'

Ефективни методи за обучение, основани на резултатите от изследването на профила на развитие, характерен за синдрома на Даун, и влиянието на включващото образование

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Ефективни методи за обучение, основани на резултатите от изследването на профила на развитие, характерен за синдрома на Даун, и влиянието на включващото образование Джулия Хюз, Сю Бакли, Джилиан Бърд Международен фонд за съдействие на образованието на деца със синдром на Даун


Слайд 1

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Международен фонд за съдействие на образованието на деца със СД Задачата на Международния фонд DownsEd е усъвършенстването на методите за обучение и съдействие за развитието на хората със синдром на Даун в целия свят, посредством провеждането на научни изследвания, разпространяването на информация и оказването на методическа поддръжка. От 1980 г. ние активно прилагаме на практика програмите на научните изследвания и оказваме поддръжка на децата, семействата и образователните учреждения. Това позволява на екипът ни от специалисти да работи както непосредствено с децата в службите за ранна помощ и в клас, така и да събира научни данни.


Слайд 2

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Международен фонд за съдействие на образованието на деца със СД Съчетаването на интереса към целенасочени научни изследвания и практическа психолого-педагогическа работа ни дава уникалната възможност да създаваме и провеждаме корекционни програми, а след това да наблюдаваме децата в рамките на дългосрочните проекти и да поставяме повече задачи пред експерименталните изследвания Ние придаваме първостепенно значение на осигуряването на информация за родители и специалисти с помощта на публикации в печатните издания и в Интернет, а също така и посредством провеждането на тренинги. За допълнителна информация се обръщайте към сайта: www.downsed.org Адрес на интернет-магазина: http//:shop.downsed.org


Слайд 3

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Ние благодарим на: Лесли, Дайлис и Сара Дюфен за това, че ни подтикнаха да се заемем с изследването на проблема свързан с обучението по четене, което и постави началото на дейността на Фонда през 1980 На всички деца, родители и специалисти участващи в нашите научни проекти. На сътрудниците и студентите на Фонда и Портсмутския университет, работили с нас от 1980. На групата дизайнери, специалисти по информационни технологии и уеб-сайтове. На всички които имат принос за тази работа, проявили разбиране към обсъжданите проблеми и в подготвянето на този доклад.


Слайд 4

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Обзор За да бъде работата на специалиста ефективна, тя трябва да се базира на познанията за специалните образователни потребности на детето Ефективността на работата се обуславя от признанието на социалната природа на процесите на развитие и усвояването на знания и умения Провеждането на развиващи и обучаващи програми, при разработването на които са взети под внимание конкретните образователни потребности на детето и са реализирани в условията на инклузивно предучилищно заведение, ще има най-голям ефект Кои научни данни подтвърждават правилността на тази гледна точка?


Слайд 5

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Данни, подтвърждаващи наличието на специфичен фенотип на поведение или профил на психомоторното развитие, които отразяват силните и слабите страни Последен обзор на научните данни, засягащи профила на развитие на децата във възрастта от раждането до 4 год. вж. Deborah J. Fidler (Colorado State University) The Emerging Down Syndrome Behavioural Phenotype in Early Childhood. Infants and Young Children (2005) 18, 2, 86-103 Също Freeman, S. F.N. & Hodapp, R.M. (2000) Educating children with Down syndrome: Service needs and new educational strategies. Down Syndrome Quarterly 5, 1-9. – училищна възраст Down Syndrome Research and Practice 9 (3) раздел, посветен на специфичния профил на психомоторното развитие


Слайд 6

Как синдрома на Даун влияе върху развитието на детето? Не e просто вариант на общата задръжка в развитието Специфичен профил, характеризиращ се с наличието както на линии на развитие, имащи добри показатели, так и с проблемни области – ФЕНОТИП Проблемните области могат да станат обект за прилагане на ефективни методи за корекционно въздействие Силните страни могат да се използват за подпомагане на учебния процес Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved.


Слайд 7

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Развитието - това е процес, на който може да се влияе Развитието не е заложено по рождение Върху мозъка оказват влияние външните въздействия и активността Развитието е социално обусловен интерактивен процес, зависещ от качеството на социалните отношения, възможностите за социални взаимодействия и учебна среда Включването в живота на семейството, местното общество и училището играе важна роля в осигуряването на оптимална траектория на развитие ИНКЛУЗИЯ ПЛЮС ЦЕЛЕНАНАСОЧЕНИ КОРЕКЦИОННИ ЗАНЯТИЯ


Слайд 8

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Слаби места Двигателни навици Социална компетентност, емпатия и социални навици Език и реч Слух и зрение Зрителна кратковременна памет Вербална кратковремена памет Самообслужване и битови навици Трудно усвояване на материала по слух Профил на психомоторното развитие характерен за синдрома на Дауна (вж. Robin Chapman, Robert Hodapp, & Deborah Fidler) По-лесно учене с визуален материал Переработване на информацията Психическа възраст (при невербално тестиране) Силни страни Числа Четене


Слайд 9

Профил на психомоторното развитие, характерен за синдрома на Даун. Кратък обзор 1 Профил, насочващ към трудности при обучение от средна до тежка степен при широк диапазон от индивидуални различия Добри навици за социално взаимодействие, добри способности към емпатия и позитивно отношение към околните Добро поведение, отнесено към умствените способности и навиците за комуникация Чувствителност към неуспехите и емоционалните сигнали Задръжка в двигателното развитие, което отрицателно влияе на ученето Добри навици за самообслужване и битови навици, (за формирането им се изисква време) Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved.


Слайд 10

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Профил на психомоторното развитие, характерен за синдрома на Даун. Кратък обзор 2 Задръжка в речевото и езиковото развитие отнесено към умствените способности, показани при невербално тестиране Значителна вероятност за възникването на проблеми, свързани със зрението и слуха Добри способности за използване на жестове и реакции с помощта на движение Значително задържане в развитието на вербалната кратковремена памет – трудно се усвоява материала по слух Очевидната силна страна – способност към преработване на зрителната информация и добра зрителна памет; много по-лесно се усвоява материал представен визуално


Слайд 11

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Профил на развитие на речта и езика при синдрома на Даун Развитието на езика, като цяло, е забавено, при това наблюдаваме асинхрон в линиите на развитие на различните му аспекти Комуникативните навици обикновено са добри Речниковия запас се натрупва бавно, но постоянно; разбирането изпреварва използването на думите в експресивната реч Усвояването на граматическия строеж на речта е забавено; разбирането изпреварва правилното му използване в експресивната реч Достигането на добра яснота на речта е затруднено


Слайд 12

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Значението на езика и речта за всички области на развитие Езикът стои в основата на развитието на познавателната дейност и социалната компетентност на всички деца Думите са нужни за усвояването на знания– речников запас Езикът е нужен за запаметяване, мисловна дейност, способност да се разсъждава Езикът ни е нужен за самоконтрол и планиране Езикът е нужен за да се справяме с емоциите и вълненията Езикът е нужен за да общуваме с околните Язык нужен для полноценной дружбы


Слайд 13

Работа за развитието на езика и речта Необходимо е целенасочено да се работи над всички аспекти на езика и речта: Яснота на речта Речников запас Усвояване на граматическия строеж Комуникативни навици За оценяване нивото на езиково и речево развитие и планирането на работата, използвайте контролните таблици на DownsEd и дневник за наблюдение Прогресът в усвояването на граматическия строеж е свързан с речниковия запас Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved.


Слайд 14

Връзка речник/граматически строеж (Pennanen, Buckley & Archer 2000) ТР = 1 г. – 2 г. 6мес. СД = 3 г. - 8 г. Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved.


Слайд 15

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Фактори, предположително обуславящи профила характерен за синдрома на Даун Слух Зрение Физически/двигателни проблеми – невозможност достатъчно эфективно да изследват околния свят Работна памет – трудно отличават един звук от друг в ранните стадии на развитие Бавно натрупват речников запас– трудно се вписват в критичния за усвояването на граматическия строеж период


Слайд 16

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Как влияят тези фактори? Загуба на слуха Основно , отити – висока вероятност: в предучилищна възраст - до 80% Отите водят до намаляване на слуха в 30dB – 60dB Отитът трудно се поддава на лечение; използват се вентилационни тръбички в средното ухо, слухови апаратчета При децата със снидром на Даун отитите са по-чести и често стават хронически Зрение 60% от децата носят очила– далекогледство / късогледство Астигматизъм– Изследване Cardiff – препоръки – woodhouse@cardiff.ac.uk


Слайд 17

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Зачитане на особеностите на профила на развитие при разработване на начини за обучение Разчита се на силните страни от развитието - социалната и емоционалната Разчитайте на социалната компетентност Поощрявайте «доброто», съответстващо на възрастта поведение, придържайте се към точно определени очаквания и граници Начини за компенсация на «слабите места» Слух и зрение – редовни изследвания Целенасочена логопедическа работа – от ранно детство до зрелостта Учебния материал се възприема трудно по слух, а зрително по-лесно, затова винаги имайте подготвени нагледни материали: – знаци, картинки, материали за четене За обучението на разговорна реч използвайте навиците за четене Давайте възможност на децата да демонстрират , че са научили материала, без да изисквате устен отговор.


Слайд 18

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Изследване за влиянието на инклузията. Портсмут, Великобритания (Вuckley, Bird, Sacks & Archer 2002) Сравняват се постиженията на всички деца със синдром на Даун от едно графство през 1987 и през 2000 г. През 1987 – всички са учили в помощтни училища През 1999 – около една трета от децата били изцяло включени в общообразователната система от 5 год. възраст Сравнявали се успехите на внимателно подбрани групи, учещи в помощтни и масови класове Един район на графство Хемпшир поел по пътя на инклузията през 1988 г. – по-рано от останалите райони, адаптирайки процеса на обучение имайки в предвид нуждите на децата със СД На 5 годишна възраст тези деца не са се отличавали едно от друго нито по способности, нито по социално положение на семействата им


Слайд 19

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Изследване за влиянието на инклузията (Buckley, Bird, Sacks , Archer, 2002) В масовото училище се наблюдава значително изпреварване в усвояване на четенето и писането (средно с 3.3 години), а също и в експресиваната реч (средно с 2.5 години) Децата били изцяло включени в обикновени класове Децата се занимавали по обикновената училищна програма, но им били поставяни индивидуални учебни цели, те имали поддръжка в клас В началото на обучението и двете групи имали сравнително еднакви способности и еднакъв социален контекст Вайнландска скала за адаптивно поведение – тестови оценки, съответстващи на възрастта


Слайд 20

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Ликвидация на разрива между нивото на развитие на експресивната реч и невербалните способности Изследване на влиянието на инклузията (Buckley, Bird, Sacks & Archer) Общеобразователната среда – това е в пъти по-богат речеви свят В масовото училище се отделя по-голямо внимание на грамотността В масовото училище децата много по-активно са включени в усвояването на грамотността, т. к. присъстват във всички часове Сравнение на съставящите адаптивното поведение


Слайд 21

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Ликвидация на разрива между речта и психическата възраст, определени при невербално тестиране– промяна на «фенотипа» Предишния слайд показва, че при децата със синдром на Даун може да се постигне подобряване на речевите и езиковите навици, а също така и грамотността и да се изведат на едно ниво с другите навици. Това подобрение може да се обясни с включването на децата в обикновен клас и като резултат от това, въвличането им в занятията по четене – даже и на тези които не четат Тези резултати подтвърждават правилността на гледната точка, че езиковото и речевото развитие изостават заради проблемите със слуха и преработването на слуховата информация – печатния текст превежда езика във визуална плоскост


Слайд 22

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Какво обосновава този прогрес? 1. Пълно включване в живота на околния свят от най-ранна възраст, в масови детски градини и училища Могат да се учат от връстниците и заедно с тях Другите деца дават пример как се използва езика, как да играят и да учат – езика на който говорят в клас, и това, което се очаква от детето съответства на възрастта му 2. Адаптация на стила на преподаване към специфичния профил на развитие на речта, езика и познавателната дейност, което позволява на децата да се занимават по общата училищна програма и да се учат КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА – ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ДВЕТЕ УСЛОВИЯ


Слайд 23

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Ресурси полезни за учителите и специалните педагози Серия брошури «Down Syndrome Issues and Information», даващи яснота върху въпросите за развитие и обучение – това издание е посветено на всички области на развитие и е съставено по модулен тип според възрастовите групи (0-5, 5-11, 11-16). Сред тях: обзор, развитие на речта, двигателни навици, социално развитие, четене и писане, числа и въпроси за училещното обучение Може да се снабдите както с цялата серия така и с отделни брошури Информацията е доступна също така и on-line DVD 1. Инклюзивно училищно образование 2. Развитие на детето от раждането до 18 месяца 3. Развитие на речта на детето от 18 мес. До 4 години. По-подробна информация – на сайта www.downsed.org


Слайд 24

Monday, November 10, 2014 Copyright © 2008 Down Syndrome Education International. All Rights Reserved. Изследвания в областа на включващото образование в Хемпшир. Библиография 1. Buckley, S., Bird, G., Sacks, B., & Archer, T. (2002). A comparison of mainstream and special education for teenagers with Down syndrome: Implications for parents and teachers. Down Syndrome News and Update, 2(2), 46-54 and 2. in Down Syndrome Research and Practice. 9 (3) pp 54-67 (with full data tables). 3. Buckley, S., Bird, G., Sacks, B., & Archer, T. (2002). The achievements of teenagers with Down syndrome. Down Syndrome News and Update, 2(3), 90-96. 4. Buckley, S. J. & Sacks, B. (1987). The adolescent with Down syndrome: Life for the teenager and for the family. Portsmouth, England: University of Portsmouth. Buckley, S., Bird, G. & Sacks. B. (2006) Evidence that we can change the profile from a study of inclusive education. Down Syndrome Research and Practice. 9 (3) pp. 51-53. Пълните текстове на статиите са поместени на http://information.downsed.org/ С всички печатни материали може да се сдобиете в The Down Syndrome Educational Trust


×

HTML:

Ссылка: