'

Логикалы? тапсырмалар

If you like this presentation – show it...





Slide 0

Информатика п?н м??алімі Дюсембекова Раушан Сапарбек?ызы Логикалы? тапсырмалар


Slide 1

Пайымдауы бар ?яшы?ты тап (егер жауап д?рыс болса ?яшы? жасыл т?спен боялады, д?рыс емес бол?анда-?ызыл т?спен боялады) Бізді? мектепте ?ыз балаларды? б?рі гимнастиканы жа?сы к?реді. Ма?ан су ?келіп бері?дерші. Сендер театрда болды?дар ма? Тама? ішер алдында ?олдарынды жуы?дар! Кезекші та?таны с?рт! Кей адамдарды? к?зі к?к болады. Мен ерте? м?з айдынына бармаймын. Егер жа?быр жауса, онда біз са?ырау??ла? теруге барамыз. Сатурн - К?нні? серігі.


Slide 2

Кесте ??рып, есеп шешу


Slide 3

Мектеп бітіру кешінде На?има ?ызыл к?йлек киді. Розаны? киген к?йлегі ?ара да, к?к те, к?гілдір де емес. З?урені? екі к?йлегі бар ?ара ж?не к?к. Айг?лді? а? та, к?к те к?йлегі бар. Баянны? барлы? атал?ан т?сті к?йлектері бар. Егер ?оштасу кешіне ?ыздарды? ?р?айсысы ?р т?сті к?йлек киіп келген болса, ?айсысыны? ?андай к?йлек киіп келгенін а?ы?та. + - - - - + + + + - - - - - - - - - - - - - - - -


Slide 4

Уильямс мырза, Барнет мырза ж?не Эдвард мырза Баскет-стритте жи?аздал?ан б?лмелерде т?рады. Оларды? бірі-наубайханашы, екіншісі-такси ж?ргізуші, ?шіншісі-?рт с?ндіруші. Оларды? ?р?айсысыны? маманды?ын аны?та. Бірнеше дерек: Уильямс мырза ж?не Барнет мырза ?р кеште шахмат ойнайды. Барнет мырза мен Эдварс мырза бейсбол?а бірге барады. Такси ж?ргізуші –металл а?ша, ?рт с?ндіруші-?алайы солдаттарды, ал наубайханашы-марка жинайды. Эдвардс мырза еш?ашан пошталы? штемпельдері туралы естімеген. Такси ж?ргізуші еш?ашан бейсбол?а барма?ан.


Slide 5

Барнет мырза Уильямс мырза Эдвардс мырза


Slide 6

Кемпірді? т?рт немересі бар. Оларды? ?р?айсысы бір шет тілін біледі ж?не спортты? бір т?рімен ш??ылданады. Арман араб тілін білмейді ж?не футбол ойнамайды. Болат суда ж?зумен айналысады. М?рат неміс тілін де, а?ылшын тілін де білмейді ж?не хоккей де, баскетбол да ойнамайды. Алмас хоккей де, футбол да ойнамайды, неміс тілін біледі. Суда ж?згіш араб тілін біледі, француз тілін білмейді.


Slide 7

Арман Болат М?рат Алмас


×

HTML:





Ссылка: