'

Ключови фактори за успешно разработване на проекти на ВЕИ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Ключови фактори за успешно разработване на проекти на ВЕИ Иван Хиновски, Директор “ЕЕ и ВЕИ” в ЕнКон Сървисис ООД


Слайд 1

Характеристики на пазара В екпсплоатация и предстоящи: - Ветрови - над 160 MW - Соларни – 1,5 MW - Биомаса – 12 MW Заявени за присъединяване: - Ветрови - над 7000 MW - Соларни - 155 MW - Биомаса - 180 MW Активен вторичен пазар С


Слайд 2

Национални ангажименти и състоянието днес 2008 г. – 7,6% дял на ВЕИ До 2010 – 11% До 2020 – 16% Новите промени в законодателството: - Нови срокове на задължително изкупуване на енергията - 25 и 15 г. за различните видове ВЕИ; - Срок на актуализация на старите договори – 30.03.09 г. - Срок на подписване на новите договори – 30.12.15 г.


Слайд 3

Ветро-енергийни проекти


Слайд 4

Необходимите първоначални оценки на ранен етап на ветро-енергийния проект Подходяща ли е площадката ? - Необходими предварителни отговори на въпросите: отдалеченост от селища, конфликт с екологията, приемлива отдалеченост от ел.инфраструктура, предварителни косвени данни за енергиен вятър, грапавост на терена, физически прегради, турбулентност Информация за ветровия потенциал Информация за преференциите и активни програми за съфинансиране Информация за инвестиционните разходи на проекта Информация за заинтересовани инвеститори/вторичен пазар


Слайд 5

Източници на информация за потенциала на вятъра Метеослужбата на БАН (около 120 регистриращи станции на територията на България); Авиацията; Речният и морски флот; База данни от сателит Експресни измервания; Дългосрочни измервания;


Слайд 6

Методи за измерване Експресни измервания – с мобилно оборудване, снабдено с калибрирана сонда за измерване на скоростта и посоката на вятъра; Дългосрочни измервания – с висока мачта и сензори за измерване на скоростта и посоката на вятъра (анемометри и ветропоказатели); температурен сензор; барометър и влагомер; Специализирани измервания – с мобилно содар оборудване;


Слайд 7

Основи за провеждане на експресни измервания – скоростен профил във височина Кое налага провеждането на експресни измервания?


Слайд 8

Обща рамка на ветро-енергиен проект Избор на площадка/район Разработване на ПУП Получаване на ключови съгласувания – ОВОС, системно присъединяване, предварителен лиценз, публична приемливост Преотреждане на терена (ако е необходимо) Проектиране Лицензиране Договор за изкупуване на енергията Разрешение за строителство Строително-монтажни работи и присъединяване Пускане в експлоатация Акт 16


Слайд 9

Роли на страните в проекта Консултант Оценка на ветровия потенциал Структуриране на проекта и разработката му График на реализация и мониторинг Инвеститор и/или експл. организация Договор за изкупуване на енергията с НЕК/ЕРД СМР, управление и експлоатация Финансиране и условия за реализация на проекта


Слайд 10

Роли на страните в проекта – резултат за проект с ПЧП Инвеститор и/или експл. организация Подготвя и регистрира смесеното дружество с общината Разработва пред-инвестиционното проучване Бизнес план Провежда обучение, обществено обсъждане Доставчик на ВТГ Teхническа помощ за избора/инсталирането на ВТГ Супервизия при СМР, пусковете, приемателните тестове, обучението, сертификациите


Слайд 11

СОЛАРНИ ПРОЕКТИ


Слайд 12

Фактори влияещи на използваемостта на потенциала на слънцето NASA DATA CENTER Слънчева радиация t на въздуха/земна повърхност Скорост на вятъра Относителна влажност на въздуха


Слайд 13

Фактори влияещи на използваемостта на потенциала на слънцето (2) Слънчев радиационен поток (kWh/m2/ден) Средна дневна t Брой отоплителни/охладителни ден градуси Степен на замърсеност на въздуха


Слайд 14

Източници на информация за потенциала на слънцето Експресни (дългосрочни) измервания


Слайд 15

Избор на площадка По отношение на релефа Равнинен Засенчване Застойни циркулационни зони По отношение на климат. условия Продължителност на слънце- греене Интензивност > 800W/m2 Чистота на въздуха


Слайд 16

Избор на фотоволтаични модули Поликристални Тънкослойни Висока производителност / m2 Висока производителност / tок


Слайд 17

Изграждане на фотоволтаичен парк (с. Садово)


Слайд 18

Интензивност на слънчевата радиация


Слайд 19

Годишно енергопроизводство RETScreen софтуер


Слайд 20

Финансов анализ


×

HTML:

Ссылка: