'

PR ka menedzmenta funkcija

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

PR ka menedzmenta funkcija PR как функция управления


Слайд 1

PR darbibas ka vadibas ipatnibas vadibai tiek pakartoti ka minimums 2 objekti: sabiedriba (vai sabiedribas grupas) un pati organizacija PR parvaldibas objekti ir principiali dazadi управлению подлежат как минимум 2 объекта: общественность (или её группы) и сама организация Объекты PR-управления принципиально разные


Слайд 2

PR darbibas, ka ipasa vadibas veida, kopejie sistempieejas principi Ir nepieciesamas precizas zinas par parvaldama objekta ipasibam merktiecigums nepieciesamo resursu esamiba dazadu sakaru starp organizaciju un parvaldamo objektu eksistesana jabut drosai kriteriju un raditaju sistemai, kas lauj novertet darbibas rezultativitati Необходимы точные сведения о характеристиках объекта управления Целенаправленность Обладание необходимыми ресурсами Существование различных связей между организацией и объектом управления Необходимо иметь надёжную систему критериев для оценки результативности деятельности


Слайд 3

Strategiskais menedzments tas ir process, kas lauj jebkurai organizacijai noteikt savas ilglaicigas, labveligas attistibas iespejas un iespejamas briesmas, mobilizet savus aktivus un virzit tos uz veiksmigu nospraustas strategijas izpildi Это процесс, позволяющий любой организации, определить свои долгосрочные благоприятные возможности развития и предполагаемые опасности, мобилизовать свои активы и направить их на успешное выполнение намеченной стратегии


Слайд 4

Public Relations organizacijas struktura Organizacija – cilveku grupa, kuru darbiba apzinati koordineta kopiga merka sasniegsanai. Организация – группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели


Слайд 5

Formalas organizacijas pazimes Juridiski fiksetais statuss; Pienakumu, amatu sadale utt.; Vaditaja esamiba. Юридически фиксированный статус, Распределение должностей, обязанностей и т.д. Наличие руководителя


Слайд 6

Neformalas organizacijas pazimes veidojas uz savstarpejo attiecibu pamata; nav oficialu normativu prieksrakstu, darbibas algoritmu, rikojumu par lomu sadali utt.; lidera esamiba. Формирование на основе межличностных отношений; Отсутствие официальных нормативных предписаний и т.д. Наличие лидера


Слайд 7

PR teoretiskie modeli “Cieta” sociala sistema “Miksta” sociala sistema PR raksturs: asimetrija PR raksturs: simetrija


Слайд 8

Ka menedzmenta funkcija, PR pilda sekojoso: sabiedriska viedokla, attiecibu un jautajumu , kuri var skart organizacijas darbibu, prognozesana, analizesana un interpretacija; menedzeru konsultesana visos limenos attiecibas ar komunikativiem un socialiem lemumiem un darbibu; organizacijas imidza izpete, vertesana un formesana; sabiedriska viedokla izmainas darbibu planosana un realizesana; resursu parvalde, kuri nepieciesami ieprieksmineto darbibu realizesanai. Прогнозирование, анализ и интерпретация общественного мнения, которое может затрагивать деятельность организации Консультирование руководителей в отношении коммуникативных и социальных решений и действий Исследование, оценка и формирование имиджа организации Планирование и реализация действий для изменения общественного мнения Управление ресурсами, необходимыми для реализации указанных действий.


Слайд 9

Ja Ne PR darbibas cikliskais raksturs Ar ko nodarbojas PR nodala? Izstrada planus, programmas Iedarbibas kampanas programmas Kadas? Kas? Ko? Atbalsta galvenais menedzeris Organize un isteno iedarbibas kampanas Izpeta


Слайд 10

PR problemu risinasanas process 4.Programmas novertesana «Ka mes rikojamies?» (Novertesana) 1.PR problemas noteiksana «Kas notiek tagad?» (Situacijas analize) 3.Komunikaciju realizesana «Ka un kad mes izdarisim un pateiksim to?» (Taktika) 2.Planosana «Ko nepieciesams izdarit, pateikt un kapec?» (Strategija)


Слайд 11

Problemu kategorijas Strukturalas problemas Arejas problemas Krizes Ieksejas problemas Pasreizejas problemas Potencialas problemas Структурные проблемы Внешние проблемы Кризисы Внутренние проблемы Насущные проблемы Потенциальные проблемы Zinat katra problemas veida butibu !


Слайд 12

Problema Merkis 1.Uzdevums 2.Uzdevums 1. Strategija taktiка 1b taktika 1а prast so secibu izskaidrot ar praktiska piemera palidzibu


Слайд 13

Merkiem jaatbild uz sekojosiem jautajumiem: Vai tiesam merki apraksta gaidamo rezultatu? Vai nospraustie merki ir saprotami visiem organizacijas locekliem? Vai merkiem ir precizi izpildes termini? Vai nospraustie merki ir reali, sasniedzami, kurus var novertet? Vai tie atbilst augstakas vadibas merkiem? Точно ли цели описывают ожидаемый результат? Понятны и поставленные цели каждому члену органищации? Содержат ли цели чёткие сроки исполнения? Являются ли поставленные цели реальными, достижимыми, подлежащими количественной оценке? Согласуются ли они с целями высшего руководства?


Слайд 14

SMART princips merku izvirzisana S – stretching M – measurable A – achievable R – realistic T – timebound Ar merkiem ir saistiti ierobezojumi: Arejie Ieksejie Prast izskaidrot sos principus (kapec tiem jaseko)


Слайд 15

Merku veidi Strategiskie Taktiskie Strategija un taktika ??? Zinat so merku specifiku un butibu!!!


Слайд 16

Tipiskais PR kampanas plans ieklauj: Типичный план ПР-кампании включает: Problemas pamatosana Priekslikumu sagatavosana situacijas analize Merka un uzdevumu noteiksana petijumu metodes noteiksana galvenas informacijas atlase (zinojumu saturs) komunikacijas mehanismi projekta komandas izveidosana laika un lidzeklu izdevumi Plana veidosana Kampanas novertesana Обоснование проблемы Подготовка предложений Анализ ситуации Постановка цели и задач Определение методов исследования Отбор главной информации (содержание сообщений) Механизмы коммуникации Формирование команды проекта Затраты времени и средств Формирование плана Оценка кампании


Слайд 17

Krizes PR Krizes vadiba ir prasme iziet no potenciali iespejamas krizes situacijas tada veida, lai organizacijai nodarito “zaudejumu” apjomi butu visminimalakie Кризисное управление – это умение выходить из потенциально возможной критической ситуации так, чтобы свести к минимуму «ущёрб»


Слайд 18

PR kampanas analize un novertesana Анализ и оценка ПР-кампании Vertesanas raditaji: kvalitativie un kvantitativie Оценочные показатели: количественные и качественные Zinat atskiribu!


Слайд 19

Budzeta noteiksana PR merkiem Определение бюджета для целей PR Orientesanas uz pagajusa gada budzetu ориентированность на прошлогодний бюджет Pamatojoties uz procentualajam likmem no apgrozijuma на основе процентной ставки с оборота Noteikta summa, ko nosaka vadiba определённая сумма, установленная руководством “Pec atlikuma principa” по остаточному принципу Konkurentu PR kampanu analize анализ PR кампаний конкурентов Nulles budzets нулевой бюджет Zinat katra budzeta noteiksanas metodes butibu!!!


×

HTML:

Ссылка: