'

Т?л?вл?лт Логфрем

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Т?л?вл?лт Логфрем Хандлага


Слайд 1

Логфремийн ?е шат 1. Асуудал ба шалтгааныг тодорхойлох* 2. Т?ншлэгч ба чадавхийн шинжилгээ (хувь х?ртэгч, оролцогчдын шинжилгээ)– торолцогчдыг тодорхойлох, тэдний чадавхи, мэдлэг, хамтран ажиллах сонирхол эсвэл з?рчил 3. Зорилго, зорилтуудын шинжилгээ – зорилтод тулгарч буй бэрхшээл (давуу талууд) 4. Альтернатив стратегиудын шинжилгээ- энэ т?с?л х?т?лб?р нь ямар стратегийг баримтлах вэ? (бид юуг чадах, юуг чадахг?й вэ) 5. Логфремийн х?снэгтийг боловсруулах – т?слийн б?тцийг тодорхойлох, зорилго, агуулга, зардлыг тодорхойлох *Aсуудал нь х?м??с ямар ??рчл?лтийг х?сэж байна, тулгамдсан асуудлууд, ?ндсэн шаардлагууд, х?лээгдэж буй ?р д?н ба бодит байдлын ялгаа Deutschland e.V.


Слайд 2

?ргэлжлэл 6. Нарийвчилсан Хэрэгж??лэлтийн Т?л?вл?г?? боловсруулах (DIP) – хэрэгж??лэх ?йл ажиллагааг тодорхойлох, хугацааг т?л?вл?х, ??рэг хариуцлагыг тогтоох 7. Мониторин ба ?нэлгээний т?л?вл?лт – юуг хэрхэн хянаж, шинжлэх, хэзээ, ямар хугацаанд, хэн, ямар арга з?йг ашиглан хийх 8. Шалгуур ?з??лэлтийн жагсаалт (ITT) – 6 сарын хугацаанд зорилт хэрхэн биелэгдэж байгаа эсэхийг интервалаар хэмжих 9. Н??цийн хангамжийг т?с?л – DIP ийн дагуу т?слийн ?йл ажиллагааны т?с?в, зардлыг тодорхойлох 10. Т?свийг боловсруулах –


Слайд 3

Н?л??л?л Алхам 1: Асуудлыг шинжилгээ (Асуудлын мод боловсруулах ) ?е шатууд: 1. Асуудлын гарцын шинжилгээ 2. Т?лх??р асуудлыг тодорхойлох 3. Асуудлын шатлал ба учир шалтгааныг уялдаа Асуудал Учир шалтгаан


Слайд 4

Асуудлын мод Учир шалтгаан Менежер??дийн урагшг?й байдал Алдагдал Чанарын гологдол Б?тээмж сул Тохиромжг?й техник ур чадвар Н?л?? Асуудал Бага орлого Шилжилт х?д?лг??н Хоол х?нсний дутагдал Чанарг?й боловсрол Нийгмийн халамж Эр??л мэндийн доройтол Орон гэрг?йч??д © Cracknell, B.E. Evaluating Development Aid. London, Sage Publications, 2000


Слайд 5

Алхам 2: Оролцогчдын шинжилгээ (жишээ)


Слайд 6

Алхам 3: Зорилтын шинжилгээ Aрга : Асуудлыг шийдвэрлэхэд ирээд?йн н?хцлийг тодорхойлох Чадавхийг тодорхойлох Давуу талаар сул талыг багасгах


Слайд 7

Зорилтын мод Агуулга Сайн менежментийн т?с?л ??рчл?лт Чанарын ?нд?р ?з???лэлт Б?тээмжийг нэмэгд??лэх т?вшин мэдлэгийг нэмэгд??лэх Т?гсг?л Орлогыг нэмэгд??лэх © Cracknell, B.E. Evaluating Development Aid. London, Sage Publications, 2000 ?р дагавар


Слайд 8

Логфремийн матрикс


Слайд 9

www.themegallery.com


Слайд 10

Зорилтын шатлал


Слайд 11

Х?т?лб?рийн логфрем


Слайд 12

Т?слийн логфрем


Слайд 13

Бидэнд хамгийн гол т?лх??р ?йл ажиллагаа нь юу вэ? Хэрхэн т??нийг хийх талаар хэлж ?гч байдаг Бидэнд энэ т?л?вл?лт, т?сл??р юуг ??рчл?х, юуг хэрхэн биел??лэх талаар мэдээлэл ?гч байдаг Т?с?л, т?л?вл?лтийг нэгэтгэсэн х?снэгтэд, нэгэн зэрэг тодорхой харж болохуйц давуу талтай Д?гнэлт: Логфреймийн аргачлал Амжилт, ?с?лтийг хэрхэн хэмжих талаар мэдээллээр хангаж байдаг Мониторинг ба т?с?вл?х ?йл ажиллагааг тулгуур, чухал мэдээллээр хангаж ?гч байдаг ?нд?р эрсдэл??дийг тооцож (хэрэв таамаглал ?нэн з?в байж чадааг?й тохиолдолд), т?л?вл?лтийн дизайныг дахин шинэчлэх ??рчл?х н?хцл??р хангадаг


Слайд 14

Логфреймийн Аргачлал Оролцоот т?л?вл?лтийн арга


Слайд 15

Т?л?вл?лтийн 1-4 ?е шатаас Логфреймийн х?снэгтэд шилжих нь 2. Оролцогчдын шинжилгээ Ямар тоглогчид ?н??гийн зорилтот х?рээнд оролцож байна вэ?


Слайд 16

Х?снэгтийн 1 д?гээр баганаас эхлэх


Слайд 17

Зорилго гэж юу вэ?* Зорилго нь тухайн байгууллагын ??рчл?лт хийж х?рэх ёстой т?вшинд хэрхэн х?рэх талаар тодорхойлсон хэд хэдэн зорилтуудыг агуулсан нийлбэр, энгийн, тодорхой, бодит, хэмжиж болохуйц, цаг хугацаа, оролцогчдыг тусгасан, ?в?рм?ц, шинэлэг тодорхойлолт юм. Жишээ: - Х?д??гийн ядуурлыг бууруулах - Амьдралын н?хцлийн сайжруулах (**wэнэ зорилгын х?рээнд эр??л мэндийг сайжруулах, боловсрол, дэд б?тэц гэх мэт зорилтууд агуулагдсан байх болно ) Тайлбар: Байгууллага хэдийгээр ??рийн зорилгоо тодорхойлсон ч цаашид энэ нь олон тоглогчид, оролцогчдоос хамаардаг б?г??д жишээлбэл гадаад олон х?чин з?йл н?л??лж байдаг (улс т?р, эдийн засаг, орчин, хууль эрх з?й, соёл г.м) . Эдгээр х?чин з?йл??дийг харгалзах нь зорилгыг амжилттай биел??лэх анхан шатны ?ндэс болно * Зорилгыг тодорхойлох SMART гэсэн арга байдаг


Слайд 18

?р дагавар гэж юу вэ? OUTCOMES are benefits and changes (for individuals or groups) to which people have access and that come about due to combined achievements on a lower level (called outputs). Outcomes are mostly about changes in behaviour, practices or attitudes based on newly gained knowledge or access to improved services and facilities. Examples: Improved animal husbandry/improved crop production introduced Improved quality of local health care services in place Note: When it makes sense TDIs should be build into the project logframe on outcome level. A project does, however, usually have more and other outcomes too. Often outcomes are only measured during evaluation, but where possible they should be looked at as part of project monitoring, e.g. improved crop production can be measured at the end of a harvest season rather than at the end of a 4-5 year phase.


Слайд 19

OUTPUTS are the immediate results/achievements of one or more project activities. Outputs look at the improvements brought about by implementing activities. Measuring outputs does not mean counting activity targets, but finding out whether the activities have actually addressed causes of the problems. If the lack of knowledge is a cause of low productivity, a knowledge change MUST come prior to a behaviour change. Examples: - Improved knowledge on cattle breeding/crop production - Health workers knowledge on maternal health issues increased Гарц гэж юу вэ? Note: Outputs and the related activities need to be monitored regularly. Key question to be answered include: Has the activity been implemented as planned ? Has the activity actually led to the expected output?


Слайд 20

?йл ажиллагааны тодорхойлолт? An ACTIVITY is an action taken requiring inputs (human, technical, material and time resources) and means (funds) in order to produce a specific output Examples: - To provide training on animal husbandry/staple food production - To train health workers Note: only key activities appear in the LF Matrix and related documents, all the small tasks e.g. for conducting a training (book venue, purchase material, engage trainer, write invitations) do not enter in the LF Matrix but should be done in a detailed resource schedule (which means listing down all activities and related tasks and calculating how much each activity will cost; including a share of admin. costs)


Слайд 21

What are Assumptions and what are Risks ? ASSUMPTIONS are circumstances or conditions important for the success of the project but outside the direct control of the project. RISKS are negative statements about what might go wrong, whereas assumptions are positive statements about the conditions that need to be met if the project is to be successful


Слайд 22

Only if these assumptions are met will the next level of objectives be achieved. Assumptions are thus very important as otherwise we will not be able to climp up our project ladder. OUTPUT GOAL OUTCOME Hierarchy of Objectives Climbing up the project ladder ! assumptions assumptions Activities


Слайд 23

How to identify an assumption ? Assumptions can be identified by asking of the following questions: What else must happen so that the next higher level of objective will be realised? Whom (e.g. other NGOs. Government) do we depend on regarding certain services/inputs without which we will not be successful ? What could prevent us from achieving the objectives at the next level? How to analyse assumptions ? Identify key assumptions Analyse their importance to project success (if important include if not important do not include in the logframe) Analyse the probability of holding true (if likely to become true do, if unlikely do not include in the logframe)


Слайд 24

What is an indicator? An INDICATOR tells us something specific like a tooth ache indicates a rotten tooth a motion detector should alert to a burgler An indicator is a quantitative or qualitative measure that is used to demonstrate changes over time. An indicator allows us to follow-up to which extent the programme or project outputs, outcomes and goals are being or have been achieved. Therefore indicators must be clear, precise and able to be measured.


Слайд 25

Types of Indicators Direct (directly measurable) and Indirect (e.g. proxy) Indicators Process (how) and Product (what) Indicators Quantitative (nos., frequencies etc.) and Qualitative (participation, opinions, attitude change etc.) Indicators Cross-Sector (gender, environment, children sensitive) Indicators Formative (during) and Summative (at the end) Indicators


Слайд 26

How to formulate indicators? A useful indicator will tell us: How much ? Who/for whom ? Where? What ? When ? So if our Output is: Irrigation network functioning the indicator could read: Indicator: 1500 ha of irrigated plots of 2000 poor farmers have been rehabilitated within 18 months in village X, Y and Z Note: The targets (= numbers/percentages) will not be mentioned in the logframe, but the ITT only


Слайд 27

More examples of meaningful indicators Goal: Peaceful relationships restored Outcome: Violant attacks between ethnic X and ethnic Y reduced Indicator:25% of decrease in cattle raiding between group X and group Y in village A,B and C within 24 months of project implementation Goal: Spread of HIV/AIDS reduced Outcome: Attitude towards people with HIV/AIDS changed Note: The targets (= numbers/percentages) will not be mentioned in the logframe, but the ITT only Indicator: 75 % of community membres of all ADP communities with a HIV/AIDS/STI component in villages X,Y agreeing that “I would buy food from a vendor with HIV/AIDS”


Слайд 28

Check-list for indicators Are indicators related specifically to objectives ? Are the indicators easy to use and measure ? Is a lot of time and money needed to actually measure them ? Have different types of indicators (e.g. quantitative and qualitative ones) been used ? Do the indicators measure trends over time ? How have indicators been developed/discussed ? Have all people involved understood them ? Do they measure cross-cutting-themes (e.g. environmental friendlyness of agricultural production, equal opportunities for women, reduced violence, mixed marriages, children participation, child well-being)?


×

HTML:

Ссылка: