'

Мемлекет ж?не ???ы? Орында?ан Байтемирова Р.М.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Мемлекет ж?не ???ы? Орында?ан Байтемирова Р.М.


Слайд 1

?аза?стан Республикасыны? ?ылмысты? кодексі. - Алматы: За? ?дебиеті, 2007. - 209 бет. Жалпы б?лім. Ерекше б?лім. 16- тараудан т?рады.


Слайд 2

?аза?стан Республикасыны? Азаматты? кодексі.-Алматы: Юридическая литература, 2007. -196 бет. Жалпы б?лім. I б?лім. Жалпы ережелер. II б?лім. Меншік ???ы?ы ж?не ?зге де затты? ???ы?тар. III б?лім.Міндет- темелік ???ы?. 21- тараудан т?рады.


Слайд 3

?аза?стан Республикасыны? Е?бек кодексі. - Алматы: За? ?дебиеті, 2007.- 200 б.   Жалпы б?лім. I б?лім. Жалпы ережелер. II б?лім. Е?бек ?атынастары. III б?лім. ?ызметкерлерді? жекелеген санаттарыны? е?бегін реттеу ерекшеліктері. IV б?лім. Е?бек саласында?ы ?леуметтік ?ріптестік ж?не ?жымды? ?атынастар. V б?лім. Е?бек ?ауіпсіздігі ж?не е?бекті ?ор?ау. 35- тараудан т?рады.


Слайд 4

Булгакова Д. А., Истаев А. Ж.Мемлекет ж?не ???ы?ты? жалпы тарихы (о?у-?дістемелік ??рал).- Алматы: За? ?дебиеті, 2004.- 222 бет. Терминологиялы? с?здік. I б?лім.??лиеленушілік мемлекет пен ???ы?ты? тарихы. II б?лім.Феодалды? мемлекет пен ???ы?ты? тарихы. III б?лім. Жа?а д?уірдегі мемлекет ж?не ???ы?ты? тарихы (буржуазиялы? мемлекет ж?не ???ы?) IV б?лім. Жа?а д?ірдегі ???ы?ты? негізгі сипаттары. V б?лім. ?азіргі заманда?ы мемлекет пен ???ы?ты? тарихы. VI б?лім. ?азіргі заманда?ы ???ы?та?ы негізгі ?згерістер. 42- тараудан т?рады. Негізгі за? ??жаттарыны? хронологиялы? кестесі.


Слайд 5

Алдарбеков Т., ?лайдар А., Алайдаров А. ???ы? негіздері. О?у ??ралы.-Алматы: Н?р-пресс, 2008.-264 б. О?у ??ралы “???ы? негіздері” курысыны? ?аза?стан Республикасы Білм ж?не ?ылым министірлігіні? 11 мамыр 2005 ж.№ 289, 12 шілде 2005 ж, №480 б?ры?тарды бекітілген ба?дарламасы негізінде жазыл?ан.


Слайд 6

Жайлин ?.А. ?аза?стан Республика- сыны? Азаматты? ???ы?ы. О?улы?. Ерекше б?лім. – Алматы: За? ?дебиеті, 2006. – 378бет.   О?улы?ты? 1, 2 томдарында автор шартты? ж?не шартты? емес міндет-темелік ???ы?ты? ?атынастар-ды? оны? к?з?арасы бойынша е? ма?ызды болып келетін т?старына то?талады, сонымен бірге азаматты? ???ы? курсыны? мазм?нын алу?а ?ойылатын барлы? ?ажетті талаптарда орындал-?ан. Жалпылама екі томда ерекше б?лімні? к?птеген с?ра?тары ?арастырылады. Интеллектуалды? (ой) меншік ???ы?ы, м?рагерлік ???ы? ?аралма?ан. Халы?аралы? жеке ???ы? аспектілері де ж?йелі ?арастырыл?ан. 20-ма тараудан т?рады.


Слайд 7

?лібеков С. Т. ?аза?стан Республикасыны? кеден ???ы?ы: О?улы?.-Алматы: Н?р-пресс, 2007. - 267б.   Б?л о?улы? «?аза?стан Республикасыны? кеден ???ы?ы» п?ніне тиісті типтік ба?дарлама?а сай дайындал?ан. Б?л о?улы? шы?пастан б?рын автормен (1997-2003 жж. аралы?ында) бірнеше о?у ??ралы шы?арыл?ан. Б?л о?улы? студенттерге, о?ытушылар мен аспиранттар?а ж?не кеден м?селелерімен айналысатын ?ауым?а арнал?ан.  


Слайд 8

Ж?ма??лов Г. Б., Ахметов А., Ахметова Г. ?леуметтік ?амсыздандыру ???ы?ы. О?у ??ралы.-Алматы: 2005.-360 бет.   О?у ??ралы, ?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым Министрлігіні? орта мамандандырыл?ан о?у орындарыны? білім беру стандарты мен о?у ба?дарламасына с?йкес ж?не е?бек ?атынастарын реттейтін нормативтік ???ы?ты? актілерге с?йене отырып дайындал?ан. О?у ??ралында авторларды? к?п жыл?ы жина?тал?ан т?жірибесі мен орта ж?не жо?ар?ы мамандандырыл?ан о?у орындарыны? о?ыту ба?дарламасына с?йкес дайында?ан д?рістері ?амтыл?ан.


Слайд 9

Ахметов А., Ахметова Г. Е?бек ???ы?ы. О?улы?.- Алматы: «Н?р-пресс», 2005.- 405 бет.   О?у ??ралы, ?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым Министрлігіні? орта мамандандырыл?ан о?у орындарыны? білім беру стандарты мен о?у ба?дарламасына с?йкес ж?не е?бек ?атынастарын реттейтін нормативтік ???ы?ты? актілерге с?йене отырып дайындал?ан. Сондай-а? осы о?у ??рамында авторларды? к?п жыл?ы жина?тал?ан т?жірибесі мен орта мамандандырыл?ан о?у орындарыны? о?ыту ба?дарламасына с?йкес дайындал?ан д?рістері ?амтыл?ан. Сондай-а? б?л о?улы? ???ы?тану маманды?ы бойынша о?ытатын о?у орындарыны? о?ытушыларына, студенттеріне ж?не ?з бетімен е?бек ???ы?ын теориялы? т?р?ыдан ізденіп, зерттеушілерге арнал?ан.


Слайд 10

Смат??лов ?.С., Смат??лова Г.?. ?аза?стан Республикасыны? жер ???ы?ы. Жалпы б?лім.О?у ??ралы. - Алматы: За? ?дебиеті, 2004. - 334 бет.   ?аза?стан Республикасыны? жер ???ы?ына арнал?ан б?л о?у ??ралы 2003 жыл 20 маусымда ?абылдан?ан ?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым Министірлігі 2003 жыл?ы 4 тамызда бекіткен жер ???ы?ы бойынша о?у ба?дарламасыны? негізінде жазылды. Б?л о?у ??ралында жер ???ы?ыны? п?ні, ?дістері, ??рылымы ж?не тарихы, ?айнар к?здері, ?аза?стан Республикасыны? жер за?дарыны? ма?саттары, міндеттері ж?не ?а?идалары ?арастырылып ?ткен. Жер ???ы?ы теориясыны? д?ст?рлі с?ра?тарымен ?атар ???ы? ?олдануды? т?жірибелік с?ра?тары мен жерді? ке?ейтілген нар?ы жа?дайында?ы жер за?- намасыны? нормаларыны? механизімі талдан?ан. О?у ??ралыны? негізгі б?лімдерін жерге мемлекеттік ж?не жеке меншік ???ы?ы, жер пайдалану ???ы?ы, жер ресурстарын, бас?ару органдарыны? ??зыреті,сервивут, жерді ?ор?ау, жер кадастары ж?не мониторинг, жерге орналастыру, жер прцесі ж?не жерге байланысты ???ы? б?зушылы?тар мен олар ?шін за?ды жауаптылы??а ж?не жер дауларын шешуге ерекше к??іл б?лінген.


Слайд 11

?ыстаубай ?.С. Т?р?ын ?й ???ы?ы: Практикум.-Алматы: Н?р-пресс. 2008.-30бет.   «Т?р?ын ?й ???ы?ы» практикум За?тану ж?не «Х алы?аралы? ???ы?» маманды?тары бойынша жо?ары ж?не арнайы к?сіби о?у орындарына білім алып жат?ан студенттерге арнал?ан. Практикум «Т?р?ын ?й ???ы?ы» п?ні бойынша ?арастырыл?ан с?ра?тарды сот шешімдері ар?ылы теориялы? ж?не іс-т?жірибелік т?р?ыдан ?олданыста?ы за?нама негізінде шешуге м?мкіншілік береді.


Слайд 12

Ценные бумаги: институт гражданского права и инструмент финансового рынка. Обучающая программа. Версия.1.1.-М., АО «Центр ЮрИнфоР», 2003.   Юридическая литература. Банковское право. Бюджетное право. Вексельное право. Гражданское право. Комерческое право. Криминалистика.Налоговое право. Предпринимательское право. Сравнительное правоведение.Уголовно-исполнительное право. Уголовное право.Уголовный процесс. Финансовое право. Эколочическое право. серия “Научное наследие в области права” серия “Компьютерные науки и информационные технологии” серия “Современные технологии управления” Электронные издания. Книги на иностранных языках.


Слайд 13

Ж?ма?али А. Криминология. О?улы?.- Алматы: «Нур-пресс», 2005. - 90 с. ”Криминология” о?улы?ы ?аза?стан Республикасында мемлекеттк тiлде т???ыш рет о?ырман ?олына тиiп отыр. Б?л о?улы? жо?ар?ы за? о?у орындарына арнал?ан криминология курсыны? жалпы білiмiн ?амтиды. ??рылымы типтiк о?у ба?дарламасына с?йкес. О?у ??ралы жо?ар?ы о?у орындарыны? студенттерiне, о?ытушыларына ж?не ?ылмыстылы? м?селесiмен ш??ылдан?ысы келетiн жалпы о?ырман ?ауым?а арнал?ан.


Слайд 14

Рим жеке ???ы?ы бойынша о?у ??ралы -Алматы: «Н?р-пресс» 2005. -162 бет.  Рим жеке ???ы?ы ?лемдік ???ы?ты? ж?йені? дамуына ?лкен ?лес ?осты, Рим ????ы?ы бас?а ???ы? ж?йелеріні? ?алыптасуына негізі болды ж?не б?гінгі к?нге дейін ?зіні? ма?ызын са?та?ан. О?у ??ралында рим жеке ???ы?ыны? негізгі институттары мен т?сініктері берілген. Берілген материал рим жеке ???ы?ыны? негізгі ?айнар к?здеріні? мазм?нын ж?не институттарын ме?геруге, ?ажетті латын терминологиясын білуге, казустарды шешу т?жірибесін жина?тау?а м?мкіндік береді. Б?л о?улы? бойынша ал?ан материал азаматты? ???ы?, отбасы ???ы?ы, халы?аралы? жеке ???ы?, к?сіпкерлік ???ы?, контракт ???ы?ы, азаматты? іс ж?ргізу ж?не т.б. п?ндерді ме?геру кезінде к?мегін береді.


Слайд 15

Кусаинова А. К. Кондоминиум по законодательству Республики Казахстан.- Алматы: Нур-пресс, 2008.- 172 с.   В данной работе рассматриваются актуальные проблемы института гражданского права - кондоминиума. Особое внимание в работе уделяется историко-правовому анализу понятия «кондоминиум», обоснованию кондоминиума как формы собственности, исследованию объекта кондоминиума. Книга предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов юридических вузов и факультетов, ученых-цивилистов, практикующих юристов, а также окажется полезной любым читателям, интересующимся проблемам и современного гражданского права.  


Слайд 16

Гражданское право: Научное издание. – Алматы: Нур-пресс, 2007. – 216 с.   Настоящее научное издание в форме сборника статей подготовлено коллективом кафедры гражданского права Алматинской юридической академии Казахского гуманитарно-юридического университета, а также ее нынешними и бывшими аспирантами и соискателями. Научные и научно-практические статьи, вошедшие в настоящее издание, посвящены актуальным проблемам гражданского права. В частности, освещены вопросы возмещения морального вреда, исковой давности, наследственного права, инвестиционного права, авторского права, жилищного права, цессии, правового статуса третейских и арбитражных судов, прекращения права государственной собственности, преимущества вещных прав, доказывания и доказательств, приобретения права собственности на землю, правового статуса органов ТОО и др.  


Слайд 17

Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. «Нур-пресс» – Алматы, 2006.–722 с.   Учебник по Общей части гражданского права, написанный в форме Курса лекций, предназначен для студентов юридических вузов Республики Казахстан. Он может быть использован практическими работниками органов суда, прокуратуры, адвокатуры, нотариата, правовых подразделений, различных юридических лиц. Освещены вопросы о понятии и принципах казахстанского гражданского права, субъектах и объектах гражданских прав, сделках, праве собственности и иных вещных правах, общих положениях об обязательстве и договоре и других положениях, относящихся к Общей части гражданского права. Написан на основе ГК Республики Казахстан и иных актов гражданского законодательства. Помимо анализа действующего законодательства, в лекциях по всем темам наглядно освещена судебная практика.  


Слайд 18

Гражданское право. Сборник статей. Общая часть. Учебное пособие. «Нур-пресс» - Алматы, 2006. - 432 с.   Настоящее учебное пособие в форме сборника статей для изучения Общей части гражданского права подготовлено членами кафедры гражданского права КазГЮУ, а также ее нынешними и бывшими аспирантами и соискателями. По сравнению с первым изданием (Алматы, КазГЮУ, 1999) содержание пособия значительно расширено, ранее опубликованные статьи существенно обновлены и переработаны. Статьи расположены в последовательности, в которой изучается курс Общей части гражданского права. В пособие включены статьи выдающегося ученого-юриста профессора О. С. Иоффе. Проф. О. С. Иоффе был тесно связан с казахстанской цивилистической школой, он многократно приезжал в Алма-Ату на научные конференции, на обсуждение ленинградских учебников по гражданскому праву. Все его работы, подготовленные в последнее десятилетие, впервые опубликованы в казахстанских изданиях. Издание приурочено к 80-летнему юбилею проф. Ю. Г. Басина.


Слайд 19

Оспанов С.Д.Уголовный процесс Республики Казахстан Общая часть. – Алматы, 2006.-269с.   Предлагаемое исследование по Общей части уголовного процесса Казахстана предназначено для студентов юридических факультетов университетов6 слушателей и курсантов специальных учебных заведений МВД, КНБ и налоговой полиции, а также аспирантов, преподавателей вузов и практических работников право- охранительных органов нашей республики. Настоящая работы включает девять тем по важным вопросам общей части уголовного процесса Республики Казахстан. Все они изложены на основе анализа действующего уголовно-процессуального законодательства республики, практики и современной юридической литературы по пробелам уголовного процесса.


Слайд 20

Оспанов С.Д. Уголовный процесс Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы, 2006.-269с.   Предлагаемое исследование по Общей части уголовного процесса Казахстана предназначено для студентов юридических факультетов университетов6 слушателей и курсантов специальных учебных заведений МВД, КНБ и налоговой полиции, а также аспирантов, преподавателей вузов и практических работников правоохранительных органов нашей республики. Настоящая работы включает девять тем по важным вопросам общей части уголовного процесса Республики Казахстан. Все они изложены на основе анализа действующего уголовно-процессуального законодательства республики, практики и современной юридической литературы по пробелам уголовного процесса.


Слайд 21

Ахметов А. , Ахметова Г. Трудовое право Республики Казахстан. Учебник. – Алматы: «Нур-пресс», 2005. – 455 с.   В учебнике освещаются вопросы трудового права в соответствии с программами юридических специальностей высших и средних специальных учебных заведений. Пользование учебником позволит студентам получить знание на уровне требований государственного стандарта Министерства образования Республики Казахстан, самостоятельно ориентироваться в правовых ситуациях в сфере труда. С целью оказания помощи в изучении трудового законодательства и применение его на практике в учебнике приводятся цитаты соответствующих статей, законов при изучении того или иного вопроса, а в приложении помещены наиболее важные законы и другие нормативно-правовой акт, регулирующее различные аспекты трудовых отношений.


Слайд 22

Аленов М.А.Образцы процессуальных актов по гражданским делам. Тестовые вопросы к экзаменам по гражданскому процессуальному праву: Учебно-методическое пособие.-Астана,2006.- 100 с. Вып.2.   В сборнике представлены образцы по наиболее распространенным категориям гражданских дел, они включает в себя процессуальные документы (исковые заявления, определения, приказы, решения и т.д.) Пособие может быть использовано студентами для подготовки к экзаменам по дисциплине «Гражданское процессуальное право», поможет будущим юристам грамотно и квалифицированно составлять процессуальные документы и правильно применять положения материального и процессуального законодательства. В приложении представлен перечень тестовых вопросов по гражданскому процессу.


Слайд 23

Аленов М.А.Совершение нотариусами морских протестов при техногенном загрязнении судоходных зон: Учебно-практическое пособие.-Астана,2006.-125 с.   В учебном пособии представлена процедура совершения нотариусами морских протестов при техногенном загрязнении судоходных водоемов. Автором в пособии уделено также внимание истории этого направления нотариальной практики, значению современных нотариальных процедур, для обеспечения экологически правомерного проведения субъектов права в отношениях, формирующихся в сфере Международного торгового мореплавания.


Слайд 24

  Сысалов М. П. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебник.- Алматы: Юридическая литература, 2006.-338 с.   В учебнике в соответствии с государственным стандартом о высшем юридическом образовании, на основе Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и других нормативных правовых актов Республики Казахстан в система- тезированном виде раскрывается основное содержание оперативно-розыскной деятельности, обосновываются ее правовая база и принципы, формулируются образующие теорию ОРД основополагающие понятия и категории. Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей юридических специальностей высших учебных заведений, а также в качестве дополнительного учебного материала для слушателей специальных учебных заведений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Кроме того, он может быть полезен руководящим и оперативным сотрудникам правоохранительных органов и специальных служб, работникам прокуратуры и следствия, адвокатам, правоведам Республики Казахстан.


Слайд 25

Булгакова Д.А.Теория государства и права. Учебное пособие. - Алматы: Юридическая литература, 2006.-99 с.   Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой курса «Теория государства и права» и призвано быть своего рода путеводителем при изучении общетеоретических проблем, познакомить читателей с наиболее важными теоретическими положениями, с особым языком юридической науки. Пособие предназначено, в основном, для студентов заочной формы обучения юридических вузов и факультетов.


Слайд 26

Альбом типовых договоров + СD (версия в электронном варианте для печати договоров на персональном компьютере на казахском и русском языках) (издание четвертое).-Алматы: ТОО Изд-во LEM. 2006.-502 c.   Составители специалисты аудиторской фирмы «АСИКО». В сборник включены типизированные тексты различного рода договоров, которые наиболее часто встречаются в практике хозяйственной деятельности. Так же включены договора, регулирующие отношения между физическими и юридическими лицами. По каждому договору приводятся обоснования, некоторые статьи Гражданского кодекса РК.  


×

HTML:

Ссылка: