'

40 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”

If you like this presentation – show it...

Slide 0

40 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА” Ние сме във времето и времето е в нас... [Васил Левски]


Slide 1

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА” MS EXCEL 2007


Slide 2

SteDraNet Най-активните студенти Представяме ви: 45 ГРУПА, СТОКОЗНАНИЕ 25 ЧЛЕНА В SDN Информатика – задания и курсова работа ГЕРГАНА СТОЕВА


Slide 3

Конкурс Студент на месец “Октомври” ОЧАКВАМ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБОСНОВКА ЗА ПРЕДЛАГАНИЯ СТУДЕНТ МОЖЕ И САМИ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИТЕ


Slide 4

Задание 2 или T2 Min – Три вида изброяване (поне един – с ваша илюстрация) Мах – Целият Word-документ Кои са най-често допусканите грешки? Кои са най-добрите задания?!


Slide 5

Задание 2 или T2 -2 Вие питате: - относно bullets & numbering - когато започваме да изброяваме и допишем първият ред с/у 1-цата, долният втори откъде трябва да започва: под горния или от началото на страницата, както обикновения текст?


Slide 6

Задание 2 или T2 -3 Oт началото на страницата, както обикновения текст: когато започваме да изброяваме и допишем първият ред с/у 1-цата, долният, втори ред, започва от началото на страницата


Slide 7

Задание 2 или T2 -4 Oт началото на страницата, както обикновения текст: когато започваме да изброяваме и допишем първият ред с/у 1-цата, долният, втори ред, започва под началото на 1-я! Special – Hanging – 2,4; пример


Slide 8

Обработка на информацията с Excel Основни технологии за:


Slide 9

Форматиране на клетки


Slide 10

Форматиране на клетки


Slide 11

Типове данни в Ексел Format-Cell-> Избор на тип данни; По подразбиране – General; Number – числа, които ще участват във формули и функции; Currency – Парични знаци – 12,33 лв; Accounting – стойности за осчетоводяване; дебит/кредит; Date/Time – за дата и час; Percentage – за работа с проценти...


Slide 12

Типове данни в Ексел Fraction – работа с дроби; ?; Scientific – числа с плаваща запетая 1,3Е5; Text – поредица от букви; Special – за работа със списъци и бази от данни; Националност – Българин; Custom – зададени от вас начини за представяне на данните; специални символи за задаване на данни - #, +++ +++ 123,33 лв


Slide 13

Обработка на информацията с Excel Работа със сложни изрази (вложени функции) Използване на променливи стойности (генериране на заглавия; текущи курсове и др) Примери


Slide 14

Формули За да въведете формула, започнете със знак “равно” – “=“ =$А$12*3,14 =АА44/$Х1 =А1+А2+А3+...


Slide 15

Функции Основни групи функции Финансови - AMORDEGRC, FV, PMT, PPMT, PV, RATE; За дата и час - DATE, DAY, TIME, TODAY, WEEKNUM, WEEKDAY, YEAR Логически - AND, IF, NOT, OR ИЛИ...


Slide 16

Изучавайте всяка седмица по 12 функции Финасови функции: AMORDEGRC, FV, PMT, PPMT, PV, RATE……………. За работа с дати и време: DATE, DAY, TIME, TODAY, WEEKNUM, WEEKDAY, YEAR МАТЕМАТИЧЕСКИ: ABS, CEILING, SQRT, SUM, SUMIF, RAND, ROUND, TRUNC СТАТИСТИЧЕСКИ: AVERAGE, CORREL, COUNT, MAX, MEDIAN, MIN, MODE, PEARSON, STDEV, TREND ЗА ТЪРСЕНЕ HLOOKUP, HYPERLINK, VLOOKUP ЗА РАБОТА С БАЗИ ОТ ДАННИ DAVERAGE, DMAX, DMIN, DSUM, GETPIVOTDATA, ... ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ CODE, CHAR, CONCATENATE, DOLLAR, LEN, SEARCH, SUBSTITUTE, TEXT, ... ЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИИ AND, IF, NOT, OR, FALSE, TRUE, IFERROR ИНФОРМАТИВНИ CELL, ERROR.TYPE, ...


Slide 17

Функции от MrExcel Video Научете нова функция, гледайки филма от поредицата Mr. Excel + iTunes


Slide 18

Работа със сложни изрази Еднократно въвеждане на вложени формули и функции в дадена клетка; Автоматично “размножаване” или копиране на сложните изрази чрез “влачене” “влачене” чрез натиснат ляв бутон на мишката


Slide 19

Сложни изрази - адресиране Ако използваш “Валутен курс” – задай АБСОЛЮТЕН АДРЕС на клетката В клетка - общ брой студенти, на чиято база се изчислява процента ... “F4” превръща относителният адрес в абсолютен $D$12 1,23451 $D$12


Slide 20

Функции VLOOKUP и HLOOKUP ОСН.ТАБЛИЦА Номенклатура =HLOOKUP(J4;оценки!$C$2:$G$3;2)


Slide 21

Функции ROUND и AVERAGE CEILING(num), FLOOR(num) ОСН.ТАБЛИЦА =ROUND(AVERAGE(C4;D4;E4);0) Пример: =ROUND(26.772;1) Резултат: 26,8


Slide 22

Функции за обработка на дати ВРЪЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДАТА -ГОДИНА =YEAR(M1) – връща 2009 Пример: =TODAY() или =NOW() Резултат: 16/10/2009 =MONTH(M1) – връща 10 =DAY(M1)– връща 16


Slide 23

Конвертиране на дати Пример: =TEXT(M1;"dd-mmm-yy") Резултат: 16-Октомври-09 От тип “Дата” в тип “Текст” Пример: =MID(N1;4;8) Резултат: “Октомври” като текст, който ще “залепите” със заглавието =M2&O1


Slide 24

Работни дни от седмицата =VLOOKUP(WEEKDAY(B3);Weekdays!$A$1:$B$7;2) =VLOOKUP(MONTH(B3);Weekdays!$A$1:$C$12;3) =COUNTIF(F3:F30;"Работен ден")


Slide 25

Дати и вложени IF-функции Пример. Събота и неделя – неработни дни от седмицата =IF(C3="събота";"Неработен ден";IF(C3="неделя";"Неработен ден";"Работен ден")) При няколко условия, ако не е изпълнено 1-то условието – вгражда се нов <IF>


Slide 26

Броячи в таблици Пример: =COUNTIF(K4:K11;6) Резултат: 2 Колко от студентите имат “Отличен”? Пример: =COUNTA(A1:D24) Резултат: Брой студенти, които имат вече оценка, различна от “празно“ от Задание 1 - 157


Slide 27

Банкови заеми =PMT(B3/12;12;-B2) =NPER(B3/12;B4;-B2)


Slide 28

Примерни таблици Изпитни задачи за 6+ Задание FN9727T3 (и КР)


Slide 29

В помощ на студентите 6PlusDVD Задания Ръководства Филми ...


Slide 30

Q/A ВЪПРОСИ?


×

HTML:

Ссылка: