'

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ за периода 2005 - 2015 г. презентация - 14.06.2006г. Регионален съвет за развитие на Южен централен район за планиране


Слайд 1

2 Областна стратегия за развитие /ОСР/ Нормативно основание Областната стратегия за развитие на Област Кърджали за периода 2005-2015 г. е изготвена в изпълнение на чл. 8 и чл. 10 от Закона за регионално развитие, приет от 39-то Народно събрание на 5 февруари 2004 г. Създаването на Областната стратегия за развитие на Област Кърджали 2005-2015 г. е осъществено по Заповед № РД-09-41 от 01.03.2005 г. на Областния управител на Област с административен център гр.Кърджали, от Група за стратегическо планиране - експерти и специалисти от Областна администрация. Проектът на Областната стратегия за развитие на Област Кърджали 2005-2015 г. е приет с Решение № 02 от 28.07.2005 г. на Областния съвет за развитие на Област Кърджали.


Слайд 2

3 Стратегически и планови документи за регионално развитие Съгласно Закона за регионалното развитие: Стратегическото планиране за постигане целите на регионалното развитие се осъществява чрез: НСРР - Национална стратегия за регионално развитие ОСР - Областни стратегии за развитие Планирането на регионалното развитие се осъществява чрез: НПР - Национален план за развитие РПР - Регионални планове за развитие ОПР - Общински планове за развитие Програмирането и ресурсното осигуряване на регионалното развитие се извършва в рамките на: НОПРР - Национална оперативна програма за регионално развитие


Слайд 3

4 Връзка на ОСР с другите стратегически документи - 1 НПР НОПРР РПР НСРР ОПР ОСР НПР - програмен документ, основан на анализ на цялостното развитие на страната и единна програма за интегрирано развитие на социално-икономически приоритети от национално значение, обезпечена с индикативен финансов план за тяхното изпълнение; НСРР - определя дългосрочните цели и приоритети на регионалната политика на Република България, както и действията за тяхното постигане за определен период. Тя отчита предвижданията на Националния план за развитие; НОПРР - тя се разработва в съответствие с предвижданията на НПР, на база на РПР. Съдържа анализ, средносрочни цели, приоритети, мерки, както и индикативен финансов план с размера на необходимото ресурсно осигуряване на мерките;


Слайд 4

5 Връзка на ОСР с другите стратегически документи - 2 РПР - средносрочен документ, съдържащ анализ на социално-икономическото състояние на района за планиране, основните цели и приоритети за развитие, необходимите действия и мерки, районите за целенасочено въздействие и индикативните финансови ресурси за постигане на тези цели. Разработва се /както и ОСР/ в съответствие с предвижданията на НСРР, така и с приоритетите и специфичните цели, съдържащи се в ОСР; ОПР - определя целите и приоритетите за развитието на общината, описание на съвместните дейности и проекти за развитието на съседни общини, както и финансовите ресурси за неговата реализация. Той се разработва в съответствие с предвижданията на ОСР и съдържа конкретна програма за реализация. Програмите за реализация на ОПР кореспондират и са взаимосвързани с РПР, а РПР са в основата на НОПРР. В Програмите се конкретизират мерките за развитие, проектите за тяхното изпълнение и финансовите ресурси. Изведените в ОПР мерки с надобщинско значение стават част от НОПРР, ако съответстват на изведените приоритети, цели и мерки в РПР. Част от включените в Програмите за реализация конкретни проекти могат да бъдат включени в НОПРР.


Слайд 5

6 Съдържание на ОСР на Област Кърджали 2005-2015 г. А) Аналитична част - анализ на икономическото и социалното състояние и SWOT анализ; Б) Стратегическа част - визия; стратегически цели; приоритети; специфични цели и мерки/ основни дейности; В) Организация и координация на дейностите за постигане на целите - ангажираност на публичните институции и местните организации в областта на регионалното развитие; организация и координация на дейността за постигане на целите и източници на финансиране; Г) Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията /Система за мониторинг/ - наблюдение; индикатори; оценка; актуализация; информационни източници; Д) Схема за устройство.


Слайд 6

7 Райони за целенасочено въздействие В Закона за регионалното развитие са регламентирани шест района за целенасочено въздействие: 1. Район за икономически растеж В териториалния обхват на този район не са включени общини от Област Кърджали. 2. Район в индустриален упадък В териториалния обхват на този район са определени общините Кърджали и Момчилград. 3. Изостанал граничен район В териториалния обхват на този район са определени общините Кирково и Крумовград. 4. Изостанал селски район В териториалния обхват на този район са определени общините Ардино и Черноочене. 5. Изостанал планински район В териториалния обхват на този район са определени общините Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене. 6. Столична община


Слайд 7

8 Визия на ОСР “Област Кърджали в общия европейски дом, като част от Южен централен район за планиране /NUTS BG 22/ - област с устойчиво развитие, ефективно използване на местните ресурси, повишаващо се качество на живот на общностите, съхранена околна среда, история и култура”


Слайд 8

9 Главна цел “Преодоляване на негативните социално-икономически тенденции и активно привличане на местни и чуждестранни инвестиционни ресурси за постигане на условия за устойчивото развитие на Област Кърджали”


Слайд 9

10 Стратегически цели 1.Подобряване равнището на социално-икономическото развитие на общините в областта чрез инвестиции в технологичен и човешки потенциал и доближаване до средните за страната равнища на развитие. 2.Намаляване на различията от типа “център-периферия” в различните райони на областта чрез развитие на вътрешния потенциал на местно ниво. 3.Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване и партньорство.


Слайд 10

11 Приоритети Приоритет 1. Стимулиране на икономическото развитие. Приоритет 2. Ускорено изграждане на нова и реконструкция на съществуващата техническа и социална инфраструктура. Приоритет 3. Издигане екологичното състояние на областта на висотата на европейските изисквания и запазване и подобряване на параметрите на околната среда. Приоритет 4. Насърчаване и развитие на трансграничното и транснационалното сътрудничество. Приоритет 5. Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване процеса на управление.


Слайд 11

12 Специфични цели по Приоритет 1 Специфична цел 1: Модернизиране на технологиите, стабилно нарастване на индустриалното производство, продуктово и пазарно обновяване на крайната продукция и повишаване на нейната конкурентноспособност на вътрешния и на международните пазари. Специфична цел 2: Създаване на условия за устойчиво, екологично и балансирано развитие на селското и горско стопанство. Специфична цел 3: Разгръщане на високоефективни форми на вътрешния и международния туризъм и туристически услуги. Специфична цел 4: Утвърждаване на устойчив и конкурентоспособен местен малък и среден бизнес, което да допринесе за намаляване равнището на безработицата и повишаване на доходите на населението.


Слайд 12

13 Специфични цели по Приоритет 2 Специфична цел 1: Изграждане на нова и реконструкция на съществуващата пътна и железопътна инфраструктура. Специфична цел 2: Изграждане на нова и реконструкция на съществуващата водопроводна и канализационна инфраструктура. Специфична цел 3: Постигане на по-висока енергийна ефективност и производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници, газификация. Специфична цел 4: Развитие на информационните и комуникационните технологии и тяхната инфраструктура. Специфична цел 5: Развитие на социалната инфраструктура, създаваща условия за заетост и повишаване привлекателността и качеството на живот.


Слайд 13

14 Специфични цели по Приоритет 3 Специфична цел 1: Подобряване пречистването на отпадните води и изграждане на пречиствателни станции. Специфична цел 2: Подобряване управлението на отпадъците, реализиране на разделно събиране и оползотворяване на твърдите отпадъци, и изграждане на депа за битови отпадъци. Специфична цел 3: Решаване и отстраняване на “старите екологични замърсявания” в Област Кърджали. Специфична цел 4: Ограничаване на ерозията на територията на областта.


Слайд 14

15 Специфични цели по Приоритет 4 Специфична цел 1: Отваряне на националното пространство, изграждане на ГКПП-Маказа и прилежащата пътна инфраструктура. Специфична цел 2: Развитие на трансграничното и транснационалното сътрудничество във всички сектори и насоки с оглед активно участие в програмите за предприсъединително и структурно сътрудничество с Европейския съюз.


Слайд 15

16 Специфични цели по Приоритет 5 Специфична цел 1: Укрепване капацитета и подобряване на координацията за управление на средствата от Структурните фондове на ЕС на областно и местно ниво. Специфична цел 2: Подпомагане изграждането на регионални и местни партньорства за развитие. Специфична цел 3: Подобряване на предоставяните услуги от областната и местни администрации.


Слайд 16

17 Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията /Система за мониторинг/ Системата за мониторинг осигурява текуща информация, която помага да се отчете напредъка - успеха или неуспеха на ОСР. Същото става видно от отчетите, на базата на които се предприемат последващи действия. За да може да се упражнява контрол върху изпълнението на ОСР, се използват набор от показатели /индикатори/ по всяка от специфичните цели. За периода на действие на ОСР 2005-2015 г. се разработват две оценки - междинна и последваща /заключителна/. ОСР се актуализира: - в резултат на промени в Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.; - при съществени промени на макроикономическите и международните условия или на свързаното законодателство. Конкретното изпълнение на ОСР се осъществява основно чрез Общинските планове за развитие и Регионалния план за развитие.


Слайд 17

18


×

HTML:

Ссылка: