'

Видове механични вълни

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Видове механични вълни


Слайд 1

ВЪЛНОВИ ЯВЛЕНИЯ Вълна – процес, при който трептенията се разпространяват в пространството с течение на времето. Източник на вълна – тяло или устройство, което предизвиква принудени трептения в дадена среда. Механични вълни – възникват вследствие на силите на еластичност и се разпространяват в твърда, течна и газова среда, но не и във вакуум.


Слайд 2

1. Възникване на напречна вълна


Слайд 3

2. ВИДОВЕ ВЪЛНИ а) Напречни вълни. б) Надлъжни вълни. в) Eдномерни(линейни) г) Плоски вълни д) Сферични вълни. е) Цилиндрични вълни. ж) Сеизмични вълни.


Слайд 4

А) Напречни вълни направление на разпространение направление на трептене Напречните вълни могат да се разпространяват в среда, в която възникват еластични сили при огъване, плъзгане и т.н., т.е. само в твърди тела.


Слайд 5

Б) Надлъжни вълни направлението на трептене съвпада с направлението на разпространение Надлъжни вълни могат да се разпространяват в среда, в която възникват еластични сили на деформация при свиване и разтягане ( разреждане), т.е. в твърди, течни и газообразни тела. Надлъжните вълни имат по-голяма скорост от напречните(в твърдите тела).


Слайд 6

В) Eдномерни (линейни) вълни Бягащи вълни, които си разпространяват по едно направление – направлението на оста Оs. Те са хармонични. О s Например: разпространение на трептения по направление на опъната струна.


Слайд 7

Г) плоски вълни Ако вълновият фронт има форма на равнина, говорим за плоска вълна. При разпространение на плоската вълна размерите на вълновите повърхности при отдалечаване от източника не се изменят. Енергията и амплитудата на трептенията не се изменя.


Слайд 8

Повърхностна вълна


Слайд 9

Д) Сферични вълни Когато източникът на трептенията е точков и средата е еднородна, енергията на трептене се разпространява еднакво във всички посоки. Повърхнините, през която се пренася енергията на вълната са сферични. Радиусът им непрекъснато се увеличава и затова при отдалечаване от източника амплитудата на трептенията и енергията, пренасяна от вълната намаляват.


Слайд 10

Е) Цилиндрични вълни Дипол Когато източникът на трептенията е права линия, а повърхнините, през които се пренася енергията на вълната са цилиндрични. Монопол


Слайд 11

ж) Сеизмични вълни


Слайд 12

вълнови повърхнини вълнов фронт лъч лъч 3. Характеристики на вълновото поле вълново поле Сферична вълна Повърхността, до която се е разпространило вълновото движение в даден момент, се нарича фронт на вълната. Линиите, перпендикулярни на фронта на вълната, се наричат лъчи. Те определят посоката на разпространение на вълната. Повърхностите( множество от точки), до които вълните от източника достигат за еднакво време, се наричат вълнови повърхности.


Слайд 13

Характеристики на вълновото поле Плоска вълна вълнови повърхнини вълнов фронт Вълните се  представят графично с вълнови повърхности, които показват положението на гребените на вълните в даден момент.


Слайд 14


×

HTML:

Ссылка: