'

В

If you like this presentation – show it...

Slide 0

В Ъ Л Н И В Ъ


Slide 1

Механични вълни


Slide 2

ВЪЛНОВИ ЯВЛЕНИЯ Вълна – процес, при който трептенията се разпространяват в пространството с течение на времето. Източник на вълна – тяло или устройство, което предизвиква принудени трептения в среда. Механични вълни – възникват вследствие на силите на еластичност и се разпространяват в твърда, течна и газова среда, но не и във вакуум.


Slide 3

Напречна вълна Надлъжна вълна направление на разпространение направление на трептене направлението на трептене съвпада с направлението на разпространение


Slide 4

ХАРМОНИЧНА ВЪЛНА Вълна, чийто източник извършва хармонично трептене, се нарича хармонична. Характеристики: Период(Т - s); Честота(? - Hz); Дължина на вълната(? - m); Скорост на вълната ( ?= ?/Т или ?= ?.? - m/s); Eнергия на вълната – независимо от природата им всички вълни пренасят енергия без пренасяне на вещество.


Slide 5

ВИДОВЕ ВЪЛНИ Едномерна(линейна) хармонична вълна – разпространява се по едно направление. Плоски вълни. Сферични вълни. Напречни вълни. Надлъжни вълни. Цилиндрични вълни. Сеизмични вълни.


Slide 6

Повърхностна вълна Сферична вълна


Slide 7

Монопол Дипол Цилиндрични вълни


Slide 8

Сеизмични вълни


Slide 9

Възникване на напречна вълна скорост на разпространение надлъжна вълна напречна вълна вълна във флуид


Slide 10

Характеристики на вълновото поле Фронт на вълната – съвкупността от точки, до които достигат трептенията или вълната в даден момент. Вълнови повърхности – множеството от точки, до които вълните от източника достигат за еднакво време. Лъчи – линиите, перпендикулярни на вълновите повърхности.


Slide 11

вълнова повърхнина вълнов фронт лъч лъч Характеристики на вълновото поле вълново поле Плоска вълна Сферична вълна вълнови повърхнини


Slide 12

ОТРАЖЕНИЕ НА МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ Явление, при което механични вълни достигат до граница на средата, в която се разпространяват и предизвикват появата на нова вълна в същата среда, но с друга посока се нарича отражение.


Slide 13

ОТРАЖЕНИЕ НА ВЪЛНИТЕ ? ъгъл на падане ? ъгъл на отражение Падащата и отразената вълна се разпространяват в една среда, имат еднаква u, ? и ? . u= ?. ?


Slide 14

Отражение на вълна от граница Разпространение на вълна в еднородна среда.


Slide 15

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА ВЪЛНИТЕ Явление, при което в резултат на наслагване на две или повече вълни, се получава увеличение на амплитудата на рeзултантната вълна в някои точки и намаление в други.


Slide 16

Интерференция -пример Две бягащи вълни (в светло и тъмно сиво) и резултатът от наслагването им в синьо. Двете черни точки са точки от средата, до които достигат вълните. минимуми максимуми Единична бягаща вълна Две кохерентни бягащи вълни


Slide 17

Примери: Отражение, интерференция и дифракция на механични вълни 1. Отражение и интерференция на водна вълна от граница 2. Дифракция от процеп максимална амплитуда гасене на вълновия процес Процепът става източник на вторична, кохерентна с падащата, вълна.


Slide 18

Стояща вълна връх възел във връх: Аs = 2A във възел: Аs = 0 Стоящата вълна(стационарна вълна), е вълна, която остава в постоянно положение. Тя възниква като резултат на интерференция между две вълни с еднакви ?, ? , А, разпространяващи се в противоположни посоки. Стояща вълна в стационарна среда. Червените точки представят възлите на вълната.


Slide 19

Пример В коя от точките има връх и в коя – възел на стоящата вълна?


Slide 20

СТОЯЩИ ВЪЛНИ


Slide 21

Собствени трептения на ограничени среди Условие за възникване на стояща вълна: По дължината на струната (L) да се нанасят цяло число дължини на стоящата вълна (?s). а) Струна, закрепена в двата си края


Slide 22

Собствени трептения на ограничени среди б) Струна, закрепена в единия край. Условие за възникване на стояща вълна: По дължината на струната да се нанасят нечетно число половинки дължини на стоящата вълна


Slide 23

Енергия на стоящата вълна Частиците във възлите на стоящата вълна са в покой и затова през тях не се пренася енергия. Енергията „стои” на място и не се пренася по струната, като два пъти за един период кинетичната енергия се превръща в потенциална и обратно. .


Slide 24

Сравнение на бягаща и стояща вълна Бягаща вълна Всички частици трептят с еднакви амплитуди. Пренася енергия в пространството. Стояща вълна Всички частици между два съседни възела трептят с различна амплитуда. Не пренася енергия, защото падащата и отразената вълни носят еднаква енергия в противоположни посоки. Извършва се превръщане на: Ек <=> Ep


×

HTML:

Ссылка: