'

СУЧАСНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИЧОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

СУЧАСНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИЧОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Заступник Міністра охорони здоров’я України Професор В.В. Лазоришинець


Slide 1

Президент України Віктор Ющенко 26 лютого 2008 року провів нараду з освітянами, головами обласних державних адміністрацій, за результатами якої 20 березня 2008 року підписав Указ "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні".


Slide 2

Розвиток освіти є одним з пріоритетних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України. На реалізацію завдань програми діяльності Уряду Міністерство освіти і науки України визначило, а уряд схвалив, П'ЯТЬ ПРІОРИТЕТІВ: запровадження всеохопного зовнішнього незалежного оцінювання вступників до вищих навчальних закладів; підвищення якості освітніх послуг; вжиття заходів для розширення автономії вищих навчальних закладів з навчальної, наукової та фінансово-господарської діяльності, розроблення з цією метою проектів законів;


Slide 3

Президент закликав освітян у 2009 році більше уваги присвятити інтеграції освітянської системи України до засад Болонської Декларації. Президент нагадав, що 2010 рік є кінцевим строком приєднання України до Болонського процесу і до цього року усі вищі навчальні заклади України мають провести необхідні заходи для завершення цієї роботи. 16.09.2008 Нарада керівників вищої школи за участю Президента України Віктора Ющенко


Slide 4

«…вища школа повинна не тільки забезпечувати спеціальністю, але й виховувати патріотизм молодих людей. Давайте вміти позбуватися від колоніальної залежності й уміти бути гідними громадянами нашої країни». 16.09.2008 Нарада керівників вищої школи за участю Президента України В.А.Ющенко


Slide 5

Раду студентського самоврядування при МОЗ України Раду молодих вчених при МОЗ України Для якісної підготовки медичних та фармацевтичних кадрів МОЗ України створено:


Slide 6

Міністр охорони здоров’я України В.М.Князевич 21.10.2008 провів нараду з представниками Ради студентського самоврядування та Радою молодих вчених МОЗ України щодо покращання виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я


Slide 7

«В останні роки медичні навчальні заклади почали готувати фахівців за принципом “конвеєра”. Наслідки таких дій ми вже сьогодні відчуваємо у якості надання медичної допомоги. Ми маємо зруйнувати цей стереотип і стати зразком. Спільно ми повинні зробити так, щоб лікар став найбільш поважною професією у суспільстві” Міністр охорони здоров'я України В.М.КНЯЗЕВИЧ


Slide 8

Міністерство охорони здоров’я України наголошує на необхідності виконання вимог статті 10 Конституції України та статті 5 Закону України про “Вищу освіту”, якими визначено, що державною мовою в Україні є українська мова. Зазначене передбачає необхідність цілеспрямованого контролю з боку керівників ВМ(Ф)НЗ щодо здійснення навчально-методичного процесу, ведення документації виключно українською мовою.


Slide 9

Заходи на виконання Програми з виховної роботи мають бути спрямовані на поліпшення патріотичного виховання громадян України - забезпечення функціонування української мови в усіх сферах діяльності вищих навчальних закладів, формування у громадян України поваги до Конституції України та символів держави, поглиблення обізнаності з українською історією та культурною спадщиною. ВИХОВНА ТА ПАТРІОТИЧНА РОБОТА у ВМНЗ


Slide 10

Прийнята нова Концепція розвитку медичної освіти Мета: Приведення медичної та фармацевтичної освіти – структури, змісту, термінів підготовки – у відповідність до міжнародних освітніх стандартів з урахуванням потреб практичної охорони здоров’я країни. Наказ МОЗ та АМН України від 12.09.2008 №522/51


Slide 11

Підвищення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фармацевтичних кадрів Виконання державного та регіонального замовлень на підготовку фармацевтичних працівників Гармонізація фармацевтичної освіти відповідно до вимог ЕС та забезпечення конкурентноздатності наших фахівців на світовому ринку праці Підвищення якості наукових досліджень у галузі фармацевтичної науки НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ


Slide 12

Основні складові впливу фармацевтичної освіти на галузь


Slide 13

Якісного конкурсного набору студентів на І курс; Виховання у студентів патріотизму та національної свідомості, милосердя та духовності; Наявності відповідного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення; Ефективної організації, інформатизації та управління навчальним процесом; Створення мережі університетських лікарень та клінік; Ефективного контролю за якістю навчання; Стовідсоткового надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів, які навчались за державним замовленням. Для якісної підготовки фармацевтичних кадрів МОЗ України постійно працює над забезпеченням:


Slide 14

(а) чотири роки штатного теоретичного та практичного навчання в університеті або у вищому навчальному закладі еквівалентного рівня, або під спостереженням университету; (b) шестимісячна практика в аптеці, яка відкрита для населення чи у лікарні, під спостереженням госпітального фармацевтичного депаратменту. ВИМОГИ ДИРЕКТИВИ ЄС 2005/36/EC ДО ФАРМАЦЕВТІВ В основі визнання квалификації фармацевта у ЄС повинно бути навчання не менше ніж тривалістю п’ять років, що включає наступне:


Slide 15

Виготовлення фармацевтичної форми лікарської продукції Виробництво і аналіз лікарської продукції Аналіз ліків в лабораторії Зберігання, безпека і розповсюдження ліків в оптовій стадії Виготовлення, аналіз, зберігання і розповсюдження ліків в аптеках Виготовлення, аналіз, зберігання і розподіл ліків в лікарнях Уміння надати інформацію та поради про ліки. Вимоги до якісної професійної діяльності фармацевтичного працівника базуються на стандартах Європейської Директиви ЄС 2005/36/ЕС


Slide 16

Ступенева фармацевтична освіта в Україні, відповідно до вимог Болонської декларації з напряму “Фармація”


Slide 17

ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ Додипломна фармацевтична освіта Тривалість: 5 років – 7000 годин Вимоги: Націо-нальні стандарти освіти Відповідальність: ВНЗ + МОЗ, МОН Післядипломна фармацевтична освіта Тривалість провізорських інтернатур (магістратур): 1 рік Вимоги: стандарти післядипломної освіти Відповідальність: ВНЗ, МОЗ Безперервний професійний розвиток (ПАЦ,ТУ, спеціалізація проте відсутня система набору кредитів та зацікавленість провізорів) Тривалість: 25 – 30 років Вимоги: МОЗ України Відповідальність: МОЗ України,обласні управління ВО “Фармація”


Slide 18

Забезпеченість населення України провізорами і фармацевтами


Slide 19

Підготовка фахівців для галузі охорони здоров’я в Україні здійснюється у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I-IV рівнів акредитації МОЗ України – серед них 64 медичних та фармацевтичних коледжів, 49 медичних училищ, два інститути медсестринства, 17 медичних університетів (академій), сім з яких мають статус національних та Національний фармацевтичний університет. У вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України навчається 24144 студентів за державним замовленням, 30734 за контрактною формою навчання, 12336 за заочною формою (фармація) та 16164 іноземних громадян з 98 країн світу. На підготовці медичних кадрів зосереджено потужний потенціал 1,7 тисяч професорів та докторів наук та понад 6,5 тисяч доцентів та кандидатів наук.


Slide 20

Підготовка фахівців для фармацевтичної галузі України здійснюється 13 вищими медичними і фар-мацевтичними навчальними закладами ІV рівня акредитації та 26 вищими медичними і фармацев-тичними навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації за спеціальностями: "фармація", "клінічна фармація", "технологія фармацевтичних препаратів", "технологія парфумерно-косметичних засобів", "виробництво фармацевтичних препаратів", "аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук". На фармацевтичних факультетах вищих навчальних закладів ІV рівнів акредитації навчаються 18 853 осіб Підготовку фармацевтичних кадрів здійснюють 1177 науково-педагогічних працівників профільних кафедр, з них докторів наук – 156, кандидатів наук – 665, без наукового ступеня – 355 (30%).


Slide 21

ЗАРАХОВАНО НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ Лікувальна справа Мед-проф.справа Бакалаври та мол.спеціалісти 390 297 Стоматологія 86 82 708 500 2307 Педіатрія Фармація Мед. психологія 35 Лікарі 3940 Інші спеціа- льності Усього 4415 осіб при потребі 6850 Економіка та біотехнологія


Slide 22

ЗАРАХОВАНО ЗА КОНТРАКТОМ Лікувальна справа Мед-проф.справа Бакалаври та мол.спеціалісти Стоматологія 1650 (Лікувальна справа) Педіатрія Фармація Мед. психологія Лікарі 3940 Інші спеціа- льності Усього 6553 осіб Економіка та біотехнологія 279 (педіатрія) 1510 (стоматологія) 2901 (ФАРМАЦІЯ)


Slide 23

Всього зараховано – 4074 осіб за спеціальністю “фармація”


Slide 24

КОНКУРС СЕРЕД АБІТУРІЄНТІВ В 2008 РОЦІ НА МІСЦЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ Мед-психол Педіатрія Фармація ВСЬОГО На місця понад план державного замовлення за напрямом "Фармація" було прийнято рекордну за останні роки кількість студентів – 3549 особу (очна та заочні форми підготовки), що свідчить про високий престиж у суспільстві спеціальності провізора.


Slide 25

Прийом до ВФМНЗ I-IV рівнів акредитації з спеціальності 5.110201 “Фармація”


Slide 26

Підготовка фармацевтів по регіонах України (2006 рік)


Slide 27

СУЧАСНИЙ ФАХІВЕЦЬ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ МОБІЛЬНІСТЬ ЗДАТНІСТЬ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ШИРОКА ЕРУДИЦІЯ АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ ГОЛОВНА МЕТА – ВИСОКА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ


Slide 28

ЛіКУВАЛЬНА СПРАВА ПЕДІАТРІЯ МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ СТОМАТОЛОГІЯ (5 років) ЛАБОРАТОРНА СПРАВА СЕСТРИНСЬКА СПРАВА ФАРМАЦІЯ КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЯ ФАРМ.ПРЕПАРАТІВ ТЕХНОЛОГІЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ВИРОБІВ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ БАКАЛАВРАТ ЧЕРЕЗ БАКАЛАВРАТ ТА МОЖЛИВА НАСКРІЗНА ПІДГОТОВКА ВИКЛЮЧНО НАСКРІЗНА ПІДГОТОВКА


Slide 29

ПРОБЛЕМА ВЕЛИКИЙ АКЦЕНТ НА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ПІДХОДІВ ДО ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ (ЄДИНА ШКАЛА ОЦІНОК ДЛЯ СТУДЕНТІВ PASS GRADE, РЕЙТИНГОВА ШКАЛА УСПІШНОСТІ ECTS...), ПРОТЕ НАЙВАЖЛИВІШЕ – ЩО МИ ВИКЛАДАЄМО ТА ЧИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗНАННЯ, ЯКІ МИ НАДАЄМО СТУДЕНТАМ СВІТОВИМ СТАНДАРТАМ


Slide 30

Кредитно-модульна система организації навчального процесу Нова система рейтингового оцінювання Державні ліцензійні іспити Крок 1, Крок 2, Крок 3 за базовими і профільними дисциплінам Нові освітні стандарти та навчальні плани підготовки провізорів та технологів НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВМ(Ф)НЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ


Slide 31


Slide 32

Варто відмітити, що результати ліцензійних іспитів свідчать про дещо кращу підготовленість студентів, які навчаються за державним замовленням, порівняно із студентами, які навчаються за контрактом. Лише 1,7% студентів бюджетної форми навчання не змогли подолати бар’єр у вигляді ліцензійних іспитів, тоді як серед студентів контрактної форми навчання таких осіб 3,8%. Значно гірша підготовка студентів – громадян іноземних держав, серед яких в цілому по всіх спеціальностях ліцензійні іспити не змогли скласти 6,4% студентів.


Slide 33

Зменшення кількості абітурієнтів Кількість випускників середніх загальноосвітніх закладів вже менше кількості ліцензованих місць прийому у ВНЗ України I-IV рівня акред. Сумарно лише по ВНЗ МОН ліцензійні обсяги становлять: по молодших спеціалістах – 191,0 тис. осіб, бакалаврах – 474,2 тис. осіб. Це більше, ніж удвічі перевищує реальні потреби За даними Держкомітету статистики вже у 2010 році 15-річна вікова група населення зменшиться на 26%, а 17-річна вікова група, відповідно, на 23%. 521,9 тис. 472,6 Прийом на навчання іноземних громадян, у першу чергу на англійську форму навчання Підготовка навчально-викладацьких кадрів для читання лекцій і практичних занять англійською мовою Шлях збереження набору студентів ВНЗ:


Slide 34

синтез біологічно-активних речовин з метою створення нових лікарських препаратів; пошук нових біологічно активних речовин рослинного походження для створення на їх основі нових ліків; фармакологічне дослідження нових біологічно-активних субстанцій синтетичного, рослинного та тваринного походження; розробка теоретичних основ та створення нових лікарських засобів на основі продуктів бджільництва; вивчення проблем клінічної фармації; створення лікувально-косметичних засобів; вивчення проблем підприємства, менеджменту та маркетингу у фармацевтичній галузі. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ


Slide 35

Вченими Національного фармацевтичного університету велась робота над створенням понад 100 лікарських засобів широкого спектра фармакологічної дії, які знаходяться на різних етапах впровадження. Науковцями Запорізького державного медичного університету створені і доведені для промислового випуску такі оригінальні вітчизняні лікарські препарати як “Тіотриазолін”, “Тіадарон”, “Тіоцетам-форте”, “Індотрил”, “Кардіотрил”. Нині “Тіотриазолін” використовується для лікування хворих не тільки в Україні, але й в республіці Бєларусь, Росії, Казахстані, Молдові, Узбекистані, Туркменістані, Таджикистані. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ


Slide 36

Підвищення конкурентноздатності вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти Педагогічні інновації та управління якістю навчання Ефективна кадрова політика у ВМНЗ Достатнє матеріально-технічне оснащення кафедр та клінік Сучасний підхід до економічних засад діяльності ВМНЗ Комп?ютеризація навчального процесу Зменшення навантаження на викладачів та студентів, поліпшення соціального захисту СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ШКОЛИ


Slide 37

Щиро дякуємо за Вашу роботу та увагу, шановні колеги!


×

HTML:

Ссылка: