'

С Т Р А Т Е Г И Я

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА РАЗВИТИЕ НА СОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ВИДИН ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ М.ІХ 2006 Г. ДО М. VІ 2009 Г. (3 ГОДИНИ)


Слайд 1

І. УВОД Разработването на стратегия на училището се базира на чл. 31 от ЗНП, чл. 147 от ППЗНП, указанията на МОН, както и натрупания теоретичен опит в научната литература, основан на стратегическия мениджмънт в образованието. Училището като институция е отворена социална система със сложна организация и функции. Училището решава както непосредствени задачи, така и перспективни, за да премине от едно състояние в друго, т.е. едновременно да функционира и да се развива. Настоящата стратегия е за период от 3 години и обхваща училището като цяло и неговите подсистеми. Периодът съвпада и с влизане в сила на Националната програма за развитие на средното образование в Република България (2006-2015 г.)


Слайд 2

Училище “Любен Каравелов” – Видин е основано през 1910 година като начално и последователно преминава през основно, ЕСПУ и СОУ. Училището започва през 1910 година с 35 ученици и достига своя апогей през 1992 година с 1700 ученици в 64 паралелки, обучавани от 107 учители и възпитатели. Поддържа относителен стабилитет до 1995 година. Паради силен демографски срив в град Видин и областта ( от 200 000 жители в областта днес те са 103 000, а Видин от 67 000 сега наброява около 35 000), започва необратим процес на намаляване на учениковата популация. След 2000 година Община Видин и РИО не разреши прием в ІХ клас и през учебната 2005/2006 година учениците са 802, обучавани от 64 учители и възпитатели. През учебната 2007/2008 г. учениците са 735,обучавани от 57 учители. Училището има висок рейтинг в областната рейтинг – скала.


Слайд 3

Новата сграда е построена през 1984 година и се състои от 5 учебни корпуса на 4 декара площ, 16 декара дворно място, от тях открита спортна база и училищен парк. Подхода за формиране на настоящата програма е от адаптивен към иновационен.


Слайд 4

ІІ. РАЗДЕЛ ПЪРВИ. АНАЛИЗ 1. На външната среда на училището – PEST-анализ.


Слайд 5


Слайд 6


Слайд 7


Слайд 8

Анализът на съществуващата външна среда показва обобщена картина на несигурност и непредвидимост в момента, което влияе неблагоприятно върху училището като отворена социална система. Затова и в момента стратегията на училището е насочена към адаптиране. Перспективата в следващите години ни насочва към преминаване от програма на адаптиране към програма на развитие. Анализът показва, че всеки един от четирите фактора до 2006 година е достигнал своя предел на негативизъм. Очаквам в следващите години да се използват ресурсите и потенциала на училището, възможностите на Европейския съюз, които да стимулират развитието на образованието на училището. 2. На състоянието на вътрешната среда на училището – SWOT-анализ


Слайд 9


Слайд 10


Слайд 11


Слайд 12


Слайд 13


Слайд 14


Слайд 15


Слайд 16


Слайд 17

ІІІ. РАЗДЕЛ ВТОРИ Нашата програма се отнася към корпоративните фундаментални стратегии, защото е едновременно интегрирана и насочена към развитие на организацията. Днес училището е базова единица в системата на образованието и представлява “Образователно общество” с компетентност и отговорности, което включва директор, помощник директори, администрация, учители, ученици и класове. 1. Мисия на нашето училище.


Слайд 18

Нашето училище изгражда изгражда личности от учениците от подготвителен до осми клас – знаещи и можещи, с широка култура,национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно във Видин, България, Обединена Европа и Света! Ние предоставяме качествено обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап и основно образование за всички ученици. Защото учениците са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост! Ние , учители, ученици и родители, превърнахме училището в територия за изява на всеки индивидуален талант. Училището е нашата Вселена!


Слайд 19

Ние имаме за приоритети изучаването на чужди езици, ИКТ, български език и литература, екология! Видин очаква от нас и нашето училище принос в неговото развитие и просперитет, защото ние сме част от Видин и Видин е част от нас! Нашият девиз е мисълта на Любен Каравелов “Училището трябва да възпитава българи и граждани!” 2. Визия на нашето училище. Към какво се стремим? Ние отстояваме идеята: нашето училище да се утвърди сред водещите културно-образователни институции във Видин е ефективно демократично управление и европейска визия!


Слайд 20

Ние се променяме, за да се развиваме и да успеем да получим заслужен статут на училище с прием от подготвителен до 10 клас – І гимназиален етап. Ние сме отворени за партньорство с общността, родителите, институциите, НПО! Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището! Ние искаме, да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, можем и заслужаваме! Бъдещето е наше!


Слайд 21

3. Цели на програмата. Основна цел е развитие на училище “Любен Каравелов” като институция, която предоставя условия за качествено обучение и изяви на всички ученици и учители. Създаване условия за разкриване на първа степен на средното образование VІІІ – Х клас. Прилагане на иновации, ефективно училищно ръководство, добра материална база, за успешна реализация на учениците. 4. Подцели на стратегията и очаквани резултати. 4.1. Подцели: - Изграждане екип за развитие на училището. - Установяване на приоритети в дейността


Слайд 22

- Оптимизиране на училищния модел за управление. - Изучаване творчеството на Любен Каравелов като извор на ценности. - Модел за квалификационна дейност. - Партньорство с други организации и създаване на училищно лоби. - Работа по проекти. - Работа с НПО за превенция и задържане на деца от етнически малцинства и със СОП


Слайд 23

4.2. Очаквани резултати: - Висок имидж. - Качествени резултати. - Оптимална организация на управление. - Разкриване първа степен на средното образование VІІІ-Х клас. - Реализиране на иновации. - Възпитаване и обучение на ученици с ценности. 5. Приоритети и иновационни дейности за реализиране на програмата. Стратегически профил: 5.1. В управлението – оптимален училищен модел.


Слайд 24

Екип за развитие на училището Педагогически съветник Охрана Директор ПДАСВ ПДУД - 1 Други фактори Родители Родителски актив Общински съвет на настоятелите Училищно настоятелство Педагогически съвет Зав.адм.служба Учители І-ІV клас Учители І-ІV Клас Възпитатели І-ІV клас МО и ПК І-ІV клас и класни Учители V- VІІІ клас Учители V-ХІІ клас Възпитатели V-VІІІ клас МО и ПК V-VІІІ клас и класни Хигиенисти мед.лица Огняри,раб.поддръжка Счетоводство домакин Други фактори и организации Родители Класни ръководители Ученически съвет съвети по класове Външни лица Ученици и учители Учители І ПКС Творци, Специалисти от НИО, Експерти, Родители, НПО, Ученици Ръководител на екип Екип за разработване проекти на училището Екип за експерименти и създаване на програми и планове Екип за участие в проекти на други организации Екип по екология Ръководител на екип Ръководител на екип Ръководител на екип Клубове ученици


Слайд 25


Слайд 26

5.2. Изграждане на екипи, екипно мислене и поведение. 5.3. Разработване на програми, проекти и планове. 5.4. Ефективен модел за квалификационна дейност. 5.5. Привличане на инвестиции по проекти, Община Видин, от партньори. 5.6. Качествени резултати и изяви на учениците. 5.7. Програма “Какво знаем за и от Любен Каравелов” 6. Финансово осигуряване. Средствата за изпълнение на стратегията се осигуряват от: 6.1. Бюджета на училището – прилагане системата на делегирани бюджети. 6.2. Наеми от помещения. 6.3. Проекти. 6.4. Партньори.


Слайд 27

7. Отчитане на стратегията. 7.1. Всяка година на педагогически съвет. 7.2. Екип за реализиране на стратегията като структурно звено в управление на стратегията: - Директор . Изграждане на екипи, екипно мислене и поведение. 5.3. Разработване на програми, проекти и планове. 5.4. Ефективен модел за квалификационна дейност. 5.5. Привличане на инвестиции по проекти, Община Видин, от партньори. 5.6. Качествени резултати и изяви на учениците - Помощник директори - Носители на І ПКС - Ръководители на МО - Научни специалисти и представители на НПО 7.3. Методи за управление на стратегията: - - Ситуативен подход


Слайд 28

-7.4. Измерения на стратегията: - Процес ( как?) - Съдържание (Какво?) - Контекст ( Къде?) 7.5. Устойчивост на стратегията: - Високи резултати. - Висок имидж. - Трайно позициониране на училището. - Всички имат обща визия, мисия и цели. - Ново състояние на училището т.е. промяна. 8. Към стратегията се разработват: 8.1. Проекти 8.2. Планове 8.3. Дейности 8.4. Програми и оперативни стратегии


Слайд 29

ЛИТЕРАТУРА: 1. Балкански, П. Христоматия по стратегически мениджмънт в образованието С., А., 2003 2. Балкански, П. и др. Христоматия по образователен мениджмънт С., А., 2003 3. Балкански, П. и др. Христоматия по образователни системи и структури С., А., 2003 4. Балкански, П. Училищен мениджмънт, теория, книга 1 ИК “Ласка” С., 2001 5. Петров, П. и др. Образователни технологии и стратегии на учене изд. “Веда Словена – ЖГ” С., 2001


×

HTML:

Ссылка: