'

СТРОЕЖ НА ЕЛЕКТРОННАТА ОБВИВКА

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

СТРОЕЖ НА ЕЛЕКТРОННАТА ОБВИВКА УРОК М.ВАСИЛЕВА


Слайд 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНА ЗНАК - e- заряд -1; маса 1/1836 ; бр.e- = бр.р+ = Z. Магнитни свойства - спин - Два e- могат да бъдат с еднакви или с противоположни спинове Електроните с противоположни спинове образуват електронни двойки. Електроните в атома заемат състояния само с точно определена енергия – Е1,Е2,Е3... Еn, наречени квантови състояния.


Слайд 2

СТРОЕЖ НА ЕЛЕКТРОННАТА ОБВИВКА Квантовите състояния са групирани в слоеве и подслоеве. E расте


Слайд 3

ядро 1 К 2 L 3 M 4 N 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f К L M 1s 2s 2p 3s 3p 3d E N 4s 4p 4d 4f


Слайд 4

* Броят на подслоевете в даден слой е равен на номера на слоя ( пр. 1слой - s, 2слой- s и p ...). * Електроните , които заемат един и същ подслой имат еднаква енергия. * Максималния брой електрони в подслоевете зависи от вида на подслоя( s – 2, p – 6, d – 10...) Нарастване на Е * Състояние на атома , което има минимална енергия се нарича основно състояние. Електроните запълват подслоевете и слоевете като винаги заемат състояние с възможно най-ниска енергия. 1s2 <2s2 <2p6 <3s2< 3p6<4s2 <3d10 <4p6 <5s2 <4d10...4f14... *Редът на подслоевете по енергия е следния: * Разпределението на електроните по подслоеве и слоеве се нарича електронна конфигурация на атома.


Слайд 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ОБВИВКА 1Н 2 Не 3Li 4Be E 1s1 1s2 1s2 2s1 1s2 2s2 1s 2s 2p 2p 2s 1s


Слайд 6

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ОБВИВКА 5B 6C 7N 8O E E 1s2 2s22p2 1s2 2s22p1 1s2 2s22p4 1s2 2s22p3 1s 1s 1s 1s 2s 2s 2s 2s 2p 2p 2p 2p


Слайд 7

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ОБВИВКА 9F 10 Ne Конфигурацията от 8 електрона на последния слой е устойчива. Електроните от най-външния слой се наричат валентни електрони. E 1s2 2s22p5 1s2 2s22p6 1s 1s 2s 2s 2p 2p


Слайд 8

ОСНОВНО И ВЪЗБУДЕНО СЪСТОЯНИЕ Състояние на атома , което има минимална енергия се нарича основно състояние. Ако атомът погълне енергия той преминава във възбудено състояние и е- прескача в подслой с по-висока енергия. 6С 1s2 2s22p2 6С* 1s2 2s12p3 Основно състояние – Е0 Възбудено състояние – Е1 +Е


Слайд 9

Йонизационна енергия – енергията , която е необходима за отделяне на 1е- от основното състояние на атома се нарича първи йонизационен потенциал ( І1). Атомите се превръщат в катиони. 3Li - е- ? 3Li+ Електронно сродство(А) – енергията ,коята характеризира присъединяването на е- към основното състояние на атома. Атомите се превръщат в аниони. 9F + е- ? 9F- (1s2 2s22p5) (1s2 2s22p6) (1s2 2s1) (1s2)


Слайд 10

ЕЛЕКТРООТРИЦАТЕЛНОСТ (Х ) – свойството на атомите в химични съединения да привличат електроните , чрез които са образували химични връзки.


Слайд 11

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: