'

Університетські лікарні та клініки в Україні. Досвід та шляхи створення.

If you like this presentation – show it...

Slide 0

1 Університетські лікарні та клініки в Україні. Досвід та шляхи створення. Заступник Міністра охорони здоров’я України, професор В.В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ


Slide 1

2 ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Програма діяльності Уряду спрямовує діяльність державної влади на всіх рівнях на забезпечення високоякісної і доступної допомоги з орієнтацією системи охорони здоров’я на попередження захворювань, забезпечення безпечного і сприятливого для здоров’я середовища життєдіяльності людини, здоровий спосіб життя населення і покращання демографічної ситуації


Slide 2

3 «Стратегія включає створення університетських клінік — вони потрібні для об'єднання науки і практики». «Плануємо, щоб в кожному обласному центрі була така клініка, а в столиці напевно буде не одна. Вони повинні працювати для людей» «Дзеркало тижня», 24.02.2008 Міністр охорони здоров'я України В.М.КНЯЗЕВИЧ


Slide 3

4 Наявність університетських клінік – це нагальна вимога часу і стандартів Всесвітньої Федерації медичної освіти по підготовці лікарів, якими передбачено суттєве поліпшення якості саме практичної підготовки фахівців та їх конкурентоспро-можності на міжнародному ринку праці. НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК ТА ЛІКАРЕНЬ


Slide 4

5 Законодавчі передумови Указ Президента України від 06.12.2005р. №1694 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я» Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. №366-р «Про схвалення пріоритетів діяльності міністерств на 2008 рік»


Slide 5

6 Нова Концепція розвитку медичної освіти Мета: Приведення медичної та фармацевтичної освіти – структури, змісту, термінів підготовки – у відповідність до міжнародних освітніх стандартів з урахуванням потреб практичної охорони здоров’я країни. Наказ МОЗ та АМН України від 12.09.2008 №522/51


Slide 6

7 Підготовка та перепідготовка лікарів і медичних сестер Наукові дослідження на засадах доказової медицини Високоспеціалізована допомога населенню Академічна тріада діяльності університетських клінік та лікарень


Slide 7

8 МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК


Slide 8

Федеральні або комунальні багато-профільні заклади охорони здоров’я (госпіталі), на базі яких розташова-ні клінічні кафедри медичних факу-льтетів європейських університетів (Нідерланди, Австрія тощо). Окремі медичні підрозділи або юридичні особи в структурі університетів (США, Німеччина, Франція). Університетські клініки у світі існують як:


Slide 9

Університетська клініка Віденського медичного університету (Австрія)


Slide 10

В 1998 році на базі колишньої Віденської лікарні загального профілю було відкрито Університетську клініку Віденського університету. Клініка розрахована на 2200 стаціонарних ліжок. В 2005 році на базі медичного факультету Віденського університету утворений Віденський медичний університет Університетська клініка Віденського медичного університету


Slide 11

Кількість амбулаторних відвідувань перевищує 1 млн. хворих на рік, а число стаціонарних ліжко-днів наближається до 700 тисяч Понад 35 тисяч операційних втручань у 72 операційних Університетська клініка Віденського медичного університету


Slide 12

В клініці працює більше 9000 співробітників. Лікарі – 1574; Фармацевти – 128; Фельдшери – 37; Медсестри – 2784; Медичний технічний персонал – 1175; Парамедики – 324; Адміністратори і священики – 1187; Технічний штат – 1384; Інші – 444. Університетська клініка Віденського медичного університету


Slide 13

До складу клініки входять: 27 КЛІНІК, 49 ВІДДІЛЕНЬ, 61 загальне амбулаторне відділення, 323 спеціальних амбулат. відділень 21 відділень інтенсивної терапії, 51 операційна, 21 мала операційна. Університетська клініка Віденського медичного університету


Slide 14

Університетська клініка Віденського медичного університету Річний бюджет Університетської клініки складає приблизно 1 мільярд Євро


Slide 15

Університетська клініка Віденського медичного університету


Slide 16

Університетська клініка Віденського медичного університету


Slide 17

18 УНІВЕРСИТЕТСЬКІ КЛІНІКИ В УКРАЇНІ


Slide 18

19 Історична довідка Перші університетські клініки в Україні 1846 – Університетська клініка мед. факультету Університету Св. Володимира в Києві 1896 – Університетська клініка мед. факультету при Харківському Імператорському Університеті 1897 (1914) – Університетська клініка мед. факультету при Львівському університеті 1900 – Університетська клініка мед. факультету при Новоросійському Імператорському університеті в Одесі


Slide 19

20 Історична довідка Постанова Раднаркому СРСР від 30 липня 1930 року “О передаче клиник высших медицинских учебных заведений и медицинских факультетов в ведение местных органов здравоохранения” ліквідувала клініки медичних вузів шляхом їх передачі у підпорядкування місцевих органів охорони здоров’я. У 1954 році були передані місцевій владі останні клініки Київського та Львівського медичних інститутів.


Slide 20

21 Існуючі клініки університетів


Slide 21

22 Недоліки існуючих університетських клінік Як правило, монопрофільні та малопотужні Не вирішують проблем галузі та не можуть забезпечити в повній мірі якісний навчальний процес


Slide 22

23 ОСНОВНА МОДЕЛЬ – СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ “УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЛІКАРЕНЬ”


Slide 23

24 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Створення Державних корпорацій “Університетських лікарень” передбачається за участі багатопро-фільних (обласних та міських) лікувально-профілактичних закладів та вищих медичних (фармацевтич-ного) навчальних закладів


Slide 24

25 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Державна Корпорація – це об’єднання установ, створене відповідно до ст.120 Господарського Кодексу України, де учасники зв’язані між собою договором, згідно з яким передають до цього об’єднання частину своїх повноважень.


Slide 25

26 Клінічні кафедри медичних та фармацевтичних університетів і академій МОЗ України Обласні клінічні лікувально-профілактичні установи УОЗ облдержадміністрацій ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ “УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ”


Slide 26

27 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” При утворенні Корпорації установи-учасники корпорації зберігають статус юридичної особи, не змінюють систему фінансування (тобто не змішуються кошти кількох бюджетів), залишається незмінною також і система підпорядкованості.


Slide 27

28 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Створення Державних корпорацій повинно забезпечити чіткий порядок взаємодії лікувальних закладів та вищих навчальних закладів щодо надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню, підготовці та перепідготовці медичних і фармацевтичних кадрів.


Slide 28

29 Основна мета діяльності Державної корпорації «Університетської лікарні» Покращання надання спеціалізованої, високоспеціалізованої та первинної (у консультативній поліклініці) лікувально-профілактичної допомоги населенню; забезпечення якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників; проведення науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впровадження нових медичних технологій.


Slide 29

30 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” У договорі між учасниками Державної корпорації має бути чітко передба-чено конкретні параметри участі викладачів у лікувальному процесі, впровадженні нових методик лікування та медичних технологій, участь студентів старших курсів і лікарів-інтернів у процесі лікування та профілактики.


Slide 30

31 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Корпорація виконуватиме диспетчерсько - регулюючі функції, забезпечуватиме узгодження лікувального процесу, навчальних планів і програм, вирішуватиме всі спірні питання, що виникатимуть, впроваджуватиме систему матеріального заохочення та преміювання тощо. Як юридична особа Корпорація може представляти інтереси всіх своїх учасників у співпраці з органами влади, на міжнародному рівні, в судах.


Slide 31

32 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Державна корпорація “Університетська лікарня” може створюватись як Кабінетом Міністрів України, так і Міністерством охорони здоров’я України, а також і місцевими органами влади. Генеральний директор такої корпорації може призначатись наказом Міністерства охорони здоров'я України за погодженням з органами місцевої влади.


Slide 32

33 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Обов’язковим є утворення Наглядової ради, до складу якої входитимуть представники всіх органів влади, що мають відношення до цього процесу, а також профспілки і громадські організації.


Slide 33

34 Профільні відділення (клініки), які входять до структури університетської лікарні, очолять висококваліфіковані спеціалісти, завідувачі або професори кафедр вищих навчальних закладів. ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня”


Slide 34

35 Працівники клінічних кафедр беруть участь в проведенні лікувально-діагностичного процесу, здійснюють обходи, консультації хворих, разом з іншими співробітниками несуть відповідальність за якість лікування, організовують клінічні, патолого-анатомічні та наукові конференції, відповідають за підвищення кваліфікації працівників Університетської лікарні. На посади головної та старших медичних сестер клінік, як правило, призначають осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавра” за напрямом підготовки “сестринська справа”. ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня”


Slide 35

36 Джерела фінансування Державної корпорації «Університетської лікарні» кошти Державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; Інвестиції фармацевтичних виробників; кошти, одержані за надання послуг згідно з договорами з юридичними і фізичними особами; благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб доходи, отримані від надання платних медичних послуг; доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання;


Slide 36

37 Багатоканальність фінансування Державної корпорації “Університетської лікарні”


Slide 37

38 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Корпорація здійснюватиме інтегрований аналіз економічних та якісних показників діяльності кожного з учасників корпорації і прийматиме на цій основі рішення найдоцільнішого розподілу їх функцій у наданні тих чи інших видів медичних послуг населенню зони обслуговування.


Slide 38

39 Переваги Університетських лікарень Удосконалення управлінської вертикалі в охороні здоров’я. Поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Створення в рамках існуючої нормативної бази Багатопрофільність та потужність Багатоканальність фінансування


Slide 39

40 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Поєднання клінічної, наукової та освітньої діяльності університетських лікарень має забезпечити приведення якості медичної допомоги населенню у відповідність до міжнародних стандартів. Створення сучасних університетських лікарень на засадах державної корпорації з місцевими органами виконавчої влади може стати основою реформування вищої медичної школи.


Slide 40

41 Щиро дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: