'

Национална програма “Диференцирано заплащане”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Национална програма “Диференцирано заплащане” Решение № 541 на МС от 7 август 2007 година


Слайд 1

2 Новата система за диференцирано заплащане ще бъде основана на


Слайд 2

3 Първи стълб – учебна 2008/2009 ЦЕЛИ 1. Осигуряване на предвидимост в развитие на кариерата 2. Обвързване на професионалната кариера с нарастващ престиж, с повече отговорности и с диференцирана основна заплата в зависимост от длъжностното ниво ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Засилване мотивацията за квалификация и по-ефективно изпълнение


Слайд 3

4 Втори стълб – учебна 2006/2007 ЦЕЛИ: 1. Създаване на условия за конкуренция 2. Относителна съпоставимост на трудовото изпълнение вътре в образователната институция ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Засилване мотивацията за по-ефективно изпълнение за постигане целите на съответната институция (ДГ, училище, обслужващо звено)


Слайд 4

5 Трети стълб – учебна 2008/2009 ЦЕЛИ 1. Създаване на условия за конкуренция между ДГ, училища, обслужващи звена 2. Относителна съпоставимост между еднакви по вид и степен ДГ, училища и обслужващи звена по национални зададени показатели ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Засилване мотивацията за екипна работа и повишаване качеството на образователно-възпитателния процес


Слайд 5

6 Общ бюджет на програмата


Слайд 6

7 принципи на финансиране


Слайд 7

8 Принципи на финасиране втори модул


Слайд 8

9 Необходимо е да знаете, че... Допълнителното трудово възнаграждение /ДТВ/ се определя за постигнати резултати за учебната 2006/ 2007 година; В процеса участва само лице, което има действително отработени най-малко 7 месеца при един и същ работодател; Лице, което изпълнява ЗНПР в повече училища се оценява от директора на училището, в което е открито работното място; Полученият размер на ДТВ е за второто полугодие на 2007 г. и се изплаща еднократно или на части, съгласувано с финансиращия орган; При преместване от едно училище в друго на лицето се изплаща оставащата сума при прекратяване на трудовия договор; Директорът отговаря за цялостната организация на дейността по определяне на допълнителното трудово възнаграждение за педагогическите специалисти; Началникът на РИО отговаря за цялостната организация на дейността по определяне на допълнителното трудово възнаграждение на директорите на общински училища и обслужващи звена и на директорите на държавни ДГ, училища и и обслужващи звена финансирани от МОН, МЗП, ДАМС.


Слайд 9

10 Тхнология – първи модул Началникът РИО определя директорите на общински училища и обслужващи звена за председатели на комисии за определяне на допълнително трудово възнаграждение на педагогическите специалисти Директорът на ДГ, училището, обслужващото звено: насрочва и провежда педагогически съвет Изпраща обобщена заявка (приложение 3) Определя комисия


Слайд 10

11 3. Определяне на резултатите от труда за всеки педагогически специалист 4. Попълване на карта за определяне на допълнително трудово възнаграждение (приложение 1) 5. Определяне на конкретиния размер (заповед)


Слайд 11

12 Технология - втори модул 1. Началникът на РИО определя: 12състава на комисията за определяне на допълнително трудово възнаграждение на директорите на общински училища и обслужващи звена; състава на комисията за определяне на допълнително трудово възнаграждение на директорите на държавни обслужващи звена и държавни училища, финансирани от МОН, МЗП и ДАМС. 2. Определяне на критерии към показателите в Приложение 2 в зависимост от вида на училището и обслужващото звено 3. Попълване на карта (Приложение 2) за всеки директор – срок 14.09.2007 г. 4. Изпращане на списък на директорите с броя на точките до финансиращия орган – срок 20.09.2007 г. 5. Определяне на конкретния размер на допълнителното трудово възнаграждение за всеки директор (заповед)


Слайд 12

13 Важно е да знаем, че... Не се предоставят средства по Националната програма за диференцирано заплащане на ДГ, училища или ОЗ , в които повече от 70 % от учителите ще получат допълнителни възнаграждения , отклоняващи се до +/-10 % от средното допълнително възнаграждение за съответната ДГ, училище или ОЗ съгласно разпоредбите на т. 6.1.3, подточка 6 от Решението.


Слайд 13

14 Начално училище “Х” 4 паралелки; 5 учители Получени средства от първостепенния разпоредител – 675 лева; /средно по 135 лв. на учител/ Примерно разпределение съгласно разпоредбата на т. 6.1.3, подточка 4 от Решение № 541 от 07.08.2007г. Пример:


Слайд 14

15 В разгледания пример дали е спазено изискването на подточка 6 ?! Общо определената сума от училището – 675 лв. Средно допълнително възнаграждение за училището – 135 лв. 135 лв.+ 10 % от 135 лв. = 148,5 лв. 135 лв. – 10% от 135 лв. = 121,5 лв. 70 % от 5 учители = 3,5 / 4 учители/ Сумите за получаване са: - 90,00 лв.; - 140,62 лв.; - 121,88 лв.; - 168,75 лв.; - 153,75 лв.;


Слайд 15

16 . Общо получена сума от училището- 675 лв. Средно допълнително възнаграждение за училището – 135 лв. 135 лв.+ 10 % от 135 лв. = 148,5 лв. 135 лв. – 10% от 135 лв. = 121,5 лв. 70 % от 5 учители = 3,5 /4 учители/ Сумите за получаване са: - 123,00 лв.; - 140,62 лв.; - 121,88 лв.; - 138,45 лв.; - 151,05 лв.; Пример за неспазване на подточка 6


Слайд 16

17 Нека не забравяме, че... Необходимостта от въвеждане на нова система за диференцирано заплащане е сред ключовите приоритети във визията на МОН за развитие на човешките ресурси и повишаване качеството на образование.


Слайд 17

18 Благодаря за вниманието!


Слайд 18

19 Да очакваме и трудности, но... Няма универсален мениджърски подход, който да е винаги ефективен; Затова очаквам от вас: - максимална обективност; - безпристрастност; - везните да бъдат в равновесие.


Слайд 19

20 Избор на комисия Педагогически персонал- от 10 и повече лица - комисията е : директор 3, 5 или 7 души; - при липса на консенсус- окончателното решение се взема от директора; - членовете на комисията се оценяват от директора; Педагогически персонал-под 10 лица – оценява се от директора; Попълва се карта , която се подписва от комисията и се съхранява в личното досие на оценения; Краен срок за оценяване на резултатите- 14.09-2007 година


×

HTML:

Ссылка: