'

Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Strategic Initiatives Team, EB EMEA 18/05/2011 Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma


Слайд 1

ПРОГРАМА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА LEAN SIX SIGMA ПОДХОДА – 15 ‘ РАБОТА В ГРУПИ – 15’ КОМЕНТАРИ ОТ ГРУПИТЕ – 20 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОДХОДА НА HP – 15’ КОМЕНТАРИ И ОБСЪЖДАНЕ – 20’ 2 HP Confidential


Слайд 2

ПЛУВАНЕ С ПИРАНИТЕ Конкуренцията е много, много голяма С кой и какво се конкурираме? Как конкуренцията влияе и променя поведението ни? Какво бихте направили ? Коя е най-значимата заплаха ? Кога ще се появи? Какво трябва да направим? Как това ще се отрази на организацията, на бизнеса, на акционерите, на служителите?


Слайд 3

ОЦЕЛЯВАНЕ В СУРОВИЯ СВЯТ Там, където последствията се оказват фатални Разбираме кое е важно Не го изпускаме от поглед Работим така все едно всичко зависи от предствянето ни тук и сега Изпълняване плана Разграничаваме ‘спешното’ от ‘важното’ Не забравяме да се погрижим и за двете неща (както за ‘спешните’, така и за ‘важните’) 8 Основни принципа на Управлението чрез тотално качество и Организационното съвършенството 1. Фокусиране върху клиентите 2. Лидество 3. Участие на служители 4. Процесен подход 5. Системен подход към управлението 6. Непрекъснато подобрение 7. Вземена не решения въз основа на факти 8. Взаимноизгодни връзки с доставчиците


Слайд 4

ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЕНИЯ VS. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ Когато се планират проектите трябва да се прави разграничение межди проекти за подобрения (lean sigma) и изпълнение на проекти (управление на проекти – project management) Управление на проекти (Project management) се прилага в случаите, когато решението на даден проблем е ясно дефинирано; стратегията за изпълнението на проекта е да се приложи решението на проблема. Проектите за подобрения (Lean Sigma) включват дизайн или ре-дизайн на процеси (и/или продукти, услуги). Решението на проблема не се знае от самото начало, изисква се изучаване и тестване преди да се стигне до изпълнение. Изполват се за оптимизиране на производствени и бизнес процеси. HP Restricted


Слайд 5

СИСТЕМАТА НА ДЕМИНГ ЗА ЗАДЪЛБОЧЕНО ЗНАНИЕ Оценяване на системата Теория на познанието Разбиране на вариациите Психология ‘Системата за задълбочено знание представлява леща. Тя предлага нов поглед върху теорията, чрез който да разберем и да оптимизираме нашите организации’ Е. Деминг, Новата икономика, 1993 Системата е първият принцип, който формира подхода Разбиране за това какво се цени от служителите сега и за в бъдеще, влияе на стратегията на организацията, на структурата и дейността й. Устойчивостта е определя от способността на организацията да създава и да предоставя ‘стойност’ за своите клиенти и за заинтересованите страни БЪРЗО Outside-in Thinking Understand the Market


Слайд 6

ОПТИМИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ: 2 ПОДХОДА Оптимизиране чрез непрекъснати подобрения Промяната е част от задълженията на служителите и ‘собственика на процеса’ Извършва се от служители, които ежедневно работят с процеса Подобрява се съществуващия процес до достигане на конкретни подобрения чрез анализ и опростяване (пр. по-малко време, по-малко стъпки в процеса) По-малък риск Служителите са обучени да правят непрекъснати подобрения Оптимизиране чрез пълен реинженеринг (радикални промени) Изисква се намесата на топ мениджмънта Извършва се от ‘външни’ консултанти Започва с преглед на процеса от перстективата на клиента, процеса се структурира отново така, че да се постигне новата визия По-голям риск След промяната се изисква бюджет за обучение на служителите ИТ инвестиция (в някои случаи) Преди да започнем трябва да познаваме: Перспективата на клиента (заинтересованите страни), оценяване на нуждите на бизнеса, познания свързани с принципите на промяната, организационна култура, ресурси Източник: Университетът в Портсмут, Великобритания


Слайд 7

ПЪРВОРАЗРЕДНИ И ВТОРОРАЗРЕДНИ ПРОМЕНИ HP Restricted Промени необходими за ежедневната дейност на организацията, които поддържат настоящото ниво на функциониране, включително реагиране на специфични обстоятелства, компромисни решения, или подобряване на един показател в даден процес. Промени необходими за създаване на нова система, които подобряват дадена дейност по непознат до този момент начин. Подобряване на два или повече показателя, като същевременно се запазват нивата на останалите показатели. Изисква се дизайн или ре-дизайн на някой от частите на цялата система или процес. Първоразредни промени Второразредни промени Повече пари, повече време, повече ресурси Нов начин на работа


Слайд 8

LEAN SIX SIGMA Ползи: постигане на задоволство на клиентите (доволните клиенти купуват повече), по-ниски разходи, по-високи печалби, по-ефективен и опростен модел на управление, по-доволни служители Източник: Университетът в Портсмут, Великобритания


Слайд 9

Да спрем да вършим “неправилните неща” като премахнем излишъците – това, което не добавя стойност за клиента. Да насочим ресурсите към подобряване на дейностите, които добавят стойност, за да постигаме по-добри резултати по-ефективно. HP LEAN SIGMA – НАСОЧЕНИ ПОДОБРЕНИЯ


Слайд 10

ПОДХОДЪТ НА ХЮЛЕТ-ПАКАРД HP LEAN SIGMA HP Restricted Метод за постигане на ускорени подобрения на качеството, намаляне на излишъци (време, разходи, др.) и в рамките на по-малко време Изграден въз основа на доказани методи и инструменти SigmaPlus, Six Sigma, Lean, Управление на проекти, Управление на промяната Като резултат имаме повишена лоялност на клиентите, подобрено отношение на служителите, понижени разходи, по-висока ефективност. Подходът се използва за повишаване на уменията на служители на ХП да допинасят за подобрения в работата на компанията


Слайд 11

LEAN SIGMA Тактически подход към ускорено и устойчиво подобрение Простичък, но ефективен концептуален модел Поетапен подход вкючващ PDSA цикли (намален риск) Набор от подходящи инструменти за всеки етап около 140 инструмента Три водещи въпроса Желани резултати


Слайд 12

ПЛАНИРАНЕ – ИЗПЪЛНЕНИЕ – ПРОВЕРКА - ДЕЙСТВИЕ (PDSA) ЦИКЛИ Натрупване на познание и намаляване на риска Тестване на теория или убеждение чрез прогнозиране на последствията от промяната Сравняване на прогноза със същински резултат Навременно и адекватно реагиране Цикъл на учене (минимален риск) Увеличава се степента на увереност в резултатите УСКОРЯВА СЕ ПРОМЯНАТА


Слайд 13

ДИАПК (DMAIC) — ПЪТ КЪМ ПОДОБРЕНИЕ НА ПРОЦЕСА Дефиниране на проекта Измерване на настоящите нива на функциониране Избират се и се използват инструменти, които ни помагат да разберем ситуацията Анализ за установяване на значими причини за проблемите Използват се инструменти за достигането до същината на проблемите Подобрение на функционирането (чрез създаване, тестване и прилагане на промени) Използват се инструменти за креативно мислене и достигане на решения Контролиране (контрол на устойчивостта) на промяната и закриване на проекта Използват се инструменти за измерване, за да се удостовери влиянието на промяната (позитивно или негативно) * През различните етапи на проекта се прилагат различни Lean Sigma инструменти


Слайд 14

РАБОТА В ГРУПИ Казус 1: Лидерство на топ мениджмънта Казус 2: Анализ на външната среда Казус 3: Анализ на вътрешната среда Казус 4: Дизайн и имплементиране на нов процес КАЗУС ОТ ПРАКТИКАТА НА HP: ОПТИМИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕС В HP има процес за т.нар. ‘специално ценообразуване’ - предоставянето на големи отстъпки за определен сегмент от партнъорската мрежа. (* HP продава своите продукти и услуги чрез фирми-партнъори). Годишно проучване на независима агенция показва, че HP има занижени резултати по два показателя, свързани с този процес: 1. задоволство на клиента; и 2. позиция спрямо конкурентни компании.


Слайд 15

В НАЧАЛОТО... 16 HP Confidential Важни изводи от проучването: Специалното ценообразуване е основен фактор за задоволство и лоялност на партнъорите Резултатите от проучването показват, че HP е в неблагоприятна позиция спрямо конкурентни компании по този показател Партнъорите са с занижено задоволство от процеса на ценообразуване в HP Трябва за разберем ‘Защо’ и да решим ‘Какво’ да предприемем


Слайд 16

КАЗУС 1: РОЛЯТА НА МЕНИЖДМЪНТА Да демонстрира връзката между стратегията на компанията и предстоящата промяна Да осигурят ресурси за осъществяване на промяната Да информира служителите за промените и редовно да ги усведомява Да осигури обучение на служителите Да промени организационната структура, ако това е нужно, и да осигури информация за ползите от това


Слайд 17

КАЗУС 2: АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА Защо партнъорите не са доволни? Групирахме коментарите от проучването: Affinity Map


Слайд 18

КАЗУС 2: АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА Основните причини за проблема 19 HP Confidential Проведохме интервюта с партнъорите. Категоризираме причините за проблема. Задаваме въпроса ‘Защо?’ няколко пъти, за да стигнем до основните причини на проблема. Питаме какви за спецификациите ‘Fishbone’ Diagram / ‘Cause-and-Effect’ diagram


Слайд 19

КАЗУС 2 И 3: АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА СРЕДА Обобщени резултати: 5 области според метода SERVQUAL 20 HP Confidential Направихме проучване на качеството на услугата чрез SERVQUAL сред партнъори и служители, за да разберем двете перспективи, и да се установим в кои области за различията с конкурентните компании. Service Quality Assessment (ServQual)


Слайд 20

КАЗУС 3: АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА 21 HP Confidential Описание / Схема на процеса


Слайд 21

КАЗУС 3: АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА ИНДИКАТОРИ 22 HP Confidential Работим за подобряване на тези показатели! Статистически метод за намиране на отклонения, стабилност, ефективност на определен показател за работата на процеса: Control Charts


Слайд 22

КАЗУС 4: КАКВО ПРАВИ ПРОЦЕСЪТ УСПЕШЕН ОСНОВНИ СТЪПКИ Да вземем предвид спецификациите на партнъорите за изграждане на новия процес Да обсъдим възможните решения Да приоритизираме решенията според Възвръщаемост на инвестицията и Трудност за имплементиране, като така изберем оптималната комбинация от решения Да конструираме новия процес съобразно тези решения и визията на партнъорите (клиентите) за идеалния процес Да тестваме новият процес Ако процесът работи както е планирано – имплементираме Ако процесът не работи както е планирано – преразглеждаме спецификациите и възможните решения, и тестваме отново 23 HP Confidential


Слайд 23

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ ДИСКУСИЯ Каква е връзката между иновациите и системата "6 сигма"? Приложение на "6 сигма" в областта на услугите и специално в една учебна програма. Какви са предизвикателствата и последователността при внедряването на "6 сигма"?


Слайд 24

Q&A


×

HTML:

Ссылка: