'

"Електронне урядування та його роль у підвищенні ефективності надання адміністративних послуг "

If you like this presentation – show it...

Slide 0

О. Баранов директор Департаменту модернізації державної служби Головдержслужби України "Електронне урядування та його роль у підвищенні ефективності надання адміністративних послуг " e-mail: oleksandr.baranov@guds.gov.ua Одеса, 17 вересня 2010 року


Slide 1

Якщо ви не думаєте про майбутнє, у вас його не буде.          Дж. Ґолсуорсі 


Slide 2

  Кінець 70-х років: практичне впровадження положень теорії нового державного менеджменту: в Англії - центральний уряд, США – муніципальні уряди. 1992 рік: Д.Осборн і Т. Геблер - вперше сформулювали 10 основних принципів теорії нового державного менеджменту. Модернізація системи державного управління


Slide 3

  Вирішення проблем – зусилля всього суспільства. Конкуренція - вище за все. Головне - мета, закони - другорядне. Головне – зовнішній результат, а не - внутрішній. Наявність стратегії: головне - попередження появи проблем. Максимізація участі в процесі прийняття державних рішень. Більше ресурсів - більш корисним для суспільства. Ефективне в ринку - до державного управління. Громадяни - вільні споживачі адмінпослуг. Самоуправління - контроль за якістю адмінпослуг.   Десять принципів


Slide 4

  концепція нового державного менеджменту; нова інституційна теорія; концепція політичних мереж; сінергетичний підхід; політика державного управління в категорії «good governance». Теорії модернізації системи державного управління


Slide 5

  Рекомендації Комітету Міністрів ЄС «Про належне адміністрування»* - містять 9 принципів. * Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member states on good administration (Adopted by the Committee of Ministers) Політика державного управління в категорії «good governance»


Slide 6

  Принципи: законності; рівності; об'єктивності; домірності; юридичної визначеності; здійснення дій у розумний термін; участі; поваги приватного життя; прозорості.


Slide 7

. Нова парадигма державного управління Державний апарат наймається для виконання певної роботи в інтересах всього суспільства, кожного громадянина. Уряд має дві основні групи функцій: управління державою (державні функції); надання адміністративних послуг населенню та бізнесу.


Slide 8

Системи державного управління Кібернетична модель Ідеальна мета та індикатори управління Система збору та обробки інформації ОПР (особа, яка приймає рішення – Президент, ВРУ, КМУ, міністр тощо) ОСР (особи, які спотворюють рішення – чиновники та виконавці всіх рівнів) Об’єкт управління (держава, територія, галузь, сектор економіки, функція тощо) Зовнішні та внутрішні фактори впливу «Від’ємний» зворотній зв’язок (статистичні данні, доповіді, «я так вважаю» тощо) Невідомчий «від’ємний» зворотній зв’язок (агенти громадянського суспільства, ЗМІ тощо) Додаткова інформація (неформальні джерела, громадяни, інший чи іноземний досвід тощо) Стан об’єкта управління Стан об’єкта управління Неповна та не зовсім достовірна інформація Неповна та не зовсім достовірна інформація Форм. або неформ. вплив Населення Бізнес


Slide 9

Кількість адміністративних послуг: Міністерство аграрної політики (>110)– 57; Обласна державна адміністрація (27) > 50; Районна державна адміністрація (1065) > 110 Органи місцевого самоврядування (селищного та сільського рівня) (11059) > 40 .


Slide 10

Уряд стає системою масового обслуговування! Основна умова функціонування уряду Повинна бути забезпечена можливість функціональної, інформаційної взаємодії з кожним громадянином, з кожним господарюючим суб’єктом, з кожною громадською організацією тощо.


Slide 11

Яким же чином це зробити? Можливе тільки одне рішення – електронний уряд!


Slide 12

Електронний Уряди Бізнес Населення G2B G2G G2C уряд


Slide 13

Електронний уряд – уряд, в якому повна сукупність внутрішніх і зовнішніх зв'язків та процесів забезпечується відповідними інформаційно-комп'ютерними технологіями.


Slide 14

ІКТ – значно підвищують ефективність любої діяльності!


Slide 15

Коли і де вперше з'явилась ідея електронного уряду?


Slide 16

1962 рік - СРСР. за ініціативою Віктора Михайловича Глушкова директора Інституту кібернетики АН УРСР була прийнята Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, якою передбачалося створення Загальнодержавної автоматизованої системи планування і керування народним господарством (ОГАС).


Slide 17

правові організаційні технологічні кадрові Передумови побудови електронного уряду:


Slide 18

Правові передумови: Створення нормативно-правової бази застосування інформаційних комп'ютерних технологій, зокрема стосовно визначення : правових умов надання адміністративних оn-line послуг; ! вдосконалення правового статусу электронного документу, електронного підпису; правого статусу та умов захисту персональних даних; правового статусу урядових інформаційних ресурсів; регламентації та уніфікації звернень, заяв, інших документів, процедур в процесі надання урядових оn-line послуг. !


Slide 19

Організаційні передумови: Проведення адміністративної реформи, організаційних перетворень урядових структур з врахуванням результатів аналізу та систематизації інформаційних відносин та потоків – реінжінірінг; Створення міжвідомчої системи електронного документообігу; ! Розробка регламенту взаємодії урядових структур з метою сумісного обслуговування населення та бізнесових структур; !


Slide 20

Організаційні передумови: Організація пунктів колективного доступу населення до системи надання адміністративних послуг в on-line режимі; ! Створення умов для інтеграції систем електронного уряду та систем безготівкового обігу грошей (електронні банківські смарт-картки); Втілення аутсорсінгового принципу при побудові систем електронного уряду. !


Slide 21

Технологічні передумови: Створення сучасної широкосмугової телекомунікаційної мережі (Інтернет); Інформатизація всіх внутрішніх управлінських процесів урядових структур; Створення інтегрованого інформаційно-телекомунікаційного середовища урядових структур; Забезпечення інтерактивності в урядових комп'ютерних інформаційних системах; Максимальна уніфікація інформаційних процесів та процедур; Максимальне використання існуючих систем збору, обробки та збереження накопиченої інформації.


Slide 22

Кадрові передумови: формування внутрішньої мотивації урядів, державних службовців для застосування комп'ютерних інформаційних технологій в процесі обслуговування населення, бізнесових структур; Проблема 1 особи!!!!


Slide 23

Кадрові передумови: Підвищення комп'ютерної грамотності населення , зокрема за рахунок впровадження інформаційних технологій в процес навчання в середньої та вищої школі;


Slide 24

Всі шкільні предмети повинні викладатись за допомогою мультімедійних технологій


Slide 25


Slide 26

Наслідки впровадження електронного уряду: Відкритість та прозорість діяльності урядів; Забезпечення доступу громадян до інформації урядових органів за допомогою сучасних інформаційних технологій; Економія часових та матеріальних ресурсів, як урядів так і громадян, бізнесу; Визволення державних службовців від рутинної роботи;


Slide 27

Наслідки впровадження електронного уряду: Деперсоніфікація взаємовідносин громадян, представників бізнесу та державних чиновників; Створення єдиної віртуальної точки “контакту” громадян з усіма урядовими структурами; Можливість цілодобового отримання урядових послуг; Важливіший, реальный інструмент демократизації нашого суспільства.


Slide 28

Наслідки впровадження електронного уряду: значне підвищення якості надання адміністра-тивних послуг навіть за умови наявних недоліків у професійної компетенції державних службовців за рахунок: стандартизація процедур, автоматизація їх реалізації, інтелектуальні системи підтримки.


Slide 29

Електронний уряд - це: Зміна відношення громадян до влади через зміну відношення влади до громадян!


Slide 30


Slide 31

24 г. на добу 7 днів в тиждень 365 днів в рік


Slide 32

Телеграфною стрічкою: офіційна довідка on-line - не довше 30 хвилин; отримання ліцензії - 1 доба. 41% громадян - постійно отримують адміністративні послуги через Інтернет; 81% з них задоволені якістю їх надання. реєстрація підприємства - не більше 30 хвилин; подання податкової декларації – до 5 хвилин. США: Канада: Україна: Великобританія: Україна: Україна:


Slide 33

Умова розвитку надання електронних адміністративних послуг Формування попиту Формування пропозицій Населення та бізнес Урядові структури Мотивація Знання та навички Електронні адміністративні послуги


Slide 34

!


Slide 35

Дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: