'

ОЦЕНКА В ПРОЦЕСА НА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ОЦЕНКА В ПРОЦЕСА НА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ ОЦЕНКА В ПРОЦЕСА НА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ


Slide 1

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България .....комплексен мултидисциплинарен процес, целящ систематизираното набиране на информация за клиента, за да бъдат идентифицирани силните и слабите му страни, както и неговите нужди ОЦЕНКАТА.....


Slide 2

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Кариерната оценка има четири основни приложения Прогноза Диференциране Мониторинг на клиента Поставяне на оценка


Slide 3

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ПРОГНОЗА Има за цел да предвиди какви са шансовете за индивидуален успех при образователните, професионални и други възможности за кариерно развитие. Да се помогне на клиента да прецени доколко конкурентоспособен може да бъде колко високо може да стигне какви резултати може да покаже в кои области може да очаква трудности


Slide 4

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ДИФЕРЕНЦИРАНЕ: Доколко ценностите, интересите и предпочитанията на клиента съответстват на изискванията на работната и образователна среда. Да се помогне на клиента да прецени: доколко той може да се впише в съответната работна/ културна и т.н. среда; в коя образователна/ професионална среда би се реализирал най-добре; кои са най-ефективните за него начини за контрол и работен график.


Slide 5

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Готовност за избор; Ориентация по отношение взимането на решения; Ниво на зрялост в кариерата; Способност за избор. Мониторингът при оценката помага на консултанта да прецени дали е необходима допълнителна подготвителна работа с клиента преди да бъдат интерпретирани оценките. МОНИТОРИНГ НА КЛИЕНТА


Slide 6

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКА Причини за поставената оценка: да се сравни ефективността на различните мерки да се определят сумарните резултати от програмата за кариерно развитие да се определят промените в отношението и знанията преди и след прилагането на отделните мерки да се анализира връзката между процеса или програмите за кариерно развитие и поведенческите резултати


Slide 7

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Стъпки в процеса по изготвяне на оценка: подбраният инструмент/и е адекватен на планираното прилагане на подбрания тест или друг метод оценяване (сурови резултати) съотнасяне на суровите резултати към съответните норми, определени за референтната група създаване на профил в съответствие с резултатите от теста разясняване на резултатите от теста на клиента разработване доклад в писмена форма относно интерпретацията на приложения тест оформяне на персонализиран план за действие в писмена вид относно действията и стратегия за мерките, които ще бъдат взети


Slide 8

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Често срещани грешки Ефект на ореола Ефект на копитото Тенденция към усредняване Снизходителност Строгост Първи впечатления Инерция Формиране на стереотипи


Slide 9

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ОСНОВНИ ТИПОВЕ ОЦЕНКА


Slide 10

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България МЕТОДИ НА ОЦЕНКА Нестандартизирана (с акцент върху качеството, неформална) Стандартизирана (формална, количествена)


Slide 11

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Формалните инструменти Стандартизираните инструменти са базирани на статистически изчисления и отчитане пред групата и са съпроводени с формални процедури за прилагане и поставяне на оценка. Стандартизираните инструменти за оценка са разработени с цел събиране на обективна информация за клиента (черти на характера и поведението).


Slide 12

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Формалните инструменти За оценка на интереси Измерители на ценности, свързани с работата Измерители за професионална зрялост/ кариерно развитие. Измерители за личностни характеристики Инструменти за оценяване на многостранни наклонности Комбинирани инструменти Инструменти за оценка на многостранни постижения


Slide 13

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Неформална оценка


Slide 14

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ПРИМЕРИ ЗА НЕФОРМАЛНА ОЦЕНКА Подреждане на карти Въпросници или структурирани работни листа Насочване при създаване на образи Групови или индивидуални упражнения (за т.нар. „преносими” умения, които могат да се прехвърлят от една професия или сфера в друга) Списъци за развитие: интереси, ценности, възможности Интервюта Наблюдение Придружаване на работното място Самоопределяне на клиента Анализ на биографични данни Анализ на продукта от дейностите на клиента


Slide 15

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ОЦЕНКАТА 1. Подготовка на консултанта за интерпретация 2. Подготовка на клиента за интерпретация 3. Запознаване на клиента с интерпретацията 4. Обратна връзка


Slide 16

Европейски социален фонд Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. , BG051PO001-4.2.03 - 0991 “Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” Община Добричка Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България Обратна връзка - функции Етична Юридическа Етична Юридическа Мотивационна Безпристрастност Предполагаща развитие на клиента Предполагаща развитие на консултанта Контролираща невярната информация Мотивационна Безпристрастност Предполагаща развитие на клиента Предполагаща развитие на консултанта Контролираща невярната информация


×

HTML:

Ссылка: