'

Впровадження навчального модуля “ Освіта для стійкого розвитку ” в систему післядипломної освіти підвищення кваліфікації вчителів Житомирського ОІППО

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Впровадження навчального модуля “ Освіта для стійкого розвитку ” в систему післядипломної освіти підвищення кваліфікації вчителів Житомирського ОІППО Кафедра методики викладання навчальних предметів ЖОІППО


Слайд 1

Післядипломна педагогічна освіта Постійно діючою ланкою в національній системі безперевної освіти є післядипломна освіта, яка забезпечує підвищення кваліфікації громадян, поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, умінь і навичок. Вона забезпечує підвищення професійної підготовки і набутого практичного досвіду та індивідуальне самостійне навчання людини незалежно від віку. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів – складова загальної системи безперервної освіти особистості. Головною метою якої є приведення у відповідність професійної та посадово-функціональної компетентності працівників освіти з потребами та вимогами суспільства на конкретно-історичному етапі розвитку українського суспільства.


Слайд 2

Професійна компетентність структура професійної компетентності ( на основі діяльнісного підходу ) включає такі основні компоненти: спеціальний; соціальний; особистісно-індивідуальний. У свою чергу, спеціальний компонент поєднує науково-теоретичну, методичну та психологічну складові.


Слайд 3

Компоненти професійної компетентності Спеціальний -– володіння власне професійною діяльністю на досить високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток. Соціальний - володіння спільною (груповою, кооперативною) професійною діяльністю, співробітництвом, а також прийнятими в даній професії прийомами професійного спілкування, соціальна відповідальність за результати своєї професійної праці. Особистісний – індивідуальний - володіння прийомами особистісного самовираження та саморозвитку засобами протистояння професійним деформаціям особистості;


Слайд 4

Спеціальний компонент Науково-теоретична складова компетентності охоплює обізнаність в сучасних науково теоретичних та практичних підходах сучасної науки; Методична складова компетентності передбачає певний рівень майстерності у галузі засобів формування знань, умінь, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій вчителів та учнів ; Аутопсихологічна складова – це вміння усвідомлювати рівень власної діяльності, своїх спроможностей, знання про засоби професійного самовдосконалення, уміння бачити причини недоліків у своїй роботі, у собі; бажання самовдосконалення.


Слайд 5

Освіта для сталого розвитку Сьогодні у світовій педагогіці починає складатися стратегічний напрямок, який отримав назву «освіта в інтересах (для) сталого розвитку» (ОСР). Його найважливішою метою проголошується формування у молоді готовності жити в мало передбачуваному майбутньому, умінь робити правильний вибір у проблемних ситуаціях різного рівня складності, ефективно використовувати обмежені ресурси, брати участь у плануванні соціального розвитку. Сталий розвиток визначено ключовим принципом усіх політик ЄС. Входження України до європейського освітнього простору передбачає інтеграцію основних засад сталого розвитку у зміст освіти.


Слайд 6

Опитувальник 1. Чи знайомі ви з поняттям «Освіта для стійкого (сталого розвитку)»? Так Ні 2.Які асоціації виникають у Вас з поняттям ОСР 3. Дайте визначення поняття «Освіта для стійкого (сталого розвитку » 4. Оцініть рівень Вашої обізнаності з питань освіти для стійкого розвитку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.Чи задоволені Ви вашим рівнем обізнаності з даного питання? Так Ні 6. Чи знаєте Ви , що для учнів загальноосвітніх навчальних закладів пропонується для вивчення окремий курс за вибором «Уроки для стійкого розвитку»? Так Ні 7. Як концепція ОСР інтегрується в зміст навчального предмету, який Ви викладаєте? 8. Поставте відповідний математичний знак між поняттями ОСР екологіча освіта


Слайд 7

Перешкодами до створення в Україні системи ОСР є: вкрай низька обізнаність щодо ОСР не тільки населення в цілому, але й педагогів 90 % опитаних вчителів не знайомі з поняттям ОСР 96 % респондентів не змогли дати визначення сталого розвитку Майже 100% - оцінили свою обізнанність з даного питання низьким рівнем 100 % хотіли отримати інформацію та знання з ОСР 100% респондентів поставили знак рівності між екологічною освітою та ОСР


Слайд 8

Яку роль відіграє екологічна освіта у процесі впровадження освіти для сталого розвитку Екологічна освіта була передумовою виникнення освіти для сталого розвитку та стала її базою. Зараз освіта для сталого розвитку охопила всі сфери діяльності людини і уособлює значно ширше поняття, ніж екологічна освіта


Слайд 9

Які зміни передбачає освіта для сталого розвитку в навчальному процесі? для викладачів – це перехід від передачі знань до створення умов для їх активного засвоєння та отримання практичного досвіду; для учнів – це перехід від пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку, практичного осмислення; набуття досвіду ; для керівництва навчальним закладом – це зміни у використанні ресурсів закладом, впровадження принципів сталості та демократизації в управління, налагодження діалогу із зацікавленими групами населення.


Слайд 10

модуль до навчальної програми Міністерство освіти і науки України Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Зкатверджую Реуктор І.І. Якухно Модуль до робочої навчальної програми курсів підвищення кваліфікації вчителів Галузь знань 0101 “Педагогічна освіта” Напрям підготовки “Підвищення кваліфікації вчителів географії, біології, історії та правознавства загальноосвітніх навчальних закладів” Укладач: Смагіна Таїса Миколаївна Погоджено Департамент Вищої освіти Міністерства Освіти і науки України Інститут Інноваційних технологій МОНУ Погоджено Науково-методична комісія з післядипломної освіти НМР МОН України


Слайд 11

Складові модуля “Освіта для сталого розвитку” Професійний модуль Варіативна складова Освіта для сталого розвитку (15 год. /0,5 кредиту (лекція, практичне заняття, тренінг)) Наукові основи концепції освіти для стійкого розвитку (4години: 2 год. лекції + 2 год. самостійна робота) Освіта для стійкого розвитку в дії (2 год. практичне заняття ) Тренінг з курсу «Освіта для стійкого розвитку» (6 год. тренінг + 3 год. самостійна робота )


Слайд 12

Лекція “Наукові основи освіти для стійкого розвитку” План Вступ. 1. Поняття «стійкого розвитку». 2. Основні положення концепції стійкого розвитку. 3. Нормативно-правове забезпечення стійкого розвитку. 4. Сутність педагогіки емпаурменту.


Слайд 13

Практичне заняття Практичне заняття   1. Сутність поняття «стійкого розвитку». 2. Основні положення концепції стійкого розвитку. 3. Нормативно-правове забезпечення стійкого розвитку. 4. Сутність педагогіки емпаурменту.  


Слайд 14

Тренінг 8.50 -- 9.40 Організація роботи групи 9.40 ? 10.20 Визначення поняття “ Стійкий розвиток ” 10.20 ? 10.30 Перерва 10.20 – 11.00 Методика мотиваційного вступного уроку. Обговорення. 11.00 – 11.30 Міні лекція: “Що таке педагогіка емпаурменту та її застосування в курсі “Уроки для стійкого розвитку ”” 11.30 -- 11.40 Перерва 11.40 -- 12.40 Методика мотиваційного вступного уроку 12.40 – 13.00 Методика проведення мотиваційно – організаційного уроку за темою„Сміття”. 14.00 -- 14.00 підведення підсумків семінару


Слайд 15

Тренінг


Слайд 16

Дякуємо за увагу Смагіна Т.М.


×

HTML:

Ссылка: