'

Национални паркове в България

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Национални паркове в България


Слайд 1

Национални паркове Всеки от националните паркове в България обхваща и предпазва уникални образци от естествени екосистеми, обявени за резервати. Те са единствено или едно от малкото убежища на много редки растения и животни със световно значение.


Слайд 2


Слайд 3

Подкрепа Опазването на изключителното природно богатство в парковете е възможно само с подкрепата и участието на всички, които живеят около тях и ги посещават. Парковете са и източник на национална гордост. Те се нуждаят от обществена подкрепа.


Слайд 4

Трите български национални парка („Пирин”, „Рила” и „Централен Балкан”) осигуряват защита на естествени планински екосистеми, на най-важните водни източници и природни ресурси у нас.


Слайд 5

Води “Пирин”, “Рила” и “Централен Балкан” имат ключова роля за формирането на водните ресурси в Югоизточна Европа и са източник на питейна вода за населението на голяма част от страната.


Слайд 6


Слайд 7

Гори Естествените горски екосистеми в българските национални паркове са безценно природно богатство, което няма аналог в Европа. Горите в парковете са огромни, естествени пречистватели на въздуха, производители на кислород и пазители на водите. Те са местообитание на множество диви растения и животни.


Слайд 8


Слайд 9

Флора В България има 750 вида лечебни растения. На територията на “Пирин”, “Рила” и “Централен Балкан” се срещат 3/4 от използваните в практиката лечебни растения, на които е осигурен най-добрия режим на защита.


Слайд 10


Слайд 11

Фауна България е на първо място в Европа по разнообразие на животински видове. Местообитанията и естествената среда, необходими за съществуването на много от тях, са разположени в границите на трите национални парка.


Слайд 12


Слайд 13

Национален парк „Пирин”


Слайд 14


Слайд 15

НП Пирин е един от трите национални парка на България. Създаден през 1962 г., като народен парк Вихрен, днес НП Пирин обхваща над 42 000 хектара от най-високата и най-красивата планина в България.


Слайд 16

Вековни гори, удивителни мраморни върхове-гиганти, страховити бездни на циркусите, изумрудени езера, мъхави еделвайси и бистри реки представляват естествен пейзаж и среда за обитаване от животни като диви кози, сърни, мечки, диви котки и вълци и др.


Слайд 17

Паркови райони:


Слайд 18

Парков район „Каменица” ПР"Каменица" обхваща площ от 8516,2 ха. Най-често срещан дървесен вид е белият бор, смърч, бяла мура, ела, буки др. Богат е и животинският свят, опазван на територията на ПР"Каменица". В гъстите гори намира своя дом кафявата мечка, което е показател за съхранена дива природна среда. Друг интересен животински вид е балканската дива коза


Слайд 19


Слайд 20

Парков район „Синаница” "Синаница" е единственият парков район, който е разположен връху площите на три общини - Симитли, Кресна и Струмяни. Общата територия на ПР „Синаница” е 6885,4 ха. В него преобладава естествена растителност, клекови формации, бял бор, бяла мура, смърч, бук, ела и трепетлика. Почти цялото растително и животинско разнообразие намира място тук.


Слайд 21


Слайд 22

Парков район „Вихрен” Парков район Вихрен е най- урбанизираната и най-достъпната част на Нацониалния парк "Пирин".Районът е неразделно свързан с Банско, (където се намира и неговия офис) град с исторически, културни паметници и самобитност.


Слайд 23


Слайд 24

Национален парк „Рила”


Слайд 25

- площ: 81 046 хектара - горите покриват 53 481 хектара - безлесната зона е 27 565 хектара - 90% от екосистемите са естествени - има 4 резервата с обща площ 16 222,1 хектара - най-висок връх: Мусала – 2925 м. надморска височина - най-ниска точка: над Благоевград, около 800 м. надморска височина


Слайд 26

Национален парк “Рила” e най-големият национален парк в България. Разположен е на 100 км. южно от София, в централните и най-високи части на Рила планина. В него се опазват: саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие; съобщества и местообитания на редки и застрашени видове; исторически паметници със световно значение за науката и културата. Оттук извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров. Името Рила произхожда от тракийското “роула”, което означава “много вода”.


Слайд 27


Слайд 28

Национален парк „Централен балкан”


Слайд 29

Национален парк „Централен Балкан” е разположен в сърцето на България – в най-високата и най-живописна част на Балкана. Със своята площ от 71 669,5 ха, той е вторият по големина национален парк в България. Създаден е, за да съхрани неповторимата дива природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък.


Слайд 30

Държавата и обществеността гарантират опазването на това богатство чрез обявяването на Националния парк през 1991 г. и създаването на специализирана управленска структура – Дирекция, регионален орган на Министерството на околната среда и водите. За опазването на дивата природа, Дирекцията работи съвместно с местни организации, доброволци и приятели на планината.


Слайд 31


Слайд 32

Резервати:


Слайд 33

Резерват „Боатин” “Боатин”е скрит в дъното на една от приказните долини, прорязали цялата северна част на Стара планина.Тук е тайнственото царство на бука - огромни дървета покриват голяма част от резерватната територия. Някои от тях са истински патриарси, на възраст от сто и седемдесет до двеста и двадесет години. Това е и един от най-обширните в Европа защитени букови масиви.


Слайд 34


Слайд 35

Резерват „Царичина” “Царичина” е третият по големина резерват в Национален парк “Централен Балкан”.     Името на запомнящото се огненочервено омайниче, което местните хора наричат "царичина", чудесно приляга на този резерват. Който веднъж е преминал през вековната елова гора над Рибарица, на път за хижа "Вежен", остава наистина омаян и съхранява тази гледка в спомените и сърцето си завинаги.


Слайд 36


Слайд 37

Резерват „Стенето”           “Стенето” е всепризнатото птиче царство - броят на установените видове птици е по-голям отколкото във всички останали старопланински резервати. Освен неуморните кълвачи, совите и горските пойни птици, в "Стенето" са оцелели  и малкият и царският орел, соколът орко, врабчовата кукумявка, уралската улулица.


Слайд 38


Слайд 39

Резерват „Джендема” Една трета от територията на резервата е заета от безлесна зона, оформена под вековното влияние на пашата или превзета от впечатляващи скални венци. Високопланинските ливади все още помнят звъна на многобройните каракачански стада, огласяли планината от ранна пролет до късна есен. Варовиковите скали, белеещи се на повърхността, са приютили невероятно разнообразие от растения.


Слайд 40


Слайд 41

Резерват „Северен Джендем” В резервата Северен Джендем се намира и най – голямото находище на рядко срещаното растение рододендрон, боровинка и сибирска хвойна. "Северен Джендем" е резерватът с най – голяма надморска височина в Националния Парк “Централен Балкан”. Той е разположен по северните склонове на върховете Ботев и Русалка.


Слайд 42


Слайд 43

Резерват „Козя стена” “Козя Стена” е най-малкият резерват, включен в Националния парк “Централен Балкан”  в живописната Стара планина. Той обхваща северните склонове на върховете Боба и Коликон и скалния феномен Козя стена. Създаден е с цел опазване на ендемичния вид еделвайс и на вековните буково - елови гори.


Слайд 44


Слайд 45

КРАЙ Изработил: Гергана Хъркова Xб клас


×

HTML:

Ссылка: