'

Добри практики в кариерното ориентиране и консултиране в страни от Европейския съюз

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Добри практики в кариерното ориентиране и консултиране в страни от Европейския съюз


Слайд 1

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ДАНИЯ В Дания се отдава голямо значение на консултирането в сферата на образованието и професията Развити са два различни вида консултантски центъра: Младежки консултантски център за съдействие при преминаването от начално към средно образование и подпомагане на ученици, отпаднали от образователната система Регионални консултантски центрове - услуги на ученици, преминаващи от средно към висше образование. Интернет - базиран консултантки портал “Образователен гид” (www.UddannelsesGuiden.dk), на който е поместена информация за: образование и възможности за обучение на всички нива трудова заетост / професии условия на пазара на труда и статистически данни студентски програми. Национален консултантски форум за подпомагане на активния диалог между министерството и социалните партньори, организациите, институциите, асоциациите на практикуващите консултанти и др.


Слайд 2

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ДАНИЯ Пример от практиката – UU Sj?lland Syd – Консултиране на младежи Нашата главна цел е да предоставим на всеки млад човек консултантска услуга и подкрепа, от които той се нуждае при вземането на решения относно образование, допълнителна квалификация или възможности за професионална реализация. Ние организираме индивидуални или групови консултантски сесии по кариерно развитие за ученици от средното образование. Поддържаме контакти с различни фирми и социални партньори в нашия регион и влизаме в ролята на посредници, когато дадено училище има желание да проведе посещение във някоя фирма или пък да покани за гост представител на съответно предприятие или работодателска организация. За млади хора, които са извън образователната система, ние имаме 3 лесно достъпни, местни офиса в три различни общини. Всеки млад човек е добре дошъл да ни посети на място или да се свърже с нас по телефона, e-mail или SMS, за да си уговорим среща за консултация. Лесно могат да се свържат с нас и чрез сайта ни. Ние получаваме автоматично информация, когато някой ученик отпадне от училище или колеж, и тогава незабавно осъществяваме контакт с него, за да обсъдим съществуващите възможности. Нещо повече, нашата административна система регулярно уведомява кариерните ни консултанти и напомня да се осъществява контакт с млади хора, които по една или друга причина попадат в дадена рискова група.


Слайд 3

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ФРАНЦИЯ Осъществяване на контрол: На национално равнище - Министерството на образованието В отделните училищни райони - CIO (Информационен и консултантски център) На ниво средно образование - директорите на училищата На ниво начално образование - не се предоставят услуги по професионално ориентиране Дейности на CIO: насърчаване успехите на децата в училище и тяхната социална и професионална интеграция осигуряване на средства, които да спомогнат учениците да вземат образователни и професионални решения разработването на планове за специализация. Приоритетна група: Ученици от ниво средно образование и тези, за които има опасност да напуснат училище без квалификация. Специфична услуга наречена MGI (Mission Gйnйrale d’Insertion de l’Education Nationale). Професионално ориентиране в училищата: Консултанти по професионално ориентиране и психолози – провеждане на групови или индивидуални програми с образователна и консултантска насоченост Класни ръководители - информиране и консултиране на ученици; провеждане на курсове по разясняване на образователните възможности или организиране на стаж във фирми или в ЦПО.


Слайд 4

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ФРАНЦИЯ Предоставяне на Професионално ориентиране “Citй des Mйtiers” – http://www.cite-sciences.fr - бюра за предоставяне на изследователска информация към обществото по отношение на новостите, отнасящи се към професионалното им бъдеще. „Maisons de l’emploi” – безплатни бюра за търсещи заетост и професионална квалификация. Целева група са френските граждани и по специално уязвимите граждани. CARIF информационни центрове по отношение на професионално обучение – методи на работа, иновации, възможности за образование. Интернет базирано ПО Интернет портал ONISEP – предназначен за ученици, родители и професионалисти в областта на образованието. Интернет портал ONISEP – предназначен за общността от преподаватели и консултанти по кариерно консултиране. Тези сайтове представляват обществена услуга, която се администрира от Национално бюро за информация за кариери и образование, което е част от Министерство на образованието и се финансира от държавата, и от ограничен брой възможности за образование.


Слайд 5

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България РУМЪНИЯ Системата за професионално ориентиране и кариерно консултиране: координира се от следните министерства: Министерство на образованието, научните изследвания и иновациите (МОНИИ), Министерство на труда, семейството и социалната защита (МТССЗ) и Министерство на младежта и спорта. Услугите - безплатно достъпни за всички целеви групи клиенти: младежи, възрастни, безработни. Кариерно консултиране в Образованието МОНИИ – Държавен училищен инспекторат - Центрове за ресурсна и образователна подкрепа (ЦРОП) - създадени с цел координация на следните структурни единици: Центрове за допълнително образование в училищата; Психологопедагогически центрове за подкрепа, координиращи кабинетите за психологическа и педагогическа подкрепа в училищата. Тези звена предоставят информация, кариерно консултиране за учениците (предуниверситетско образование), учители и родители; Центрове и кабинети по логопедия; Достъпни услуги по ПО и КК на ниво предучилищна подготовка От началото на 1999 г. кариерното консултиране е част от националния учебен план, а през 2005 г. са разработени първите специализирани учебни материали (обхващащи целия период на обучение)


Слайд 6

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ГЕРМАНИЯ Консултантски услуги - два сектора: професионално ориентиране и професионално консултиране. Кариерно консултиране в училище: Кариерно консултиране - заложено в учебната програма (стажантски тренинги, посещения и запознаване с дейностите в различните предприятия). Мрежа www.schule-wirtschaft.de – дейности: иницииране на диалог между училищата и икономиката предоставяне на достъп за учители и ученици до информация за пазара на труда и икономиката подпомага икономическото образование


Слайд 7

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ГЕРМАНИЯ Партньорство между училище и икономика – програми: “Училище / Икономика / Кариера”, “Transjob” – програма на “Фондация на немската икономика” - www.sdw.org „Уоркшоп Бъдеще – програма на съюза на немските синдикати” www.lernwelt.workshop-zukunft.de www.machs-richtig.de - общ преглед на всички важни факти, касаещи избора на професия, кандидатстването за работа и кариерното развитие. Тема: избор на професия - http://www.machs-richtig.de/Berufe_finden/Meine_Interessen/mi_main.jsp?action=new


Слайд 8

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България СЛОВЕНИЯ Кариерното ориентиране в Словения = богата история - професия „Кариерен консултант” - от 1955 г. Водеща институция по отношение процесите на кариерно консултиране - Дирекция „Кариерно консултиране” към Словенската Агенция по заетост, работеща съвместно с мрежата от Центрове за информация и професионално консултиране (ЦИПК). Професионалното ориентиране в Словения - провеждано на три нива: а) кариерно консултиране, предоставяно в рамките на образователните институции; б) кариерно консултиране, предоставяно в системата на заетостта; в) частни организации, предоставящи кариерно консултиране. Услугите по кариерно консултиране - достъпни за всеки един гражданин (учещ, работещ или безработен). Основни лица, отговарящи за предоставяне на услуги по кариерно консултиране: кариерните консултанти в училищата кариерните консултанти от сектора по заетост През учебната 2009 / 2010 година на различни нива са заети повече от 800 консултанта (в предучилищното образование – 60, начално образование – 600, средно образование – 140).


Слайд 9

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България СЛОВЕНИЯ Форми за кариерно консултиране Националният форум за Политика в кариерното развитие - създаден през 2005 г. Форуми, насочени към кариерното консултиране към отделните сектори на образованието и заетостта Финансиране на системата Държавен бюджет Някои частни организации за професионално ориентиране обикновено работят съвместно с държавните институции, като по този начин получават допълнително финансиране в своята дейност.


Слайд 10

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България СЛОВАКИЯ Кариерно консултиране в Словакия: предоставено от две сфери: сферата на образованието сферата на труда и пазарната политика безплатни и достъпни за всеки услуги Системата на образованието – кариерно и професионално консултиране се предоставя от: учители, в ролята на кариерни консултанти специализирани преподаватели училищните психолози центровете за образователно и психологично консултиране специализирани консултантски центрове за ученици с увреждания. Кариерното консултиране в Словакия - част от по-сложен процес на психологическо и образователно консултиране. Финансиране – Държавен бюджет


×

HTML:

Ссылка: