'

ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 0

ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ


Слайд 1

Когато няма повече животни от даден вид, които да са останали живи, за този вид се казва, че е изчезнал. В далечното минало няколко вида животни изчезнали поради нормални причини. Може да е имало промени в климата в частични райони, и растения или животни, от които видовете живеели да са умрели, поради промени във времето. Или животното може да е унищожено от друго, което било по-силно или по-бързо. Но откакто човекът се появил на Земята и по-точно през последните сто години, животинските видове започнали да изчезват, поради ловуването, замърсяването или разрушаването на местата, където те живеят. Сега има толкова много животни, които са застрашени от изчезване, че списъкът им се пази в "Червената книга". За съжаление списъкът става по-дълъг всяка година.


Слайд 2

На всеки 20 минути от Земята изчезва един животински или растителен вид.


Слайд 3

През 1966 г. излиза І том на Червената книга. Тя е издание на Международния съюз за охрана на природата и природните ресурси. 869 животни от почти 45 000, които са вписани в Червената книга, са изчезнали от лицето на Земята през последните четири години.


Слайд 4

В тази книга са изброени животните и растенията, които могат безвъзвратно да изчезнат. И ако ние, хората, не ги защитим, те ще загинат. Спасението им не е възможно без специални мерки: забрана на лова, опазване в резервати, грижа за размножаването им. Червената книга се нарича Документ за съвестта на хората.


Слайд 5

България e подготвила ново издание на Червената книга на застрашените или изчезнали видове у нас, както и актуализирана карта на защитените територии. И двете издания имат българска и английска версия. За разлика от предишното издание от 1984 г., новата Червена книга ще има един том в повече. Той ще съдържа информация за местообитанията на застрашените и редки видове у нас.


Слайд 6


Слайд 7

В Червената книга до всяка илюстрация на животните има специалнен знак - лък със стрела, символизиращ състоянието на вида. За изчезналите видове той е черен, за застрашените - червен, а за редките - жълт. В Червената книга за животните са включени птици, бозайници, риби, влечуги и земноводни. При последните 50-60 г. в България са изчезнали около 30 вида растения и 16 вида животни. Освен това около 400 вида растения и 78 вида животни са застрашени от изчезване.


Слайд 8

Осояд Черен щъркел Гълъб хралупар В България са установени около 383 вида птици. Под защита са 327 от тях, а 100 са включени в Червената книга. Такива са:


Слайд 9

Ливаден дърдавец Горски бекас Скален орел Белогръб кълвач Черен кълвач


Слайд 10

Малък креслив орел сокол орко голям ястреб египетски лешояд


Слайд 11

орел змияр ловен сокол белошипа ветрушка червен ангъч


Слайд 12

розов пеликан Картал/черен лешояд/ сив жерав средна бекасина малка кукумявка Девет вида птици са престанали да гнездят и са вписани в Червената книга като изчезнали.


Слайд 13

брадат лешояд момин жерав стрепет Тези три вида - брадат лешояд, момин жерав и стрепет вече не гнездят в България, нито мигрират през нея.


Слайд 14

В Червената книга на България са вписани 19 бозайника, като златката, пъстрият пор, тюленът монах, кафявата мечка, видрата, дивата котка, някои видове прилепи и други. златка пъстър пор дива котка


Слайд 15

тюлен монах кафява мечка видра прилеп По принцип, черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991 г.


Слайд 16

европейска норка афала муткур рис Според екологичната организация Сдружение „Балкани“, в началото на 21 век, в района на Берковица са се появили следи от рис, смятан за изчезнал от територията на България в продължение на един век. Други изчезнали бозайници са европейската норка, афалата и муткурът


Слайд 17

През последните десетилетия са изчезнали и шест местни породи домашни животни - риломанастирска овца, местна клепоуха свиня, местна правоуха свиня, делиормански кон, камчийски кон и рилски кон.


Слайд 18

Земноводни и влечуги В Червената книга са описани 2 земноводни (алпийски тритон и сирийска чесновница) и 13 влечуги. Защитени са вдлъбнаточел смок, смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, сухоземна костенурка и други.


Слайд 19

алпийски тритон сирийска чесновница вдлъбнаточел смок смок мишкар змиегущер леопардов смок сухоземна костенурка


Слайд 20

Риби В Червената книга са вписани 2 кръглоустни и 22 костни риби. Застрашени от изчезване са див шаран, кавказко попче, деветиглена бодливка, дунавска минога, уклей, михалца, волжка бяла риба, келерово попче, шип и други. див шаран кавказко попче михалца


Слайд 21

деветиглена бодливка дунавска минога уклей волжка бяла риба шип


Слайд 22

България е извънредно богата на ендемични растения, които не могат да се видят никъде другаде по света - 170 вида. Освен това в страната са установени и около 200 балкански ендемити, като много от тях са разпространени главно в България или открити първоначално в нея. През ледниковата епоха заледяването е било значително по-слабо и по-омекотено отколкото в други части на Европа и тук са се запазили редица растения, които не са оцелели другаде.


Слайд 23

Старопланинска иглика (Primula frondosa) Расте в Средна Стара планина Маслиновидно бясно дърво (Daphne oleoides) Расте в Средна Стара планина, Врачанска планина, Родопите, Пирин, Беласица, Славянка Бардуче (Nuphar lutea) Расте в Горнотракийската низина, Черноморското крайбрежие, Северна България


Слайд 24

Силивряк (Haberlea rhodopensis) Расте в Средна Стара планина и в Западните Родопи Планински божур (Trollius europaeus) Расте в Западна и Средна Стара планина, Витоша, Пирин, Рила, Западни Родопи, западните гранични планини Дървовидна хвойна (Juniperus excelsa) Расте в Кресненския пролом и в Родопите - над Кричим и Асеновград


Слайд 25

Пролетно котенце (Pulsatilla vernalis) Расте в Рила Венерина обувка (Cypripedium calceolus) Расте в Родопите около село Бачково, Асеновградско Храстовидна карагана (Caragana frutex) Расте в Новопазарско


Слайд 26

Еделвайс (Leontopodium alpinum) Расте в Пирин и Средна Стара планина Рамонда (Ramonda serbica) Расте в Северозападна България Нарцисоцветна съсънка (Anemone narcissiflora) Расте в Средна и Западна Стара планина, Витоша, Рила, Пирин, Западните Родопи, западните гранични планини


Слайд 27

Жълт планински крем (Lilium janke) Расте в Западна и Средна Стара планина, Витоша, Рила, Руй, Милевска планина, Конявска планина, Беласица Южно лале (Tulipa australis) Расте в Кресненския пролом, Беласица, Източните Родопи, Бакаджиците, около Сливен Оливиеров минзухар (Crocus olivieri) Расте в Южна България


Слайд 28

Едроцветна тинтява (Gentiana kochiana) Расте в Западна и Средна Стара планина, Карловско, Троянско Шлемовиден салеп (Orchis militaris) Расте в предпланините и планините Дяволски орех (Trapa natans) Расте главно край река Дунав


Слайд 29

Освен Червената книга, хората създават и резервати - охранявани природни участъци, където се забранява всякаква стопанска дейност, а също и ловуването, за да се съхрани природата в нейното естествено състояние със цялото й многообразие. Но от всички нас зависи опазването на природата и всички нейни създания. Аз откъснах цветенце и то увяхна. Аз хванах пеперудка и тя умря в ръката ми. И тогава разбрах, че можеш да докоснеш красотата само със сърцето си.


Слайд 30

Изготвил: Искра Райкова Използвани материали:


×

HTML:

Ссылка: