'

ЕЛАНА Инвестмънт

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ЕЛАНА Инвестмънт май 2009 г.


Слайд 1

ЕЛАНА Финансов Холдинг - 17 успешни години ЕЛАНА е една от най-големите небанкови финансови групи в България, която е предпочитана от местни и международни инвеститори като дългосрочен партньор и утвърден експерт в: управление на финансови активи, търговия на финансовите пазари, инвестиционно банкиране, бизнес консултиране, инвестиции в земи и др. ЕЛАНА е компания със 17-годишна история и с важна роля в изграждането на българския финансов пазар. Тя бе един от първите лицензирани инвестиционни посредници, учреди един от първите фонд мениджъри и взаимни фондове на пазара, реализира първото публично предлагане на акции, основа първия фонд за инвестиции в земеделска земя и постави началото на редица други финансови продукти на българския финансов пазар.


Слайд 2

ЕЛАНА Финансов Холдинг: Семейство от водещи компании ЕЛАНА Инвестмънт Водещ консултант на българския бизнес и публични администрации в областта на осигуряване на инвестиционно финансиране ЕЛАНА Фонд Мениджмънт Един от първите асет мениджъри в България 7 взаимни фонда и индивидуални инвестиционни портфейли 7 години на челни позиции на пазара на взаимни фондове ЕЛАНА Трейдинг Един от първите инвестиционни посредници в България 17 години с челни позиции в брокерски услуги и инвестиционно банкиране ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт Специализирана компания в управление на инвестиции в земеделски земи Основен участник в създаването на прозрачен пазар на земеделска земя в България – основател на първия фонд за инвестиции в земеделски земи в България – ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ


Слайд 3

ЕЛАНА Инвестмънт – водещ консултант на бизнеса ЕЛАНА Инвестмънт е основана през 1999 г.  и е утвърдена като успешен консултант на българския бизнес и публични администрации в областта на осигуряване на инвестиционно финансиране. ЕЛАНА Инвестмънт консултира производствени предприятия, земеделски производители, публични администрации по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване за субсидии по програми на Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации: консултира бизнеса и публичната администрация относно възможностите за получаване на безвъзмездни помощи по европейските програми за реализиране на инвестиционните им проекти чрез изготвяне на необходимите документи; предоставя техническа помощ на клиентите в процеса на кандидатстване и изпълнение на проектите;


Слайд 4

ЕЛАНА Инвестмънт – водещ консултант на бизнеса Някои от изключителните постижения на ЕЛАНА Инвестмънт са: Над 170 сключени договори за разработване на проекти през 2008 - 2009 г.; Над 140 внесени за одобрение проекти само по ПРСР за по-малко от 1 година; 100% от проектите на клиенти по програма САПАРД са приключили успешно инвестиционния си процес; Изпълнение на първия 3-милионен европейски проект за техническа помощ по програма ФАР за България в подкрепа на малките и средни предприятия. ЕЛАНА Инвестмънт е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008 под акредитациите на двата най-престижни акредитационни органа в света - UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ): Сертификат №BG13007Q ISO 9001:2008


Слайд 5

ЕЛАНА Инвестмънт – водещ консултант на бизнеса За периода 2000 – 2009 г. ЕЛАНА Инвестмънт подпомогна успешното разширяване и развитие на бизнеса на много български предприятия, земеделски производители и общини: Разработени и внесени за оценка 145 проекта по Програма за развитие на селските райони, от които първите 79 преминали оценка, са одобрени; 7 одобрени проекта по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", мярка „Технологична модернизация в предприятията" с безвъзмездна помощ на стойност над 6 млн лв; Реализирани 87 проекта по програма САПАРД за над 65 млн. лева от началото на програмата през 2001 г. Изпълнен успешно първият европейски проект по програма ФАР за България на стойност 3 млн евро за консултиране на малки и средни предприятия (SRAFAS) Осъществени общо 15 проекта на стойност над 1 млн евро по програма ФАР Разработени и изпълнени общо 9 проекта на стойност над 3 млн. лева към 2ДФ „Земеделие”


Слайд 6

Услугата на ЕЛАНА Инвестмънт Консултация на клиента за подходяща програма за кандидатстване в зависимост от инвестиционните му идеи и планове; Запознаване на клиента с изискванията по избраната програма и уточняване на условията за подготовка на конкретен проект; Детайлно определяне на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на кандидата и изискванията на конкретната програма; Изготвяне на проекта; Консултиране на клиента при комплектоване на документите за кандидатстване; Попълване на всички необходими при подаване на молбата за финансиране документи според критериите на програмата; Консултиране на клиента по спазването на изискванията на програмата при реализация на проекта и техническа помощ в процеса на изпълнението на проектите и изготвяне на всички необходими отчети.


Слайд 7

Успешни проекти – Програма за развитие на селските райони: /отворени мерки с инвестиционни възможности за бизнеса/ Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – прием на документи от 1 април 2008 г. Внесени за оценка – 104 проекта Одобрени (към 31.05.2009 г.) – 79 проекта, останалите са в процес на оценка Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – прием на документи от 1 октомври 2008 г. Внесени за оценка - 2 проекта Одобрени – в процес на оценка Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – прием на документи от 5 януари 2009 г. Внесени за оценка - 28 проекта; Одобрени – в процес на оценка


Слайд 8

Успешни проекти – Програма за развитие на селските райони: /отворени мерки с инвестиционни възможности за бизнеса/ Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” – прием на документи от 1 септември 2008 г. Внесени за оценка – 8 проекта Одобрени – в процес на оценка Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” – прием на документи от 1 септември 2008 г. Внесени за оценка – 3 проекта Одобрени – в процес на оценка ОП Околна среда Внесени за оценка – 3 проекта Одобрени – в процес на оценка Осъществяване на техническа помощ за изпълнение на одобрени проекти – 2 проекта


Слайд 9

Успешни проекти - ОП Конкурентоспособност Към 31 май 2009 г. всички клиенти на ЕЛАНА Инвестмънт с проекти по ОП Конкурентоспособност получиха одобрение, като общата стойност на безвъзмездната помощ, която получават е над 6 млн лв. През септември 2008 г. бяха одобрени първите проекти по мярка „Технологична модернизация в предприятията" на ОП Конкурентоспособност. Сред 131 предприятия, които сключиха договори за финансиране, бяха и двамата клиенти на ЕЛАНА Инвестмънт: производителите "Йовета глас" ЕАД и "Булметал Трейдинг" ЕООД. През май 2009 г. бяха обявени одобрените проекти след втората покана за приемане на предложения по схеми за МСП и големи предприятия, като сред тях бяха петте клиента на ЕЛАНА Инвестмънт – две печатници и три производствени предприятия: Дунав Прес АД, Пасат- България, Индекс 6 ООД, Харпел ООД, Булметал ООД.


Слайд 10

Успешни проекти – Програма САПАРД През последните 5 години ЕЛАНА Инвестмънт е разработила проекти в 17 сектора на програма САПАРД: млекопроизводство – 10 проекта трайни насаждения – 11 проекта зърнени култури – 29 проекта яйца и яйчни продукти – 2 проекта винопроизводство – 2 проекта плодове и зеленчуци – 6 проекта млекопреработка – 1 проект месопреработка – 4 проекта рибарство и аквакултури – 1 проект селски туризъм – 6 проекта агроиндустрия – 1 проект дървообработка – 3 проекта пчеларство – 4 проекта коневъдство – 1 проект етерично-маслени култури – 2 проекта агроекология – 1 проект общини - 3 проекта


Слайд 11

Успешни проекти – ДФ Земеделие Екипът на ЕЛАНА Инвестмънт е подготвил 9 проекта  на стойност над 3 млн. лева за финансиране по програмите на ДФ "Земеделие" за своите клиенти: ЕТ "Йоана-КР"  гр. Раднево  - 329 753 лева ЕТ "Валентин Стоянов" гр. Добрич  - 377 911 лева "Клас комерс-2" ООД  гр. Разград  -  406 000 лева "Продакс-Котел"  АД  гр. Котел - 314 985 лева ЕТ "Реалност - Тодор Златев"   гр. Русе  -  191 000 лева ЗКП "Спасение", с. Чарда -   367 865 лева ЕТ "Кети", с. Гривица - 192 456 лева ЧЗП Георги Таров, с. Вълчи трън - 221 593 лева "Сливенска лоза"  ООД, гр. Сливен  -  625 155 лева


Слайд 12

Успешни проекти – ДФ Земеделие Екипът на ЕЛАНА Инвестмънт е подготвил 9 проекта  на стойност над 3 млн. лева за финансиране по програмите на ДФ "Земеделие" за своите клиенти: ЕТ "Йоана-КР"  гр. Раднево  - 329 753 лева ЕТ "Валентин Стоянов" гр. Добрич  - 377 911 лева "Клас комерс-2" ООД  гр. Разград  -  406 000 лева "Продакс-Котел"  АД  гр. Котел - 314 985 лева ЕТ "Реалност - Тодор Златев"   гр. Русе  -  191 000 лева ЗКП "Спасение", с. Чарда -   367 865 лева ЕТ "Кети", с. Гривица - 192 456 лева ЧЗП Георги Таров, с. Вълчи трън - 221 593 лева "Сливенска лоза"  ООД, гр. Сливен  -  625 155 лева


Слайд 13

Успешни проекти – Програма ФАР През 2004 г. и 2006 г. беше обявен старта първо на Инвестиционна грантова схема за МСП и впоследствие на Грантова схема Конкурентноспособност по програма ФАР. Със стартирането на тези грантови схеми за директно подпомагане на МСП, ЕЛАНА Инвестмънт успешно разработи инвестиционни проекти и осигури безвъзмездна помощ на 15 свои клиента от над 1 млн евро. Проектът, разработен от екипа на ЕЛАНА Инвестмънт за "Дамяница" АД, получи най-висока оценка от всички одобрени проекти за финансово подпомагане по програма Конкурентноспособност. Някои от клиентите ни с успешни проекти: ”Солид 55” ООД,  гр. София ”Данс Фарма” ООД,  гр. София ”Мандра” ООД,  с. Обнова ”Надежда-М” ООД,  гр. Русе ”ЖОСИ” ООД ”Биомел Фуражен завод” ООД,  гр. Русе ”Елит мес-Минев-Родопа В.Т.” ООД,  гр. Велико Търново ”Дамяница” АД,  с. Дамяница ”Р-ДЕКСА ТРЕЙДИНГ” ООД


Слайд 14

Успешни проекти – Програма ФАР ЕЛАНА Инвестмънт в консорциум с испанската консултантска фирма IDOM реализира първия 3-милионен европейски проект за техническа помощ по програма ФАР (SRAFAS, 2000 г.), предназначен от българското правителство да подпомогне България в условията на икономически преход чрез предоставяне на консултантски услуги на малки и средни предприятия. Постигнатите резултати от проекта бяха: Вследствие на масирана информационна кампания, 150 български фирми заявиха желание за участие в проекта; 40 фирми бяха подпомогнати с консултантска програма за разработване на маркетингова стратегия и структури, както и обучение за необходимите умения на персонала на отделите; 7 компании бяха консултирани в областта на развитие на производството и въвеждане на система за управление на качеството; 6 компании придобиха разработена цялостна управленска информационна система; 40 фирми получиха консултации за ефективно финансово управление.


Слайд 15

ЕЛАНА – Награди и отличия ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е носител на наградата “Управляващо дружество на годината” на в. Банкеръ за 2008 г., 2007 г. и 2006 г. ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар получи наградата “Инвестиционен продукт 2007” на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ бе награден от Асоциация на инвеститорите за АДСИЦ с най-добро корпоративно управление за 2007 г. ЕЛАНА Трейдинг получи награди от Българска фондова борса за трети инвестиционен посредник в страната по брой сделки на борсата през 2008 и 2007 г., а също и за принос в инвестиционното банкиране за 2007 г.


Слайд 16

ЕЛАНА – Награди и отличия ЕЛАНА Фонд за земеделска земя получи награда “Финансов продукт на 2005 г.” на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” ЕЛАНА Трейдинг получи годишната награда на Българска фондова борса-София за най-голям брой пласирани емисии облигации през 2005 г. ЕЛАНА Трейдинг спечели награда “Финансов продукт на годината” за ELANA Trader 2.0 на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” (2003 г.) ЕЛАНА Еврофонд получи награда “Финансов продукт на годината” на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” (2003 г.)


×

HTML:

Ссылка: