'

XXI ?асырды? техникада?ы жетістіктері

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

XXI ?асырды? техникада?ы жетістіктері


Слайд 1

Ташкентті? ЖОО о?итын студент жа?а телефон ойлап тапты. ?збекстан астанасы Ташкент ?аласында Республикалы? VII инновациялы? идеялар ж?рме?кесі аясында ?ткен бай?ау?а ?бу Райхан ?л-Бируни атында?ы мемлекеттік техникалы? университетіні? 1 курс студенті Сирожиддин Насридинов ?зі?ні? заман талаптарына сай МХ-1 сенсорлы телефонын таныстырды. Телефонны? екі жа?ы да ?йнек, ?рі телефон к?н энергиясы ар?ылы ?уат алады екен. ?нертап?ыш ?зіні? б?л е?бегін патенттеп ал?ан, ?рі телефонды шамамен 600 А?Ш долларына ба?алап отыр. Енді сериялы? н?с?аларын к?бейтпекші.


Слайд 2

Ірі ?уат ?ндіргіш іске ?осылды Мохава сахарасында к?н жылуынан ?уат ?ндіретін электрстанция іске ?осылды. Ол ?лемдегі е? ірі электр?уатын ?ндіретін т?ра?тарды? бірі. Ivanpah Solar Electric Generating System деп аталатын ?уат ?ндіргішті? алар орны 14 квадрат км. М?ндай ?уат ?ндіргіш Google, BrightSource Energy ж?не Bechtel сия?ты белгілі корпорацияларды? к?мегімен салын?ан. Ivanpah 300 мы? айна мен ?ш ?имараттан ??рал?ан. К?н с?улесі айна?а т?су ар?ылы ?имаратта?ы суды жылытады, осылайша буланып ?уат к?зі пайда болады.


Слайд 3

Голландиялы? «м??гілік смартфон» ойлап тапты ?зірге бір веб-сайты мен YouTube желісіне жарияла?ан жарнамасы ?ана бар голландиялы? дизайнер Дейв Хаккенс ?зі ойлап тап?ан Phonebloks телефоны ар?ылы смартфон нары?ына енбек. Оны? идеясы ?те ?арапайым: телефонны? негізгі ?а??асы ?ала береді де, бас?а б?лшектері – экраны, колонкасы мен батареясы, жады ж?не камерасы алмалы-салмалы болады. Я?ни оларды ?алауы?ызша ауыстырып отырасыз. ?зі?із ??растырып алатын б?л телефон к?пшілікке танымал «Lego» ойыншы?ына ??сайды.


Слайд 4

Франция ?алымдары рентген-айна ойлап тапты Б?л айна ар?ылы біз ?зімізді? ішкі органдарымызды, с?йек пен б?лшы? еттерімізді к?ре аламыз.    Адамны? ?з денесіне ?атысты пікірін философиялы? т?р?ыда зерттеу ?шін Францияны? бір топ ?алымдары санды? айна ??растырды. Ал болаша?та ?алымдар ??рыл?ыны? медицина саласына тигізер пайдасы зор екендігіне сенімді. Адамдар осы рентген-айнаны? к?мегімен белгілі бір м?шесін тексеріп, алда?ы ота?а да дайындалу?а м?мкіндік ту?ызар еді.  


Слайд 5

Адамгершілігі бар робот ??растырылды «Honda» компаниясы шы?ар?ан «Asimo» роботыны? со??ы моделі ?зіні? адамгеРобот ептілігімен та?дандырады, оны? ж?гіру, билеу, сатыны пайдалану секілді іс-?имылдары жетілдірілген. Сондай-а? б?дан да бас?а к?рделі тапсырмаларды орындау?а ?ау?арлы. М?селен, бармен немесе даяшы ?ызметін емін-еркін ат?ара алады. Б??ан ?оса, робот адам тілін т?сінумен ?атар, ?арапайым тілде ??гімелесуге ?абілетті к?рінеді.  «Asimo» машинасын ??растыру 14 жыл бойы ж?ргізіліп келеді ж?не ал?аш?ы модельдермен салыстыр?анда, мамандарды? ж?мысында ед?уір ілгерілеушілік бар.


Слайд 6

Смартфон ?уатын 30 секунд ішінде толтыру?а болады Аталмыш батареяларды Израильді? StoreDot компаниясы жасап шы?ар?ан. ?сыныл?ан бейнероликте смартфон 26 секунд ішінде ?уат ал?анын к?руге болады.  Конференцияда хабарлан?анындай, аккумулятор ?азір тек сына? ретінде ?олданылуда. Алда?ы 3 жылды? ішінде компания оны? ?ндірісін жол?а ?оюды жоспарлауда.  


Слайд 7

Францияда ?шатын авток?лік жасалды Францияда ?лемдегі ал?аш?ы ?шатын авток?лікті? жобасы жасалды. Pegasus деп аталатын ультраже?іл ?ша? нары?та 2015 жылы пайда болады, деп хабарлайды Росбалт.К?лікті ?шыру сына?ы осы жылды? наурыз айында ?ткізіледі деп жоспарлап отыр. К?лікті жасаушыларды? с?зіне ?ара?анда, ол ?зірге 60-80 ш/с жылдамды?ымен ?ш са?ат?а дейін ?ша алады. Ал ?ша?-к?лікті? ??ны шамамен 100 мы? еуроны ??райтын болады.


Слайд 8

«СУ Ж?ТЫП, БУ Т?КІРЕТІН К?ЛІК» О?т?стік Кореяны? Hyundai компаниясы сутегімен ж?ретін ша?ын к?лігін елге таныстырды Б?л к?лікті лизингке сатып ал?ысы келетін адам басында 3 мы? доллар а?ша салып, ?ш жыл бойы ай сайын 499 А?Ш долларын т?леп т?рады. Hyundai сутегі отыны мен ?осымша а?ау шы?ындарын мойнына алма?шы. Жапонияны? Honda ж?не Toyota компаниялары да 2015 жылы сутегімен ж?ретін к?лікті? жаппай нары??а арнал?ан модельдерін шы?арамыз деп м?лімдеді.


Слайд 9

Иіс шы?аратын ?ялы телефон Ерекше ??рыл?ы Android немесе iOS операциялы? ж?йесіне ?осылу ар?ылы ж?мыс істейді. Ша?ын гаджетті? ішінде хош иіс шашатын с?йы?ты? ??ю?а арнал?ан арнайы таспаны салатын жер бар. ?зірге атауы ?ойылма?ан б?л затты ойлап тап?андар оны ?алтафоны?ызды? оят?ышына, т?рлі ойындар ойна?анда немесе йогамен айналыс?анда ?олдануды ?сынады.


Слайд 10

Пара алмайтын жол са?шы К?лік ?о?аласын реттеу мен адамдарды? ба?даршамды елемеу ?детіне тос?ауыл ?ою ?шін ?ала орталы?ына 2,5 метрлік робот орнатылды.Б?л роботты жасау идеясы Киншастегі ?олданбалы техника жо?ары институтыны? ?нертап?ышы Исайе Тереза?а тиесілі. Роботты? к?зіне арнайы бейнекамералар орнатылды, осылайша оны? к?зі кез келген ереже б?зу фактілерін тіркеп отырады. Сонымен ?атар онда ба?даршам белгілері ж?не жаяу ж?ргіншілерге а?парат беретін ?ондыр?ылар жаса?талды. Роботтар к?н батареяларынан алын?ан энергиямен ж?мыс істейді ж?не оны? ?уаты т?нгі уа?ытта да таусылмайды


Слайд 11

?ялы телефон мен смартфондар координатын ба?ылайтын ж?йе іске ?осылды Кез келген адам ?ялы телефонына «Kaz-Gps» ?осымшасын орнатып оны ба?ылай алады. Ж?йені? арты?шылы?ы GPS-спутникпен ?зіні? т?р?ан жерін аны?тайды. Тіпті ?алада Wi-Fi н?ктелері ар?ылы арнайы алгоритмді пайдалана отырып т?р?ан жерін аны?тайды, сонды?тан ол батареяны? ?уатын аз пайдаланады. Телефон спутник координатын, ?ялы телефон операторларыны? A-GPS желісін, Wi-Fi н?ктесін пайдаланатынды?тан оны жасырып ?алу м?мкін емес. Пайдаланушы ?зіне ?андай алгоритм ?ажет екендігін та?дайды.


Слайд 12

Aluratek фермасы Интернэт ар?ылы  радио ты?дау?а болатын USB аспабын шы?арды. Б?л аспап ар?ылы интернетке ?осылу?а болатын барлы? жерден д?ние ж?зіні?  300 дей еліні? 13000 интернэт радиосын ты?дау?а м?мкіндік береді


Слайд 13

Экраны хош иіс шы?аратын теледидар  Жа?ында Токио университетіні? ?алымдары экраны хос иіс шы?аратын ал?аш?ы теледидарды таныстырды, деп жазады Day.az. ?зірге мамандар экранны? жа?а піскен шабдалыны? ж?не ысты? кофені? хош иісін шы?аратын екі н?с?асын ?ана ?сынып отыр. Теледидар экранынан шы?атын хош иістер ?арапайым т?сілмен ж?зеге асады. Теледидарды? ж?мыс істеуінен ?ызатын хош иісті гранулалар буланады. Осылайша, бу?а айнал?ан гранулалар экран б?рыштарында орналас?ан желдеткіштер ар?ылы теледидар алдында отыр?ан к?рерменге жетеді.


Слайд 14

Сингапурде а?аш ноутбук ойлап тапты Сингапур дизайнерлері ерекше ноутбук шы?арды. Оны? корпусы а?аштан жасал?ан. Ол бірден экологиялы? компьютер д?режесіне ?тіп, ?лемдегі ал?аш?ы «жасыл компьютер» м?ртебесін алып ?лгерді.  М?ны? бір ерекшелігі, сатып алушы оны? т?ріні? ж?не корпусыны? дизайнын ?з ?алауынша та?дай алады. Жа?а компьтерді? корпусы ?шін а?аш, пластик, шыны, болмаса та?ы бір затты та?дау?а болады. Тіпті дизайнын да. Жа?а ноутбук Project Novena деп аталады ж?не сатып алушылар?а ?азірді? ?зінде алдын ала тапсырыс беруге болады.


Слайд 15

Samsung-ты? ‘а?ылды’ браслеті Gear Fi»t атты гаджет ж?ртшылы? назарына «Mobile World Congress 2014» к?рмесінде ?сынылды.   ??рыл?ы СМС хабарламалар мен ?о?ырауларды ?абылдаудан б?лек, иесіні? ж?рек ?а?ысыны? жиілігін тексеріп, оны? ж?ріп ?ткен жолын есептей алады. ?ндіруші компания ?кілдеріні? айтуынша, гаджетті? ?уаты оны? 2-3 к?н бойы ?здіксіз ж?мыс істеуіне жетеді. Samsung-ті? «Gear Fit» браслеттері с?уір айында сатылым?а шы?ады деп к?тілуде.


Слайд 16

Кептелістен ??т?аратын жа?а к?лік  Испанды? дизайнер Гектор дель Амо ша?ын ж?не же?іл тік?ша?ты? жобасын жасап, к?пшілікті? назарына ?сынды.  Кішкентай тік?ша? Zero helicopter деп аталады. ?нертап?ыш б?л тік?ша?ты ?алада?ы кептеліс м?селесін шешу ма?сатында жаса?ан. К?лікті? б?л т?рі бір адам?а ?ана арнал?ан, ?рі ?те же?іл к?рінеді. Тік?ша? ?зіні? кіп-кішкентай дизайны мен салоныны? формасы ?шін ZERO деген ат?а ие болды. Ша?ын ?рі же?іл к?лік 0-ге де ??сайды. Zero Helicopter тік?ша?ын ?уе мотоциклі десе де болады. Ол аз ?ана уа?ытта сізді діттеген жері?ізге жылдам жеткізеді. 


Слайд 17

Корнель университетіні? информатика департаментіндегі Personal Robotics Lab ?алымдар ?йымы адам?а ?ызмет к?рсететін робот ойлап. PR2 деп аталатын темір адам расымен де кез келген б?йры?ы?ызды ?зірлеуге даяр. Microsoft Kinect ба?дарламасы орнатыл?ан ол бір мезгілде бірнеше затты к?з алдында ба?ылай алады. М?селен, сіз бір зат?а ?олы?ызды созса?ыз, оны? сізге ?ажет екенін біліп, бірінші болып к?мектесуге даяр. М?селен,  бокал мен сыра б?телкесі т?р делік. Сыра?ызды ішіп болып, ыдысы?ызды ?стелді? ?стіне ?ойса?ыз, ол сізге та?ы да сусын керек деп т?сініп, ??йып береді.   Одан б?лек, д?кенге барып зат алып келе алатын ?абілетке де ие. ??растырушыларды? айтуынша, PR2 82%-?а дейін а?паратты д?рыс ?абылдайды. 


Слайд 18

?имылмен бас?аратын ноутбук Hewlett-Packard (HP) компаниясы Envy 17 Leap Motion Special Edition деген атау?а ие ?ол ?имылымен бас?арылатын ноутбук жасап шы?арды. Оны тіптен, ?ашы?ты?тан бас?ару?а болады. Сонымен ?атар, Envy 17 17,3 дюймдік сенсорлы экран?а ие  ??рал Intel Core i5 процессорымен ж?не NVIDIA графикасымен жабды?тал?ан. Дегенмен, ол тез ж?мыс істеуге аса ?олайлы емес. ?рі ?олы?ды барынша жо?ары к?теруі? керек. О?ан тез таусылып ?алатын ?уатын та?ы ?осы?ыз.  НР компаниясы жа?а ?німіне тапсырысты 16 ?азаннан бастап ?абылдайды. Оны? нары?та?ы ??ны 1050 доллардан басталады деп отыр.


Слайд 19

?лемдегі е? жылдам принтер бір минутта 152 пара? шы?арады. Жапонды?  Kyocera Corp компаниясы  ?лемдегі е? жылдам принтерді ойлап шы?арды. Ол бір минутта 152 пара? ?а?аз басу ?абілетіне ие. Оны? б?лай ж?мыс істеуіні? басты ерекшелігі – ?деттегі ?а?аз шы?ар?ыштар секілді 300dpi сыйымдылы??а дейін ке?еюіен б?лек, бір мезгілде екі пара?ты басатынды?ында.   Екі еселенген ??рал бір базада орналас?анды?тан, т?тынушылар?а принтер ?шін бір ?ана ??рыл?ы сия жетеді. ?зынды?ы 112 миллиметр болатын ерекше картриджді? б?лшегі принтерді? ?ар?ынды ж?мыс істеуін ?амтамасыз етіп т?рады. Ол ар?ылы бір уа?ытта екі т?рлі бояумен ?а?аз шы?ару?а да м?мкіндік бар. ?рі бояу ?олы?ыз?а жа?ылып, ?олайсызды? тудырады деп саспа?ыз. ?німді ??растырушылар нары?та м?ндай жылдамды?пен ?а?аз басатын м?шинені? аса ?ажеттілігі бай?алатынды?ын ал?а тартты.


Слайд 20

Су ар?ылы «ж?мыс істейтін» «принтер-фонтан. Заманауи а?ым?а сай ?а?аз шы?аратын  принтерлерді? де т?р-т?рі шы?ып жатыр. Жапонды? ?алымдар  одан да ?ткен ?ажайыпты – су ар?ылы ?а?аз басатын принтер-фонтанды ойлап тапты.  Оны ?а?аз шы?ар?ыш деп айту?а да келі?кіремейді. Адамдарды? к?з алдына судан м?тіндер, суреттер мен с?лбалар шы?ып т?ратын ?демілікті тек к?збен к?ру ?ажет!


Слайд 21

«Майыс?а?» телефон Samsung компаниясыны? ерекше ?ялы телефоны ешкімді бей-жай ?алдырма?аны аны?. ?нертап?ыш Хейон Ю (Heyon You) ойлап тап?ан б?л ?алтафон иілгіш ?асиетке ие. Тіптен, оны ?алауы?ызша орап, т?тікшеге айналдырып алуы?ыз?а да болады. Galaxy Skin процессоры 1 ГГц такты жиілігіне, ал дисплей WVGA-ке?ейтіліміне (480x800 н?кте) ие. Камераны? суретке т?сіру м?мкіндігі – 8 мегапиксель. «??былмалы» аппаратты б?ктелмей т?р?ан к?йінде к?рсе?із, ?деттегі телефон іспетті. Ал, оны майыстырса?ыз, аудио,-бейнеж?йесі ашылады. Жанына б?рап, ортасын с?л ?исайтса?ыз, к?дімгі оят?ыш са?ат дерсіз. Тіптен, ?ол?а браслет ретінде киіп ж?руге немесе белдікке ?ыстырып ?ою?а да ы??айлы дейді Хейон Ю.


Слайд 22

?олжазбаны электронды т?рге айналдыратын ?аламсап шы?ты. Дизайнерлер жаз?ан-сыз?аны?ызды жадында са?тайтын ?асиетке ие ?аламсап ойлап тапты. Recorder деп аталатын ?аламды 7 ?алым бірігіп, жо?ары технологияны? м?мкіндіктерін пайдаланып жасап шы??ан дейді Allday.in.ua.   Recorder-ді? ерекшелігі, ?а?аз?а жаз?ан жазба?ызды арнайы орнатыл?ан лазерлі жад?а са?тап отырады. Ал  са?тал?ан жазбаны Bluetooth-ді? к?мегімен компьютері?ізге жібере аласыз. Жазу ??ралыны? ерекше ж?йесі тіпті ?ателерді де тексереді.  ?зірге эксперимент ретінде шы?арыл?ан ?аламны? а?ылшын тіліне арнал?ан н?с?асы ?ана бар. Оны ??растырушылар тауар ?олжетімді жа?дайда сатылым?а т?седі деп отыр.».


Слайд 23

?оз?алысты же?ілдететін «а?ылды» велосипед ойлап тапты. Голландиялы? ?нертап?ыш "а?ылды" велосипед ойлап тапты.  VANMOOF 10 деген атау?а ие к?лік GPS пен к?птеген тетіктерді? к?мегі ар?ылы педальді? айналуын же?ілдетеді. Сонымен ?атар, ол жылдамды??а ?сер ету ар?ылы алды??ы д??гелекті? ?оз?алт?ышын ретке келтіріп отыратын к?рінеді. 250 Вт-?а те? мотор велосипед тебушіні? ая?ына т?сетін к?шті  80 %-?а дейін же?ілдетеді. Тіпті, ?ажет жа?дайда моторды ?шіріп ?ою?а да болады. Ал д??гелектеріні? жиегіне аккумулятор батареялары бекітілген. Ол шамамен 30-60 ша?ырым?а дейін жол ж?руге жарамды. "Аккумулятор 3 са?атты? ішінде толы? зарядталады" дейді ??растырушылар. Шайтанарбаны? салма?ы 19 келіге те?. Бастап?ы шы?арылымы 200 дананы ??райтын велосипед ?стіміздегі жылды? ?араша айында сатылым?а т?седі деп к?тілуде. Нары?та?ы ба?асы да арзан емес, 2600 доллар.


Слайд 24

?нертап?ыштар к?лемі кішкентай USB-?тік жасап шы?ты. К?нделікті т?рмыс?а аса ?ажетті заттарды? бірі – ?тіксіз киім кию ?олайсызды? тудырары аны?. Ал киімі?із ?ыртыстанып ?алатын матадан тігілген болса, тіптен ?иын. Оны? ?стіне химиялы? тазарту ?ызметіне екіні? ж?гіне бермейді. Осыны? б?рін ескерген ?нертап?ыштар компьютерге ?осылатын USB-?тік ойлап тапты деп жазады intenews.ru. «Ерекше» ?тік ке?седе, іссапарларда, ?деттегі ?тікті ?олдану?а жа?дай жасалма?ан жерлерде ?те ы??айлы. Арнайы интерфейсі бар ??ралды компьютері?ізге ?осу?а болады. Ал компьютер жо? жа?дайда екі батарея салса?ыз, жеткілікті. А?Ш-та 10 доллар т?ратын ?тік кез келген адам?а ?олжетімді.


×

HTML:

Ссылка: