'

Елена Пламенова Митова Ф.№ 2613524 Огнян Христов Ватев Ф.№ 2613489 Ясен Иванов Такев Ф.№ 2613488

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

РАЗВИТИЕ НА ПАРКОВЕ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ Елена Пламенова Митова Ф.№ 2613524 Огнян Христов Ватев Ф.№ 2613489 Ясен Иванов Такев Ф.№ 2613488


Слайд 1

1. Цел на проекта Главна цел: Да се разработи проект за реконструкция и обновяване на градски парк с цел устойчиво развитие на района и свързаната инфраструктура. Подцели: Подобряване на естествената среда в градски условия. Запазване и облагородяване на екологичната и социална градска среда, свързана с отдиха на гражданите. Развитие на туристическите атракции - създаване на детски, спортни съоръжения и съоръжения за отдих Повишаване на качеството на отдиха в парка. Създаване на капацитет в местната общност за изграждане на ПЧП.


Слайд 2

2. Целеви групи Постоянно и временно живеещи лица на територията на Общината Организирани и неорганизирани социални и възрастови групи Жители от съседни общини, които идват за почивка и рекреативни дейности в градския парк Хора с увреждания


Слайд 3

3. Обосновка на проекта Основни проблеми Липса на база за градски отдих в столицата Недостиг на финансови средства Трудност при намиране на незастроени градски територии за изграждане на паркови пространства Ниска възвръщаемост на вложените средства


Слайд 4

3. Обосновка на проекта Дейности предвидени за постигане на целите във времеви аспект Година 1: Процедури за наемане на тесни специалисти. Изготвяне на технически и архитектурен план на промените и новостите в градския парк. Частично изграждане на ограждения на градския парк, водоснабдяване и канализация. Изграждане на паркова осветителна мрежа. Изграждане на типова обществена тоалетна. Изграждане на велосипедна алея и маркирани пътеки за бягане. Изграждане на спортни площадки Изграждане на детска площадка. Изграждане на места за пикник. Изграждане на паркинг. Озеленяване. Отчитане на резултатите от проекта. Година 2: Популяризиране на новоизградения парк сред търговци, за отдаване на площи под наем Година 3: Поддръжка и развитие на парка


Слайд 5

4. Финансиране на проекта Собствени средства на общината Средства отпуснати по ОП Регионално развитие . По-конкретно проекта съответства на Приоритет 3 – Устойчиво развитие, 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура Набавяне на допълнително финансиране с помощта на основният партньор на общината – Агенция за Икономическо Развтие (АИР)


Слайд 6

5. Финансово – икономическа обосновка Приходи Според разработената от общината програма се предвижда в срок от 5 год. ежегодната печалба да възлиза на 125 000 евро. - Печалба от отдаване на площи за търговска дейност (кафенета, ресторанти, сергии и др.) – 90 000 евро - Печлба от рекламна дейност на територията на парка (банери, билбордове, промотърска дейност от типа маркетинг от ''уста на уста'') – 35 000 евро


Слайд 7

5. Финансово – икономическа обосновка Разходи Човешки ресурси - 29 700 Евро Транспорни разходи – 1500 Офис оборудване и консумативи – 18 х 50 = 900 ( консумативи) + 4500 оборудване = 5400 Разходи за издръжка на офис - 18 мес. х 400 = 7200 ( мин.разходи за телефон мобилен, факс, интернет, др.) Строителен надзор – 8000 ( с търг) Банкови разходи – 1000 ( такси на обслъжваща банка, трансфери и пр.) Преводи на документи английски – български – 1500 евро Табели и визуализация на помоща от ЕС – 4500 ( изработка на табели и карти) Разходи за изпълнение на модул 1 - 360 000 ( осветление на 2-рата част по плана на градината) Разходи за изпълнение на модул 2 – 70 000 ( осветление на 3-рата част по плана на градината) Разходи за изпълнение на модул 3 – 4 800 ( ефектно осветление при входовете на градината) Разходи за изпълнение на модул 4 - 25 000 ( рампи и маркировка за хора с увреждания) Административни разходи ( до 7% от стойността на проекта) – 39326 Всичко: евро 601 126


Слайд 8

5. Финансово – икономическа обосновка Оценка на ефективността на проекта Метод на нетната настояща стойност-критерий за абсолютна ефективност n = 5 год. Ci=125 000 евро/год.- чиста нетна печалба C0=601 126 евро - размер на разходи r = 12%/год=0,12-норма на дисконтиране на паричните потоци NVP = - 150529 < 0 => Проекта е финансово неефективен


Слайд 9

6. Методи и честота, с които ще се следи постигането на заложените резултати Количествени индикатори ежемесечно наблюдение от страна на ръководител-проект за спазване на графици/ срокове от изпълнители и ключови експерти по проекта; наблюдение от страна на счетоводителя на проекта за целесъобразността на изразходваните средствата наблюдение от страна на възложителя за качеството на извършената от под-изпълнителя работа; текущи наблюдения и мониторинг за спазвеане изискванията на ЕС за външно финансиране текущо наблюдение за съответствие на тръжните процедури по избор на под-изпълнители Качествени индикатори Проектът е в състояние да създаде добавена стойност на местно ниво, например чрез: повишаване безопастността на граждани и гости на общината по време на възстановителни и рекреативни дейности на територията на парка във вечерните часове на денонощието; повишаване имиджа на града като атрактивна дестинация, Привличане на повече граждани целогодишно


Слайд 10

7. Заключение Чрез постигане на следните резултати: Озеленен градски парк и облагородена екологична среда Осигуряване на специализирани и оборудвани площи за спорт Осигуряване на достъп на достъп до парка на хора с увреждания Осигуряване на осветление Осигуряване на сигурността на пешеходците чрез обновяване на осветелнието Създаване на комфортна и естетическа нощна атмосфера в парка Прилагане на този пилотен модел и в други градски паркове Проектът демонстрира преки връзки и съгласуваност с местни, регионални и национални политики и планове за развитие; Европейски стратегии/политики.


Слайд 11

Благодарим за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: