'

Університетські лікарні та клініки в Україні. Досвід та шляхи створення.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1 Університетські лікарні та клініки в Україні. Досвід та шляхи створення. Заступник Міністра охорони здоров’я України, професор В.В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ


Слайд 1

2 ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Програма діяльності Уряду спрямовує діяльність державної влади на всіх рівнях на забезпечення високоякісної і доступної допомоги з орієнтацією системи охорони здоров’я на попередження захворювань, забезпечення безпечного і сприятливого для здоров’я середовища життєдіяльності людини, здоровий спосіб життя населення і покращання демографічної ситуації


Слайд 2

3 «Стратегія включає створення університетських клінік — вони потрібні для об'єднання науки і практики». «Плануємо, щоб в кожному обласному центрі була така клініка, а в столиці напевно буде не одна. Вони повинні працювати для людей» «Дзеркало тижня», 24.02.2008 Міністр охорони здоров'я України В.М.КНЯЗЕВИЧ


Слайд 3

4 Наявність університетських клінік – це нагальна вимога часу і стандартів Всесвітньої Федерації медичної освіти по підготовці лікарів, якими передбачено суттєве поліпшення якості саме практичної підготовки фахівців та їх конкурентоспро-можності на міжнародному ринку праці. НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК ТА ЛІКАРЕНЬ


Слайд 4

5 Законодавчі передумови Указ Президента України від 06.12.2005р. №1694 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я» Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. №366-р «Про схвалення пріоритетів діяльності міністерств на 2008 рік»


Слайд 5

6 Нова Концепція розвитку медичної освіти Мета: Приведення медичної та фармацевтичної освіти – структури, змісту, термінів підготовки – у відповідність до міжнародних освітніх стандартів з урахуванням потреб практичної охорони здоров’я країни. Наказ МОЗ та АМН України від 12.09.2008 №522/51


Слайд 6

7 Підготовка та перепідготовка лікарів і медичних сестер Наукові дослідження на засадах доказової медицини Високоспеціалізована допомога населенню Академічна тріада діяльності університетських клінік та лікарень


Слайд 7

8 МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК


Слайд 8

Федеральні або комунальні багато-профільні заклади охорони здоров’я (госпіталі), на базі яких розташова-ні клінічні кафедри медичних факу-льтетів європейських університетів (Нідерланди, Австрія тощо). Окремі медичні підрозділи або юридичні особи в структурі університетів (США, Німеччина, Франція). Університетські клініки у світі існують як:


Слайд 9

Університетська клініка Віденського медичного університету (Австрія)


Слайд 10

В 1998 році на базі колишньої Віденської лікарні загального профілю було відкрито Університетську клініку Віденського університету. Клініка розрахована на 2200 стаціонарних ліжок. В 2005 році на базі медичного факультету Віденського університету утворений Віденський медичний університет Університетська клініка Віденського медичного університету


Слайд 11

Кількість амбулаторних відвідувань перевищує 1 млн. хворих на рік, а число стаціонарних ліжко-днів наближається до 700 тисяч Понад 35 тисяч операційних втручань у 72 операційних Університетська клініка Віденського медичного університету


Слайд 12

В клініці працює більше 9000 співробітників. Лікарі – 1574; Фармацевти – 128; Фельдшери – 37; Медсестри – 2784; Медичний технічний персонал – 1175; Парамедики – 324; Адміністратори і священики – 1187; Технічний штат – 1384; Інші – 444. Університетська клініка Віденського медичного університету


Слайд 13

До складу клініки входять: 27 КЛІНІК, 49 ВІДДІЛЕНЬ, 61 загальне амбулаторне відділення, 323 спеціальних амбулат. відділень 21 відділень інтенсивної терапії, 51 операційна, 21 мала операційна. Університетська клініка Віденського медичного університету


Слайд 14

Університетська клініка Віденського медичного університету Річний бюджет Університетської клініки складає приблизно 1 мільярд Євро


Слайд 15

Університетська клініка Віденського медичного університету


Слайд 16

Університетська клініка Віденського медичного університету


Слайд 17

18 УНІВЕРСИТЕТСЬКІ КЛІНІКИ В УКРАЇНІ


Слайд 18

19 Історична довідка Перші університетські клініки в Україні 1846 – Університетська клініка мед. факультету Університету Св. Володимира в Києві 1896 – Університетська клініка мед. факультету при Харківському Імператорському Університеті 1897 (1914) – Університетська клініка мед. факультету при Львівському університеті 1900 – Університетська клініка мед. факультету при Новоросійському Імператорському університеті в Одесі


Слайд 19

20 Історична довідка Постанова Раднаркому СРСР від 30 липня 1930 року “О передаче клиник высших медицинских учебных заведений и медицинских факультетов в ведение местных органов здравоохранения” ліквідувала клініки медичних вузів шляхом їх передачі у підпорядкування місцевих органів охорони здоров’я. У 1954 році були передані місцевій владі останні клініки Київського та Львівського медичних інститутів.


Слайд 20

21 Існуючі клініки університетів


Слайд 21

22 Недоліки існуючих університетських клінік Як правило, монопрофільні та малопотужні Не вирішують проблем галузі та не можуть забезпечити в повній мірі якісний навчальний процес


Слайд 22

23 ОСНОВНА МОДЕЛЬ – СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ “УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЛІКАРЕНЬ”


Слайд 23

24 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Створення Державних корпорацій “Університетських лікарень” передбачається за участі багатопро-фільних (обласних та міських) лікувально-профілактичних закладів та вищих медичних (фармацевтич-ного) навчальних закладів


Слайд 24

25 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Державна Корпорація – це об’єднання установ, створене відповідно до ст.120 Господарського Кодексу України, де учасники зв’язані між собою договором, згідно з яким передають до цього об’єднання частину своїх повноважень.


Слайд 25

26 Клінічні кафедри медичних та фармацевтичних університетів і академій МОЗ України Обласні клінічні лікувально-профілактичні установи УОЗ облдержадміністрацій ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ “УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ”


Слайд 26

27 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” При утворенні Корпорації установи-учасники корпорації зберігають статус юридичної особи, не змінюють систему фінансування (тобто не змішуються кошти кількох бюджетів), залишається незмінною також і система підпорядкованості.


Слайд 27

28 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Створення Державних корпорацій повинно забезпечити чіткий порядок взаємодії лікувальних закладів та вищих навчальних закладів щодо надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню, підготовці та перепідготовці медичних і фармацевтичних кадрів.


Слайд 28

29 Основна мета діяльності Державної корпорації «Університетської лікарні» Покращання надання спеціалізованої, високоспеціалізованої та первинної (у консультативній поліклініці) лікувально-профілактичної допомоги населенню; забезпечення якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників; проведення науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впровадження нових медичних технологій.


Слайд 29

30 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” У договорі між учасниками Державної корпорації має бути чітко передба-чено конкретні параметри участі викладачів у лікувальному процесі, впровадженні нових методик лікування та медичних технологій, участь студентів старших курсів і лікарів-інтернів у процесі лікування та профілактики.


Слайд 30

31 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Корпорація виконуватиме диспетчерсько - регулюючі функції, забезпечуватиме узгодження лікувального процесу, навчальних планів і програм, вирішуватиме всі спірні питання, що виникатимуть, впроваджуватиме систему матеріального заохочення та преміювання тощо. Як юридична особа Корпорація може представляти інтереси всіх своїх учасників у співпраці з органами влади, на міжнародному рівні, в судах.


Слайд 31

32 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Державна корпорація “Університетська лікарня” може створюватись як Кабінетом Міністрів України, так і Міністерством охорони здоров’я України, а також і місцевими органами влади. Генеральний директор такої корпорації може призначатись наказом Міністерства охорони здоров'я України за погодженням з органами місцевої влади.


Слайд 32

33 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Обов’язковим є утворення Наглядової ради, до складу якої входитимуть представники всіх органів влади, що мають відношення до цього процесу, а також профспілки і громадські організації.


Слайд 33

34 Профільні відділення (клініки), які входять до структури університетської лікарні, очолять висококваліфіковані спеціалісти, завідувачі або професори кафедр вищих навчальних закладів. ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня”


Слайд 34

35 Працівники клінічних кафедр беруть участь в проведенні лікувально-діагностичного процесу, здійснюють обходи, консультації хворих, разом з іншими співробітниками несуть відповідальність за якість лікування, організовують клінічні, патолого-анатомічні та наукові конференції, відповідають за підвищення кваліфікації працівників Університетської лікарні. На посади головної та старших медичних сестер клінік, як правило, призначають осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавра” за напрямом підготовки “сестринська справа”. ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня”


Слайд 35

36 Джерела фінансування Державної корпорації «Університетської лікарні» кошти Державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; Інвестиції фармацевтичних виробників; кошти, одержані за надання послуг згідно з договорами з юридичними і фізичними особами; благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб доходи, отримані від надання платних медичних послуг; доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання;


Слайд 36

37 Багатоканальність фінансування Державної корпорації “Університетської лікарні”


Слайд 37

38 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Корпорація здійснюватиме інтегрований аналіз економічних та якісних показників діяльності кожного з учасників корпорації і прийматиме на цій основі рішення найдоцільнішого розподілу їх функцій у наданні тих чи інших видів медичних послуг населенню зони обслуговування.


Слайд 38

39 Переваги Університетських лікарень Удосконалення управлінської вертикалі в охороні здоров’я. Поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Створення в рамках існуючої нормативної бази Багатопрофільність та потужність Багатоканальність фінансування


Слайд 39

40 ДЕРЖАВНА КОРПОРЦІЯ “Університетська лікарня” Поєднання клінічної, наукової та освітньої діяльності університетських лікарень має забезпечити приведення якості медичної допомоги населенню у відповідність до міжнародних стандартів. Створення сучасних університетських лікарень на засадах державної корпорації з місцевими органами виконавчої влади може стати основою реформування вищої медичної школи.


Слайд 40

41 Щиро дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: