'

Промени в хармонизираните изисквания за етикетиране на храни. Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на потребителите на информация за храните

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Промени в хармонизираните изисквания за етикетиране на храни. Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на потребителите на информация за храните Жана Величкова – началник отдел Дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма j.velichkova@mee.government.bg


Слайд 1

2 ЦЕЛИ НА РЕГЛАМЕНТА Обединяване на две области на законодателството по етикетиране на храни: - общото законодателство по етикетиране; - законодателството по предоставяне на хранителна информация; Модернизиране и опростяване на законодателството при запазване на високо ниво на защита на потребителите


Слайд 2

3 ЦЕЛИ НА РЕГЛАМЕНТА Приложимост – за всички етапи от хранителната верига; Предоставяне на максимални гаранции за използване на унифициран подход при предоставянето на информация при етикетирането на храни; Ясно разпределяне на отговорностите на икономическите оператори с храни


Слайд 3

4 ДАННИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ Наименование на храната; Списък на съставките; Съставки (вещества), причиняващи алергии или непоносимост – алергени; Количество на определени съставки или категории съставки; Нетно количество на храната;


Слайд 4

5 ДАННИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ Срок на минимална трайност или срок на годност; Условия на съхранение и/или условия на употреба; Име и адрес на отговорния икономически оператор с храни – производител, преработвател, опаковач, дистрибутор, търговец; Страна на произход или място на произход;


Слайд 5

6 ДАННИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ Инструкции за употреба; Действително обемно съдържание на алкохол – за напитки, съдържащи повече от 1,2 обемни процента алкохол; Обявяване на хранителните стойности (хранителна декларация) – nutrition declaration.


Слайд 6

ОБЯВЯАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОЙНОСТИ – ХРАНИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ Регламентът определя 19 храни, които са изключени от изискването за задължително обявяване на хранителните стойности – непреработени храни, състоящи се от една съставки; подправки, билки и смеси от тях; вода, предназначена за консумация от човека и др. 7


Слайд 7

8 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ШРИФТА Доколкото четливостта е едно от основните условия информацията, представяна на етикета, да е от полза за потребителите, с Регламента се въвежда съществена промяна спрямо действащите до момента изисквания, определени в Рамковата Директива за етикетиране – задължително изискване размерът на шрифта да бъде по-голям или равен на 1,2 mm.


Слайд 8

9 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА НА ХРАНИ Нов момент в законодателството по храни; Изисквания: - за информиран избор – задължителната информация следва да бъде достъпна, преди да е извършена покупката, с изключение на информацията, която не влияе пряко върху информирания избор на потребителя (напр. срокът на годност); - към момента на доставката – потребителят следва да разполага с цялата задължителна информация;


Слайд 9

10 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА НА ХРАНИ Изисквания: - за не предварително опаковани храни –предоставянето на информация относно алергените е задължително, а останалите данни са обект на нормативно регулиране от държавите членки.


Слайд 10

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ НА СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД Изискване на Рамковата Директива – задължително обозначаване на страната на произход само в случаите, когато липсата на подобна информация би могла да заблуди потребителя относно истинския произход на храната. 11


Слайд 11

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ НА СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД Изисквания на Регламента: когато липсата на подобно обозначаване би могло да заблуди потребителя относно истинския произход на храната; за прясно, охладено или замразено свинско, овче или козе и пилешко месо; когато страната на произход на храната е различна от тази на основната съставка на храната, страната на нейния произход трябва да се посочи задължително; 12


Слайд 12

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ НА СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД Изисквания на Регламента: ЕК ще изготви доклади относно задължителното обозначаване на страната на произход за някои храни (напр. месо, мляко и др.), както и за месото, използвано като съставка. Докладите могат да бъдат придружени със законодателни предложения; докладите на ЕК могат да представят възможности за обозначаване на страната на произход на месото – място на раждане, на отглеждане, на клане на животното. 13


Слайд 13

14 АСПЕКТИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ (NUTRITION LABELING) Задължителни изисквания (аспекти): - хранителната декларация, задължително следва да съдържа информация за: енергийна стойност, количества мазнини, наситени мастни киселини, въглехидрати, захари, белтъци и сол; - допълнително декларацията може да съдържа информация за полиоли, скорбяла, фибри и др.;


Слайд 14

15 АСПЕКТИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ (NUTRITION LABELING) Задължителни изисквания (аспекти): - обявяването на енергийната стойност и на хранителните съставки, както и на витамините и минералите, ако е необходимо, следва да бъде изразено като количество на 100 g или на 100 ml; възможно е и на порция в основното зрително поле (лицевата страна на опаковката);


Слайд 15

16 АСПЕКТИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ (NUTRITION LABELING) Задължителни изисквания (аспекти): - хранителната декларация следва да бъде представена в таблична форма. Ако няма достатъчно място на етикета, допустимо е информацията да бъде представена и в линейна форма.


Слайд 16

17 АСПЕКТИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ (NUTRITION LABELING) Изисквания към неопакованите предварително храни: - когато храната се предлага без да е предварително опакована или когато се опакова на мястото на продажба, алергените се посочват задължително. Не се изисква посочване на останалите данни, подлежащи на задължително етикетиране, освен ако държавата членка не приеме национални мерки. Тези мерки се съобщават на ЕК.


Слайд 17

18 ОТГОВОРНОСТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ С ХРАНИ Регламентът въвежда разпоредби, уточняващи обхвата на отговорност на участниците на различните етапи от процеса на производство, преработка и предлагане на пазара на храни.


Слайд 18

19 НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ЕТИКЕТИРАНЕТО Създадените национални правила не трябва да забраняват, пречат или ограничават свободното движение на стоки; Възможност да бъдат изискани допълнителни задължителни данни за специфични видове или категории храни; Възможност за приемане на мерки като дерогация по отношение на задължителната информация, която следва да се изписва на етикета относно мляко и млечни продукти, представени в стъклени бутилки, предназначени за повторна употреба.


Слайд 19

НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ЕТИКЕТИРАНЕТО При липса на разпоредби на ниво ЕС, държавите членки могат да приемат национални мерки за: алкохолните напитки; доброволното посочване на референтните количества за прием за специфични групи от населението; непредварително опакованите храни. 20


Слайд 20

21 ПРЕХОДЕН ПЕРИОД С цел осигуряване на възможността, фирмите да предприемат необходимите действия за да удовлетворят новите изисквания на Регламента, е предвиден и преходен период от 5 години.


Слайд 21

22 ЗА КОНТАКТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите” тел. 940 73 36 e-mail: j.velichkova@mee.government.bg


Слайд 22

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !


×

HTML:

Ссылка: