'

Підвищення якості викладання навчального предмета «Основи здоров’я» в 1-9 класах на засадах розвитку життєвих навичок

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Підвищення якості викладання навчального предмета «Основи здоров’я» в 1-9 класах на засадах розвитку життєвих навичок О.Ю.Гончаренко, методист Центру формування здорового способу життя КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”


Слайд 1

Нормативно-правове забезпечення Державний стандарт початкової загальної освіти (освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»), затверджений постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” від 20.04. 2011 р. №462. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»), затверджений постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” від 23.11. 2011 р. №1392. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін».


Слайд 2

Нормативно-правове забезпечення Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 07.08.2012 № 14.1/10-2242 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах». Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2009 №1114 «Про затвердження Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 – 9 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.


Слайд 3

На вивчення предмета «Основи здоров’я», відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, передбачено: У 5-7 класах – 1 години на тиждень; У 8-9 класах – 0,5 години на тиждень. У спеціалізованих школах (класах) з поглибленим вивченням іноземних мов на вивчення предмета «Основи здоров’я» у 5 - 9 класах передбачено 0,5 години на тиждень.


Слайд 4

Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіативної частини навчального плану. Рекомендовано за рахунок годин варіативної складової запроваджувати факультативи з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед у 10-11 класах.


Слайд 5

Неприпустимим є використання годин, відведених на предмет «Основи здоров’я», для довантаження вчителів або класних керівників, що не мають відповідної підготовки. Навчальний предмет «Основи здоров’я» поєднує елементи знань про збереження і захист життя та зміцнення здоров’я.


Слайд 6

Мета інтегрованого предмета “Основи здоров’я” формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я; оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки


Слайд 7

Життєві навички Життєві навички — це здатність до адаптивної та позитивної поведінки, що створює для людей можливість ефективно справлятися з вимогами і проблемами щоденного життя (визначення ВООЗ). Основні життєві навички: Навички самоорганізації; Комунікаційні навички та навички міжособистісного спілкування; Навички прийняття рішень та критичного мислення.


Слайд 8

Реалізація мети та завдань предмета : постійного мотивування учнів до здорового способу життя; застосування інтерактивних методів навчання; урізноманітнення типів уроків; переважання практичних дій і вправ у засвоєнні навчального матеріалу; забезпечення зв’язку між теоретичними відомостями й можливостями їх практичного застосування; наявності навчально-методичного забезпечення для всіх учасників навчально-виховного процесу; наявності підготовленого педагога і відповідного освітнього середовища; багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів; співпраці вчителя з батьками, батьків з дітьми; ціннісного ставлення вчителя до свого здоров’я, особистого прикладу дотримання правил здорового і безпечного способу життя; здійснення моніторингу за відповідністю процесу навчання критеріям його ефективності.


Слайд 9

Зміст уроку основ здоров’я повинен відповідати віковим та реальним потребам учнів, а саме: розкривати питання, що мають реальне значення для підлітків; враховувати потреби і рівень соціально-психологічного розвитку учнів; мати превентивний характер; бути спрямованим на формування життєвих навичок, що мають ключове значення для здорової і безпечної поведінки.


Слайд 10

Форми роботи, методи та методичні прийоми урок – тренінг; традиційний урок з елементами рухової активності; комбінований урок, в якому використовуються елементи різних форм проведення уроку з урахуванням вікових особливостей дітей, досвіду і майстерності педагога; виступ агітбригад (екологічної, валеологічної спрямованості), театралізовані вистави


Слайд 11

Ознаки сучасних методів та прийомів навчання: навчання в ситуаціях, максимально наближених до реальних; навчання не як повідомлення знань, а як навчання практичного використання цих знань; навчання в емоційно насиченому просторі.


Слайд 12

Особливості оцінювання рівня навчальних досягнень учнів: При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я враховується знання та дотримання школярами правил збереження власного життя і здоров’я та оточуючих.


Слайд 13

План заходів МОН України, затверджений наказом МОН України від 01.06.2009 р. № 457 запровадження норми щодо викладання предмета вчителем, який пройшов навчання за методикою ООЖН і має відповідний документ; запровадження обов'язкового грифування профілактичних програм, які впроваджуються у НЗ; забезпечення створення кабінету основ здоровя у кожному ЗНЗ; запровадження у ЗНЗ факультативних курсів для молоді з профілактики ВІЛ/СНІДу


Слайд 14

Положення про навчальний кабінет з основ здоров'я загальноосвітніх навчальних закладів (затверджене наказом МОН України від 09.12.2009 р. № 1114) визначає: порядок створення кабінету ОЗ; призначення та основні напрямки роботи кабінету ОЗ; навчально-методичне забезпечення кабінету ОЗ; матеріально-технічне оснащення кабінету ОЗ; засади керування роботою кабінету ОЗ.


Слайд 15

Основна мета створення кабінету ОЗ полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу на уроках основ здоров'я за технологією освіти на основі розвитку життєвих навичок (ООЖН) та практичної реалізації завдань здоров'язбережувальної освіти


Слайд 16

Кабінет ОЗ може бути оснащений куточком з безпеки життєдіяльності; підручниками та навчальними посібниками для кожного учня; фаховими журналами; довідковою, науково-методичною літературою; матеріалами узагальненого педагогічного досвіду, розробками уроків та виховних заходів з використанням тренінгових технологій тощо; інструкціями, рекомендаціями тощо.


Слайд 17

Підготовлені за методикою ООЖН учителі початкових класів, які викладають навчальний предмет “Основи здоров'я” у 2012-2013 н.р. (райони області)


Слайд 18

Підготовлені за методикою ООЖН учителі початкових класів, які викладають навчальний предмет “Основи здоров'я” у 2012-2013 н.р. (райони області)


Слайд 19

Підготовлені за методикою ООЖН учителі початкових класів, які викладають навчальний предмет “Основи здоров'я” у 2012-2013 н.р. (міста обласного підпорядкування та райони м. Харкова)


Слайд 20

Підготовлені за методикою ООЖН учителі 5 - 9 класів, які викладають навчальний предмет “Основи здоров'я” у 2012-2013 н.р. (райони області)


Слайд 21

Підготовлені за методикою ООЖН учителі 5 - 9 класів, які викладають навчальний предмет “Основи здоров'я” у 2012-2013 н.р. (райони області)


Слайд 22

Підготовлені за методикою ООЖН учителі 5 - 9 класів, які викладають навчальний предмет “Основи здоров'я” у 2012-2013 н.р. (райони області)


Слайд 23

Підготовлені за методикою ООЖН учителі 5 - 9 класів, які викладають навчальний предмет “Основи здоров'я” у 2012-2013 н.р. (міста обласного підпорядкування та райони м. Харкова)


Слайд 24

Кращі райони (міста) по забезпеченості викладання предмета “Основи здоров'я” у 5-9 класах Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Золочівський, Красноградський, Лозівський, Первомайський, Чугуївський, Шевченківський, м. Первомайський


Слайд 25

Висновки. Реалізація завдань підвищення якості навчання основам здоров’я можлива за таких умов: системної підготовки вчителів до викладання предмету за сучасними інтерактивними технологіями навчання на основі розвитку життєвих навичок (наказ МОН України від 01.06.2009 р. № 457). довантаження педагогічних працівників годинами, відведеними на предмет «Основи здоров’я», є неприпустимим; тісної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, педагогів, сім’ї та громади – щодо формування ціннісного ставлення до здоров’я людини; розвитку навчально-методичної та матеріально-технічної бази відповідно до Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України 09.12.2009 р. № 1114).


×

HTML:

Ссылка: