'

N, P, As, Sb, Bi

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ V А група на ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА N, P, As, Sb, Bi


Слайд 1

АТОМНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ VА ГРУПА


Слайд 2

АЗОТ (Nitrogenium - N) 1.Разпространение: NaNO3 – чилска селитра KNO3 – индийска селитра Под формата на нитрати той се среща и в литосферата. Като главна съставна част на белтъците влиза в състава на растенията и животните.


Слайд 3

2.Строеж на атомите на азота Място в ПС – 2 период; VА група; :N пореден номер Z = 7. Азотът е р-елемент с типичен неметален характер. Не образува йони, защото има малък атомен радиус и висока йонизационна енергия. Образуване на малекулата на азота: :N + N: ? :N N: N N


Слайд 4

3.Просто вещество. Физични свойства. Азота образува двуатомни молекули(N2). Газ, който не гори и не поддържа горенето. Без цвят. Без мирис. Без вкус. Малко разтворим във вода. Плътност – 0,00126 g/cm3. TT0C = - 210 Tk0C = - 195,8 (Втечнява се при –195,80С, а се втвърдява при –2100С.)


Слайд 5

4. Химични свойства на азота Азотните молекули са много устойчиви и затова той не участва в химични реакции при нормална температура. а) азота реагира с Н2 при t = 450-5000C, високо налягане (~300atm) и катализатор желязо(Fe): N2 + 3H2 2 NH3 + Q б) азота реагира с метали при t = 400-5000C, само с лития – при нормална температура. N2 + 3Mg Mg3N2 + Q ( тримагнезиев динитрид) Нитридите са вещества с изключителна твърдост и високи TT0C. Азотът се проявява като окислител спрямо металите и водорода.


Слайд 6

още в) с кислорода азотът реагира при температурата на волтовата дъга(2000-30000С): N2 + О2 2NO – Q Спрямо кислорода азотът е редуктор. Съществуват пет оксида на азота( N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5), но другите четири се получават по косвен начин. Азотът проявява по-голяма химична активност към водорода и металите,отколкото към кислорода.


Слайд 7

5. Значение и употреба Азотът е биогенен елемент - заедно с О2, Н2, С и др. изгражда живите организми. За синтез на амоняк и на азотна киселина, на азотни торове и на взривни вещества. Евтин и достъпен инертен газ в промишлеността. Системи за пожарогасене с гасителен агент ARGOGEN IG-55 (аргон 50%, азот 50%) Системи за пожарогасене с гасителен агент ARGOGEN IG-100 (азот 100%)  


Слайд 8

Употреба При големите бензинохранилища като инертна атмосфера при преливането на бензин от едно място в друго. При съхраняването на ценни картини, за да се избегне агресивното деиствие на някои съставни части на въздуха. Понякога за напомпване на автомобилните гуми, за да се избегне окисляващото действие на кислорода върху каучука при високо налягане. За поддържане на ниски температури той се използва при съхранение на биологични препарати, като кръв, семена и др. и в транспортни хладилници. При дишане на въздух, обогатен на азот човек чувства известно опияняване, като че ли е пил алкохол. Това е т.нар. азотна наркоза.


Слайд 9

6. Получаване Азотът се получава чрез постепенно изпаряване на втечнен въздух. Технически се получава от втечнения въздух при франкционната му дестилация.Този азот е онечистен от малко кислород и инертни газове. За първи път азотът е получен от Михаил Ломоносов при опитите му да изгаря метали в затворени съдове. За откривател се счита Даниъл Ръдърфорд, който през 1772 г. оставил да живеят под стъклен звънец мишки. Газът под звънеца след отстраняване на O2 и CO2 не поддържал живота. Същият „лош“, „отровен“ газ бил получен и от Джоузеф Пристли и от Карл Шееле, а през 1787 г. Антоан Лавоазие установил, че това е нов химичен елемент Наименованието му произлиза от гръцката дума “азоос”, която означава безжизнен.


Слайд 10

Любопитни факти Азотът образува нитриди и с някои неметали,например сярата. През 70-те години на миналия век (1975г) химици от Пенсилванския университет успели да получат високо- молекулно съединение от нитрид, което притежава свойствата на метал.Той е ковък и слабо провежда електричен ток. Учени успели за повече от година да запазят в среда от течен азот при температура -197 C извадени зъби. При това зъбната тъкан се запазва.След това при размразяване зъбите могат да се имплантират (присадят) и да продължат да изпълняват функциите си. При температура -197 C в среда от течен азот берилият придобива 3,5 пъти по-голяма специфична електропроводимост от медта.


Слайд 11

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! М. ВАСИЛЕВА БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


×

HTML:

Ссылка: