'

Промени в хармонизираните изисквания за етикетиране на храни. Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на потребителите на информация за храните

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Промени в хармонизираните изисквания за етикетиране на храни. Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на потребителите на информация за храните Жана Величкова – началник отдел Дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма j.velichkova@mee.government.bg


Slide 1

2 ЦЕЛИ НА РЕГЛАМЕНТА Обединяване на две области на законодателството по етикетиране на храни: - общото законодателство по етикетиране; - законодателството по предоставяне на хранителна информация; Модернизиране и опростяване на законодателството при запазване на високо ниво на защита на потребителите


Slide 2

3 ЦЕЛИ НА РЕГЛАМЕНТА Приложимост – за всички етапи от хранителната верига; Предоставяне на максимални гаранции за използване на унифициран подход при предоставянето на информация при етикетирането на храни; Ясно разпределяне на отговорностите на икономическите оператори с храни


Slide 3

4 ДАННИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ Наименование на храната; Списък на съставките; Съставки (вещества), причиняващи алергии или непоносимост – алергени; Количество на определени съставки или категории съставки; Нетно количество на храната;


Slide 4

5 ДАННИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ Срок на минимална трайност или срок на годност; Условия на съхранение и/или условия на употреба; Име и адрес на отговорния икономически оператор с храни – производител, преработвател, опаковач, дистрибутор, търговец; Страна на произход или място на произход;


Slide 5

6 ДАННИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ Инструкции за употреба; Действително обемно съдържание на алкохол – за напитки, съдържащи повече от 1,2 обемни процента алкохол; Обявяване на хранителните стойности (хранителна декларация) – nutrition declaration.


Slide 6

ОБЯВЯАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОЙНОСТИ – ХРАНИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ Регламентът определя 19 храни, които са изключени от изискването за задължително обявяване на хранителните стойности – непреработени храни, състоящи се от една съставки; подправки, билки и смеси от тях; вода, предназначена за консумация от човека и др. 7


Slide 7

8 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ШРИФТА Доколкото четливостта е едно от основните условия информацията, представяна на етикета, да е от полза за потребителите, с Регламента се въвежда съществена промяна спрямо действащите до момента изисквания, определени в Рамковата Директива за етикетиране – задължително изискване размерът на шрифта да бъде по-голям или равен на 1,2 mm.


Slide 8

9 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА НА ХРАНИ Нов момент в законодателството по храни; Изисквания: - за информиран избор – задължителната информация следва да бъде достъпна, преди да е извършена покупката, с изключение на информацията, която не влияе пряко върху информирания избор на потребителя (напр. срокът на годност); - към момента на доставката – потребителят следва да разполага с цялата задължителна информация;


Slide 9

10 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА НА ХРАНИ Изисквания: - за не предварително опаковани храни –предоставянето на информация относно алергените е задължително, а останалите данни са обект на нормативно регулиране от държавите членки.


Slide 10

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ НА СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД Изискване на Рамковата Директива – задължително обозначаване на страната на произход само в случаите, когато липсата на подобна информация би могла да заблуди потребителя относно истинския произход на храната. 11


Slide 11

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ НА СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД Изисквания на Регламента: когато липсата на подобно обозначаване би могло да заблуди потребителя относно истинския произход на храната; за прясно, охладено или замразено свинско, овче или козе и пилешко месо; когато страната на произход на храната е различна от тази на основната съставка на храната, страната на нейния произход трябва да се посочи задължително; 12


Slide 12

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ НА СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД Изисквания на Регламента: ЕК ще изготви доклади относно задължителното обозначаване на страната на произход за някои храни (напр. месо, мляко и др.), както и за месото, използвано като съставка. Докладите могат да бъдат придружени със законодателни предложения; докладите на ЕК могат да представят възможности за обозначаване на страната на произход на месото – място на раждане, на отглеждане, на клане на животното. 13


Slide 13

14 АСПЕКТИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ (NUTRITION LABELING) Задължителни изисквания (аспекти): - хранителната декларация, задължително следва да съдържа информация за: енергийна стойност, количества мазнини, наситени мастни киселини, въглехидрати, захари, белтъци и сол; - допълнително декларацията може да съдържа информация за полиоли, скорбяла, фибри и др.;


Slide 14

15 АСПЕКТИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ (NUTRITION LABELING) Задължителни изисквания (аспекти): - обявяването на енергийната стойност и на хранителните съставки, както и на витамините и минералите, ако е необходимо, следва да бъде изразено като количество на 100 g или на 100 ml; възможно е и на порция в основното зрително поле (лицевата страна на опаковката);


Slide 15

16 АСПЕКТИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ (NUTRITION LABELING) Задължителни изисквания (аспекти): - хранителната декларация следва да бъде представена в таблична форма. Ако няма достатъчно място на етикета, допустимо е информацията да бъде представена и в линейна форма.


Slide 16

17 АСПЕКТИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ (NUTRITION LABELING) Изисквания към неопакованите предварително храни: - когато храната се предлага без да е предварително опакована или когато се опакова на мястото на продажба, алергените се посочват задължително. Не се изисква посочване на останалите данни, подлежащи на задължително етикетиране, освен ако държавата членка не приеме национални мерки. Тези мерки се съобщават на ЕК.


Slide 17

18 ОТГОВОРНОСТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ С ХРАНИ Регламентът въвежда разпоредби, уточняващи обхвата на отговорност на участниците на различните етапи от процеса на производство, преработка и предлагане на пазара на храни.


Slide 18

19 НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ЕТИКЕТИРАНЕТО Създадените национални правила не трябва да забраняват, пречат или ограничават свободното движение на стоки; Възможност да бъдат изискани допълнителни задължителни данни за специфични видове или категории храни; Възможност за приемане на мерки като дерогация по отношение на задължителната информация, която следва да се изписва на етикета относно мляко и млечни продукти, представени в стъклени бутилки, предназначени за повторна употреба.


Slide 19

НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ЕТИКЕТИРАНЕТО При липса на разпоредби на ниво ЕС, държавите членки могат да приемат национални мерки за: алкохолните напитки; доброволното посочване на референтните количества за прием за специфични групи от населението; непредварително опакованите храни. 20


Slide 20

21 ПРЕХОДЕН ПЕРИОД С цел осигуряване на възможността, фирмите да предприемат необходимите действия за да удовлетворят новите изисквания на Регламента, е предвиден и преходен период от 5 години.


Slide 21

22 ЗА КОНТАКТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите” тел. 940 73 36 e-mail: j.velichkova@mee.government.bg


Slide 22

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !


×

HTML:

Ссылка: