig (concedes) de starkare omstandigheterna: · Bindeord: subjunktionerna хотя? (хоть), несмотря? на то что, да?ром что, пусть, пуска?й; det konjunktionsliknande bindeordet + den forstarkande partikeln ни: кто? ни, что? ни, как? ни, где? ни, како?й ни, ско?лько ни m.fl.: · ”Fri” placering i relation till huvudsatsen: (ex.) (ex.) (ex.)


Слайд 133

134 Koncessiva bisatser (forts.) · На ули?це бы?ло почти? везде? гря?зно, хотя? дождь прошел ещё вчера? ве?че-ром (Ф. Сологуб) [subjunktion]. В степи? бы?ло ти?хо, па?смурно, несмотря? на то что со?лнце подняло?сь. (А. Чехов.) Пуска?й ещё не вы?сохли че?рнила, слова?м уже бессме?ртие дано. (С. Щипачёв.) Каковы? бы ни? были чу?вства, обурева?вшие Бомзе, лица? его не покида?ло выраже?ние врожденного благо-ро?дства (И. Ильф и Е. Петров) [konjunktionsliknande bindeord som fungerar som predikatsfyllnad i ett sammansatt nominalpredikat]. Ско?лько Ива?н ни прибавля?л ша?гу, расстоя?ние ме?жду пресле?дуемыми и им ничу?ть не сокра?щалось (М. А. Булгаков) [konjunktionsliknande bindeord som fungerar som adverbial]. · То?лько пра?вда, как бы она ни была? тяжела?,— легка?. (А. Блок.) Но ско?лько Са?ша ни ду?мал, ничего? ему не приходи?ло в го?лову. (В. Попов). Как ни стра?нно, но вид бума?жек немно?го успоко?ил председа?теля (И. Ильф и Е. Петров). И хоть бесчу?вственному те?лу равно? повсю?ду истлева?ть, но бли?же к ми?лому преде?лу мне всё б хоте?лось почива?ть (А. С. Пушкин). Хотя? на реке? все еще был лед, мы реши?ли отпра?виться в доро?гу. Мы решили отправиться в дорогу, хотя на реке всё ещё был лед. Med den adversativa konjunktionen но m.fl. star bisatsen alltid fore huvudsatsen: Как ни хорошо? в гостя?х, но пора? и честь знать.


Слайд 134

135 Jamforande bisatser · Av. komparativa bisatser. Ry: прида?точные сравне?ния, прида?точные сравни?тельные. · Relaterar till hela huvudsatsen. Av. till pekordet так (kan utelamnas) samt till kontaktordet: komparativ eller ord som ино?й, друго?й, по-ино?му, по-друго?му, ина?че. · Svarar pa fragorna: как? как что? подо?бно чему? · Fortydligar huvudsatsens innehall genom att jamfora eller sammanstalla det med innehallet i bisatsen. En jamforande bisats har en modal nyans av irreal konjunktiv, speciellt i satser med subjunktionerna будто och как если бы: · Bindeord: de komparativa subjunktionerna как, бу?дто, сло?вно, то?чно, подо?бно тому? как, так же как, как бу?дто, как бы, бу?дто бы, сло?вно бы, как бу?дто бы subjunktionerna чем, не?жели med betydelsen ’иной, другой’: · ”Fri” placering i relation till huvudsatsen. (ex.) (ex.)


Слайд 135

136 Jamforande bisatser (forts.) · Князь Васи?лий говори?л всегда? лени?во, как актер говори?т роль ста?рой пье?сы. (Л. Н. Толстой). Но вот с океа?на долете?л широ?кий и глухо?й звук, бу?дто в не?бе ло?пнул пузы?рь. (А. Н. Толстой). Ро?ллинг сотря?сся, подня?лся с кре?сла, тру?бка вы?валилась у него? изо рта?, лило?вые гу?бы искриви?лись, то?чно он хоте?л и не мог произнести? како?е-то сло?во (А. Н. Толстой). · Он так ве?село рассмея?лся, сло?вно услы?шал са?мую остроу?мную шу?тку в свое?й жи?зни. · Как дере?во роня?ет ти?хо ли?стья, так я роня?ю гру?стные слова?. (С. Есенин.) Она смеётся так зво?нко и музыка?льно, точно сере?бря-ный град па?дает на золото?е блю?до. (А. Куприн) ? pa vilket satt? · Вре?мя шло ме?дленнее, чем ползли? ту?чи по не?бу (М. Горький).


Слайд 136

137 Bisatser som anger grad o. matt · Ry: прида?точные ме?ры и сте?пени. · Relaterar till kontaktordet i huvudsatsen: так, тако?й, насто?лько, столь samt till fraser som до тако?й сте?пени, в тако?й ме?ре. · Svarar pa fragorna: до какой степени? насколько? в какой мере? Anger mattet eller graden av en egenskap i huvudsatsen (i termer av kvantitet, kvalitet, intensitet): Kan ha en bibetydelse av foljd o. jamforelse: · Bindeord: subjunktionerna что, что?бы, как, сло?вно, бу?дто. de konjunktionsliknande bindeorden ско?лько, наско?лько. · Kan inte sta fore huvudsatsen. (ex.) (ex.)


Слайд 137

138 Grad- o. matt- (forts.) · Дождь прошёл так бы?стро, что земля? не успе?ла глубоко? промо?кнуть. Снег был насто?лько я?рок, что слепи?л глаза?. Си?львио был сли?шком умен и о?пытен, что?бы э?того не заме?тить (Пушкин). Вчера? мы до того? бы?ли утомле?ны, что да?же не осмотре?лись как сле?дует (Арсеньев). О?крик показа?лся Акси?нье насто?лько гро?мким, что она? ничко?м упа?ла на зе?млю (Шолохов). До? сих пор ду?малось так же легко?, как е?халосъ до узлово?й ста?нции (Никулин). · Он стоя?л на тако?й высоте?, что лю?ди сни?зу должны? бы?ли смотре?ть на него?, заки?нув го?ловы (Д. Мережковский). Тут у?жас до того? овладе?л Берлио?зом, что он закры?л глаза? (М. Булгаков). Я огорчи?лся насто?лько, наско?лько э?то то?лько бы?ло возмо?жно. Тако?й звон и пе?нье стоя?ли на гла?вной у?лице, бу?дто во?зчик в рыба?чьей брезе?нтовой прозоде?жде вёз не ре?льсу, а оглуши?тельную музыка?ль-ную но?ту (И. Ильф и Е. Петров).


Слайд 138

139 Bisatser som anger satt · Ry: прида?точные о?браза де?йствия. · Relaterar till ett kontaktord i huvudsatsen: det pekande pronominella adverbet так eller ordforbindelsen таки?м о?бразом. · Svarar pa fragorna: как? каки?м о?бразом? · Bisatsen anger sattet for handlingen i huvudsatsen: Kan ha en bibetydelse av avsikt el. jamforelse: · Bindeord: det konjunktionsliknande bindeordet как av. konjunktionerna что, чтоб, что?бы, как бу?дто, сло?вно. · Star efter huvudsatsen: (ex.) (ex.)


Слайд 139

140 Bisatser som anger satt (forts.) · Гасто?н то?лько сти?снул че?люсти, но вел себя? так, как бы?ло ну?жно (А. Н. Толстой). Дя?дюшка пел так, как поёт просто?й наро?д. (Л. Толстой). Мать останови?ла его? вопро?с движе?нием руки? и продолжа?ла так, то?чно она? сиде?ла пе?ред лицо?м само?й справедли?вости (Горький). На?до то?лько стать таки?м о?бразом, что?бы Поля?рная звезда? очути?лась как раз над колоко?льней св. Гео?ргия (Куприн). · На?до писа?ть так, чтоб малогра?мотный по?нял и безгра?мот-ному смог всё то?чно рассказа?ть. (М. Горький). Стари?к и говори?л так, как бу?дто бы?ло о?чень хо?лодно, с рас-стано?вками и не раскрыва?я как сле?дует рта (А. Чехов). Мы вы?скочили во двор [так], сло?вно нас ве?тром сду?ло.


Слайд 140

141 Korrelativa bisatser · Av. sammanstallda bisatser. Ry: прида?точные сопостави?тельные. · Relaterar till hela huvudsatsen. · Ligger nara satsbindningar (сложносочиненные) och svarar inte pa fragor fran huvudsatsen. · I satsfogningar med korrelativa bisatser sammanstalles bisatsens innehall med huvudsatsens. Sammanstallandet kan vara temporalt eller kvalitativt. Det kan dessutom ofta ha en koncessiv eller adversativ fargning. Dessa satsfogningar, som ar karakteristiska for skriftspraket, star pa gransen till satsbindningar: Korrelativa relationer kan kompliceras med koncessiva och adversativa bibetydelser: · Bindeord: konjunktionerna och de konjunktiva ordforbindelserna в то вре?мя как, ме?жду тем как, по ме?ре того? как, тогда? как, чем... тем, ес?ли... то m.fl. · Star i regel efter huvudsatsen; med konjunktionen чем … тем – fore. (ex.) (ex.)


Слайд 141

142 Korrelativa bisatser (forts.) · Ей бы?ло прия?тно говори?ть с э?тим чужи?м, с незнако?мцем, ме?жду тем как Литви?нов по-пре?жнему сиде?л неподви?жно, с то?ю же неподви?жной и нехоро?шей улы?бкой на губа?х (Тургенев). Чем да?льше в лес, тем бо?льше дров (пословица). По ме?ре того? как стре?лка часо?в прибли-жа?лась к семи?, возраста?ла тоска? Була?нина (Куприн). Е?сли ра?ньше мне би?ли в мо?рду, то тепе?рь вся в крови? душа? (Ес.). На фронто?не всегда? сиде?ли сы?тые го?луби, ме?жду тем как ты?сячи воробьев дождём пересыпа?лись с кры?ши на кры?шу (Б.); Сло?во «страсть» заключа?ет в себе? поня?тие бо?лее чу?вственное, тогда? как сло?во «па?фос» заключа?ет в себе? поня?тие бо?лее нра?вственное (Бел.). · Я ко?нчил гимнази?ческий курс в после?днем году? пло?хо, тогда? как до седьмо?го кла?сса всегда? был из пе?рвых (Достоевский). Она? Алексе?я еще не вида?ла, ме?жду тем как все молоды?е сосе?дки то?лько об нем и говори?ли (Пушкин). Е?сли так неда?вно на поку?пку двух лошаде?й мы собира?лись с не?которым напряже?нием, то в середи?не ле?та мы уже? могли? без труда? ассигнова?ть дово?льно больши?е су?ммы на хоро?ших коро?в, на ста?до ове?ц, на любу?ю ме?бель (Макаренко).


Слайд 142

143 Kompletterande bisatser · Av. kompletterande relativsatser. Ry: прида?точные присоеди?нительные, прида?точные относи?тельно-распространи?тельные. · Relaterar till hela huvudsatsen. Har samtidigt ett bindeord av relativ karaktar. Ett gransfall mellan ouppdelade och uppdelade sammansatta satser. · Ligger nara satsbindningar (сложносочиненные) och svarar inte pa fragor fran huvudsatsen. · Innehaller kompletterande anmarkningar betraffande det som utsagts i huvudsatsen. Dessa satsfogningar star pa gransen till satsbindningar. Bisatsen ar synonym med en samordnad sats, inledd med [и] э?то [och] det[ta], [и] поэ?тому [och] darfor, [и] от э?того [och] harav o s v. : Kompletterande bisatser kan sta i olika relationer till huvudsatser: subjekt-, objekt-, koncessiv-, orsaks- m.fl.: · Bindeord: de konjunktionsliknande bindeorden что, где, куда?, отку?да, когда?, как, почему?, отчего?, заче?м, всле?дствие чего?, отчего? m.fl. · Star vanligen efter huvudsatsen. (ex.) (ex.) (ex.)


Слайд 143

144 Kompletterande bisatser (forts.) · Мани?лов все вре?мя сиде?л и кури?л тру?бку, что тяну?лось до са?мого у?жина. (Н. Гоголь.). Ли?сий след она? принима?ла за соба?чий и иногда? да?же сбива?лась с доро?ги, чего? с ней никогда? не быва?ло в мо?лодости (Чехов). Его? не? было до?ма, почему? я и оста?вил запи?ску (Пушкин). Пра?вда была? в том, что он в са?мом де?ле лиши?лся чувств, как и призна?лся пото?м сам (Достоевский). · Ро?сси име?л пра?во говори?ть про?сто и уме?л де?лать э?то — что так ре?дко у актёров (Ст.); Гусь взял в клюв другу?ю верёвочку и потяну?л, отчего? то?тчас же разда?лся оглуши?тельный вы?стрел (Ч.); Э?та гости?ница назы-ва?лась «Су?ша и мо?ре», о чём возвеща?ла деревя?нная вы?веска (Грин). · Иногда? подыма?лся холо?дный поры?вистый ве?тер, что бы?ло ху?же (С.-Ц.) — jfr.: [и] э?то бы?ло ху?же. И ка?ждый раз в тече?ние семи? лет стари?к хвата?лся за се?рдце, что (= э?то) о?чень всех потеша?ло (И. Ильф и Е. Петров) [bindeordet  что ar subjekt i bisatsen]. Я здоро?в, чего? (= этого) и вам жела?ю [bindeordet  чего? ar objekt i bisatsen]. Он опа?здывал, отчего? (= от этого) мы не могли? нача?ть представле?ние во?время [bindeordet  отчего ar adverbial i bisatsen].


Слайд 144

145 Adverbiella bisatser VS gerundiumkonstruktion · Vissa adverbiella bisatser kan ersattas av en gerundiumkonstruktion: – Когда? лю?ди со?здали раке?ты, они? получи?ли возмо?жность иссле?довать ко?смос. Созда?в раке?ты, лю?ди получи?ли возмо?жность иссле?довать ко?смос. – Проводни?к уве?ренно вел отря?д, потому? что хорошо? знал ме?стность. Хорошо? зна?я ме?стность, проводни?к уве?ренно вел отря?д. – Е?сли ты вы?слушаешь меня? внима?тельно, то легко? поймёшь меня?. Вы?слушав меня? внима?тельно, ты легко? поймешь меня?. – Хотя? я прожила? всю жизнь на Во?лге, я все-таки пла?ваю нева?жно. Прожи?в всю жизнь на Во?лге, я все-таки пла?ваю нева?жно. · ”Algoritmen”: 1. Utelamna konjunktionen. 2. Ersatt verbet i bisatsen med ett gerundium i samma aspekt. 3. Subjektet fran bisatsen flyttas den till f.d. huvudsatsen dar det ocksa ersatter ett eventuellt pronomen. · Begransningsregler se Eiche o. Borelius Rysk satsfogning, KAP. 10.


×

HTML:

Ссылка: