'

Ключови фактори за успешно разработване на проекти на ВЕИ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Ключови фактори за успешно разработване на проекти на ВЕИ Иван Хиновски, Директор “ЕЕ и ВЕИ” в ЕнКон Сървисис ООД


Slide 1

Характеристики на пазара В екпсплоатация и предстоящи: - Ветрови - над 160 MW - Соларни – 1,5 MW - Биомаса – 12 MW Заявени за присъединяване: - Ветрови - над 7000 MW - Соларни - 155 MW - Биомаса - 180 MW Активен вторичен пазар С


Slide 2

Национални ангажименти и състоянието днес 2008 г. – 7,6% дял на ВЕИ До 2010 – 11% До 2020 – 16% Новите промени в законодателството: - Нови срокове на задължително изкупуване на енергията - 25 и 15 г. за различните видове ВЕИ; - Срок на актуализация на старите договори – 30.03.09 г. - Срок на подписване на новите договори – 30.12.15 г.


Slide 3

Ветро-енергийни проекти


Slide 4

Необходимите първоначални оценки на ранен етап на ветро-енергийния проект Подходяща ли е площадката ? - Необходими предварителни отговори на въпросите: отдалеченост от селища, конфликт с екологията, приемлива отдалеченост от ел.инфраструктура, предварителни косвени данни за енергиен вятър, грапавост на терена, физически прегради, турбулентност Информация за ветровия потенциал Информация за преференциите и активни програми за съфинансиране Информация за инвестиционните разходи на проекта Информация за заинтересовани инвеститори/вторичен пазар


Slide 5

Източници на информация за потенциала на вятъра Метеослужбата на БАН (около 120 регистриращи станции на територията на България); Авиацията; Речният и морски флот; База данни от сателит Експресни измервания; Дългосрочни измервания;


Slide 6

Методи за измерване Експресни измервания – с мобилно оборудване, снабдено с калибрирана сонда за измерване на скоростта и посоката на вятъра; Дългосрочни измервания – с висока мачта и сензори за измерване на скоростта и посоката на вятъра (анемометри и ветропоказатели); температурен сензор; барометър и влагомер; Специализирани измервания – с мобилно содар оборудване;


Slide 7

Основи за провеждане на експресни измервания – скоростен профил във височина Кое налага провеждането на експресни измервания?


Slide 8

Обща рамка на ветро-енергиен проект Избор на площадка/район Разработване на ПУП Получаване на ключови съгласувания – ОВОС, системно присъединяване, предварителен лиценз, публична приемливост Преотреждане на терена (ако е необходимо) Проектиране Лицензиране Договор за изкупуване на енергията Разрешение за строителство Строително-монтажни работи и присъединяване Пускане в експлоатация Акт 16


Slide 9

Роли на страните в проекта Консултант Оценка на ветровия потенциал Структуриране на проекта и разработката му График на реализация и мониторинг Инвеститор и/или експл. организация Договор за изкупуване на енергията с НЕК/ЕРД СМР, управление и експлоатация Финансиране и условия за реализация на проекта


Slide 10

Роли на страните в проекта – резултат за проект с ПЧП Инвеститор и/или експл. организация Подготвя и регистрира смесеното дружество с общината Разработва пред-инвестиционното проучване Бизнес план Провежда обучение, обществено обсъждане Доставчик на ВТГ Teхническа помощ за избора/инсталирането на ВТГ Супервизия при СМР, пусковете, приемателните тестове, обучението, сертификациите


Slide 11

СОЛАРНИ ПРОЕКТИ


Slide 12

Фактори влияещи на използваемостта на потенциала на слънцето NASA DATA CENTER Слънчева радиация t на въздуха/земна повърхност Скорост на вятъра Относителна влажност на въздуха


Slide 13

Фактори влияещи на използваемостта на потенциала на слънцето (2) Слънчев радиационен поток (kWh/m2/ден) Средна дневна t Брой отоплителни/охладителни ден градуси Степен на замърсеност на въздуха


Slide 14

Източници на информация за потенциала на слънцето Експресни (дългосрочни) измервания


Slide 15

Избор на площадка По отношение на релефа Равнинен Засенчване Застойни циркулационни зони По отношение на климат. условия Продължителност на слънце- греене Интензивност > 800W/m2 Чистота на въздуха


Slide 16

Избор на фотоволтаични модули Поликристални Тънкослойни Висока производителност / m2 Висока производителност / tок


Slide 17

Изграждане на фотоволтаичен парк (с. Садово)


Slide 18

Интензивност на слънчевата радиация


Slide 19

Годишно енергопроизводство RETScreen софтуер


Slide 20

Финансов анализ


×

HTML:

Ссылка: