'

Повереник за заштиту равноправности Статус, задаци, надлежност, унутрашња организација

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Повереник за заштиту равноправности Статус, задаци, надлежност, унутрашња организација Република Србија ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ


Slide 1

Статус Повереника за заштиту равноправности Установљен Законом о забрани дискриминације Специјализован, самосталан и независан државни орган Централно национално тело за заштиту од дискриминације Бира га Народна скупштина Мандат – пет година Ужива имунитет


Slide 2

Усклађеност са међународним и евопским стандардима Избор , начин рада и поступања Повереника усклађени су са међународним и европским стандардима и ослањају се на упоредна искуства Општa препорукa бр. 2. из 1997. Европске комисије за борбу против расизма и нетолеранције Савета Европе (ЕЦРИ) Директивa ЕУ 43/2000. која забрањује расну и етничку дискриминацију У Париским принципима из 1992. Комисије УН за људска права у одељку који се односи на независност и улогу државних независних институција, предвиђено је: “национална институција мора имати адекватно финансирање, просторије и довољно особља како би могла да буде независна од владе у свом раду”.


Slide 3

Задаци Спречавање свих видова, облика и случајева дискриминације Заштита равноправности физичких и правних лица у свим областима друштвених односа Надзор над применом прописа о забрани дискриминације Унапређивање остваривања и заштите равноправности


Slide 4

Надлежност Превенција дискриминације и унапређивање остваривања равноправности Реаговање у случајевима дискриминације лица или групе лице која су повезана истим личним својством


Slide 5

Превенција дискриминације и унапређивање остваривања равноправности Прати спровођење закона и других прописа Иницира доношење или измену прописа Даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације Подноси годишњи извештај Народној скупштини о стању у области заштите равноправности Подноси посебан извештај Народној скупштини Препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности Упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације Сарађује са органима надлежним за остваривање равноправности и заштиту људских права на територији аутономне покрајине и локалне самоуправе


Slide 6

Реаговање у случајевима дискриминације Спроводи поступак по притужбама због дискриминације даје мишљења и препоруке изриче мере (опомена и обавештење јавности) Пружа информације подносиоцу притужбе о његовом праву о могућности покретања судског или другог поступка Препоручује поступак мирења Подиже антидискриминационе тужбе у своје име, а уз сагласност и за рачун дискриминисаног лица Странка пред судом Подноси прекршајне пријаве


Slide 7

Случајеви када Повереник не поступа по притужби: Уколико поступак пред судом по истој ствари није већ покренут или правноснажно окончан Ако је очигледно да нема повреде права на коју подносилац указује Ако је у истој ствари већ поступао, а нису понуђени нови докази Ако утврди да је због протека времена од учињене повреде права немогуће постићи сврху поступања Поступак пред Повереником


Slide 8

Поступак пред Повереником Оквирно уређен ЗЗД – ближе Пословником о раду, сходна примена правила општег управног поступка Покретање поступка – подношењем притужбе У писаном облику или усмено на записник Дужност прилагања доказа о акту дискриминације Без плаћања таксе или друге накнаде – поступак бесплатан Повереник може покренути поступак и по сопственој иницијативи Активна легитимација дискриминисано лице организација која се бави заштитом људских права или друго лице у име и уз сагласност дискриминисаног лица (чл. 35. ст. 3. ЗЗД)


Slide 9

Достављање притужбе лицу против кога је поднета - рок 15 дана Изјашњење лица против кога је притужба поднета (“може се изјаснити”) – рок 15 дана Утврђивање чињеничног стања увидом у поднете доказе узимањем изјаве од подносиоца притужбе, лица против кога је притужба поднета и од трећих лица Поступак пред Повереником


Slide 10

Мишљење – рок 90 дана Дошло/није дошло до повреде права на равноправност Препорука – о начину отклањања повреде права Дужност поступања по препоруци отклањање повреде права – рок 30 дана достављање обавештења Поверенику Поступак пред Повереником


Slide 11

Опомена – ако лице коме је препорука упућена не поступи по препоруци, односно не отклони повреду права Рок 30 дана Против решења није допуштена жалба Извештавање јавности – ако се не поступи по опомени Поступак пред Повереником


Slide 12

Резултати рада Рад на случајевима дискриминације 98 притужби - 1/3 одбачене 4 саопштења јавности, 2 препоруке, 2 упозорења 3 поступка медијације Случајеви дискриминације - најчешћи у сфери рада и запошљавања Основи дискриминације – најчешћи: национална припадност, сексуална оријентација, политичко опредељење, чланство у синдикату Нормативна делатност Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби повереника за заштиту равноправности Одлука о образовању и раду стручне службе Пословник о раду


Slide 13

Стручна служба Повереника Повереник има: три помоћника, који руководе заокруженом облашћу рада Стручну службу која му помаже у вршењу његових надлежности. Повереник доноси акт о организацији и систематизацији послова у Стручној служби На овај акт сагласност даје Народна скупштина Повереник самостално одлучује о пријему лица у радни однос На запослене у стручној служби Повереника сходно се примењују прописи о радним односима у државним органима


Slide 14

Организација Стручне службе Сектор за поступање по притужбама Сектор за унапређење заштите равноправности, међународну сарадњу и пројекте Сектор за опште послове Одељење 1. Одељење 2. Одсек 1. Одсек 2. Група 2. Група 1. Одсек 2. Одсек 1.


Slide 15

Сектор за поступање по притужбама Одељење за заштиту од дискриминације по основу расе, боје коже, предака, држављанства, националне припадности, етничког порекла, језика, верских или политичких убеђења и чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама. Одељење за заштиту од дискриминације по основу пола, родног идентитета, сексуалне оријентације, имовног стања, рођења, генетских особености, здравственог стања, инвалидитета, брачног и породичног статуса, осуђиваности, старосног доба, изгледа, и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.


Slide 16

Сектор за унапређење заштите равноправности, међународну сарадњу и пројекте Одсек за системска нормативно-правна питања и израду извештаја и публикација Одсек за међународну сарадњу и пројекте


Slide 17

Сектор за опште послове Одсек за кадровске послове Група за финансијско-материјалне послове Одсек писарнице са архивом Група за информатичке послове


Slide 18

Кабинет Повереника Послови саветодавне и протоколарне природе Однос са медијима и јавношћу Административни послови који су од значаја за рад Повереника; Организовање и координација активности у остваривању сарадње са државним органима, НВО, међународним организацијама и институцијама Саветодавно-аналитички послови Комуникације са грађанима и учествовања у организовању и реализацији посета грађана Поверенику, као и активности Повереника ван седишта органа


Slide 19

Радна места 4 државна службеника на положају 53 државна службеника на извршилачким радним местима 3 немештеника 2010 – 11 2011 – 25 укупно


Slide 20

Хвала на пажњи!


×

HTML:

Ссылка: