'

ОДЛИЧНОСТ ВО ПЕРФОРМАНСИТЕ и ЛИДЕРСТВОТО

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1 Пограмата ОДЛИЧНОСТ во ПЕРФОРМАНСИТЕ и ЛИДЕРСТВОТО е дизајнирана да ви овозможи постигнување на многу амбициозни лидерски стандарди и бизнис резултати. Истата ќе креира промена во вашата компанија, во вашиот личен и компаниски лидерски стил и размислување, во вашите однесувања и перформанси. Оваа програма не започнува од место на слабост. Оваа програма е за подигање на менаџментот и вработените од добро кон конзистентно одлично. Ви препорачуваме, нај сениорните менаџери од менаџерскиот тим да бидат први кои ќе учестуваат во оваа програма. Целосната програма видете ја овде: http://www.skyisthelimit.org/The%20Excellence%20program%20p1MKD.pdf ОДЛИЧНОСТ ВО ПЕРФОРМАНСИТЕ и ЛИДЕРСТВОТО © 2010 КОУЧ ЕРА www.skyisthelimit.org/mk.htm


Слайд 1

2 Вашите ПЕРФОРМАНСИ = КУЛТУРА x Интервенции Под ПЕРФОРМАНСИ подразбираме: Профит, Финансии К Под Интервенции Квалитет, Ефикасност, У подразбираме: Продажба, Услуги, Л Вештините и Креативност, Иновација T однесувањата Социјална Одговорност У на менаџментот. Задоволство на вработените Р А Сите индикатори во вашиот EBIT (earning before taxation) Дознајте повеќе: http://www.skyisthelimit.org/MVKK.html ОДЛИЧНОСТ ВО ПЕРФОРМАНСИТЕ и ЛИДЕРСТВОТО © 2010 КОУЧ ЕРА www.skyisthelimit.org/mk.htm


Слайд 2

3 ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА е Клучот на вашите одлични бизнис резултати КУЛТУРА е сумата на вашите вредности, верувања и ставови. Истата се манифестира и огледува низ вашите ОДНЕСУВАЊА и ПЕРФОРМАНСИ ОДЛИЧНОСТ ВО ПЕРФОРМАНСИТЕ и ЛИДЕРСТВОТО © 2010 КОУЧ ЕРА www.skyisthelimit.org/mk.htm


Слайд 3

4


Слайд 4

5 Дали ја мерите вашата организациска култура и вредностите на вашите менаџери? MEРЕЊЕТО Е КЛУЧНО “Ако неможеш да измериш, нема да можеш да менаџираш”. Дури и кога сте профитабилни, и имате стратегија за лидерски развој и управување со промени, Вашата компанија гиби време, енергија, клиенти, вработени и многу пари бидејки немате кохезија и изедначеност во организациската култура. Вредностите одбрани од вашиот егзекутивен тим запишани на вашиот вебсајт не ја рефлектираат вистинската организациска култура. Кои се вистинските вредности на вашите лидери и менаџери? Доколку не ја мерите, невозможно е да ја знаете културата во организацијата. Поради ова вие нема да можете да ја корегирате и менаџирате. Вие сте како морнар без компас, хирург без рентген. © 2010 КОУЧ ЕРА www.skyisthelimit.org/mk.htm


Слайд 5

6 Ако не ја мерите не постои начин да дознаете: 1) Организациската ЕНТРОПИЈА Помала ентропија, поголеми заштеди, подобри резултати. Дознајте повеќе: http://www.skyisthelimit.org/MVKK.html 2) Oрганизацискато Центрирање-КОХЕЗИЈА (ALIGNMENT) Поголемо центрирање, поголема КОХЕЗИЈА, подобар тим, подобри резултати, повисок профит. 3) Невозможно е да креирате ОДЛИЧНИ ЛИДЕРСКИ развојни програми. Дознајте повеќе: http://www.skyisthelimit.org/MVKK.html Дали ја мерите вашата организациска култура и вредностите на вашите менаџери? © 2010 КОУЧ ЕРА www.skyisthelimit.org/mk.htm


Слайд 6

7 Дали го знаете % на ЕНТРОПИЈА во вашата компанија? Точно ќе го знаете само доколку ја мерите културата. Цената на Организациската Ентропија: Доколку имате ентропија од само 25%, ова едноставно значи дека секој 4ти ден во вашата компанија е непродуктивен. Ако за плати на вработените одвојувате 1000 000 Евра, 250 000 Евра ви се тотално изгубени од самиот старт. Националната ентропија на САД е 50% (2009), во Скопје е 48%. Во 2005 водечка банка започнува со процесот на мерење и менаџирање на организациската култура (една од илјадници компании). Таа година ентропијата во банкате е 25%. 4 Години подоцна низ процесто на културна трансформација, ентропијата е само 13% . Дополнително видете ги слајдовите 10/11. ЕНТРОПИЈА и цената на Култура? Ентропија е непродуктивната, негативна енергија во системот © CTT


Слайд 7

8 Со оглед на тоа дека не ја знаеме вашата финансиска анализа, ќе дадеме пример базиран на нашите искуства во работењето со над 1000 компании низ целиот свет. Компанијате е ТОП 10 Македонска фирма. 1100 вработени, бруто трошоци за плати во 2008:12 865 521 Eвра (Deloitte ревизија 2008). Во наредните 4 години, доколку започнат со мерење и менаџирање на организациската култура и ентропијата се намали како во искуството на напоменатата банка од само 3% годишно, компанијата ќе заштеди само на намалени трошоци за плата 5 666 912 Eвра. Да не ги напоменуваме подобрените перформанси во сите останати сегменти и ЕБИТ(earning before taxation will improve). Почетокот на заштеда и подобрување на перформансите е пред вас. Контактирајте не: Директен: +389 25297038 Moбилен:+389 70 956 977 КОЛКАВА Е ЗАШТЕДАТА? © 2010 КОУЧ ЕРА www.skyisthelimit.org/mk.htm


Слайд 8

9 КОХЕЗИЈА-ЦЕНТРИРАЊЕ Tипична Култура – Пред мерењето и Трансформација Кохезивна Култура - Производ на мерењето и трансформација Поголема кохезија, подобар тим. КОЛКУ Е КОХЕЗИВЕН ВАШИОТ ТИМ? © 2010 КОУЧ ЕРА www.skyisthelimit.org/mk.htm


Слайд 9

10 Во 2005 кога е направено првото мерење, центрирањето во банката било само 3 еднакви вредности. Ова е знак на ниско до нормално центрирање и кохезија. 4 години подоцна, после многу интервенции во културата и лидерството, центрирањето е 6 еднакви вредности. Ентропијата е намалена за фантастични 12%. 1. cost-consciousness (313) 2. profit (283) 3. accountability (263) 4. community involvement (254) 5. client-driven (229) 6. process-driven (219) 7. bureaucracy (215) (L) 8. results orientation (215) 9. client satisfaction (204) 10. silo mentality (204) (L) PL = 10-0 IROS (P) = 1-4-5-0 IROS (L) = 0-0-0-0 3 Matches 1. accountability (494) 2. client satisfaction (363) 3. client-driven (347) 4. employee satisfaction (330) 5. employee recognition (288) 6. financial stability (218) 7. teamwork (204) 8. integrity (202) 9. balance (home/work) (194) 10. trust (187) PL = 10-0 IRS (P) = 5-5-0 IRS (L) = 0-0-0 1 Match 1. accountability (567) 2. honesty (448) 3. commitment (403) 4. integrity (376) 5. responsibility (290) 6. family (284) 7. respect (269) 8. trust (264) 9. reliability (227) 10. efficiency (225) PL = 8-2 IROS (P) = 0-1-6-1 IROS (L) = 0-0-2-0 3 Matches Лични Вредности Моментални вредности Посакувана Култура БАНКА 2005 Ова е само еден од илјадите примери © CTT


Слайд 10

11 1. accountability (L4) 2. client-driven (L6) 3. client satisfaction (L2) 4. community involvement (L6) 5. achievement (L3) 6. cost-consciousness (L3) 7. teamwork (L4) 8. performance driven (L3) 9. being the best (L3) 10. delivery (L3) 1. cost-consciousness (L3) 2. profit (L1) 3. accountability (L4) 4. community involvement (L6) 5. client-driven (L6) 6. process-driven (L3) 7. bureaucracy (L) (L3) 8. results orientation (L3) 9. client satisfaction (L2) 10. silo mentality (L) (L3) 1. cost-consciousness (L3) 2. accountability (L4) 3. client-driven (L6) 4. client satisfaction (L2) 5. results orientation (L3) 6. performance driven (L3) 7. profit (L1) 8. bureaucracy (L) (L3) 9. teamwork (L4) 10. community involvement (L6) 2006 2007 2005 2008 1. client-driven (L6) 2. accountability (L4) 3. client satisfaction (L2) 4. cost-consciousness (L3) 5. community involvement (L6) 6. performance driven (L3) 7. profit (L1) 8. achievement (L3) 9. being the best (L3) 10. results orientation (L3) 5 Matches 4 Matches 4 Matches 3 Matches 2009 1. accountability (L4) 2. client-driven (L6) 3. client satisfaction (L2) 4. cost-consciousness (L3) 5. community involvement (L6) 6. achievement (L3) 7. teamwork (L4) 8. employee recognition (L2) 9. being the best (L3) 10. performance driven (L3) 6 Matches Центрирање и промена во културата за 4 години © CTT © 2010 КОУЧ ЕРА www.skyisthelimit.org/mk.htm


Слайд 11

12 После мерењето Програма за ЛИДЕРСКИ РАЗВОЈ Каква програма за лидерски развој имате во вашата компанија? Вашите ТОП егзекутивни директори мора да ја разберат важноста на организациската култура, вредностите и нивното менаџирање. Доколку ова не се случи, до кохезијата нема да дојде. Културата нема да се промени и перформансите ќе имаат само обична растечка линија. Нема да можете да постигнете ОДЛИЧНОСТ со слаба и некохезивна култура. Вашите перформанси ќе бидат под вашиот потенцијал. После мерењето го следиме вашиот процес и ви нудиме интервенции во коучинг и лидерски развој кои ќе изградат континуитет во вашата ОДЛИЧНОСТта. Погледнете ги деталите: www.skyisthelimit.org/Odlicnost%20vo%20performansite.html За повеќе информации околу мерењето на вашата организациска култура и трансформација контактирате не: Директен: +389 25297038 Mob:+389 70 956 977


Слайд 12

13 Старите менаџерки стилови, базирани на команда и контрола, создаваат старв од казнување. Ова е одличен начин за лоши перформанси и слаба култура. Коучингот е базиран на доверба и поддршка и ги зајакнува луѓето и организацијата. Континуиран тренинг за коучинг вештини и “1 на 1” коучинг е најдобриот начин да се креира и оддржи длабоката промена во однесувањата и културата на менаџерите и луѓето во организацијата. Доколку коучингот нема континуитет и се води само периодично нема да ги даде посакуваните резултати. Егзекутивците треба да станат мајстори во коучингот и да го користат како основа за менаџирање со луѓето. Треба да инвестирате во ЕГЗЕКУТИВЕН КОУЧИНГ доколку сакате да постигнете ОДЛИЧНОСТ. Колку често користите КОУЧИНГ како менаџмент стил и алатка за менаџирање? После мерењето Програма за ЛИДЕРСКИ РАЗВОЈ © 2010 КОУЧ ЕРА www.skyisthelimit.org/mk.htm


Слайд 13

14 КОУЧ ЕРА е иновативна консултантска куќа, специјализирана во полето на егзекутивен коучинг, лидерски развој и трансформација на корпоративната култура. Нашата основна цел е да им асистираме на нашите клиенти (компании и организации) и нивните вработени, да станат шампиони од внатре и од надвор. Цертифицирани консултатни за менаџирање со алатките за културна трансформација (Culture Transformation Tools), од страна на Barrett Values Centre. ЗА НАС © 2010 КОУЧ ЕРА www.skyisthelimit.org/mk.htm Ви Благодариме


×

HTML:

Ссылка: