'

Порівняльний аналіз мови та граматики американської, канадської та австралійської англійської мов

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Ткачова Марина Порівняльний аналіз мови та граматики американської, канадської та австралійської англійської мов


Slide 1

Англійською мовою користуються 508.000.000 чол., з яких для 341.000.000 чол. вона є рідною, а для решти — друга мова ІСТОРИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ Британія кін. ХV — поч. XVI ст.


Slide 2

процес первинного накопичення капіталу інтенсивний економічний розвиток зростання могутності британської армії, військового та торгівельного морського флоту колоніальні загарбання насадження англійської мови у сфері свого політичного та економічного панування, пригнічуючи національну культуру і мови скорених народів


Slide 3

Оскільки англійська мова сприймається народом, який має інший спосіб життя, інші звичаї, а також живе в інших кліматичних умовах, виникає необхідність у створенні слів для визначення явищ і предметів, пов'язаних із новими умовами життя. Ці слова запозичуються з мови корінних народів, створюються на основі англійської мови або калькуються


Slide 4

Queen's English Canadian English Australian English American English Irish English Indian English South African English Scottish English New Zealand English


Slide 5

American English Перші англійські колоністи прибули на територію Америки на кораблі Mayflower у 1620 році Вони висадились на узбережжі Macaчyсeтc і заселили територію, що прилягала до Атлантичного океану, яку потім назвали Нова Англія. Англійська мова, якою говорили перші поселенці, була мовою XVII ст. Сформувавшись протягом XVII — XVIII ст., американська нація залишилася англомовною і після того, як наприкінці XVIII ст. домоглася своєї незалежності.


Slide 6

American English 1776 р. - створена незалежна держава США У країні був створений власний державний устрій, економіка, культура. Поступово створилась своя лексика, визначились особливості у вимові, граматиці, з'явились діалекти. Національно-визвольна війна Північної Америки з Англією стала причиною відособлення англійської мови американців від мови англійців


Slide 7

American English Фонетичні розбіжності Лексичні розбіжності Граматичні розбіжності Графічні розбіжності


Slide 8

American English 1.При вимові [r] язик злегка заломлюється, тобто[r] в американському варіанті ретрофлексивний. 2.[t] вокалізуєтся, знаходячись між двома голосними, один з яких ненаголошений, як наприклад в “pity”, “better”, “city” або знаходячись між голосним і сонантом, як в “battle”,”twenty”,”getting”. Фонетичні розбіжності


Slide 9

American English 3. [sh] вокалізуєтся в таких виразах, як “Asia” , “version”, “excursion”, “Persia”- [dз]замість [sh] в британському варіанті. 4. [h] часто випадає в тих випадках, коли знаходиться в ненаголошеному складі, але вимовляється в наголошених складах(e.g. “an historical novel”[эn is’torical nouvl], ”I saw him” [ai ‘so: im], але “history”[‘histri], ”him”[him]. 5.Глайд [j] перед [u] в словах “duty”, ”student” пропадає, і виходить [du:ty], [stu:dent].


Slide 10

American English 6. [d] не вимовляється, якщо стоїть після сонант [l]і [n], e.g. “cold”, ”individual”, ”old”. 7. [k] випадає у вимові слів, де цей звук стоїть після [t],e.g. “asked” [а:st]. 8. Американські голосні не диференціюються і не протиставляються по довготі. Д. Джонс стверджує, що всі американські голосні - довгі.


Slide 11

American English 9. [ou] набагато коротший, ніж в британському варіанті, і більше нагадує довгий [о:] 10. [w] і [hw] в американському англійському протиставляються і виконують смислорозрізняючу функцію, наприклад [wer] – “wear” і [hwer] – “where” . Є тенденція вважати їх навіть різними фонемами, тоді як в британському англійському, це алофони однієї фонеми.


Slide 12

American English 11. Нейтральний голосний в дифтонгах в словах ”dear”, “fairy” etc. пропадає і переходить в монофтонг. 12. З'являється африката [tsh] в поєднаннях типу “don’t you” 13. Фонема [l] представлена тільки «темним» алофоном, «світлий» варіант фонеми не виявляється навіть перед голосними( “film” , ”look” звучать як [film] [lu:k] ).


Slide 13

American English Лексичні розбіжності


Slide 14

American English


Slide 15

American English


Slide 16

American English Past Simple замість Present Perfect. Past participle дієслова got звучить як gotten. will замість shall , який замінюється формою gonna – розмовний варіант going to. Does в розмовному варіанті замінюється to do. Деякі неправильні дієслова ( to burn, to spoil ) в американській мові є правильними Граматичні розбіжності


Slide 17

American English 5. Різне застосування артиклів. Наприклад «to/in THE hospital» (AmE) та «to/in hospital» (SE). 6. Часто в одному і тому висловлюванні замість одного прийменника використовується інший, наприклад «on the weekend/on weekend» замість «at the weekend/at weekend» в британському; «on a street» замість «in a street». 7. Багато стійких висловлювань в американському варіанті отримують зміни. Наприклад, американець скаже «take a shower/a bath» замість «have a shower/a bath». Замість «needn't» використовується «don't need to».


Slide 18

American English 8. Прикметники slow і real вживаються як прислівники: He likes to drive slow (замість slowly). She's real nice (замість really). 9. Американці менш охоче, ніж англійці, вживають множину дієслова при збірних іменниках (the audience were букв.: “Публіка були”, the government have букв.: “Уряд мають”).


Slide 19

American English Графічні розбіжності


Slide 20

Canadian English Canadian English Британська англійська мова Американська англійська мова В словах типу class, dance, bath – амер. [?], замість брит. - [а:]. Іменник tomato – з америк. ударним [ei], замість брит. [а:] Префікси anti-, semi-, multi- з брит [i], а не амер [ai] Літера «z» - брит [zed], а не амер [zi:] Форма been має голосний [i:], а не [i] Дієслово минулого часу shone з [o:], а не амер [оu]


Slide 21

Canadian English Дифтонг [au] перед глухими приголосними частіше вимовляється [оu] проте перед дзвінкими приголосними і в кінці слова звучить відповідно британській нормі. Слова “tooth”, “food”, “roof”, “hoof” - з [u:], тобто в даному випадку в наявності відповідність з британською вимовною нормою Фонетичні особливості


Slide 22

Canadian English 3. У таких словах, як “tune”, ”news” etc., де британська норма вимагає дифтонг [ju:], велика частина населення слідує британським орфоепічним стандартам. Виняток становить слово “suit”, яке в основному вимовляється канадцями як [su:t],підкоряючись тут правилам американської вимовної норми. 4. Початковий глайд дифтонга асимілюється в позиції перед альвеолярною змичкою – і виходить африката [tsh] наприклад, в слові “Tuesday” [tshjuzdij], “tube” [tshub].


Slide 23

Canadian English 5. Слова типу “leisure” вимовляються в двох варіантах - [leз)r] або [li:з)r] . 6. Дифтонг [ou] вимовляється в британському варіанті, тобто повністю, не редукуючись. 7. Вимовляється [r] в кінці слів і перед приголосними в словах типу car, cart. 8. [h] перед [w] зустрічається рідко і ніякої системи в цьому немає.


Slide 24

Canadian English 9. Немає відмінності голосних по довготі та стислості. 10. У словах типу “process” , “progress” більшість канадців віддають перевагу британському варіанту - дифтонг [ou]


Slide 25

Canadian English Висновки: на фонетичному рівні - значні розбіжності: у відсутності довготи і стислості голосного; вимова певних дифтонгів перед деякими приголосними; деякі розбіжності канадського англійського в області приголосних. Все це свідчить про життєвість цього варіанту англійської мови, з одного боку, і подальшої дивергенції його як від британського так і від американського англійського.


Slide 26

Australian English Історичні особливості розвитку мови 1788 р. – перші поселенці каторжники-засланці з Великобританії та Ірландії представники соціальних низів носії міського просторіччя і жаргонів 1850 р. – “ золота лихоманка ” іммігранти з різних куточків світу потреба формування єдиної мови


Slide 27

Australian English


Slide 28

6. [а] також ширший і декілька більш висунутий вперед. 7. Нейтральний голосний замінює [i] в кінці слів "arches“ , "horses" etc. [i] майже не зустрічається в чистому вигляді ні в одному з діалектів процесу, а є лише критерієм для визначення соціального статусу. Australian English


Slide 29

Australian English Лексичні особливості


Slide 30

Australian English Дієслова shall - will, should - would, а саме: shall залишається у вжитку лише в спонукальних та питальних формах: Shall we go? You shall do that! 2. "Would" замінив "should" практично всюди: "I wouldn't be so sure of that,"- Susan replied, (замість " I shouldn't be so sure of that"). 3. Around = round в значенні "в одному напрямку, приблизно, в усіх напрямках". Граматичні особливості


Slide 31

Australian English 4. Можливі обидві форми : disinterested та uninterested. 5. Як і в Британії, different вживається з to чи з from. Farther / further - також можливі обидві форми.


Slide 32

Australian English Фонетичні особливості http://smotri.com/video/view/?id=v174570800e1 Відео-фрагмент подає приклади розмовної австралійської мови та відмінності в звучанні деяких звуків і дифтонгів


Slide 33

Джерела інформації http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_English http://en.wikipedia.org/wiki/American_English http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_English http://www.zhargon.ru/slova.php?id=54666&cat=290&pc=1 http://www.allbest.ru/order/ http://smotri.com http://www.native-english.ru/articles/american-english http://www.bestreferat.ru/referat-212643.html


×

HTML:

Ссылка: