'

Въведение в международния стандарт ISO/IEC 27001:2005

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

2010-04-28 Въведение в ISO 27001 Page 1 Въведение в международния стандарт ISO/IEC 27001:2005


Слайд 1

2010-04-28 Въведение в ISO 27001 Page 2 Име и история Пълно име: “ISO/IEC 27001:2005 – Информационни технологии – Методи за сигурност – Системи за управление на сигурността на информацията – Изисквания” История: 1995 – Британски стандарт BS7799 – добри практики 2000 – BS7799 е включен в списъка на ISO стандартите под името ISO/IEC 17999 2002 – BS7799-2 – спецификация с изисквания 2005 – нова версия на ISO/IEC 17999 2005 – ISO/IEC 27001 заменя BS7799-2 2007 – ISO/IEC 17999:2005 е преименуван на ISO/IEC 27002:2005


Слайд 2

2010-04-28 Въведение в ISO 27001 Page 3 Принципи на информационната сигурност Наличност - свойството за достъпност и използваемост на информацията при заявка от упълномощено лице Цялостност - свойството за опазване на точността и целостта на информацията Конфиденциалност - свойството информацията да не се предоставя или разкрива пред неупълномощени лица, служители или процеси Правно съответствие – информацията да се събира, съхранява, обработва и унищожава в съответствие с нормативните актове и договорните отношения


Слайд 3

2010-04-28 Въведение в ISO 27001 Page 4 Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) Създаване и управление на СУСИ Създаване Внедряване и функциониране Наблюдение и преглед Поддържане и подобряване Изисквания към документацията Управление на документите Управление на записите Други задължителни елементи Вътрешни одити Преглед от ръководството Коригиращи и превантивни действия


Слайд 4

2010-04-28 Въведение в ISO 27001 Page 5 Управление на риска Оценка на риска Опис на информационните активи Идентификация на заплахите към активите Оценка на риска на базата на приета методика Количествени методики Качествени методики Доклад за оценката на риска Третиране на риска (План за третиране на риска) Намаляване на риска чрез прилагане на подходящи механизми на контрол Приемане на риска Избягване на риска Прехвърляне на риска


Слайд 5

2010-04-28 Въведение в ISO 27001 Page 6 Приложение А - контроли 11 области, 39 цели по контрола и 133 механизми за контрол Области А.5 Политика по сигурност А.6 Организиране на сигурността на информацията А.7 Управление на активи А.8 Сигурност на човешките ресурси А.9 Физическа сигурност и сигурност на заобикалящата среда А.10 Управление на средствата за информация и операциите А.11 Контрол на достъпа А.12 Придобиване, разработване и поддържане на информационните системи А.13 Управление на инциденти със сигурността на информацията А.14 Управление на непрекъснатостта на дейността А.15 Съответствие Избор и внедряване на механизми за контрол ISO 27002 съдържа добри практики за имплементиране на различните механизми за контрол Организациите избират свои контроли на базата на оценката на риска, които да покрият изискванията на стандарта Избраните механизми за контрол се описват в Декларация за приложимост Видове контроли – организационни, технически и физически


Слайд 6

2010-04-28 Въведение в ISO 27001 Page 7 Разработване, внедряване и сертификация Определяне обхвата на СУСИ Методика за оценка на риска Опис на активите и оценка на риска Разработване на документацията на СУСИ Внедряване Вътрешен одит Преглед от ръководството Сертификационен одит Извършва се от акредитирани организации Етап 1 – преглед на документацията Етап 2 – същински одит


Слайд 7

2010-04-28 Въведение в ISO 27001 Page 8 Наредба за оперативна съвместимост и информационна сигурност Сертификация и одит на администрациите в съответствие с международния стандарт ISO 27001:2005 Преносимост на всички данни в информационните системи в случаи на непредвидени обстоятелства Политиката за мрежова и информационна сигурност Достъпност, автентичност, цялостност и конфиденциалност Вътрешни правила за мрежовата и информационната сигурност като Система за управление на информационната сигурност (СУИС) Сертификация на СУИС по смисъла на ISO 27001:2005 Съвет за мрежова и информационна сигурност на ИС Постоянно действащ консултативен орган Предлага препоръчителни управленски мерки за предотвратяване на инциденти Оценка и управление на риска Според т. 4.2.1 от ISO 27001:2005 Потенциалните рискови фактори от ISO 13335:2000 (ISO 27005) Методика за оценка на риска - Приложение №3


Слайд 8

2010-04-28 Въведение в ISO 27001 Page 9 Наредба за оперативна съвместимост и информационна сигурност Национален център за действие при инциденти Актуална информация за всички опити за проникване на нежелан софтуер в информационните системи (ИС) Незабавно уведомяване при възникване на инцидент Мониторинг на събитията и инцидентите Според т. 4.2.3 от ISO 27001:2005 План за действие с цел осигуряване непрекъсваемост на дейността Нива на защита от неправомерен достъп 0 или D (най-ниско), 1 или C, 2 или B, 3 или A (най-високо) Срокове за изпълнение В срок от 3 месеца - попълване на Регистъра на стандартите В срок от 12 месеца - разработване на вътрешни правила и извършване на сертификацията им като СУИС по ISO 27001:2005 В срок 24 месеца - провеждането на одит от оторизирана независима организация за признаване на съответствие между СУИС и международния стандарт ISO 27001:2005


Слайд 9

2010-04-28 Въведение в ISO 27001 Page 10 Въпроси


×

HTML:

Ссылка: