'

Korporativa kultura

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Korporativa kultura Корпоративная культура


Slide 1

Korporativa kultura Moralas normas, noteikumi u.c. Galvenie prieksstati,direktivas utt. Базовые представления, установки Materialie simboli Areja vide Iekseja vide


Slide 2

Korporativas kulturas koncepcijas attistibas prieksnoteikumi (iemesli) Предпосылки (причины) развития концепции корпоративной культуры Bija nepieciesama jauna pieeja strategiskajai vadisanai Veiksmigo kompaniju politika ieklauj sevi prieksstatus par korporativo kulturu Petijumu rezultati liecina par saikni starp kulturu un ekonomisko efektivitati Требовался новый подход к стратегическому управлению Политика успешных компаний включает в себя представления л корпоративной культуре Результаты исследований свидетельствуют о связи между культурой и экономической эффективностью Korporativas kulturas ideja tika atbalstita ar pardomato marketinga strategiju Идея корпоративной культуры поддерживалась продуманной стратегией маркетинга


Slide 3

Korporativa identitate logo veidlapas vizitkartes Reklamas suveniri Telpu dizains Firmas krasas logo KORPORATIVA KULTURA darbinieki automasinas


Slide 4

Faktori, kuri ietekme reputacijas aktualitati Globalizacija, Informacijas piejamiba Produktu viendabigums Reklamas/informacijas parpilniba Organizaciju aktivitate


Slide 5

Korporativas kulturas paradibas ipatnibas Особенности явления корпоративной культуры Subkulturas/субкультуры Kontrkultura/контркультура Dominejosa kultura/доминирующая культура “Speciga” un “vaja” kultura/ «Сильная» и «слабая» культура ?


Slide 6

Korporativas kulturas merki Цели корпоративной культуры Adaptacija arejai videi Внешняя адаптация Iekseja integracija Внутренняя интеграция Функции: Firmas imidza veidosana, Формирование имиджа фирмы Darbinieku motivacija Мотивация работников Uzvedibas normu veidosana un regulesana Формирование и регулирование норм поведения Darbibas efektivitates paaugstinasana Повышение эффективности работы Ieksejas komunikacijas efektivitates paaugstinasana Повышение эффективности внутренних коммуникаций


Slide 7

Korporativas kulturas limeni Уровни корпоративной культуры Artefakti un etikete, uzvediba un darbibas Vertibas/ценности Nostadnes, uzskati zemapzinas limeni Установки, представления на подсознательном уровне


Slide 8


Slide 9

Korporativas kulturas elementi Misija un vizija Korporativa ideologija, filozofija Uzvedibas normas un korporativa etika Tradicijas Miti, legendas, varoni Firmas stils Kadru politika Ieksejas komunikacijas politika ...... Миссия и видение Корпоративная идеология, философия Нормы поведения и корпоративная этика Традиции Мифы, легенды, герои Фирменный стиль Кадровая политика Политика внутренних коммуникаций ......


Slide 10

Faktori, kuri nosaka korporativas kulturas veidosanos Факторы, определяющие формирование корпоративной культуры Korporativa kultura Areja vide Iekseja vide Netiesa ietekme: Tehnologiskie jaunievedumi Ekonomiska un politiska situacija Nacionalas tradicijas un mentalitate Tiesa ietekme: Konkurenti Pateretaji Partneri Valsts strukturas Organizacijas izveidosanos vesture un ipasuma forma Organizacijas dibinataji Vaditaji Darbibas sfera un merki Organizacijas lielums Organizacijas struktura Tehnologija Organizacijas dzives cikla stadija Personala struktura


Slide 11

Kad vieglak mainit kaut ko korporativaja kultura Когда проще что-либо менять в корпоративной культуре Organizacijas krize Организационный кризис Jauna vadiba Новое руководство Jaunas un mazas organizacijas Новые и маленькие организации Vaja kultura Слабая культура ?


Slide 12

Корпоративная культура и организационный (социально-психологический) климат Korporativa kultura un socialpsihologiskais klimats kolektiva ?


Slide 13

Klimata veidosana Klimats Attieksme pret kolegiem Attieksme pret vaditaju Отношение к содержанию работы и условиям


Slide 14

Psihologiskas gaisotnes novertejums


Slide 15

Korporativas kulturas veidosanas un uzturesanas pamatmetodes Основные методы формирования и поддержания корпоративной культуры Vaditaja uzvediba Vadibas pieteikumi, direktivas Personala apmacibas un kvalifikacijas paaugstinasana Motivacijas sistemas attistiba Atlases kriteriji Organizacijas tradicijas un noteikumi Поведение руководителя Предложения, директивы руководства Обучение персонала и повышение квалификации Развитие системы мотивации Критерии отбора Организационные традиции и правила


×

HTML:

Ссылка: